Sprawdziliśmy, ile z miesięcznej wypłaty może potrącić komornik sądowy w 2018 roku. Kwoty zajęcia komorniczego są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.12.2017
Udostępnij:

Od 2018 roku wraz ze wzrostem pensji minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną powiązane z nim inne świadczenia, na przykład kwoty wolne od potrąceń. 

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to rzeczywista i prawnie ustalona kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość tej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani wysokość zadłużenia danej osoby. 

Komornik może od dłużnika wyegzekwować środki pochodzące z wynagrodzenia, ale nie całość. Zasady zajęcia komorniczego nie zmieniły się – kwota wolna od potrąceń wzrosła proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Komornika obowiązuje zatem:
– limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
– konieczność pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia (2100 zł).  

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money – do 25 000 zł. 
 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – RACHUNEK BANKOWY

W sytuacji, gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik w trakcie egzekucji komorniczej może zablokować rachunek dłużnika i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia i ta kwota może być wypłacona dłużnikowi przez bank. 

W 2018 roku komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, dlatego kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi 1575 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Jest to granica, poniżej której komornik nie może pobrać z konta bankowego dłużnika nawet grosza. Natomiast powyżej tego progu może zabrać całą kwotę (niezależnie od tego, jak wysoka jest nasza wypłata). Zasada kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku wypłaty na rachunek bankowy nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, ponieważ im może zostać zabrana nawet cała kwota wypłaty, która spłynie na konto bankowe (zależy od głównie od liczby zadłużeń, ich wielkości i rodzajów). 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O PRACĘ

Zasada obliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2018 roku jest identyczna, jak w roku poprzednim. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte 50% wynagrodzenia, ale jednocześnie jego dochód nie może być niższy niż najniższa krajowa (2100 zł brutto, 1530 zł netto).

Wynika z tego, że właściwie 50% wynagrodzenia może mieć zajęte przez komornika dopiero osoba, która na rękę zarabia 3060 zł. Każdy, kto zarabia mniej, nie będzie mógł mieć potrąconych całych 50% kwoty, ponieważ do jego dyspozycji będzie musiała pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1530 zł. 

Tabela zajęć komorniczych z umowy o pracę – 2018


 

Egzekucja zaległych alimentów – inne zasady

W przypadku długów alimentacyjnych zajęcie komornicze może wynosić nawet 60% wynagrodzenia. Długi te nie są objęte kwotą wolną od zajęcia, ponieważ priorytetowa jest ich spłata przez dłużnika. Komornik może zatem zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia bez przeliczania, ile zostaje dłużnikowi do dyspozycji. 

Najniższa realna kwota, której komornik nie może zabrać, wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto, 612 zł netto). Kwoty 612 zł komornik nie może egzekwować nawet za alimenty.

Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od potrąceń stanowią ochronę wynagrodzenia pracowniczego przed zajęciami dokonywanymi za i bez jego zgody. W przypadku potrąceń obowiązkowych, np.: zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, finansowych kar porządkowych albo kwot zabieranych z tytułów wykonawczych (na pokrycie należności dłużnika innych niż świadczenia alimentacyjne) – po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę, pracownik musi mieć kwotę w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,

c) 90 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych, które zostały nałożone przez pracodawcę;

d) w przypadku potrącania świadczeń alimentacyjnych nie ma żadnej kwoty wolnej od zajęcia, ale komornik może zająć maksymalnie 60 % wynagrodzenia.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (dokonywanych za zgodą pracownika – na piśmie), komornika obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej w wysokości:
 

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

b) 80 % minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – przy potrącaniu innych należności na rzecz pracodawcy, w tym składki dla związków zawodowych czy z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika w 2018 roku (100 proc.) wyniesie 1530 zł, ponieważ: 2000 zł – 287,91 zł (składka na ubezpieczenie społeczne)- 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 119 zł (zaliczka na podatek dochodowy)= 1530 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 147,50 zł;

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1224,00 zł;

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1377,00 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Nie tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na cały etat, korzystają z ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami. Pensja zatrudnionych na część etatu jest chroniona w takim samym stopniu. W ich przypadku w trakcie realizacji potrąceń komorniczych także należy stosować zasady Kodeksu Pracy, czyli zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Należy mieć jednak na uwadze, że w odniesieniu do niepełnoetatowców kwota wolna od potrąceń jest w niższa proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to przy ustalaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, należy:

1) obliczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

2) odjąć od tej kwoty składki na ZUS i zaliczkę podatkową.

Komornik dokonując zajęcia pensji musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej lub kwotę do niej proporcjonalną w przypadku mniejszego wymiaru etatu. Można to zobrazować przykładem:

Pracownik na pełny etat zarabia 1600 zł netto, więc zajęcie komornicze jego pensji wyniesie tyle, aby do wypłaty pozostała mu minimalna kwota wynagrodzenia, czyli 1530 zł. Komornik zajmie 70 zł z jego pensji.
Ten sam pracownik zatrudniony na pół etatu zarobi proporcjonalnie o połowę mniej i tak samo o połowę zmniejszy się kwota zajęcia komorniczego. Pracownik na 1/2 etatu zarobi 800 zł netto, kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie 765 zł, a zatem komornik będzie mógł zająć jedynie 35 zł z jego pensji. 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIA

W 2018 roku komornik może zając 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i 100% z tytułu umów cywilnoprawnych. Ta forma zatrudnienia nie stanowi żadnej ochrony przed zajęciem komorniczym, który dokonując zajęcia wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy całą pensję pracownika zatrudnionego w formie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. 

W 2018 roku każdy zatrudniony na umowę zlecenie ma gwarantowany minimalny zarobek w wysokości 13,7 zł brutto za godzinę. Jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie miesięczne wyniesie 2192 zł brutto. Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 100% kwoty netto. 

Kwota wolna od zajęcia w 2018 w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie istnieje. Nic zatem nie chroni osoby, która zatrudniona jest w taki sposób, przed zajęciem całości wypracowanego wynagrodzenia. Komornik, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, ma prawny obowiązek dokonać zajęcia 100% wynagrodzenia ze zlecenia. 

Jeżeli umowa zlecenie lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu dłużnika i mają charakter stały, powtarzalny (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością), a dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, komornik może zgodzić się na zastosowanie zasady zajęcia identycznej, jak w przypadku umowy o pracę. Dłużnik musi sam zgłosić ten fakt komornikowi i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wnioski. 

Komentarze (47)

Pan Ziobro jak i cały ten system jest wbrew logice, humanitarnym warunkom życia… Mam nową rodzinę 2ke dzieci żona i ja. Na moje dzieci z pierwszego małżeństwa place 900 zł mam również zaległości alimetacyjne z kilku lat wcześniej gdzie nie miałem pracy(ale pominmy to) teraz place. Problem zaczyna się teraz 900 zł alimenty, komornik zajmuje 60% wynagrodzenia albo i więcej… Moje obecne dzieci niemaja nic ich tata zaczyna mieć dylemat 1.praca na czarno, 2 nie płacić całości alimentów, 3 może pomożecie bo komornika nic nie interesuje na założenie sprawy w sądzie nie ma, nie wspominając o prawniku…. Moja była żona dostaje 900 zł 500+ zarabia ok3400zl od dziadków komornik zabiera 300zl czyli razem sumijac jedne dzieci żyją ponad przeciętna bo im przecież się należy a inne w ubustwie bo tata musi zapłacić i już… Pozdrawiam serdecznie chory do szpiku kości system i bezdusznosc ludzi… Śpijcie spokojnie… Podpisano Ojciec 4 dzieci dwujki bogatych oraz dwujki żyjącej w ubustwie!!!

Michał Dębski, 15 lutego 2019 o 23:34

Niby komornik nie może nic wziąść z najnizszej krajowej, ale jak już te pieniądze trafią na konto to zabiera 25%. Gdzie tu sens i logika?

Danuta Rutkowska, 25 stycznia 2019 o 07:55

bardzo dobre wyjaśnieni.Dziękuję

Czyli ojciec ktory zarabia 1600zl ma zasadzone alimenty 800 zl miesiecznie moze od razu kupic sznur i sie powiesić. Bo dziecko potrzebuje 1600zl miesiecznie na zycie z matka, a mężczyzna musi zadowolic sie na zycie i oplaty za 800zl? Czasami brak słów i juz nie dziwi mnie ze ojcowie nie maja kontaktu z dziecmi bo jak i za co…. Brawo system! Tzw.rownouprawnienie istnieje tylko w 1 strone..

Mam zadłuzenie w funduszu alimentacyjnym, pracuje na 1/2 etatu umowa o prace, zarabiam na reke 760 zł, a komornik zabiera mi z tego 480 zł , czy to zgodne z prawem ?

Witam otrzymałam dzisiaj wynagrodzenie za pracę i L4 w wysokości 1503zl . Mam pytani il może mi ztego zająć komornik

Ja zarabiam najniższa krajowa a mimo to komornik zabiera mi 160zl z wyplaty

We wrześniu wrucilamdo pracy, na 1/2 etatu, umowa na stałe.wynagrodzenie zasadnicze to 1274 zł ile z tego może zabrać komornik?I 2 pytanie czy tzw,13nastki może zabierać w całości, i premie świąteczne?

Mam bardzo ważne pytanie. 3 września wpłynęło na moje konto 1530zł wynagrodzenia za miesiąc sierpień natomiast jeszcze 27 września wpłynęła pensja 1530zł za miesiąc wrzesień. Komornik zabrał mi prawie całą pensję za miesiąc wrzesień w kwocie 1488zl. Czy Tak może?

Mam pytanko. Prowadze wlasna dzialalnosc gospodarcza i swiadcze uslugi pewnej firmie. Placa mi 4000 zl miesiecznie. Z tego powinienem zaplacic ZUS w wysokosci 1228 zl. Do jakiej kwoty miesiecznie z powodu zaleglych alimentow komornik moze zajac mi wynagrodzenie? Wlasnie przyszlo pismo do tej firmy i sami glowia sie ile procent wynagrodzenia moze zajac mi komornik? Ile z tych 4000 zl powinni mi wyplacic?
Uprzejmie prosze o pomoc.

komornik może zając 100% pensji? – przepraszam, ale nie wiem czy oni wiedzą, że nie ma niewolnictwa? gdyby ktoś mi zabrał 100% pensji to po co mam pracować? i co jeść aby pracować? za wodę nie płacić? śmierdzieć w pracy? w razie choroby, za co leki kupić? ktoś jest w stanie to wyjaśnić?

Witam. Jak wyglada zajecie konta gdy pracownik pracuje ma tak zwanej umowie o prace tymczasowa? Pozdrawiam

Ile moźe zabrać komornik z konta bankowego w przypadku gdy pracuję na umowę o pracę na okresie próbnym?

Witam serdecznie
Pracuje na pełny etat moja wypłata to 2310netto po potrąceniu komorniczym zostaje mi 1300zł.Pensja wpływa na konto gdzie ten sam komornik zabiera mi kolejne 400zł jak to możliwe?Czy to jest zgodne z prawem?

Witam,
Czy osoba, która jest zatrudniona w 2 firmach jednoszcześnie i ma w obu najniższa krajową będzie musiała coś oddawać komornikowi?

  tak bedzie musiała poniewarz komornik sciągnie wynagrodzenie z jednego i drugiego dochodu zostawiając płacę minimalą . chyba ze sa to alimenty wtedy 10 procent jeszcze od kwoty minimalnej

Witam mój ojciec ma zadłużenie mieszkania, jestem zameldowana lecz nie mieszkam czy komornik bez powiadomienia mnie może zająć jakiś procent mojej wypłaty??? I ile może mi zabrać jeśli netto mam 1400 a na konto dostaje 2200???

Jeśli mam 2200 na ręke umowa zlecenie + 1000 zl prowizji do wyplaty czyli pracodawca mi wyplaca 3200 to ile moze mi zająć komornik? Z góry dziękuje

Witam mam zasądzone alimenty na dziecko 900zl ojciec dziecka nie płaci sprawa u komornika. Alimenty płacone do 15dnia każdego miesiąca 15 nic nie było na koncie dzisiaj dnia 21 czerwca mój adwokat otrzymał przelew egzekucji kosztów ponad 100 zł a powinien dostać 700zl a dziecko nie dostało nic dlaczego?

Witam wszystkich. mam pytanie. Jadę od 1 lipca do Szwecji do pracy i tam wychodzi mi na czysto 5400zl na PLN. A mam komornika. I o to mi chodzi czy zostawi on mi tylko to 1530 zł?

Mam pytanie ile komornik może zająć z pensji 10000zl?

Mam prace na pół etatu zarabiam 795 zł na miesiąc ile może zabrać mi komornik?

Mam umowe zlecenie i mam 2 komornikow jeden komornik ktory byl pierwszy zabiera mi 50% z tego poniewasz jest to moje jedyne zrodlo dochodu i pytanie brzmi czy 2 komornik ma prawo zajac mi te 50% co zostalo z wynagrodzenia?

  Nie może Ci nic zabrać ponieważ wystąpił zbieg na umowie zlecenie i wyznaczony komornik czy to na zasadzie pierwszeństwa czy właściwości miejscowej tylko może prowadzić egzekucję a tamten drugi powinien przekazać mu spr. do łącznego prowadzenia.

Dzień dobry.
Proszę o pomoc.
Drugi miesiąc komornik potrącił mi z wypłaty 1015,15zł.Pracuję na 3/4 etatu i na rękę zostaje mi 1123zł.Mam umowę na czas określony. Czy komornik może zabierać prawie 50% wynagrodzenia?

  jeśli chodzi o 3/4 etatu powinno zostawać Ci 1147,50 netto a resztę potrąca komornik

O zajęciu pensji przez komornika dowiedziałam się z druku Romua.Pracuję. Pracuję na 3/4 etatu. Komornik zabrał 1015,15zł.Jak zmniejszyć kwotę i skontaktować się z komornikiem?

Czy komornik miał prawo zabrać z mojego rachunku bankowego 109 zł tak że zostało mi coś pond 1300 a przelew wynosił 1500 i to jest NETTO k…za przeproszeniem tzw nie do ruszenia?

Czy komornik moze mi zabierac pieniadze za nadgodziny ? Chodzi o dlug alimentacyjny

Moj tato ma emeryture ok 1800na reke komornik zostawia1200 i gdzie sprawiedliwosc

Witam serdecznie pracuje na cały etat umowa na czas nie okreslony spodziewam sie niedlugo komornika i tu moje pytanie srednie zarobki miesiecznie to okolo 3500 brutto zł z tego rozumie ze potraci mi do kwoty2100zl brutto czyli netto 1530zl i to juz jest kwota po potroceniach wszystkich składek które obowiązują zatrudnionego czyli kadrowa z tych2100 zl potraci wszystkie skladki i ja wtedy dostane te 1500zl czy z tych1500 zl jeszcze jest cos potracane?

  Mam umowe o prace na czas nieokreslony i mam komornika. Dopoki pracowalam zabierał mi to co bylo powyzej najnizszwj krajowej tzn. 300zl bo rak ustalilismy jesli powyEj najnizszej bylo mniej niz 300 to mbiej. Teraz jestem na 100 %zwolnoeniu ciazowym. Dostaje 1710zl netto i on zabiera mi nadal 300zl co noe daje najnizszej. Ksiegowa twierdzi ze na zwolnieniach te sytyacje komornicze sa inaczej liczone. O co tu chodzi?

  1530 netto zostaje dla Ciebie reszta do Komornika, dlatego lepiej dogadać się na wpł. dobrowolne, jedyny plus z potrąceń z wynagrodzenia to mniejsza opłata.

A ile zabierze komornik z premii rocznej wpłaconej w innym terminie niż pensja. Pensja do ostatniego dnia miesiąca, premia do 15 dnia miesiąca

Zarabiam1560brutto pracuje na 5 ósmych etatu umowę mam o pracę na rok jaką kwotę może zabrać mi komornik

czy komornik moze mi otracc 430zl jezeli mam na reke1470 zl,a wyslal pismo do zakladu?

Pomocy proszę mój mąż ma komornika w skrócie pisząc z kwoty 1700 tj. Wynagrodzenie za pracę mąż drugi miesiąc dostaje po 650 zł wypłaty. Dodam że ma umowę o pracę mą czas nie określony mamy dwójkę dzieci i ciężko jest 🙁

  OlewaczKomornika, 24 lutego 2018 o 08:36

  Najwygodniejszy bank w przypadku zajęć komorniczych jest Bank Pocztowy. W tym banku w przypadku zajęcia zwrot części wolnej od zajęcia czyli ów 1575 PLN jest automatycznie zwalniane w tym samym dniu na koncie i jest do dyspozycji oraz można korzystać z karty bankomatowej. Po pierwsze najlepiej tam posiadać konto, bo nie trezba w banku nic tłumaczyć. Po 2 powiadomić pracodawcę, że jest kwota wolna od zajęcia. limit 50% obowiązuje powyżej 2100 brutto a nie z całości; tak więc ktoś w rozliczeniach nie zna prawa, więc swoje prawa należy nawet wymysić i pisemnie o tym wspomnieć!

  OlewaczKomornika, 24 lutego 2018 o 08:40

  W sumie także za mało danych podałaś. Na jakim etacie (czy pełny etat), bo może kwotę taką ma na mniejsza częśc etatu? Czy ma alimenty?!

Oczywiśćie że nakaże pismem egzekucyjnym. Nie jjestem dł€żnikiem alimentacyjnnym a również komornik wysłał pismo na zakład pracy z nakazem egzekucji i jednocześnie wszedł na konto bankowe gdzie mam kwotę wolną od zajęcia komorniczego w wys 1500 zł powyżej tej kwoty bank musi odprowadzac na konto komornika pieniążki

a jeżeli pensje mam wypłacaną do ręki(a nie na rachunek w banku), a pracuję na cały etat za najniższą krajową tj. 2100zl brutto(mam zadłużenie alimentacyjne ok.7 000 zl), to czy komornik może nakazać pracodawcy aby ten przelewał moją wypłatę na konto komornika?/??

  Moim zdaniem absolutnie nie. Sposób wypłaty wynagrodzenia (przelew na konto czy wypłata) jest ustalany wyłącznie między pracodawcą a pracownikiem

  Pracodawca ma obowiązek potrącić z Twojej wypłaty odpowiednią część na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, a następnie wypłacić Ci do ręki odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie.

  Pracodawca ma obowiązek potrącić z Twojej wypłaty odpowiednią część na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, a następnie wypłacić Ci do ręki odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie.