Ile komornik może zająć z emerytury w 2021?

Ile komornik może zająć z emerytury w 2021?

author
Dominika Byczek
31 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jeden z najczęściej wykorzystywanych przez komornika sposobów na egzekucję długu to egzekucja z emerytury dłużnika. Sprawdzamy, ile komornik może zająć ze świadczenia emerytalnego w 2021 roku. Kwoty wskazujemy w tabeli brutto/netto.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Ile komornik może zająć z emerytury?

Czy komornik może zająć emeryturę?

Tak, emerytura to jedno z tych świadczeń, które mogą zostać zajęte przez komornika, jednakże nie w całości. Komornik przy zajmowaniu emerytury musi stosować się do pewnych ograniczeń, które nakłada na niego prawo. Przede wszystkim komornik nie może samodzielnie decydować o tym, ile z emerytury danego dłużnika zostanie zajęte – zajęcie musi być dokonane na podstawie konkretnych przepisów prawnych.

Komornik może zająć:

– emeryturę z ZUS,
– emeryturę z KRUS.

Emeryci jedną z najbardziej zadłużonych grup

Emeryci, a więc głównie seniorzy, są grupą bardzo zadłużoną. Potwierdzają to dane Krajowego Rejestru Długów. Seniorzy w KRD mają zapisanych aż 5,7 mld zł niespłaconych na czas zobowiązań. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat zadłużenie tej grupy społecznej zwiększyło się aż pięciokrotnie. Emeryt-rekordzista w naszym kraju zalega z oddaniem aż 8 mln zł.

Dlaczego emeryci są tak zadłużeni? Ich świadczenia są z reguły nieduże (tak samo jak niska jest kwota emerytury minimalnej na rok 2021 po waloryzacji), a potrzeby – tak samo duże, jak innych grup społecznych. Emeryci więc na podstawowe potrzeby bardzo często zaciągają kredyty gotówkowe albo korzystają z zakupów ratalnych w sklepach, przede wszystkim elektrosklepach.

Niestety niespłacone długi za takie zakupy czy kredyty są egzekwowane właśnie ze świadczenia emerytalnego. Na szczęście nie może być ono zajęte w całości, więc żaden senior, wobec którego prowadzona jest egzekucja, nie straci z dnia na dzień środków do życia.

Spis treści:

  1. Czy komornik może zająć emeryturę?
  2. Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 roku?
  3. Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2021
  4. Kwoty wolne od zajęcia z emerytury w roku 2021 - tabela
  5. Granice zajęcia komorniczego z emerytury 2021
  6. Egzekucja z emerytury przy długach alimentacyjnych
  7. Ile komornik może zająć z emerytury KRUS?
Zwiń spis treści

Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 roku?

Komornik podczas zajmowania emerytury musi stosować się do pewnych ograniczeń nakładanych na niego przez ustawy. Przede wszystkim warto jednak pamiętać, że żadna ustawa nie daje komornikowi możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnego. Emeryci podczas egzekucji komorniczej na pewno nie zostaną więc bez środków do życia.

Komornik musi zastosować się do dwóch ważnych zasad:

1) kwoty wolnej od zajęcia z emerytury,
2) górnego progu zajęcia (wyliczanego procentowo).

Poniżej rozpiszemy szczegółowo, jakie są kwoty wolne od zajęcia i jak działa druga z tych zasad (górny próg zajęcia), ale póki co wskażmy najważniejsze kwoty zajęcia z emerytury w tabeli brutto/netto.

Ile zajmie komornik z emerytury w 2021 roku – tabela brutto/netto

Uwaga! Naszą tabelę sporządziliśmy dla dłużników-emerytów, których długi nie wynikają z zaległych świadczeń alimentacyjnych ani zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Wobec wszystkich pozostałych dłużników (mających np.: niespłacone kredyty i pożyczki albo zakupy ratalne w sklepach) powyższa tabela jest właściwa.

Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2021

Kwota wolna od zajęcia z emerytury jest stała i jest co roku waloryzowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na to, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych dokonywana jest na przełomie lutego i marca, w ciągu jednego roku obowiązują dwa różne typy kwot wolnych od zajęcia z emerytury. Jedne kwoty ważne są przez pierwsze dwa miesiące roku, a kolejne kwoty (już zwaloryzowane) ważne są od 1 marca do końca roku kalendarzowego.

Szczegółowo kwoty wolne od zajęcia z emerytury przedstawiliśmy w poniższej tabeli. Kwoty zwaloryzowane (te, które wchodzą w życie 1 marca 2021 roku) nie są jeszcze znane, ale zaktualizujemy je tuż po tym, jak zostaną oficjalnie podane przez ZUS. Nie należy jednak spodziewać się gigantycznych podwyżek kwot wolnych od zajęcia – podwyżka niewątpliwie nastąpi, ale raczej jedynie o kilka-kilkanaście złotych w odniesieniu do każdej ze wskazanych poniżej kwot.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury w roku 2021 - tabela

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Granice zajęcia komorniczego z emerytury 2021

Granice zajęcia komorniczego z emerytury w roku 2021 są określone trzema różnymi progami procentowymi. Konkretne progi zależne są od powodu, z jakiego jesteśmy zadłużeni. Wyróżnia się trzy różne typy zadłużeń – alimentacyjne, powstałe na skutek nieopłaconych pobytów w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych oraz inne długi. Najniższy próg górny zajęcia wynosi 25%, a najwyższy – aż 60% świadczenia.


1) Egzekucja długów alimentacyjnych 

procent zajęcia: komornik może zająć 60% świadczenia emerytalnego

opis:

W przypadku długów alimentacyjnych komornika obowiązują oczywiście górne granice zajęcia, ale są one stosunkowo wysokie – komornik może zająć aż 60% świadczenia. Jednocześnie musi jednak respektować konieczność pozostawienia dłużnikowi wyznaczonej dla niego kwoty wolnej od zajęcia.

Osoby, które zalegają z płatnością alimentów, mogą więc w egzekucji komorniczej stracić najwięcej. W wieku emerytalnym rzadko co prawda zalegamy z alimentami na własne dzieci, ale często seniorom zasądza się natomiast alimenty na byłego partnera. Emeryci, jeżeli uchylają się od płatności takich środków, najczęściej czynią do z tego powodu, że ich sytuacja materialna nie pozwala im na regularne spłacanie alimentów. Niestety niepłacenie kończy się jeszcze gorzej – finalnie może przecież dojść do egzekucji komorniczej, a wtedy już oddanie części świadczenia emerytalnego na poczet zaległych alimentów jest nieuniknione.


2) Egzekucja długów powstałych na skutek nieopłaconych pobytów w placówkach zdrowotnych i placówkach opieki 

procent zajęcia: komornik może zająć 50% świadczenia emerytalnego

opis:

Drugim wysokim maksymalnym progiem zajęcia z emerytury jest próg 50%. Określony on został dla długów, które powstały wskutek zaległości w odpłatnościach za pobyt w:

– zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
– zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
– domu pomocy społecznej.

Warto pamiętać, że dla takich dłużników prawo zakłada także inną niż dla pozostałych kwotę wolną od zajęcia. Aktualną wysokość tej kwoty można sprawdzić w tabeli kwot wolnych od zajęcia z emerytury w roku 2021.


3) Egzekucja pozostałych długów 

procent zajęcia: komornik potrąci maksymalnie 25% świadczenia emerytalnego

opis:

We wszystkich pozostałych typach długów maksymalny próg zajęcia z emerytury jest stosunkowo nisko – wynosi tylko 25% świadczenia. W tej kategorii mieści się najwięcej dłużników-seniorów, głównie ci, którzy mają niespłacone kredyty gotówkowe lub kredyty zaciągnięte na zakup w sklepie na raty. W trakcie egzekucji komorniczej dłużnicy emeryci mogą więc stracić maksymalnie 1/4 swojego świadczenia.

Art. 140. Granice potrąceń

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Egzekucja z emerytury przy długach alimentacyjnych

Nasze prawo dużo bardziej restrykcyjnie traktuje dłużników alimentacyjnych – nie tylko z resztą przy egzekucji z emerytury, ale przy wszystkich typach egzekucji. Spłata zaległych alimentów uznawana jest bowiem za priorytetową, nawet kosztem komfortu życia samego dłużnika.

Przy długach alimentacyjnych komornik ma prawo zająć nie 25% emerytury, ale aż 60% tego świadczenia. 

Art. 139.

1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

(…) 3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych (…)

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo tutaj wskazane obowiązuje zarówno w sytuacji, kiedy zajęcie dokonywane jest w ramach zaległych alimentów na dzieci dłużnika, jak i alimentów na jego byłego współmałżonka czy rodzica (o ile zostanie wydany odpowiedni tytuł wykonawczy na wypłatę takich alimentów).

Uwaga! Podczas egzekucji alimentów z emerytury obowiązuje nie tylko wyższy procent zajęcia ze świadczenia, ale także niższa kwota wolna od zajęcia.

Ile komornik może zająć z emerytury KRUS?

Emerytury z KRUS, czyli emerytury rolnicze, również podlegają zajęciu komorniczemu. Co więcej – podlegają mu dokładnie na tych samych zasadach, co opisywane powyżej emerytury z ZUS. Oznacza to, że wszystkie opisane powyżej zasady dotyczą także emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury z KRUS na rok 2021 wynoszą:

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Wysokość kwot wolnych na okres od 1 marca 2021 roku będzie znana dopiero niebawem. ZUS co roku ogłasza te kwoty tuż przed ich wejściem w życie. Kwoty wolne od zajęcia co roku są podwyższane, ponieważ podlegają waloryzacji.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

Podsumowanie

Zajęcie komornicze z emerytury 2021 – tabela

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceńmaksymalny procent zajęcia
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 zł50%
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 zł25%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 zł25%

Źródła:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf

https://rf.gov.pl/orzecznictwo/zabezpieczenie-emerytalne/Komornik_zabierze_mniej_z_emerytury__22630

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Tio
Tio
2021-12-06 14:31:49

Nic z tego nie rozumiem,mam około 800zl emerytury,to ile może zająć komornik jeżeli chodzi o alimenty??

ewa
ewa
2021-10-30 13:46:11

jak można liczyć dla komornika 25 od brutto gdzie odtrącany jest podatek doch i zdrowotny gdzie emeryt tego nie ma i od tego liczyć potrącenie przecież tyo jest bzdurne

Monika Urbaniak
Monika Urbaniak
2021-01-05 17:48:54

Ile moze zabrać komornika z emerytury z 1025

Podobne artykuły

Promocja: „200 złotych premii z Pakietem Komfort” – w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa promocja na start dla nowych Klientów, w ramach której w zamian za założenie konta i spełnienie warunków można zgarnąć 200 złotych premii. Promocja trwa do 31 grudnia 2021 roku. Sprawdź warunki promocji.

author
Patryk Byczek
03 października 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Kobierzycach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Kobierzycach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Emerytura olimpijska

Medal na igrzyskach olimpijskich oznacza nie tylko powszechne uznanie i sławę, ale również emeryturę olimpijską. Czym jest to świadczenie i ile wynosi w 2024 roku?

author
Patryk Byczek
30 stycznia 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Limanowa

Poszukujesz pożyczki w Limanowej? Sprawdź nasz ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
16 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Płatności Google Pay dostępne w Pekao

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o nowej możliwości, z której mogą skorzystać Klienci posiadający urządzenia mobilne z systemem Android. Od teraz Klienci Pekao z takimi urządzeniami mogą korzystać z płatności Google Pay. Usługa pozwoli na płatności zbliżeniowe w sklepach stacjonarnych (oraz internetowych tych sklepów), a także w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

author
Patryk Byczek
11 grudnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczka 1400 zł – gdzie dostanę?

W dzisiejszych czasach wielu ludzi szuka szybkiego i dogodnego sposobu na uzyskanie dodatkowych środków finansowych w razie nagłej potrzeby. Pożyczki krótkoterminowe stały się popularnym rozwiązaniem, a pożyczka w wysokości 1400 złotych może być doskonałym wsparciem dla tych, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj