Strona główna Dla zadłużonych Ile komornik może zająć z emerytury w 2021?

Ile komornik może zająć z emerytury w 2021?

author
Dominika Sobieraj
31 grudnia 2020

Jeden z najczęściej wykorzystywanych przez komornika sposobów na egzekucję długu to egzekucja z emerytury dłużnika. Sprawdzamy, ile komornik może zająć ze świadczenia emerytalnego w 2021 roku. Kwoty wskazujemy w tabeli brutto/netto.

Czy komornik może zająć emeryturę?

Tak, emerytura to jedno z tych świadczeń, które mogą zostać zajęte przez komornika, jednakże nie w całości. Komornik przy zajmowaniu emerytury musi stosować się do pewnych ograniczeń, które nakłada na niego prawo. Przede wszystkim komornik nie może samodzielnie decydować o tym, ile z emerytury danego dłużnika zostanie zajęte – zajęcie musi być dokonane na podstawie konkretnych przepisów prawnych.

Komornik może zająć:

– emeryturę z ZUS,
– emeryturę z KRUS.

Emeryci jedną z najbardziej zadłużonych grup

Emeryci, a więc głównie seniorzy, są grupą bardzo zadłużoną. Potwierdzają to dane Krajowego Rejestru Długów. Seniorzy w KRD mają zapisanych aż 5,7 mld zł niespłaconych na czas zobowiązań. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat zadłużenie tej grupy społecznej zwiększyło się aż pięciokrotnie. Emeryt-rekordzista w naszym kraju zalega z oddaniem aż 8 mln zł.

Dlaczego emeryci są tak zadłużeni? Ich świadczenia są z reguły nieduże (tak samo jak niska jest kwota emerytury minimalnej na rok 2021 po waloryzacji), a potrzeby – tak samo duże, jak innych grup społecznych. Emeryci więc na podstawowe potrzeby bardzo często zaciągają kredyty gotówkowe albo korzystają z zakupów ratalnych w sklepach, przede wszystkim elektrosklepach.

Niestety niespłacone długi za takie zakupy czy kredyty są egzekwowane właśnie ze świadczenia emerytalnego. Na szczęście nie może być ono zajęte w całości, więc żaden senior, wobec którego prowadzona jest egzekucja, nie straci z dnia na dzień środków do życia.

Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 roku?  

Komornik podczas zajmowania emerytury musi stosować się do pewnych ograniczeń nakładanych na niego przez ustawy. Przede wszystkim warto jednak pamiętać, że żadna ustawa nie daje komornikowi możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnego. Emeryci podczas egzekucji komorniczej na pewno nie zostaną więc bez środków do życia.

Komornik musi zastosować się do dwóch ważnych zasad:

1) kwoty wolnej od zajęcia z emerytury,
2) górnego progu zajęcia (wyliczanego procentowo).

Poniżej rozpiszemy szczegółowo, jakie są kwoty wolne od zajęcia i jak działa druga z tych zasad (górny próg zajęcia), ale póki co wskażmy najważniejsze kwoty zajęcia z emerytury w tabeli brutto/netto.

Ile zajmie komornik z emerytury w 2021 roku – tabela brutto/netto  

Uwaga! Naszą tabelę sporządziliśmy dla dłużników-emerytów, których długi nie wynikają z zaległych świadczeń alimentacyjnych ani zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Wobec wszystkich pozostałych dłużników (mających np.: niespłacone kredyty i pożyczki albo zakupy ratalne w sklepach) powyższa tabela jest właściwa.

Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2021  

Kwota wolna od zajęcia z emerytury jest stała i jest co roku waloryzowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na to, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych dokonywana jest na przełomie lutego i marca, w ciągu jednego roku obowiązują dwa różne typy kwot wolnych od zajęcia z emerytury. Jedne kwoty ważne są przez pierwsze dwa miesiące roku, a kolejne kwoty (już zwaloryzowane) ważne są od 1 marca do końca roku kalendarzowego.

Szczegółowo kwoty wolne od zajęcia z emerytury przedstawiliśmy w poniższej tabeli. Kwoty zwaloryzowane (te, które wchodzą w życie 1 marca 2021 roku) nie są jeszcze znane, ale zaktualizujemy je tuż po tym, jak zostaną oficjalnie podane przez ZUS. Nie należy jednak spodziewać się gigantycznych podwyżek kwot wolnych od zajęcia – podwyżka niewątpliwie nastąpi, ale raczej jedynie o kilka-kilkanaście złotych w odniesieniu do każdej ze wskazanych poniżej kwot.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury w roku 2021 – tabela    

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Granice zajęcia komorniczego z emerytury 2021  

Granice zajęcia komorniczego z emerytury w roku 2021 są określone trzema różnymi progami procentowymi. Konkretne progi zależne są od powodu, z jakiego jesteśmy zadłużeni. Wyróżnia się trzy różne typy zadłużeń – alimentacyjne, powstałe na skutek nieopłaconych pobytów w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych oraz inne długi. Najniższy próg górny zajęcia wynosi 25%, a najwyższy – aż 60% świadczenia.


1) Egzekucja długów alimentacyjnych 

procent zajęcia: komornik może zająć 60% świadczenia emerytalnego

opis:

W przypadku długów alimentacyjnych komornika obowiązują oczywiście górne granice zajęcia, ale są one stosunkowo wysokie – komornik może zająć aż 60% świadczenia. Jednocześnie musi jednak respektować konieczność pozostawienia dłużnikowi wyznaczonej dla niego kwoty wolnej od zajęcia.

Osoby, które zalegają z płatnością alimentów, mogą więc w egzekucji komorniczej stracić najwięcej. W wieku emerytalnym rzadko co prawda zalegamy z alimentami na własne dzieci, ale często seniorom zasądza się natomiast alimenty na byłego partnera. Emeryci, jeżeli uchylają się od płatności takich środków, najczęściej czynią do z tego powodu, że ich sytuacja materialna nie pozwala im na regularne spłacanie alimentów. Niestety niepłacenie kończy się jeszcze gorzej – finalnie może przecież dojść do egzekucji komorniczej, a wtedy już oddanie części świadczenia emerytalnego na poczet zaległych alimentów jest nieuniknione.


2) Egzekucja długów powstałych na skutek nieopłaconych pobytów w placówkach zdrowotnych i placówkach opieki 

procent zajęcia: komornik może zająć 50% świadczenia emerytalnego

opis:

Drugim wysokim maksymalnym progiem zajęcia z emerytury jest próg 50%. Określony on został dla długów, które powstały wskutek zaległości w odpłatnościach za pobyt w:

– zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
– zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
– domu pomocy społecznej.

Warto pamiętać, że dla takich dłużników prawo zakłada także inną niż dla pozostałych kwotę wolną od zajęcia. Aktualną wysokość tej kwoty można sprawdzić w tabeli kwot wolnych od zajęcia z emerytury w roku 2021.


3) Egzekucja pozostałych długów 

procent zajęcia: komornik potrąci maksymalnie 25% świadczenia emerytalnego

opis:

We wszystkich pozostałych typach długów maksymalny próg zajęcia z emerytury jest stosunkowo nisko – wynosi tylko 25% świadczenia. W tej kategorii mieści się najwięcej dłużników-seniorów, głównie ci, którzy mają niespłacone kredyty gotówkowe lub kredyty zaciągnięte na zakup w sklepie na raty. W trakcie egzekucji komorniczej dłużnicy emeryci mogą więc stracić maksymalnie 1/4 swojego świadczenia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Egzekucja z emerytury przy długach alimentacyjnych  

Nasze prawo dużo bardziej restrykcyjnie traktuje dłużników alimentacyjnych – nie tylko z resztą przy egzekucji z emerytury, ale przy wszystkich typach egzekucji. Spłata zaległych alimentów uznawana jest bowiem za priorytetową, nawet kosztem komfortu życia samego dłużnika.

Przy długach alimentacyjnych komornik ma prawo zająć nie 25% emerytury, ale aż 60% tego świadczenia. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 139.

1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

(…) 3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych (…)

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo tutaj wskazane obowiązuje zarówno w sytuacji, kiedy zajęcie dokonywane jest w ramach zaległych alimentów na dzieci dłużnika, jak i alimentów na jego byłego współmałżonka czy rodzica (o ile zostanie wydany odpowiedni tytuł wykonawczy na wypłatę takich alimentów).

Uwaga! Podczas egzekucji alimentów z emerytury obowiązuje nie tylko wyższy procent zajęcia ze świadczenia, ale także niższa kwota wolna od zajęcia. Kwota ta na aktualny rok jest wskazana w tabeli kwot wolnych od zajęcia z emerytury w roku 2021.

Ile komornik może zająć z emerytury KRUS?  

Emerytury z KRUS, czyli emerytury rolnicze, również podlegają zajęciu komorniczemu. Co więcej – podlegają mu dokładnie na tych samych zasadach, co opisywane powyżej emerytury z ZUS. Oznacza to, że wszystkie opisane powyżej zasady dotyczą także emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury z KRUS na rok 2021 wynoszą:

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Wysokość kwot wolnych na okres od 1 marca 2021 roku będzie znana dopiero niebawem. ZUS co roku ogłasza te kwoty tuż przed ich wejściem w życie. Kwoty wolne od zajęcia co roku są podwyższane, ponieważ podlegają waloryzacji.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury?  

Przede wszystkim warto wyjaśnić, dlaczego to ZUS, a nie komornik, wylicza potrącenie z emerytury. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zlecenie komornika dokonuje kalkulacji kwoty zajęcia. Dlatego też nie ma możliwości, by dłużnik “dogadał się” z komornikiem w celu uzyskania lepszych warunków zajęcia emerytury.

ZUS stosuje uniwersalną metodę obliczania kwoty, która jest należna komornikowi na poczet prowadzonej przez niego egzekucji komorniczej. Instrukcja obliczania jest prosta – dzięki niej każdy z nas może tak naprawdę samodzielnie obliczyć, jaka będzie w jego przypadku kwota zajęcia z emerytury.

Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

Trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem emerytalnym, które od 2019 roku wypłacane jest seniorom jednorazowo każdego roku. Celem dodatku jest poprawa sytuacji materialnej seniorów. Środki przysługują właściwie każdemu emerytowi w Polsce. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości uzyskuje się emeryturę każdego miesiąca. „Trzynastka” wpłynie na konto każdego, kto upoważniony jest do korzystania ze świadczenia emerytalnego w Polsce. Wysokość 13. emerytury w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto.

Osoby, które upoważnione są do uzyskania dodatkowego świadczenia, zastanawiają się, czy „trzynastka” może zostać zajęta przez komornika. Uspakajamy, komornik nie ma prawa bowiem do tego, by dokonać egzekucji z trzynastej emerytury. Według zapisów ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie ma możliwości dokonać potrąceń i egzekucji z trzynastej emerytury. Dodatkowo z tego powodu „trzynastka” jest specjalnie oznaczana, aby wiadome było, że nie podlega ona zajęciu.

Jeśli zdarzy się jednak, że komornik zajmie środki uzyskane z tytułu 13. emerytury, należy natychmiastowo skontaktować się z organem, który odpowiedzialny jest za wypłacanie tego świadczenia. Czas wykonania takiego kroku ma ogromne znaczenie. Ważne jest bowiem, aby zrobić to jeszcze zanim potrącenia zostaną zaksięgowane.

Czy komornik może zająć 14. emeryturę?

8.03.2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wprowadzenia czternastej emerytury. Świadczenie, zwane potocznie „czternastką” jest kolejnym dodatkowym świadczeniem pieniężnym, z którego skorzystają polscy emeryci i renciści. Od 2019 roku seniorzy w Polsce uzyskują już „trzynastki”, od tego roku część z nich będzie mogła skorzystać z kolejnego wsparcia finansowego.

Drugie świadczenie określone zostało już jednak trochę innymi regułami niż trzynasta emerytura. Wysokość „czternastki” uzależniona jest bowiem od wysokości emerytury czy renty osoby upoważnionej. Co zatem w przypadku, gdy osoba, która upoważniona jest do uzyskania 14. emerytury podlega egzekucji komorniczej? W tym przypadku, tak jak przy „trzynastce”, komornik nie ma prawa zająć dodatkowego świadczenia z konta osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Warto jednak pamiętać, że osoby zadłużone mogą samodzielnie wykorzystać dodatkowe świadczenie na uregulowanie długów.

Jak obliczyć potrącenie z emerytury? Krok po kroku

1. Bierzemy wysokość emerytury brutto (oznaczmy ją literą B).
2. Obliczamy kwotę netto emerytury (określmy ją literą N).
3. Ustalamy maksymalny procent potrącenia zgodnie z tym, z jakiego powodu powstały nasze długi.

  • 60% zajęcia przy długach alimentacyjnych
  • 50% zajęcia przy długach z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki
  • 25% zajęcia przy pozostałych długach

4. Obliczamy procent potrącenia od kwoty brutto (%B).
5. Odejmujemy procent potrącenia od kwoty renty netto (N-%B).
6. Porównujemy kwotę, którą otrzymaliśmy, z kwotą wolną od zajęcia.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest wyższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam maksymalnie tyle, ile wyliczyliśmy.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest niższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam całą nadwyżkę nad kwotę wolną od zajęcia.

Pytania i odpowiedzi  

1. Czy wysokość zadłużenia wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury?

Nie, wysokość zadłużenia nie ma żadnego wpływu na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury. Nie zmienia również maksymalnego procentu zajęcia z tego świadczenia.

2. Czy liczba egzekucji wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury?

Nie, to, ile mamy egzekucji jednocześnie, w żaden sposób nie wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Taka sama kwota wolna obowiązuje dla osoby, która ma jedną egzekucję, jak i dla takiej, wobec której prowadzonych jest jednocześnie kilka egzekucji.

3. Czy wobec dłużników alimentacyjnych i niealimentacyjnych prawo dotyczące egzekucji z emerytury jest takie samo?

Nie, dłużnicy alimentacyjni traktowani są przez prawo dużo surowiej niż wszyscy pozostali dłużnicy. O ile w zwyczajnej egzekucji komornik może zająć maksymalnie 25% świadczenia, o tyle w egzekucji długów powstałych na skutek niezapłaconych na czas alimentów komornik może zająć już 60% świadczenia emerytalnego, czyli ponad dwa razy więcej. W odniesieniu do obu tych typów długów obowiązują również inne kwoty wolne od potrąceń (wyższa kwota wolna jest od zajęcia dla dłużników niealimentacyjnych, a niższa dla dłużników alimentacyjnych).

Podsumowanie

Zajęcie komornicze z emerytury 2021 – tabela

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceńmaksymalny procent zajęcia
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 zł50%
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 zł25%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 zł25%


Źródła:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf

https://rf.gov.pl/orzecznictwo/zabezpieczenie-emerytalne/Komornik_zabierze_mniej_z_emerytury__22630

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Białej sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 września 2019

Bank Spółdzielczy w Białej sesje przychodzące i wychodzące

mBank ostrzega przed oszustwem na kod BLIK
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
05 września 2019

mBank ostrzega przed oszustwem na kod BLIK

Kredyt konsolidacyjny Sieradz
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
22 maja 2017

Kredyt konsolidacyjny Sieradz

Allegro rozpoczyna współpracę z eBilet.pl
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
07 grudnia 2018

Allegro rozpoczyna współpracę z eBilet.pl

Profi Credit w Olsztynie
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
07 czerwca 2019

Profi Credit w Olsztynie