Ile komornik może zabrać z pensji w 2018?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2018?

author
Dominika Byczek
29 grudnia 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Sprawdziliśmy, ile z miesięcznej wypłaty może potrącić komornik sądowy w 2018 roku. Kwoty zajęcia komorniczego są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Ile komornik może zajać z pensji?

Od 2018 roku wraz ze wzrostem pensji minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną powiązane z nim inne świadczenia, na przykład kwoty wolne od potrąceń.

Kwota wolna od zajęcia przez komornika to rzeczywista i prawnie ustalona kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość tej kwoty nie ma wpływu ilość egzekucji komorniczych, ani wysokość zadłużenia danej osoby. 

Komornik może od dłużnika wyegzekwować środki pochodzące z wynagrodzenia, ale nie całość. Zasady zajęcia komorniczego nie zmieniły się – kwota wolna od potrąceń wzrosła proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Komornika obowiązuje zatem:
– limit górny zajęcia komorniczego – do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
– konieczność pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia (2100 zł).

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money – do 25 000 zł. 

ILE ZAJMIE KOMORNIK – RACHUNEK BANKOWY

W sytuacji, gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik w trakcie egzekucji komorniczej może zablokować rachunek dłużnika i zająć całą resztę wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia i ta kwota może być wypłacona dłużnikowi przez bank.

W 2018 roku komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 1575 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, dlatego kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi 1575 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jest to granica, poniżej której komornik nie może pobrać z konta bankowego dłużnika nawet grosza. Natomiast powyżej tego progu może zabrać całą kwotę (niezależnie od tego, jak wysoka jest nasza wypłata). Zasada kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku wypłaty na rachunek bankowy nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, ponieważ im może zostać zabrana nawet cała kwota wypłaty, która spłynie na konto bankowe (zależy od głównie od liczby zadłużeń, ich wielkości i rodzajów).

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O PRACĘ

Zasada obliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2018 roku jest identyczna, jak w roku poprzednim. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może mieć zajęte 50% wynagrodzenia, ale jednocześnie jego dochód nie może być niższy niż najniższa krajowa (2100 zł brutto, 1530 zł netto).

Wynika z tego, że właściwie 50% wynagrodzenia może mieć zajęte przez komornika dopiero osoba, która na rękę zarabia 3060 zł. Każdy, kto zarabia mniej, nie będzie mógł mieć potrąconych całych 50% kwoty, ponieważ do jego dyspozycji będzie musiała pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1530 zł.

Tabela zajęć komorniczych z umowy o pracę – 2018


Egzekucja zaległych alimentów – inne zasady

W przypadku długów alimentacyjnych zajęcie komornicze może wynosić nawet 60% wynagrodzenia. Długi te nie są objęte kwotą wolną od zajęcia, ponieważ priorytetowa jest ich spłata przez dłużnika. Komornik może zatem zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia bez przeliczania, ile zostaje dłużnikowi do dyspozycji.

Najniższa realna kwota, której komornik nie może zabrać, wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia (840 zł brutto, 612 zł netto). Kwoty 612 zł komornik nie może egzekwować nawet za alimenty.

Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od potrąceń stanowią ochronę wynagrodzenia pracowniczego przed zajęciami dokonywanymi za i bez jego zgody. W przypadku potrąceń obowiązkowych, np.: zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, finansowych kar porządkowych albo kwot zabieranych z tytułów wykonawczych (na pokrycie należności dłużnika innych niż świadczenia alimentacyjne) – po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę, pracownik musi mieć kwotę w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych, które są udzielane pracownikowi,

c) 90 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych, które zostały nałożone przez pracodawcę;

d) w przypadku potrącania świadczeń alimentacyjnych nie ma żadnej kwoty wolnej od zajęcia, ale komornik może zająć maksymalnie 60 % wynagrodzenia.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (dokonywanych za zgodą pracownika – na piśmie), komornika obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej w wysokości:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

b) 80 % minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje każdemu pracownikowi pełnoetatowemu, po odliczeniu składek i podatku – przy potrącaniu innych należności na rzecz pracodawcy, w tym składki dla związków zawodowych czy z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika w 2018 roku (100 proc.) wyniesie 1530 zł, ponieważ: 2000 zł – 287,91 zł (składka na ubezpieczenie społeczne)- 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 119 zł (zaliczka na podatek dochodowy)= 1530 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 147,50 zł;

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1224,00 zł;

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1377,00 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Nie tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na cały etat, korzystają z ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami. Pensja zatrudnionych na część etatu jest chroniona w takim samym stopniu. W ich przypadku w trakcie realizacji potrąceń komorniczych także należy stosować zasady Kodeksu Pracy, czyli zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Należy mieć jednak na uwadze, że w odniesieniu do niepełnoetatowców kwota wolna od potrąceń jest w niższa proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to przy ustalaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, należy:

1) obliczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

2) odjąć od tej kwoty składki na ZUS i zaliczkę podatkową.

Komornik dokonując zajęcia pensji musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej lub kwotę do niej proporcjonalną w przypadku mniejszego wymiaru etatu. Można to zobrazować przykładem:

Pracownik na pełny etat zarabia 1600 zł netto, więc zajęcie komornicze jego pensji wyniesie tyle, aby do wypłaty pozostała mu minimalna kwota wynagrodzenia, czyli 1530 zł. Komornik zajmie 70 zł z jego pensji.
Ten sam pracownik zatrudniony na pół etatu zarobi proporcjonalnie o połowę mniej i tak samo o połowę zmniejszy się kwota zajęcia komorniczego. Pracownik na 1/2 etatu zarobi 800 zł netto, kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie 765 zł, a zatem komornik będzie mógł zająć jedynie 35 zł z jego pensji.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIA

W 2018 roku komornik może zając 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i 100% z tytułu umów cywilnoprawnych. Ta forma zatrudnienia nie stanowi żadnej ochrony przed zajęciem komorniczym, który dokonując zajęcia wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy całą pensję pracownika zatrudnionego w formie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia.

W 2018 roku każdy zatrudniony na umowę zlecenie ma gwarantowany minimalny zarobek w wysokości 13,7 zł brutto za godzinę. Jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie miesięczne wyniesie 2192 zł brutto. Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 100% kwoty netto.

Kwota wolna od zajęcia w 2018 w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie istnieje. Nic zatem nie chroni osoby, która zatrudniona jest w taki sposób, przed zajęciem całości wypracowanego wynagrodzenia. Komornik, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, ma prawny obowiązek dokonać zajęcia 100% wynagrodzenia ze zlecenia.

Jeżeli umowa zlecenie lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu dłużnika i mają charakter stały, powtarzalny (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością), a dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, komornik może zgodzić się na zastosowanie zasady zajęcia identycznej, jak w przypadku umowy o pracę. Dłużnik musi sam zgłosić ten fakt komornikowi i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wnioski. 

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Wojciech. K
Wojciech. K
2019-03-18 20:29:35

Pan Ziobro jak i cały ten system jest wbrew logice, humanitarnym warunkom życia... Mam nową rodzinę 2ke dzieci żona i ja. Na moje dzieci z pierwszego małżeństwa place 900 zł mam również zaległości alimetacyjne z kilku lat wcześniej gdzie nie miałem pracy(ale pominmy to) teraz place. Problem zaczyna się teraz 900 zł alimenty, komornik zajmuje 60% wynagrodzenia albo i więcej... Moje obecne dzieci niemaja nic ich tata zaczyna mieć dylemat 1.praca na czarno, 2 nie płacić całości alimentów, 3 może pomożecie bo komornika nic nie interesuje na założenie sprawy w sądzie nie ma, nie wspominając o prawniku.... Moja była żona dostaje 900 zł 500+ zarabia ok3400zl od dziadków komornik zabiera 300zl czyli razem sumijac jedne dzieci żyją ponad przeciętna bo im przecież się należy a inne w ubustwie bo tata musi zapłacić i już... Pozdrawiam serdecznie chory do szpiku kości system i bezdusznosc ludzi... Śpijcie spokojnie... Podpisano Ojciec 4 dzieci dwujki bogatych oraz dwujki żyjącej w ubustwie!!!

Michał Dębski
Michał Dębski
2019-02-15 23:34:12

Niby komornik nie może nic wziąść z najnizszej krajowej, ale jak już te pieniądze trafią na konto to zabiera 25%. Gdzie tu sens i logika?

Danuta Rutkowska
Danuta Rutkowska
2019-01-25 07:55:48

bardzo dobre wyjaśnieni.Dziękuję

Maniek
Maniek
2018-12-08 07:58:09

Czyli ojciec ktory zarabia 1600zl ma zasadzone alimenty 800 zl miesiecznie moze od razu kupic sznur i sie powiesić. Bo dziecko potrzebuje 1600zl miesiecznie na zycie z matka, a mężczyzna musi zadowolic sie na zycie i oplaty za 800zl? Czasami brak słów i juz nie dziwi mnie ze ojcowie nie maja kontaktu z dziecmi bo jak i za co.... Brawo system! Tzw.rownouprawnienie istnieje tylko w 1 strone..

Podobne artykuły

Kompakt Finanse w miejsce Orange Finanse

Od poniedziałku 15 kwietnia 2019 roku z rynku finansowego zniknęła marka Orange Finanse. W jej miejsce powołano Kompakt Finanse, któremu w dalszym ciągu produkty bankowe dostarcza mBank.

author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt konsolidacyjny Giżycko

Potrzebujesz takiego kredytu, który ułatwi Ci spłacanie innych zobowiązań? W naszym rankingu zebraliśmy oferty kredytów konsolidacyjnych, z których można skorzystać w Giżycku. Maksymalna kwota, którą możesz uzyskać, to aż 200 000 zł.

author
Dominika Byczek
10 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Myśliborzu

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Myśliborzu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bezpieczny kredyt 2% w Alior Banku

Rusza nowy program rządowy o nazwie “Bezpieczny kredyt 2%”, który ma na celu umożliwienie zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach. Program startuje 3 lipca 2023 roku. W celu uzyskania nowo udostępnionego produktu, można złożyć wniosek w jednym z siedmiu banków działających w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź warunki dotyczące uzyskania tego kredytu w Alior Banku.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Sesje przelewów – majówka 2020

Majówka to wyjątkowy czas, w którym wypadają aż dwa dni wolne od pracy, w związku z czym przelewy nie są realizowane w normalnym trybie. Sprawdź, kiedy dojdzie przelew nadany przed majówką lub w jej trakcie.

author
Dominika Byczek
30 kwietnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Vivus.pl Liderem Jakości

Popularna firma pożyczkowa – Vivus.pl, otrzymała tytuł Lidera Jakości. Badania zorganizowane zostały przez Strefę Gospodarki i Uniwersytet Jagielloński.

author
Patryk Byczek
26 sierpnia 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj