Kwota wolna od potrąceń 2021

Kwota wolna od potrąceń 2021

author
Dominika Byczek
31 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Komornik nie zawsze musi zajmować dłużnikowi całe jego zarobki oraz wypłaty ze świadczeń. W większości przypadków jest bowiem zobowiązany do respektowania tzw. kwoty wolnej od potrąceń, czyli właśnie kwoty, która nie podlega zajęciu komorniczemu. Poniżej znajdziesz rozpiskę wszystkich kwot wolnych potrąceń w zależności od rodzaju długu, sposobu zatrudnienia oraz typu otrzymywanego świadczenia. Wykaz aktualny jest na rok 2021.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od potrąceń – co to jest?  

Kwota wolna od potrąceń komorniczych to innymi słowy kwota, której komornik pod żadnym pozorem nie może zająć. Polskie prawo gwarantuje dłużnikom to, że część ich pieniędzy jest po prostu chroniona przed egzekucją. Co ważne – kwoty wolne od potrąceń ustalone są zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych (oczywiście dla dłużników zalegających ze spłatą alimentów kwoty te są dużo niższe).

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w każdym roku uzależniana jest od wynagrodzenia minimalnego ustalanego na dany rok. Oznacza to, że im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym wyższa jest również kwota, której nie może zająć komornik w tym roku.

W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł, czyli około 2062 zł na rękę. Od tej kwoty wyliczamy kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Kwota ta obowiązuje oczywiście wobec dłużników zatrudnionych na umowie o pracę (nie na umowach śmieciowych). Pozostałe typy umów nie chronią bowiem w takim stopniu przed egzekucją komorniczą.

Kwota, która jest wolna od potrąceń komorniczych, nie jest zależna ani od wysokości długu ani od tego, ile długów ma w danym momencie dłużnik. Wpływ na kwotę wolną od potrąceń ma jedynie to, z jakiego powodu dłużnik podlega egzekucji – czy jego dług jest alimentacyjny, czy nie.

Kwoty te odnoszą się tylko do osób zatrudnionych na umowie o pracę i w dodatku na pełny etat. W przypadku niepełnego etatu kwoty te są proporcjonalnie niższe (np.: w przypadku pracy na 1/2 etatu, wynoszą 1/2 tego, co wskazano powyżej).

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń 2021 – tabela brutto/netto  

Kwoty wolne od potrąceń w poniższej tabeli podajemy osobno dla dłużników alimentacyjnych i osobno dla dłużników niealimentacyjnych oraz z rozróżnieniem na różne rodzaje zatrudnienia (pełny etat, niepełny etat, umowa zlecenie i umowa o dzieło). Kwoty są aktualne na rok 2021.

rodzaj zatrudnieniadłużnikkwota wolna od potrąceń (na rękę)
umowa o pracę (pełny etat)niealimentacyjny2062 zł
umowa o pracę (pełny etat)alimentacyjny825 zł
umowa o pracę (1/2 etatu)niealimentacyjny1031 zł
umowa o pracę (1/2 etatu)alimentacyjny412 zł
umowa o pracę (1/4 etatu)niealimentacyjny516 zł
umowa o pracę (1/4 etatu)alimentacyjny206 zł
umowa o pracę (3/4 etatu)niealimentacyjny1547 zł
umowa o pracę (3/4 etatu)alimentacyjny619 zł
umowa o dziełoniealimentacyjny0 zł
umowa o dziełoalimentacyjny0 zł
umowa zlecenieniealimentacyjny0 zł
umowa zleceniealimentacyjny0 zł

Kwoty podane są w zaokrągleniu do pełnych złotówek.

Kwota wolna od potrąceń – umowa o pracę  

Umowa o pracę najlepiej w naszym kraju chroni dłużnika przed potrąceniami komorniczymi w przypadku egzekucji. Kwoty wolne od potrąceń dla dłużników alimentacyjnych i niealimentacyjnych pracujących na pełny etat przedstawiliśmy już powyżej (przypomnijmy – dla dłużnika niealimentacyjnego kwota wolna od zajęcia 2800 zł brutto, a dla dłużnika alimentacyjnego wynosi 1120 zł brutto (825 zł na rękę).

Właściwie w takim samym stopniu przed egzekucją chronione są osoby, które pracują na część etatu. Kwota wolna od potrąceń jest w ich przypadku po prostu odpowiednio niższa – proporcjonalnie do wysokości etatu, na jakiej są zatrudnieni. Im więc na mniejszą część etatu pracujemy, tym mniejsza kwota będzie dla nas wolna od potrącenia komorniczego.

Jak rozumieć to proporcjonalne obliczanie kwot wolnych od potrąceń? Jest to bardzo proste. Jeżeli pracujemy na pół etatu, to nasza kwota wolna od potrąceń równa się tyle, ile połowa kwoty wolnej od potrąceń dla osób pracujących na pełny etat. Poniżej wskazujemy wyliczenie kwot wolnych od zajęcia dla najczęstszych wymiarów pracy.

Niepełny wymiar czasu pracy – kwota wolna od potrąceń 2021

dla dłużnika niealimentacyjnego

1/2 etatu: 1031 zł
1/4 etatu: 516 zł
3/4 etatu: 1547 zł

dla dłużnika alimentacyjnego

1/2 etatu: 412 zł
1/4 etatu: 206 zł
3/4 etatu: 619 zł

Kwota wolna od potrąceń – umowa o dzieło/umowa zlecenie  

Ci, którzy zatrudnieni są na umowę o dzieło albo umowę śmieciową, nie są chronieni przez prawo przed zajęciem komorniczym. Komornik z wynagrodzenia osób zatrudnionych na śmieciówkach może zająć 100% wynagrodzenia, dlatego w przypadku osób pracujących na umowy o dzieło i umowy zlecenia kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi zawsze 0 zł.

W wyjątkowych przypadkach – i tylko na wyraźny wniosek samego dłużnika – komornik może potraktować jednak wynagrodzenie z umowy śmieciowej tak samo, jak wynagrodzenie z umowy o pracę. W takiej sytuacji obowiązywałyby nas limity potrąceń wskazywane powyżej dla osób pracujących na etat. Jakie okoliczności muszą zajść, byśmy mogli ubiegać się o to, by nasze wynagrodzenie z umowy śmieciowej komornik potraktował jak wynagrodzenie z umowy o pracę?

1. Musimy być osobami fizycznymi.
2. Wypłata z umowy śmieciowej musi być naszym jedynym źródłem dochodu/utrzymania.
3. Zarobki z tytułu umowy muszą mieć charakter powtarzalny (wypłata musi przychodzić regularnie co miesiąc lub ewentualnie co inny, ale równie regularny okres czasu).
4. Zarobki z tytułu umowy muszą mieć charakter stały (nie możemy pracować w tej pracy dorywczo, musimy wykazać, że jest to nasza główna praca i trwa nieprzerwanie od dłuższego czasu).

Jeżeli będziemy pewni, że wszystkie powyżej wypisane warunki są w naszym przypadku spełnione, musimy sami zgłosić się w tej sprawie do komornika. To naszym zadaniem jest udowodnienie komornikowi, że to, o czym mówimy, jest zgodne z prawdą – powinniśmy więc móc przedstawić mu kopię umowy oraz zaświadczenia o naszych zarobkach (np.: wyciągi z konta).

Komornik nie musi uznać naszej prośby, ale może to zrobić. Jeżeli nasze wynagrodzenie z umowy zlecenie lub umowy o dzieło będzie spełniało wszystkie wskazane powyżej przesłanki, komornik może zdecydować, że będą dotyczyły nas te same limity zajęcia, które obowiązują w przypadku dłużników pracujących na umowie o pracę.

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty  

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych są wyliczane nie tylko dla wynagrodzenia – przecież nie tylko egzekucję z wynagrodzenia wykonuje się w Polsce. Równie częsta jest egzekucja ze świadczeń emerytalnych i rentowych (szczególnie w przypadku dłużników-seniorów). Także te wypłaty chronione są kwotą wolną od potrąceń.

Kwoty tej od kilku już lat nie wyznacza się jednak procentowo względem otrzymywanego świadczenia. Od 1 lipca 2018 roku, kiedy w życie weszła Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, kwoty wolne od potrąceń w przypadku emerytury i renty są po prostu podane odgórnie w ustawie.

Zgodnie z ustawą kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji podane w ustawie podlegają corocznej waloryzacji – wysokość zwaloryzowanych kwot ZUS ogłasza co roku w okolicach marca, ponieważ właśnie od 1 marca obowiązuje zawsze nowa stawka kwot wolnych od potrąceń. W 2021 roku przez pierwsze 2 miesiące (styczeń, luty) będzie zatem obowiązywała jeszcze stara stawka kwot wolnych od potrąceń, a od 1 marca wzrośnie ona o nowy wskaźnik waloryzacji.

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 złjeszcze nieznana

Pierwotnie kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji zgodnie z ustawą wynoszą 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami), 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych, 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. To właśnie te kwoty podlegają corocznej waloryzacji.


Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076/T/D20181076L.pdf

[/sekcja-szara]

Podstawa prawna  

Zasady ochrony wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy są regulowane przez Kodeks Pracy  (Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). To tam w artykule 87 znajdziemy wzmiankę właśnie na temat potrąceń komorniczych z pensji.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87(1)

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent są natomiast określone w ustawie dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.4). Zapisane w niej zasady potrącania znowelizowała ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, a dokładniej jej artykuł piąty:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5

(…) w art. 141:

1. a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 1) 500 zł – przy potrącaniu:

a)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami
egzekucyjnymi,

b)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5,
wraz z kosztami i opłatamiegzekucyjnymi;

3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;

4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.”,

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:„1a. Kwoty, o których mowa
w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach
określonych dla emerytur i rent. (…)

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076
/T/D20181076L.pdf

Podsumowanie  

1. Kwota wolna od potrąceń oznacza kwotę, której komornik bezwzględnie nie może zająć na poczet egzekucji zadłużenia danej osoby.
2. Kwota wolna od potrąceń obowiązuje głównie w odniesieniu do umowy o pracę oraz świadczeń emerytalnych i rentowych.
3. Umowa o pracę najlepiej ze wszystkich umów chroni dłużnika przed zajęciem jego wynagrodzenia.
4. Wolna od zajęcia komorniczego jest zawsze w danym roku równowartość minimalnego wynagrodzenia na dany rok.
5. Umowa zlecenie i umowa o dzieło nie chronią dłużnika przed zajęciem jego wynagrodzenia przez komornika, komornik może zająć z tych umów 100% wypłaty.
6. W przypadku dłużników pracujących na pełny etat i posiadających długi niealimentacyjne w 2021 roku kwota wolna od potrąceń wynosi 2062 zł netto, a jeżeli ich długi są alimentacyjne, to jedynie 825 zł.
7. Wynagrodzenie dłużników, którzy pracują na część etatu, również jest chronione przed zajęciem, ale tylko w części proporcjonalnej do ich zatrudnienia.
8. Emerytury i renty są chronione przed zajęciem na podstawie odrębnych niż wynagrodzenie przepisów – kwota wolna od potrąceń jest co roku podawana przez ZUS.
9. W okresie 1 stycznia 2021 roku – 28 lutego 2021 roku obowiązują inne kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent, a w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku inne (podawane przez ZUS właśnie w okolicach marca).
10. Prawo dużo surowiej traktuje dłużników alimentacyjnych niż pozostałych, ponieważ spłata alimentów traktowana jest przez nasze państwo priorytetowo.


Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076/T/D20181076L.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000917/T/D20180917L.pdf

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Zgierzu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Zgierzu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
02 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chatbot mFinanse już dostępny

Owocem współpracy startupu AI ChatForce oraz mBanku jest nowy chatbot, który wesprze klientów oraz osoby zainteresowane usługami mFinansów. Jak się ponadto okazuje, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji chatbot wyliczy zdolność kredytową już po 5 pytaniach, na które odpowie klient.

author
Alicja Hirsekorn
22 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Alior Bank rozdaje bony do Allegro

Alior Bank wychodzi do swoich obecnych Klientów z promocją. Instytucja wraz z największą platformą zakupów online w Polsce, mają do zaoferowania pieniądze. Są to bony w wysokości 50 złotych, 100 złotych oraz 150 złotych.

author
Patryk Byczek
28 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Barometr zawodow 2019

Z opublikowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej badania Barometr Zawodów 2019 wynika, że największy problem ze znalezieniem zatrudnienia mają ekonomiści. Z drugiej zaś strony stoją stoją przedstawiciele branży budowlanej, na których zapotrzebowanie na rynku jest największe.

author
Patryk Byczek
15 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski dołącza Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

ING Bank Śląski znalazł się w gronie pracodawców potwierdzających wysokie standardy prowadzenia procesów rekrutacji, a także chcą promować najlepsze praktyki w tym obszarze.

author
Patryk Byczek
27 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Tuplicach

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Tuplicach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj