Intercyza – najważniejsze informacje

Intercyza – najważniejsze informacje

author
Dominika Byczek
22 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Podpisanie intercyzy, choć coraz częstsze w Polsce, budzi często niepokój. Warto jednak podejść do sprawy rzeczowo i najpierw dobrze zorientować się w tym, na czym właściwie polega intercyza i jak podejść do jej podpisania. Wszystkie szczegóły o intercyzie znajdziesz poniżej.

Spis treści:

 1. Czym jest intercyza?
 2. Rodzaje intercyzy
 3. Jak ustanowić intercyzę?
 4. Wady i zalety intercyzy
 5. Ile kosztuje intercyza?
 6. Wzór intercyzy
 7. Intercyza a długi
 8. Podsumowanie
 9. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest intercyza?

Coraz więcej młodych par decyduje się na zawarcie intercyzy małżeńskiej. Intercyza to – najprościej mówiąc – umowa o charakterze majątkowym zawarta przez małżonków u notariusza. Podpisywana jest w obecności obojga małżonków.

Sposoby zawarcia intercyzy 

 1. Przed ślubem (obowiązuje ona od momentu zawarcia małżeństwa).
 2. Po ślubie (już w trakcie trwania małżeństwa).

Warto w tym miejscu dodać, iż w Polsce automatycznie obowiązuje wspólność majątkowa w momencie zawarcia związku małżeńskiego, jeśli nie podpisano intercyzy. Wynika tak wprost z przepisów prawa. Jeśli zależy nam na tym, by wstępując w związek małżeński, posiadać osobne majątki ze współmałżonkiem, należy zadbać o ustanowienie stosownej umowy notarialnej odpowiednio wcześniej.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Rodzaje intercyzy

Wyjaśnienie prawa intercyzowego w Polsce powinniśmy rozpocząć od opisania trzech obowiązujących typów umów majątkowych małżeńskich. Poniżej zamieszczamy ich spis wraz z krótką charakterystyka.

Intercyza – jakie działania możemy  podjąć?

Wchodząc w związek małżeński, możemy:

1. Ustanowić rozdzielność majątkową

Wszystko, co każdy z małżonków nabędzie po ślubie, będzie tylko jego własnością.


2. Ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa)

W razie rozwodu małżonkowi w gorszej sytuacji ekonomicznej (np. gdy kobieta zajmowała się wychowaniem dzieci) wyrównuje się wartość majątku. Wyrównanie może być:

 • obliczone według metod obliczeniowych, które są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 • ustalone według zasad określonych w umowie.

3. Rozszerzyć wspólność ustawową

Możemy określić, jakie poszczególne elementy majątku osobistego „dodatkowo” wejdą do wspólnego majątku (np. mieszkanie kupione przez jedno z małżonków jeszcze przed ślubem).

W kwestii umowy rozszerzającej wspólność ustawową, należy także pamiętać, że ustawodawca zabrania rozszerzania wspólności na:

1. Przedmioty odziedziczone przez małżonka zapisu czy darowizny (ofiarowane wyłącznie dla jednego z małżonków –  np. dom),
2. Wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrojenie zdrowia, jeśli nie należą do tzw. wspólności ustawowej,
3. Majątkowe  prawa wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. gdy ktoś jest w spółce cywilnej),
4. Prawa należące do grupy niezbywalnych, odnoszące się do jednej osoby tj.: prawa alimentacyjne, służebność osobista,
5. Niewymagalne jeszcze wierzytelności z tytułu wykonywanej pracy każdego małżonka.
6. Nagrody osobiste, prawa autorskie czy też różne przedmioty służące zaspokojeniu potrzeb tylko jednego ze współmałżonków.

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię umów majątkowych małżonków, jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku znana powszechnie jako Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dokument ten w swej pierwotnej  wersji wszedł w życie wraz z początkiem  1965 roku.  Jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 9 na rok 1964, pod pozycją 59.

Poniżej zamieszczamy podstawowe zapisy prawne związane z majątkiem osobistym małżonków, ograniczoną wspólnotą majątkową i umową majątkową małżeńską.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33. Składniki majątku osobistego

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 47. Umowa majątkowa małżeńska

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.


Źródło: Dz.U.2019.0.2086 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak ustanowić intercyzę?

By spisać stosowną umowę inetercyzową, należy udać się do kancelarii notarialnej, gdyż umowa musi być w formie aktu notarialnego. Należy mieć ze sobą dowód osobisty, gdyż zostanie w ten sposób potwierdzona tożsamość. Jeśli para jest już po ślubie, to musi okazać też skrócony akt małżeństwa.

Podsumujmy zatem. Do kancelarii zabieramy:

 • dowód osobisty,
 • skrócony akt małżeństwa.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Wady i zalety intercyzy

Zalety:

1. Samodzielne zarządzanie swoim majątkiem.
2. Uniknięcie trudnych sytuacji o podział majątku po ewentualnym rozwodzie.
3. Uniknięcie kłopotów, gdy jeden z małżonków ma problemy finansowe (dług jest ściągany z majątku osobistego dłużnika).

Wady:

1. Zdolność kredytowa – tu przy rozdzieleniu majątek jednego małżonka nie będzie wzięty po uwagę, gdy druga osoba będzie chciała zaciągnąć kredyt.
2. Nie można brać wspólnych kredytów.
3. O istnieniu intercyzy trzeba (ustawowy obowiązek) powiadamiać kredytodawcę.

Ile kosztuje intercyza?

Koszty wyglądają inaczej w przypadku narzeczonych – są niższe, a inaczej w przypadku podpisywania intercyzy już po ślubie – są wtedy wyższe. Kiedy na intercyzę podpisują narzeczeni, kwota taksy notarialnej (ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości) wynosi 400 zł. Do tego doliczany jest podatek VAT. Kiedy intercyzę podpisują małżonkowie –  wydatek będzie większy – w przedziale od 100 zł do 10 000 zł. Zależy to od wartości majątku.

Koszt intercyzy a wielkość majątku

 • wartość majątku: do 3 tys. zł  – opłata 100 zł;
 • wartość majątku: więcej niż  3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata  100 zł (+ 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. Zł)
 • wartość majątku: więcej niż 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata 310 zł (+ 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł),
 • wartość majątku: więcej niż 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł (+ 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł),
 • wartość majątku: więcej niż 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata  1 010 zł (+ 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł),
 • wartość majątku: więcej niż 1 mln zł do 2 mln zł – opłata 4 770 zł (+ 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł),
 • wartość majątku: więcej niż 2 mln zł – 6 770 zł (+ 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł).

Warto też mieć na względzie, że małżonkowie poniosą też koszt sporządzenia odpisów aktu notarialnego – 1 odpis to wydatek kilkunastu złotych.

Wzór intercyzy

Nie ma jednakowego wzoru tej umowy – zainteresowani mogą sami określić, co chcą zrobić z majątkiem, jak chcą go np. rozdzielić majątek. Natomiast pamiętać należy, że nie może to być umowa inna niż notarialna. Ważna pod względem prawnym jest tylko intercyza zawarta w formie aktu notarialnego.

Intercyza a długi

Zdarza się, że gdy ktoś ma długi, chce zawrzeć umowę o rozdzielności majątku. Powodem zawarcia intercyzy, w której stwierdzona jest rozdzielność, jest ochronienie majątku przed wierzycielem lub wierzycielami. Jednak należy też pamiętać o tym, że umowa intercyzy musi być zawarta przed powstaniem zobowiązań współmałżonka. Inaczej nie ma zastosowania i za długi trzeba zapłacić całym majątkiem.

Umowa intercyzy wywołuje skutki prawne dopiero od dnia jej zawarcia, a więc za długi, które powstały przed podpisaniem umowy, będą oboje małżonkowie odpowiadali tak, jakby nie doszło do rozdzielności. Istotny jest też fakt, iż umowa rozdzielności majątkowej ma zastosowanie, gdy wierzyciele wiedzieli o zawarciu intercyzy przed podpisaniem umów z danym dłużnikiem.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 50. Uprawnienia wierzyciela w razie rozszerzenia wspólności majątkowej

Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona.


Źródło: Dz.U.2019.0.2086 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Podsumowanie

Intercyza – najważniejsze informacje

 • Intercyzę musi sporządzić notariusz.
 • Opłata notarialna jest niższa, gdy umowę zawierają narzeczeni, wyższa dla osób po ślubie.
 • Oboje małżonkowie/narzeczeni muszą stawić się w kancelarii notarialnej, aby złożyć podpisy.
 • Do kancelarii notarialnej należy udać się z dowodem osobistym.
 • Osoby po ślubie muszą dodatkowo okazać u notariusza skrócony akt małżeństwa.
 • Istnieją 4 rodzaje intercyz.
 • Intercyza dział tylko za życia; po śmierci współmałżonka dziedziczymy majątek.
 • Jeśli przed śmiercią małżonek spisał testament i pominął współmałżonka, nie dziedziczy on, ale ma prawo do zachowku.
 • Jeśli ktoś jest dłużnikiem, a nie podpisał przed powstaniem długu umowy o rozdzielności majątkowej, odpowiada całym majątkiem.
 • o intercyzie z rozdzielnością.
 • Kontrahenci dłużnika muszą być powiadomieni przed powstaniem długu.

Pytania i odpowiedzi

Intercyza małżeńska to umowa o charakterze majątkowym zawarta przez małżonków u notariusza.

Intercyza może być zawarta przed ślubem (obowiązuje od momentu zawarcia małżeństwa) lub po ślubie, w trakcie trwania małżeństwa.

W Polsce automatycznie obowiązuje wspólność majątkowa w momencie zawarcia związku małżeńskiego, jeśli nie podpisano intercyzy.

Istnieją trzy rodzaje umów majątkowych małżeńskich: rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków oraz rozszerzenie wspólności ustawowej.

Prawna podstawa umów majątkowych małżonków w Polsce to Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Intercyza musi być spisana w formie aktu notarialnego, a do jej zawarcia konieczne są dokumenty tożsamości oraz skrócony akt małżeństwa, jeśli para jest już po ślubie.

Zalety intercyzy to samodzielne zarządzanie majątkiem, uniknięcie trudnych sytuacji podczas podziału majątku po ewentualnym rozwodzie oraz ochrona przed długami jednego z małżonków.

Wady intercyzy to ograniczenia w zdolności kredytowej, niemożność brania wspólnych kredytów oraz konieczność informowania kredytodawcy o istnieniu intercyzy.

Koszty intercyzy zależą od wartości majątku i wynoszą od 100 zł do 10 000 zł. Dodatkowo, występują koszty sporządzenia odpisów aktu notarialnego.

Tak, intercyza może pomóc w ochronie majątku przed wierzycielami, ale musi być zawarta przed powstaniem zobowiązań współmałżonka, aby była skuteczna.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Marcin Szymkowiak acemic2050@gmail.com
Marcin Szymkowiak [email protected]
2020-09-18 01:20:41

Pytanie. te koszty intercyzy a wielkosc majatku to odnosi sie tylko do intercyzy podpisanej przez malzenstwa, nie przed malzenstwem? jesli intercyza jest spisywana przed malzenstwem czy podobne oplaty sa w przypadku wlaczania jakiejs czesci wspolnej ? Koszt intercyzy a wielkość majątku wartość majątku: do 3 tys. zł – opłata 100 zł; ect...

nikodem
nikodem
2018-10-06 09:58:18

a jak w przypadku upadłosci konsumenckiej wspolmażonka? czy w takim wypadku intercyza może zostac spisana?

Podobne artykuły

Bank Pekao w Nowej Dębie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Nowej Dębie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
07 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polscy przedsiębiorcy chcą ułatwienia ściągania długów

Badanie potrzeb legislacyjnych Polaków pozwoliło wypracować wniosek, iż polskie społeczeństwo oczekuje polegających na umożliwieniu wierzycielom skuteczniejszego odzyskiwania swoich należności. Większość z nas chciałaby także doświadczyć zmniejszenia skali hazardu moralnego wśród kredytobiorców i dłużników. Jake jeszcze potrzeby zgłaszają Polacy?

author
Halszka Gronek
27 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Chwilówki Kłodzko

Poszukujesz najlepszej pożyczki w Kłodzku? Zobacz nasz ranking najlepszych ofert. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu.

author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Tarnobrzegu

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Tarnobrzegu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
26 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kantor walutowy Credit Agricole w aplikacji CA24 Mobile

Credit Agricole poinformował w komunikacie prasowym o nowości, z której mogą korzystać Użytkownicy aplikacji CA24 Mobile. Mowa o kantorze wymiany walut, który jest już dostępny z poziomu aplikacji bankowej. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
26 kwietnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: 100 zł za regularne inwestowanie w ING

Kolejna promocja w banku ING. Klienci inwestujący swoje oszczędności przez sześć miesięcy, mogą liczyć na premię. Warto jednak przestrzegać warunki, jakie wymyślił bank. Promocja trwa do 30 września 2018 roku.

author
Patryk Byczek
25 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj