Podpisanie intercyzy, choć coraz częstsze w Polsce, budzi niepokój. Sprawdźmy zatem, czy świadczyć to może o nieszczerym uczuciu, czy świadomym dbaniu o finanse przyszłej rodziny.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.09.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Intercyza – co to jest?

2. Rodzaje intercyzy.
3. Jak ustanowić intercyzę?
4. Wady i zalety. 
5. Ile kosztuje intercyza?
6. Wzór intercyzy.
7. Intercyza a długi.
8. Najczęstsze pytania.

9. Podsumowanie. 
10. Podstawa prawna.


 

INTERCYZA – CO TO JEST? 

Intercyza to najprościej mówiąc umowa o charakterze majątkowym zawarta przez małżonków u notariusza. Podpisywana jest w obecności obojga małżonków. 

Intercyza może być:
– zawarta przed ślubem (obowiązuje ona od momentu zawarcia małżeństwa),
– zawarta po ślubie, czyli już w trakcie trwania małżeństwa. 

W Polsce automatycznie obowiązuje wspólność majątkowa w momencie zawarcia związku małżeńskiego, jeśli nie podpisano intercyzy.

RODZAJE INTERCYZY

Istnieją 4 typy umów majątkowych małżeńskich. Możemy:

1. Ustanowić rozdzielność majątkową

Wszystko, co każdy z małżonków nabędzie po ślubie, będzie tylko jego własnością.

2. Ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa)

W razie rozwodu małżonkowi w gorszej sytuacji ekonomicznej (np. gdy kobieta zajmowała się wychowaniem dzieci) wyrównuje się wartość majątku. Wyrównanie może być:
–  obliczone według metod obliczeniowych, które są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 
– ustalone według zasad określonych w umowie. 

3. Rozszerzyć wspólność ustawową

Możemy określić, jakie poszczególne elementy majątku osobistego „dodatkowo” wejdą do wspólnego majątku (np. mieszkanie kupione przez jedno z małżonków jeszcze przed ślubem). 

Należy pamiętać, że ustawodawca zabrania rozszerzania wspólności na:
1. Przedmioty odziedziczone przez małżonka zapisu czy darowizny (ofiarowane wyłącznie dla jednego z małżonków –  np. dom),
2. Wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrojenie zdrowia, jeśli nie należą do tzw. wspólności ustawowej, 
3. Majątkowe  prawa wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. gdy ktoś jest w spółce cywilnej),
4. Prawa należące do grupy niezbywalnych, odnoszące się do jednej osoby tj.: prawa alimentacyjne, służebność osobista,
5. Niewymagalne jeszcze wierzytelności z tytułu wykonywanej pracy każdego małżonka.
6. Nagrody osobiste, prawa autorskie czy też różne przedmioty służące zaspokojeniu potrzeb tylko jednego ze współmałżonków.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 33. Składniki majątku osobistego
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

4. Ograniczyć wspólność ustawową

Polega to na wyłączeniu niektórych elementów wspólnego majątku ze wspólności majątkowej. Pozwala to np.: mieć możliwości posiadania na wyłączną własność domu czy mieszkania i osiągać z tego tytułu dochodów, nawet gdy umowa przedwstępna była przed zawarciem związku. 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 47. Umowa majątkowa małżeńska
§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

JAK USTANOWIĆ INTERCYZĘ?

Należy udać się do kancelarii notarialnej, gdyż umowa musi być w formie aktu notarialnego. 
Należy mieć ze sobą dowód osobisty, gdyż zostanie w ten sposób potwierdzona tożsamość.
Jeśli para jest już po ślubie, to musi okazać też skrócony akt małżeństwa.


 

WADY I ZALETY INTERCYZY

Zalety:
1. Samodzielne zarządzanie swoim majątkiem. 
2. Uniknięcie trudnych sytuacji o podział majątku po ewentualnym rozwodzie.
3. Uniknięcie kłopotów, gdy jeden z małżonków ma problemy finansowe (dług jest ściągany z majątku osobistego dłużnika).

 
Wady:
1. Zdolność kredytowa – tu przy rozdzieleniu majątek jednego małżonka nie będzie wzięty po uwagę, gdy druga osoba będzie chciała zaciągnąć kredyt.
2. Nie można brać wspólnych kredytów.
3. O istnieniu intercyzy trzeba (ustawowy obowiązek) powiadamiać kredytodawcę.

ILE KOSZTUJE INTERCYZA?

Koszty wyglądają inaczej w przypadku narzeczonych – są niższe, a inaczej w przypadku podpisywania intercyzy już po ślubie – są wtedy wyższe

Kiedy na intercyzę podpisują narzeczeni, kwota taksy notarialnej (ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości) wynosi 400 zł. Do tego doliczany jest podatek VAT.  

Kiedy intercyzę podpisują małżonkowie –  wydatek będzie większy – w przedziale od 100 zł do 10 000 zł. Zależy to od wartości majątku. Jeśli wartość majątku:

 • wynosi do 3 tys. zł –  opłata 100 zł;

 • więcej niż  3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł (+ 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. Zł)

 • więcej niż 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł (+ 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł),

 • więcej niż 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł (+ 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł),

 • więcej niż 60 tys. zł do 1 mln zł – 1 010 zł (+ 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł),

 • więcej niż 1 mln zł do 2 mln zł – 4 770 zł (+ 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł),

 • więcej niż 2 mln zł – 6 770 zł (+ 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł).

Małżonkowie poniosą też koszt sporządzenia odpisów aktu notarialnego – 1 odpis to wydatek kilkunastu złotych. 

WZÓR INTERCYZY

Nie ma jednakowego wzoru tej umowy – zainteresowani mogą sami określić, co chcą zrobić z majątkiem, jak chcą go np. rozdzielić majątek. 

Natomiast pamiętać należy, że nie może to być umowa inna niż notarialna. Ważna pod względem prawnym jest tylko intercyza zawarta w formie aktu notarialnego.

INTERCYZA A DŁUGI

Zdarza się, że gdy ktoś ma długi, chce zawrzeć umowę o rozdzielności majątku. Powodem zawarcia intercyzy, w której stwierdzona jest rozdzielność, jest ochronienie majątku przed wierzycielem lub wierzycielami. 

Jednak należy też pamiętać o tym, że umowa intercyzy musi być zawarta przed powstaniem zobowiązań współmałżonka. Inaczej nie ma zastosowania i za długi trzeba zapłacić całym majątkiem. 

Umowa intercyzy wywołuje skutki prawne dopiero od dnia jej zawarcia, a więc za długi, które powstały przed podpisaniem umowy, będą oboje małżonkowie odpowiadali tak, jakby nie doszło do rozdzielności.

Istotny jest też fakt, iż umowa rozdzielności majątkowej ma zastosowanie, gdy wierzyciele wiedzieli o zawarciu intercyzy przed podpisaniem umów z danym dłużnikiem.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 50. Uprawnienia wierzyciela w razie rozszerzenia wspólności majątkowej
Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona.
Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1. Czy rozdzielność majątkowa sprawi, że nie dziedziczę?

Dziedziczenie odbywa się normalnie, chyba, że został spisany testament, w którym pominięty został współmałżonek.

2. Jeśli po ślubie otrzymam spadek, co się stanie?
Wejdzie on do tzw. majątku osobistego. Uwaga – urządzenia domowe tj.: pralka, będą majątkiem wspólnym.

3. Sprzedałem dom, który był majątkiem osobistym. Teraz kupiłem drugi. Czy on będzie wspólnym majątkiem?
Nie.

PODSUMOWANIE

 • Intercyzę musi sporządzić notariusz.

 • Opłata notarialna jest niższa, gdy umowę zawierają narzeczeni, wyższa dla osób po ślubie.

 • Oboje małżonkowie/narzeczeni muszą stawić się w kancelarii notarialnej, aby złożyć podpisy.

 • Do kancelarii notarialnej należy udać się z dowodem osobistym.

 • Osoby po ślubie muszą dodatkowo okazać u notariusza skrócony akt małżeństwa.

 • Istnieją 4 rodzaje intercyz.

 • Intercyza dział tylko za życia; po śmierci współmałżonka dziedziczymy majątek.

 • Jeśli przed śmiercią małżonek spisał testament i pominął współmałżonka, nie dziedziczy on, ale ma prawo do zachowku.

 • Jeśli ktoś jest dłużnikiem, a nie podpisał przed powstaniem długu umowy o rozdzielności majątkowej, odpowiada całym majątkiem.

 • o intercyzie z rozdzielnością.

 • Kontrahenci dłużnika muszą być powiadomieni przed powstaniem długu. 

PODSTAWA PRAWNA

Główną ustawą regulującą kwestie związane z intercyzą  jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., 788 z późn. zm.)


 

Żródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000272/O/D20180272.pdf

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

a jak w przypadku upadłosci konsumenckiej wspolmażonka? czy w takim wypadku intercyza może zostac spisana?