Ile zarabia historyk?

Ile zarabia historyk?

author
Sandra Tessmer
28 września 2019

Historyk to osoba, która zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego. Interpretuje oraz poddaje analizie dzieje człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych. Sprawdzamy, ile zarabiają historycy

Ile zarabia historyk?

Historyk zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach, które już zaistniały. Robi to na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Bada zjawiska i procesy zachodzące w dawnych czasach, analizuje je i stara się ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy.

Historyk – zarobki

Średnie zarobki historyka zależą od tego, na jakiej umowie pracuje w danym miejscu. Większość historyków pracuje na umowie o pracę, jednak niewielka część osób w tym zawodzie pracuje również na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Najmniejszy procent historyków pracuje na własnej działaności.

Najwięcej zarabiają historycy pracujący na umowie o pracę. Średnie miesięcznie wynagrodzenie w tym wypadku wynosi 4000 zł brutto. Niewiele mniejsze zarobki mają osoby, których źródłem zatrudnienia jest umowa zlecenie. W takim przypadku średnia wynosi 3921 zł brutto.

Najmniejsze zarobki dotyczą osób zatrudnionych na umowie o dzieło. W takim przypadku zarabiają oni średnio 3334 zł brutto. Najwięcej natomiast mogą zarobić historycy z własną działalnością. W takim przypadku średnia to aż 4510 zł brutto.

Ile zarabia historyk sztuki?

Obszarem zainteresowań historyka sztuki, jako osoby wykonującej pracę naukową, jest ogrom zabytków i dzieł sztuki stworzonych na przestrzeni dziejów. Niezwykle szeroki zakres tejże materii wymusza konieczność specjalizacji historyków sztuki w danym okresie dziejów – średniowieczu, czasach nowożytnych, lub współczesności.

Zarobki historyków sztuki są niższe niż zarobki historyków naukowych. Wynika to z tego, że jest to kierunek niszowy i nie tak rozwinięty jak inne nauki. Średnio na umowie o pracę historyk stuki zarobi 2101 zł. Na umowie zlecenie kwota ta będzie średnio o złotówkę większa. Najmniej otrzyma on na umowie o dzieło – 1781 zł. Opłacalna może okazać się jednal własna działalność, gdzie zrobki są najwyższe.

Czym zajmuje się historyk?

Głównym zadaniem historyka jest ustalanie faktów z przeszłości, na podstawie których powstaje opis procesu rozwoju życia społecznego w różnych epokach (starożytności, średniowieczu czy czasach nowożytnych i najnowszych) w sferze polityki, kultury, sztuki, ideologii, państwa, nauki, kultury materialnej, prawa itp.

Bardzo ważne jest tównież ustalanie prawidłowości rozwoju społecznego składającego się na proces historyczny oraz wykorzystywanie nauk pomocniczych historii, takich jak źródłoznawstwo, genealogia, chronologia, metrologia, dyplomatyka, paleografia, archiwistyka czy heraldyka do krytycznej analizy źródeł opisujących dzieje gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne w minionych epokach.

Zadania historyków to także przygotowywanie koncepcji badań historycznych w wybranej dziedzinie historii, gromadzenie źródeł historycznych do opisu faktów będących przedmiotem analizy oraz prowadzanie kwerendy zasobów archiwalnych pod kątem określonych faktów społecznych, które miały miejsce w przeszłości oraz gromadzenie literatury przedmiotu.

Mniej istotne, ale równie ważne i częste zadania, jakimi zajmuje się większość historyków to:

 1. publikowanie opracowań dotyczących historii powszechnej, narodowej i regionalnej;
 2. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin nauki: socjologami, geografami, ekonomistami;
 3. prowadzenie działalności popularyzatorskiej osiągnięć i ustaleń prowadzonych badań historycznych.

Podstawowym materiałem źródłowym w pracy historyka są zachowane dawne druki, dokumenty, gazety, listy, pamiętniki itp. Jego praca opiera się na analizie tych materiałów, z których ogromna część zgromadzona jest w bibliotekach, czytelniach i udostępniana jest tylko naukowcom. Historycy korzystają także z dorobku uczonych, którzy badali te same procesy przed nimi. Efekty prac stanowią publikacje, artykuły, książki.

Praca nauczyciela

Historyk może być także nauczycielem. Pracując w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej lub wykładając na wyższej uczelni historyk dzieli się posiadaną wiedzą wyjaśniając zachodzące w przeszłości procesy uczniom i studentom.

Podstawową różnicą pomiędzy nauczycielem szkolnym, a akademickim są proporcje czasu poświęconego nauce i czasu spędzonego na badaniach. Praca w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole średniej pochłania większość czasu historyka, który rzadko prowadzi swą własną działalność badawczą ograniczając się do przygotowania do zajęć. Inaczej jest w przypadku pracownika naukowego uczelni wyższej, dla którego praca badawcza jest obowiązkiem i zajmuje większość czasu spędzonego na uczelni.

Czym zajmuje się historyk sztuki?

Głównym zdaniem historyków sztuki jest prowadzenie kwerend w muzeach, archiwach i instytucjach mających zbiory dzieł sztuki lub dokumenty oraz udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych zabytkami, rekonstrukcjami i nowymi nabytkami. Bardzo ważne jest także prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i wykonywanie opracowań naukowych;sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi.

Historycy sztyki często dbają o nadzór nad prawidłowym eksponowaniem dzieł sztuki. Opiniuja i wycenianiają oferowanych do zakupu dzieł sztuki. Zajmują się także opracowywaniem publikacji naukowych i popularnonaukowych. Biorą udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez własną instytucję bądź pełnienie funkcji komisarza wystaw organizowanych przez inne instytucje.

Do obowiązków historyków sztuki należy również:

 1. prowadzenie katalogu naukowego i kartoteki rzeczowej;
 2. udział w posiedzeniach komisji muzealnych i architektoniczno-konserwatorskich;
 3. udział w szkoleniach przewodników po muzeach, galeriach, itp.

Dodatkowe obowiązki

Historycy sztuki mają również szereg dodatkowych obowiązków, które muszą wypełniać w swoim zawodzie. Należy do nich między innymi:

 1. prowadzenie działalności naukowej w zakresie teorii historii sztuki;
 2. wykonywanie ekspertyzy w galeriach sztuki i innych instytucjach zajmujących się obrotem dziełami sztuki;
 3. współpraca z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków, służbami konserwatorskimi;
 4. prowadzenie prywatnej galerii lub salonu wystawienniczego;
 5. prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu historii sztuki;
 6.  praca w charakterze przewodnika po muzeach, galeriach itp.

Pierwszym z nich jest prowadzenie działalności naukowej z teorii historii sztuki. Wykonują również często ekspertyzy w galeriach sztuki, oceniają prawdziwość dzieł sztuki i współpracują z instytucjami związanymi z obrotem dziełami sztuki. Współpracują z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków oraz z konserwatorami zabytków.

Bardzo często historycy sztuki prowadzą rówież prywatne galerie lub salony ze sztuką. Mogą podjąć się również prowadzenia działalności dydaktycznej z zakresu historii sztuki w specjalistycznych szkołach plastycznych. Częstym dodatkowym obowiązkiem jest również praca przewodnika w galeriach.

Wymagania do pracy

Zarówno historyk jak i historyk sztuki powninien spełniać pewne określone odgórnie wymagania, które pozwolą mu na pracę w wybranym przez siebie zawodzie. Przyjrzyjmy się, jakie wymagania stawiane są przed określonymi zawodami.

Historyk

Osobę, która chce pracować jako historyk powinna cechować ciekawość wydarzeń z życia społecznego. Chodzi zarówno o wydarzenia z przeszłości jak i te mające miejsce obecnie, gdyż niejednokrotnie mają one swe korzenie właśnie w uwarunkowaniach historycznych. Historyk w swej pracy badawczej musi wykazać się zdolnością do odnajdywania najważniejszych faktów oraz wytrwałością w poszukiwaniu interesujących go informacji. Na podstawie odnalezionych faktów historyk musi potrafić wyciągać wnioski, formułować opinie i tezy.

Prezentacja wyników badań ma formę wykładów, odczytów lub publikacji naukowych, zatem historyka musi potrafić w jasny i czytelny sposób przekazać swe myśli i opinie odbiorcom.

Historyk pracujący dydaktycznie musi być przygotowany pod kątem nauczania. Ważne jest, by potrafił nawiązywać kontakt z ludźmi, a poprzez odpowiednie postępowanie był w stanie zainteresować odbiorcę nauczanym przedmiotem.
Za wyjątkiem najpoważniejszych wad wzroku w zasadzie nie ma przeciwwskazań, by zawód ten wykonywały osoby niepełnosprawne.

Wymagania formalne

Aby zostać historykiem trzeba ukończyć studia wyższe w tym kierunku. Osoby pracujące w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole średniej muszą dodatkowo posiadać przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Najłatwiej uprawnienia do nauczania zdobyć w trakcie trwania studiów historycznych włączając do programu odpowiednie przedmioty i odbywając praktykę.

Nie ma formalnych ograniczeń wieku dla osób chcących podjąć pracę w zawodzie historyka. Jedynym wyznacznikiem jest posiadana wiedza. Jeśli pozwala ona podjąć i ukończyć studia historyczne to inne kwalifikacje nie są potrzebne.

Historyk sztuki

Realizowanie zawodowych obowiązków nie jest możliwe bez pewnego rodzaju powołania – dogłębnego zainteresowania tą materią i traktowania jej jako największą życiową pasję. Charakter zawodu wymusza ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia.

Praca naukowa wymaga zaś od osoby nią zainteresowanej konieczność posiadania cech personalnych, pozwalających na efektywne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wymagania formalne

Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do wykonywania zawodu historyka sztuki jest konieczność ukończenia wyższych studiów uniwersyteckich na kierunku historia sztuki, wraz z dalszą specjalizacją i ewentualnymi studiami podyplomowymi.

Nie isntnieją jednak żadne formalne ograniczenia wieku. W zawodzie najbardziej liczy się zdobyta wiedza oraz umiejętność przekazania jej innym lub wykorzystania jej w pracy.

Warunki pracy

Praca historyka jest specyficzna i wymaga dostosowania się do specyficznych warunków działania. W zależności od tego, jaki  kierunek działań historycznych podjemiemy – warunki będą inne

Historyk

Historycy pracują w głównej mierze w archiwach oraz bibliotekach. Ich głównym źródłem pracy są książki oraz podania historyczne, z których specjaliścy wyciągają wnioski.

Możliwości zatrudnienia

Każdego roku mury uczelni opuszcza wielu historyków, którzy znajdują zatrudnienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich na terenie całego kraju. Ze względu na niskie pensje nauczycieli pracy w tym zawodzie nie trzeba długo szukać. W tym środowisku nie przykłada się też dużej wagi do rozwoju naukowego, gdyż nie znajduje to przełożenia na zajmowaną pozycję zawodową.

Osoby myślące o pracy badawczej połączonej z nauczaniem studentów muszą szukać swego miejsca w miastach będących ośrodkami akademickimi. Jednakże, stypendia doktoranckie i etaty dla asystentów są przeznaczone tylko dla osób z najlepszymi wynikami w nauce. Tu awans zawodowy łączy się ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych.

Historyk sztuki

Praca historyka sztuki jest pracą naukową, źródłami wiedzy osoby zatrudnionej w tym charakterze są źródła pisane, lecz przede wszystkim oryginalne przedmioty, zabytki i dzieła sztuki, pochodzące z danej epoki.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia dla osób wykształconych w tym charakterze oferują uczelnie, muzea, galerie sztuki, domy aukcyjne i prywatni kolekcjonerzy, wydawnictwa naukowe i redakcje czasopism branżowych, oraz wiele innych organizacji i instytucji, oraz firm komercyjnych.

Podsumowanie

Podsumowując, praca historyka to praca dla osób, które charakteryzują się specyficznymi zainteresowaniami oraz są w stanie spędzać godziny w bibliotece. To, ile zarobią zależy od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kasia
Kasia
2022-12-30 12:51:58

Co do podanych w artykule zarobków - faktycznie historycy sztuki nie zarabiają tyle co prawnicy czy sportowcy, ale dobrym sposobem na awans oraz lepsze zarobki jest dokształcanie się. Ja tak zrobiłam, poszłam na podyplomówkę na WSKZ, robiłam ją online więc mogłam pogodzić z pracą i obowiązkami przy dzieciach, a teraz dzięki temu mam większe dochody. Nie ma się co smucić, trzeba znależć rozwiązanie.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Warce
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Warce

Darmowe lodowiska od mBanku 2019/2020
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
02 grudnia 2019

Darmowe lodowiska od mBanku 2019/2020

Idea Bank w Poznaniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019

Idea Bank w Poznaniu

PKO BP w Żychlinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
19 października 2019

PKO BP w Żychlinie

BNP Paribas z nagrodami w konkursie Golden Arrow
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 czerwca 2020

BNP Paribas z nagrodami w konkursie Golden Arrow

Nowa strona Providenta
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
14 października 2016

Nowa strona Providenta

Porównaj