Ile zarabia kurator?

Ile zarabia kurator?

author
20 grudnia 2019

Głównym obowiązkiem kuratora sądowego w trakcie trwania postępowania wykonawczego jest nadzór nad osobami, wyznaczonymi w wyniku postępowania karnego lub innego rodzaju naruszenia prawa. Sprawdziliśmy, ile zarabiają kuratorzy sądowi.

Ile zarabia kurator sądowy?

Kurator sądowy to funkcjonariusz, pełniący obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej oraz realizujący określone zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, związanymi z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kurator – zarobki

Kurtorów możemy podzielić na kuratorów sądowych i społecznych. Sądowy musi posiadać dyplom ze studiów wyższych z określonego kierunku studiów oraz ma obowiązek zdać aplikację kuratorską. Kurator społeczny musi posiadać jedynie ukończone szkoły średniej, a najważniejsze jest doświadczenie w opiece resocjalizacyjnej.

Kurator sądowy

Ze względu na podział na specjalizace kuratorów ich zarobki mogą być bardzo zróżnicowane. Najmniej zarabią kuratorzy, którzy dopiero przygotowują się do wykonywania zawodu.

WIęcej zarobi osoba, która posiada już tytuł kuratora, ale dopiero zaczyna swoją karierę zawodową. Na najwyżśze zarobki mogą natomiast liczyć doświaczeni przedstawiciele tego zawodu. Ich zarobki mogą sięgać nawet 6000 zł.

Prawa i obowiązki kuratorów sądowych

Kuratorzy sądowi działają przy sądach rejonowych. Kurator okręgowy działa natomiast przy sądzie okręgowym, a zakres jego obowiązków jest szerszy niż w przypadku kuratora sądowego. Podczas wykonywania swoich obowiązków kuratorzy mają określone prawa i obowiązki.

Powyższe uprawnienia również przysługują kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem przez niego czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego.

Jakie obowiązki mają kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych?

Kuratorzy sądowi sprawują dozory wobec osób poddanych okresowi próby, który może polegać na przykład na warunkowym umorzeniu postępowania karnego lub warunkowego zawieszenia wykonania kary. Oprócz tego przeprowadzają wywiady środowiskowe na na różnych etapach postępowania, zarówno podczas postępowania wykonawczego jak i procesowego. Stosownie do art. 173 § 2 k.k.w. do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy przede wszystkim sprawowanie dozorów, kontrolowanie oraz składanie wniosków o zmianę czasu, w którym ma trwać nadzór. Ponadto kurator w swoim zakresie obowiązków posiada:

 1. składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 2. składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
 3. składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary,
 4. składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 5. składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,
 6. składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,
 7. udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
 8. udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie,
 9. podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego,
 10. przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych,
 11. wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności,
 12. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów odrębnych.

Natomiast stosownie do art. 174 k.k.w. do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy przede wszystkim:

 1. odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,
 2. żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
 3. współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
 4. współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
 5. przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 7. podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
 8. udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.

Szczegółowy sposób w jaki powinny być wykonywane obowiązki, zapobieżenia powrotowi sprawcy do przestępstwa i wsparcia jego społecznej readaptacji. Głównym zadaniem kuratora jest niedopuszczenie do tego, aby resocjalizacja osoby, nad którą sprawuje opiekę nie dokonała się w pełnym zakresie.

Podsumowanie

Praca kuratora to zawód, który przede wszystkim polega na pracy z ludźmi. Wymaga odpowiednich cech charakteru oraz dobrego radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Kurator to zawód, o którym można powiedzieć, że wykonywany jest z powołania.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Kościan
Kredyty miasta
author
16 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Kościan

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera młodych muzyków
Bez kategorii
author
26 stycznia 2019

Fundacja BGŻ BNP Paribas wspiera młodych muzyków

NOTUS Finanse – oddział w Szczecinku
Wpisy
author
15 września 2018

NOTUS Finanse – oddział w Szczecinku

Kredyt hipoteczny Szczecinek
Kredyty miasta
author
15 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Szczecinek

V Open Day – Santander Consumer Bank szuka startupów
Bez kategorii
author
25 lutego 2020

V Open Day – Santander Consumer Bank szuka startupów