Ile zarabia ławnik?

Ile zarabia ławnik?

author
Sandra Tessmer
27 października 2019

Nie da się ukryć, że funkcja ławnika jest niezwykle wymagająca i osoby, które ją pełnią, muszą być do niej bardzo dobrze przygotowane. Sprawdziliśmy, ile zarabiają ławnicy.

Ile zarabia ławnik?

Mogłoby się wydawać, że w sprawach sądowych biorą udział jedynie sędziowie i prawnicy. W niektórego rodzaju sprawach zasiadają także ławnicy, którzy są częścią składu sędziowskiego. Ławnik nie jest co prawda członkiem zawodowym, ale ma takie same prawa przy rozstrzyganiu spraw, jak sędzia.

Ławnik – zarobki

Ławnik w ciągu roku ma prawo uczestniczyć w rozprawach tylko przez 12 dni. Czas ten może się wydłużyć jedynie, jeśli zajdą ku temu ważne przyczyny. Jeśli dana osoba mieszka poza miastem,  w którym znajduje się sąd – otrzymuje od zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu. Wynagrodzenie za czas wykonywania czynności ławnika to ok. 60 zł dziennie. Oznacza to, że w ciągu roku zarobić można ok. 720 zł.

Zawód ławnika nie jest za ten czymś, za co można otrzymać pełne wyagrodzenie. Co ważne, jeśli ławnik zostanie powołany do czynności w sądzie, na ten czas pracodawca ma obowiązek zwolniena go z obowiązku pracy, jednak taka osoba nie ma praca do wynagrodzenia za ten dzień.

Jak zostać ławnikiem?

Rola ławników sądowych jest odzwierciedleniem art. 182 Konstytucji RP, który jest gwarancją udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ławnicy sądowi zasiadają w zkładzie orzekającym tuż obok sędziego. Ławnicy podlegają tylko Nonstytucji i ustawom, co oznacza, że tak samo jak sędziowie – są niezawiśli. Mają również takie same jak sędziowie prawa.

W odróżnieniu od sędziów, ławnik nie ma możliwości przewodniczenia w rozprawie i naradzie, jak również wykonywania czynności poza rozprawą. Ławnikiem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4.  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Jednocześnie, ławnikiem nie mogą zostać: 
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2.   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 4. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 5. duchowni;
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, powiatu i województwa.
 8. Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ważną kwestią jest również to, w jaki sposób można zostać zgłoszonym do bycia ławnikiem. Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Warto przyjrzeć się bliżej, jak wygląda ostatnia forma zgłoszenia. Ta forma jako jedyna w pośredni sposób pozwala samemu zgłosić swoją kandydaturę. W tym wypadku do dokumentów niezbędnych podczas składania karty zgłoszenia dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kiedy odbywają się wybory ławników?

Wybór ławników odbywa się najpóźniej w październiku danego roku kalendarzowego, w którym upływa dotychczasowa kandencja obcenych ławników. Przed wyborami rada gminy powołuje zespół, przedstawiający na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Przed wybraniem ławników rada gminy zasięga także informacji o kandydatach u komendantów wojewódzkich policji.

Lista ławników razem z odpowiednimi dokumentami rady hmin, które dokonały wyboru, jest przesyłana prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca października. Prezes ten natomiast wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie, które przebiega według roty ustalonej przez sędziów. Po odebraniu ślubowania prezes wpisuje ławnika na odpowiednią listę osób, które mogą być wyznaczone do orzekania i wydaje mu legitymację.

Podsumowanie

Ławnicy mogą brać udział w sprawach pierwszej innstancji, jednak nie mają możliwości brania udziału w każdej sprawie. Ławników można zobaczyć w sprawach dotyczących zbrodni lub w sprawach na tyle poważnych, że za dane przestępstwo grozi gara dożywotniego pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Niespodziewana obniżka stóp procentowych !
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
09 maja 2013

Niespodziewana obniżka stóp procentowych !

Senat prowadzi prace nad zwiększeniem emerytur rocznika ’53
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 czerwca 2019

Senat prowadzi prace nad zwiększeniem emerytur rocznika ’53

Alior Bank w Strzelcach Opolskich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 lipca 2019

Alior Bank w Strzelcach Opolskich

Zadłużenie gmin przekroczyło 57 mld
Wpisy
author
Aneta Jankowska
05 lipca 2018

Zadłużenie gmin przekroczyło 57 mld

Awaria w Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 grudnia 2019

Awaria w Credit Agricole

Bank Pekao w Przeworsk
Oddziały
author
Patryk Byczek
08 lipca 2019

Bank Pekao w Przeworsk

Porównaj