Ile komornik może zabrać z pensji w 2018?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018?

author
29 grudnia 2017
Sprawdziliśmy, ile z miesięcznej wypłaty może potrącić komornik sądowy w 2018 roku. Kwoty zajęcia komorniczego są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

Od 2018 roku wraz ze wzrostem pensji minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną powiązane z nim inne świadczenia, na przykład kwoty wolne od potrąceń. 

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to rzeczywista i prawnie ustalona kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość tej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani wysokość zadłużenia danej osoby. 

Komornik może od dłużnika wyegzekwować środki pochodzące z wynagrodzenia, ale nie całość. Zasady zajęcia komorniczego nie zmieniły się – kwota wolna od potrąceń wzrosła proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Komornika obowiązuje zatem:
– limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
– konieczność pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia (2100 zł).  

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money – do 25 000 zł. 
 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – RACHUNEK BANKOWY

W sytuacji, gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik w trakcie egzekucji komorniczej może zablokować rachunek dłużnika i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia i ta kwota może być wypłacona dłużnikowi przez bank. 

W 2018 roku komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, dlatego kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi 1575 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Jest to granica, poniżej której komornik nie może pobrać z konta bankowego dłużnika nawet grosza. Natomiast powyżej tego progu może zabrać całą kwotę (niezależnie od tego, jak wysoka jest nasza wypłata). Zasada kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku wypłaty na rachunek bankowy nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, ponieważ im może zostać zabrana nawet cała kwota wypłaty, która spłynie na konto bankowe (zależy od głównie od liczby zadłużeń, ich wielkości i rodzajów). 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O PRACĘ

Zasada obliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2018 roku jest identyczna, jak w roku poprzednim. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte 50% wynagrodzenia, ale jednocześnie jego dochód nie może być niższy niż najniższa krajowa (2100 zł brutto, 1530 zł netto).

Wynika z tego, że właściwie 50% wynagrodzenia może mieć zajęte przez komornika dopiero osoba, która na rękę zarabia 3060 zł. Każdy, kto zarabia mniej, nie będzie mógł mieć potrąconych całych 50% kwoty, ponieważ do jego dyspozycji będzie musiała pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1530 zł. 

Tabela zajęć komorniczych z umowy o pracę – 2018


 

Egzekucja zaległych alimentów – inne zasady

W przypadku długów alimentacyjnych zajęcie komornicze może wynosić nawet 60% wynagrodzenia. Długi te nie są objęte kwotą wolną od zajęcia, ponieważ priorytetowa jest ich spłata przez dłużnika. Komornik może zatem zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia bez przeliczania, ile zostaje dłużnikowi do dyspozycji. 

Najniższa realna kwota, której komornik nie może zabrać, wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto, 612 zł netto). Kwoty 612 zł komornik nie może egzekwować nawet za alimenty.

Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od potrąceń stanowią ochronę wynagrodzenia pracowniczego przed zajęciami dokonywanymi za i bez jego zgody. W przypadku potrąceń obowiązkowych, np.: zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, finansowych kar porządkowych albo kwot zabieranych z tytułów wykonawczych (na pokrycie należności dłużnika innych niż świadczenia alimentacyjne) – po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę, pracownik musi mieć kwotę w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,

c) 90 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych, które zostały nałożone przez pracodawcę;

d) w przypadku potrącania świadczeń alimentacyjnych nie ma żadnej kwoty wolnej od zajęcia, ale komornik może zająć maksymalnie 60 % wynagrodzenia.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (dokonywanych za zgodą pracownika – na piśmie), komornika obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej w wysokości:
 

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

b) 80 % minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – przy potrącaniu innych należności na rzecz pracodawcy, w tym składki dla związków zawodowych czy z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika w 2018 roku (100 proc.) wyniesie 1530 zł, ponieważ: 2000 zł – 287,91 zł (składka na ubezpieczenie społeczne)- 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 119 zł (zaliczka na podatek dochodowy)= 1530 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 147,50 zł;

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1224,00 zł;

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1377,00 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Nie tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na cały etat, korzystają z ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami. Pensja zatrudnionych na część etatu jest chroniona w takim samym stopniu. W ich przypadku w trakcie realizacji potrąceń komorniczych także należy stosować zasady Kodeksu Pracy, czyli zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Należy mieć jednak na uwadze, że w odniesieniu do niepełnoetatowców kwota wolna od potrąceń jest w niższa proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to przy ustalaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, należy:

1) obliczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

2) odjąć od tej kwoty składki na ZUS i zaliczkę podatkową.

Komornik dokonując zajęcia pensji musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej lub kwotę do niej proporcjonalną w przypadku mniejszego wymiaru etatu. Można to zobrazować przykładem:

Pracownik na pełny etat zarabia 1600 zł netto, więc zajęcie komornicze jego pensji wyniesie tyle, aby do wypłaty pozostała mu minimalna kwota wynagrodzenia, czyli 1530 zł. Komornik zajmie 70 zł z jego pensji.
Ten sam pracownik zatrudniony na pół etatu zarobi proporcjonalnie o połowę mniej i tak samo o połowę zmniejszy się kwota zajęcia komorniczego. Pracownik na 1/2 etatu zarobi 800 zł netto, kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie 765 zł, a zatem komornik będzie mógł zająć jedynie 35 zł z jego pensji. 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIA

W 2018 roku komornik może zając 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i 100% z tytułu umów cywilnoprawnych. Ta forma zatrudnienia nie stanowi żadnej ochrony przed zajęciem komorniczym, który dokonując zajęcia wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy całą pensję pracownika zatrudnionego w formie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. 

W 2018 roku każdy zatrudniony na umowę zlecenie ma gwarantowany minimalny zarobek w wysokości 13,7 zł brutto za godzinę. Jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie miesięczne wyniesie 2192 zł brutto. Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 100% kwoty netto. 

Kwota wolna od zajęcia w 2018 w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie istnieje. Nic zatem nie chroni osoby, która zatrudniona jest w taki sposób, przed zajęciem całości wypracowanego wynagrodzenia. Komornik, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, ma prawny obowiązek dokonać zajęcia 100% wynagrodzenia ze zlecenia. 

Jeżeli umowa zlecenie lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu dłużnika i mają charakter stały, powtarzalny (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością), a dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, komornik może zgodzić się na zastosowanie zasady zajęcia identycznej, jak w przypadku umowy o pracę. Dłużnik musi sam zgłosić ten fakt komornikowi i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wnioski. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Elka
Elka
2018-03-11 19:58:30

Zarabiam1560brutto pracuje na 5 ósmych etatu umowę mam o pracę na rok jaką kwotę może zabrać mi komornik

ela 49
ela 49
2018-03-07 09:21:08

czy komornik moze mi otracc 430zl jezeli mam na reke1470 zl,a wyslal pismo do zakladu?

Załamana
Załamana
2018-01-29 14:11:28

Pomocy proszę mój mąż ma komornika w skrócie pisząc z kwoty 1700 tj. Wynagrodzenie za pracę mąż drugi miesiąc dostaje po 650 zł wypłaty. Dodam że ma umowę o pracę mą czas nie określony mamy dwójkę dzieci i ciężko jest :(

  OlewaczKomornika
  OlewaczKomornika
  2018-02-24 08:36:14

  Najwygodniejszy bank w przypadku zajęć komorniczych jest Bank Pocztowy. W tym banku w przypadku zajęcia zwrot części wolnej od zajęcia czyli ów 1575 PLN jest automatycznie zwalniane w tym samym dniu na koncie i jest do dyspozycji oraz można korzystać z karty bankomatowej. Po pierwsze najlepiej tam posiadać konto, bo nie trezba w banku nic tłumaczyć. Po 2 powiadomić pracodawcę, że jest kwota wolna od zajęcia. limit 50% obowiązuje powyżej 2100 brutto a nie z całości; tak więc ktoś w rozliczeniach nie zna prawa, więc swoje prawa należy nawet wymysić i pisemnie o tym wspomnieć!

  OlewaczKomornika
  OlewaczKomornika
  2018-02-24 08:40:14

  W sumie także za mało danych podałaś. Na jakim etacie (czy pełny etat), bo może kwotę taką ma na mniejsza częśc etatu? Czy ma alimenty?!

   Elka
   Elka
   2018-03-11 20:03:00

   5/8 etatu czyli 5 godz pracy

marek
marek
2018-01-22 19:11:04

Oczywiśćie że nakaże pismem egzekucyjnym. Nie jjestem dł€żnikiem alimentacyjnnym a również komornik wysłał pismo na zakład pracy z nakazem egzekucji i jednocześnie wszedł na konto bankowe gdzie mam kwotę wolną od zajęcia komorniczego w wys 1500 zł powyżej tej kwoty bank musi odprowadzac na konto komornika pieniążki

ela
ela
2018-01-12 23:22:28

a jeżeli pensje mam wypłacaną do ręki(a nie na rachunek w banku), a pracuję na cały etat za najniższą krajową tj. 2100zl brutto(mam zadłużenie alimentacyjne ok.7 000 zl), to czy komornik może nakazać pracodawcy aby ten przelewał moją wypłatę na konto komornika?/??

  jan
  jan
  2018-01-13 10:17:23

  Moim zdaniem absolutnie nie. Sposób wypłaty wynagrodzenia (przelew na konto czy wypłata) jest ustalany wyłącznie między pracodawcą a pracownikiem

  AAAAAAAAA
  AAAAAAAAA
  2018-02-10 16:11:53

  Pracodawca ma obowiązek potrącić z Twojej wypłaty odpowiednią część na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, a następnie wypłacić Ci do ręki odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie.

  AAA
  AAA
  2018-02-10 16:18:55

  Pracodawca ma obowiązek potrącić z Twojej wypłaty odpowiednią część na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, a następnie wypłacić Ci do ręki odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie.

Podobne artykuły

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka pozabankowa INCREDIT
Pod Lupą
author
19 czerwca 2013

Pod lupą Zadluzenia.com – pożyczka pozabankowa INCREDIT

Promocja: „Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub Google Pay” w Alior Banku
Promocje bankowe
author
26 października 2018

Promocja: „Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub Google Pay” w Alior Banku

Bank Pocztowy wprowadził logowanie przez Face ID
Bez kategorii
author
29 marca 2020

Bank Pocztowy wprowadził logowanie przez Face ID

PKO BP w Wągrowcu
Oddziały
author
05 września 2019

PKO BP w Wągrowcu

Komornik Sądowy Roman Walkowiak
Wpisy
author
15 maja 2015

Komornik Sądowy Roman Walkowiak