Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy?

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy?

author
Patryk Byczek
22 września 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie prawidłowo naliczanego wynagrodzenia pracownika za wykonaną przez niego pracę. Niewypłacenie wynagrodzenia w ustalonym terminie lub zaniżanie jego wysokości stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Sprawdzamy szczegóły.

Walcz o swoje prawa

Na szczęście nie ma sytuacji bez wyjścia – poszkodowany pracownik może skutecznie walczyć o swoje prawa i między innymi domagać się wypłaty zaległych pieniędzy wraz z odsetkami.

W poniższym poradniku wskazujemy możliwe drogi dochodzenia swoich roszczeń, które można wykorzystać nawet w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak dochodzenie należnego wynagrodzenia po wykonaniu pracy na podstawie tzw. umów „śmieciowych”, czy pracy „na czarno”.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Jak odzyskać pensję? - umowa o pracę

Jest kilka dróg, którymi można pójść, aby odzyskać należne pieniądze.

1. Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

W pierwszej kolejności rozpoczynając walkę o niewypłacone wynagrodzenie warto zacząć od złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Oszukany pracownik ma prawo złożyć na pracodawcę skargę do Okręgowego Inspektora Pracy, który może wszcząć właściwe postępowanie kontrolne i zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Jeżeli skarga okaże się zasadna i zarzuty pracownika potwierdzą się, inspektor:

a) nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeńprzysługujących pracownikowi (nakazy te podlegają natychmiastowemu wykonaniu),

b) może winnego pracodawcę ukarać grzywną w postaci mandatu karnego do 2.000 zł lub

c) może wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika i skierować sprawę do sądu. Za tego typu wykroczenie pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ponadto, w razie niewypłacenia wynagrodzenia lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, inspektor po zakończeniu kontroli może skierować do pracodawcy:

 • wystąpienie – mające charakter zalecenia wydanego w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakaz płatniczy – nakazujący wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi.

Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem umożliwiającym wydanie nakazu płatniczego przez inspektora pracy jest bezsporność niewypłaconego świadczenia. Nakaz zapłaty, co do zasady, może więc być wydany, jeżeli nie ma sporu między pracownikiem a pracodawcą, a wynagrodzenie jest obliczone i zatwierdzone przez pracodawcę, oraz zaksięgowane w dokumentach pracodawcy.


2. Świadczenie w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Organem, do którego w dalszej kolejności może udać się pracownik poszukujący możliwości wypłaty zaległego wynagrodzenia, jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pełni on funkcję gwarancyjną mając zapewniać wypłatę świadczeń przysługujących pracownikom, których pracodawcy nie wywiązali się z tego obowiązku.

Jednakże pomoc FGŚP ma ograniczony zakres:

 • dotyczy tylko tych świadczeń i w tej wysokości, w jakiej określa to ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • mogą jej oczekiwać ci pracownicy, których pracodawca stał się niewypłacalny w rozumieniu wspomnianej ustawy a niewypłacalność zachodzi m.in. wtedy, gdy ogłoszono upadłość pracodawcy (w tym z możliwością zawarcia układu) lub oddalono wniosek o upadłość z powodu tego, że majątek zakładu pracy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • pracownik, do czasu uruchomienia wypłaty z FGŚP, może wystąpić o zaliczkę na jej poczet. W tym celu musi złożyć do Marszałka Województwa wniosek o wypłatę zaliczki, zawierając w treści wniosku:

a) oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy z danym pracodawcą,

b) rodzaj niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz ich wysokość,

c) uprawdopodobnienie faktu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub pracownik musi dowieść faktu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Istotnym jest, iż wniosek o wypłatę zaliczki przez Fundusz może być złożony tylko w sytuacji, gdy zaległości w uregulowaniu pensji dotyczą pracodawcy, który z powodu trudności finansowych zaprzestał swojej działalności przez okres dłuższy niż 2 miesiące (art. 12a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).


3. Pozew do Sądu Pracy o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Pracownik w celu odzyskania niewypłaconych należności może skorzystać z tradycyjnej drogi, tj. wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko pracodawcy. W sprawach z zakresu prawa pracy pracownicy korzystają z pewnych ułatwień, które generalnie nie przysługują stronie powodowej. Ma do tego prawo zarówno pracownik nadal zatrudniony u danego pracodawcy, jak i osoba, z którą stosunek pracy uległ już rozwiązaniu.

Zasady związane z wnoszeniem powództwa do sądu pracy są następujące:

 • pozew do sądu poszkodowany składa samodzielnie lub przez pełnomocnika (którym może być również inspektor pracy);
 • osoba dochodząca wynagrodzenia przed sądem pracy nie ponosi przy tym kosztów związanych z wniesieniem pozwu, o ile jego wartość nie przekracza 50 000 zł,
 • w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się od pracownika opłatę podstawową w kwocie 30 zł tylko od apelacji, zażalenia, kasacji i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • przy wyższych sumach musi zapłacić  tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł;
 • w przypadku, gdy roszczenie wynosi do 75 000 zł, sprawę wnosi się do sądu rejonowego  a przy większych kwotach – do sądu okręgowego;
 • dodatkowo w sytuacji wypłaty wynagrodzenia po terminie, pracownik ma prawo do wystąpienia z roszczeniem wypłaty odsetek za czas opóźnienia; odsetki te są swego rodzaju rekompensatą za brak możliwości korzystania przez pracownika w danym czasie z należnych mu środków pieniężnych; pracownik może wystąpić z roszczeniem do pracodawcy o wypłatę odsetek bez względu na powód opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. Odsetki naliczane są w ustawowej wysokości, tj. 7%. w stosunku rocznym; odsetki nalicza się od kwoty wynagrodzenia brutto i nie stosuje się przy ich wyliczaniu zasady zaokrąglania do pełnych złotych. Wskazać także należy,  że odsetki od zaległego wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu;
 • w związku z brakiem wypłaty wynagrodzenia w określonym terminie, pracownik może ponieść określone szkody związane z jego zobowiązaniami terminowymi, takimi jak np. kredyty bankowe, których nieuregulowanie w odpowiednim czasie może doprowadzić do naliczenia dodatkowych opłat; w takiej sytuacji, pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości, żądając odszkodowania;
 • w przypadku powstania sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w zakresie wypłaty odszkodowania, sprawę rozstrzyga właściwy sąd pracy. Pracownik w składanym do sądu pozwie musi określić wartość powstałej szkody oraz związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieterminową wypłatą, a poniesioną szkodą.

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Niedopełnienie obowiązku wypłaty pensji może być również potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, uzasadniające rozwiązanie umowy przez pracownika w tym trybie określonym w art. 55 § 11 kodeksu pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem sądów w podobnych sprawach, brak zapłaty pracownikowi za wykonaną przez niego pracę traktowany jest jako umyślne uchybienie obowiązkom pracodawcy, nawet jeśli brak środków finansowych wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Jakie warunki powinien w takiej sytuacji spełnić pracownik:

a) oświadczenie pracownika powinno nastąpić na piśmie,

b) pracownik winien podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy,

c) rozwiązanie umowy przez pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o niewypłaceniu przez pracodawcę w terminie wynagrodzenia,

d) w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli umowa została zawarta na czas określony- odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia,

e) rozwiązanie umowy o pracę z powyższej przyczyny pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jak odzyskać pensję? - umowy śmieciowe

Tutaj również istnieje kilka dróg, którymi można pójść, aby odzyskać należne pieniądze.

1. Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Mimo, iż osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło) nie są pracownikami, a zatem nie dotyczy ich ochrona przewidziana przepisami prawa pracy (jak w przypadku umów o pracę), przysługują im określone uprawnienia i mechanizmy w walce o zaległe wynagrodzenie, o czym mowa poniżej.

a) Osoby takie mają prawo dochodzić zapłaty zaległego wynagrodzenia poprzez skierowanie do aktualnego bądź byłego pracodawcy wezwania do zapłaty określonej sumy tytułem zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie,

b) Brak zapłaty zgodnie z wystosowanym wezwaniem umożliwia skierowanie sprawy na drogę sądową i uzyskanie nakazu zapłaty określonej kwoty tytułem zaległego wynagrodzenia.

2. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia do sądu cywilnego

Osoba dochodząca wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej po bezskutecznym egzekwowaniu roszczenia mocą wezwania do zapłaty, ma prawo wystąpić z powództwem o zapłatę do sądu powszechnego (właściwy w tym przypadku będzie wydział cywilny bądź gospodarczy danego sądu w zależności od tego czy spór o zaległe wynagrodzenie będzie toczył się między przedsiębiorcami czy nie. I dodatkowo:

 • w przypadku, gdy roszczenie wynosi do 75 000 zł, sprawę wnosi się do sądu rejonowego  a przy większych kwotach – do sądu okręgowego;,
 • osoba kierująca do sądu pozew o zapłatę określonej kwoty tytułem zaległego wynagrodzenia zobowiązana jest do poniesienia kosztów związanych z jego wniesieniem, na które w przypadku spraw o zapłatę składają się opłata sądowa- tzw. opłata stosunkowa, która wynosi 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego, jeśli w sprawie zostanie przybrany pełnomocnik,
 • dodatkowo przy żądaniu zapłaty zaległego wynagrodzenia, osoba dochodząca roszczenia ma prawo wystąpić z żądaniem zapłaty również odsetek za czas opóźnienia w wypłacie tegoż wynagrodzenia; odsetki naliczane są w ustawowej wysokości, tj. 7%. w stosunku rocznym od żądanej kwoty wynagrodzenia brutto.

3. Egzekucja komornicza wynagrodzenia zasądzonego mocą wyroku sądowego

Powyższe działanie jest ostatecznym krokiem w sytuacji, kiedy już po uzyskaniu wyroku sądowego, były pracodawca nie chce dobrowolnie uregulować zasądzonej przeciwko niemu kwoty tytułem zaległego wynagrodzenia. W takim przypadku, po uzyskaniu przez sądem, który wydał wyrok w naszej sprawie klauzuli wykonalności, wyrok ten stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.


4. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Warto jednak pamiętać, że w przypadku tych osób, wobec których zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej zostało zastosowane w klasyczny “śmieciowy” sposób, czyli dla zmniejszenia kosztów po stronie pracodawcy, można zastosować ścieżkę opisaną powyżej w przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardzo istotną kwestią w przypadku osób wykonujący pracę na mocy umowy zlecenia, jest ustalenie czy praca jaką się świadczy jest możliwa do wykonywania jako zlecenie i czy sposób jej wykonywania nie jest tożsamy z wykonywaniem pracy na etacie. Mowa dokładnie o tym, czy pracodawca nie wykorzystał umowy cywilnoprawnej po to aby uniknąć umowy o pracę i obciążeń z tym związanych.

Jeżeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju (np. na stanowisku sprzedawcy) na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu (w sklepie) i czasie wyznaczonym (np. 8-16) przez pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania za wynagrodzeniem, to jest to stosunek pracy zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy i nie jest istotnym fakt jak została nazwana umowa łącząca strony. W takim przypadku powinna być zawarta umowa o pracę, a jej brak stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 k.p.).

Jeśli po stronie osoby wykonującej pracę pojawi się takie podejrzenie, należy niezwłocznie udać się do Państwowej Inspekcji Pracy oraz złożyć pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu pracy. Zgłoszenie się do PIP w takim przypadku będzie jednak wiązało się z wszczęciem postępowania sądowego mającego na celu ustalenie zaistnienia stosunku pracy. W takiej sytuacji należy wykorzystać ścieżkę opisaną powyżej w przypadku skierowania do sądu pracy powództwa o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Jak odzyskać pensję? - praca na czarno

Pracownik, który pracował bez pisemnej umowy o pracę, a potem został zwolniony bez wypłaty należnego wynagrodzenia, nie jest bezbronny. Powinien jednak postarać się o dowody swojego zatrudnienia.

Pomimo, iż przepisy prawa pracy zastrzegają, iż umowę o pracę  zawiera się na piśmie, to jednak niezachowanie tej formy nie powoduje nieważności umowy. Oznacza to, że pracownik, który świadczył pracę na podstawie ustnej umowy, ma prawo nie tylko do umówionego wynagrodzenia wraz z odsetkami, ale do wszystkich innych świadczeń wynikających ze stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, m.in. wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu lub ekwiwalentu za urlop.

Należy wskazać, iż pracodawca, który nie podpisał z pracownikiem umowy o pracę ma obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, w tym m.in. wysokości wynagrodzenia. Ponadto, ma obowiązek poinformować pracownika o obowiązujących go normach czasu pracy, wymiarze urlopu i okresie wypowiedzenia. I ma na to 7 dni od dnia zawarcia ustnej umowy o pracę.

Jakie działania w takiej sytuacji powinien podjąć pracownik:

1) należy zebrać dowody na to, że doszło do zawarcia umowy o pracę lub stosunku pracy na innej podstawie, np. umowy zlecenia; mogą to być e-maile z poleceniami od pracodawcy albo e-maile wysyłane przez pracownika ze służbowego konta, nagrania rozmów telefonicznych, lista obecności z podpisem pracownika, dowody wypłat z kasy pracodawcy, służbowy ubiór z emblematem pracodawcy itp. Warto także zastanowić  się, czy i kto mógłby potwierdzić fakt zatrudnienia przed sądem, gdyby doszło do procesu,

2) następnie należy wystąpić do byłego pracodawcy z pisemnym wezwaniem do wypłaty wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń należnych w związku ze świadczoną pracą,

3) należy również uprzedzić byłego pracodawcę, że w przypadku niewypłacenia zaległego wynagrodzenia i innych należności, złożone zostanie zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy i pozew do sądu pracy,

4) w dalszej kolejności pracownik powinien zawiadomić powiatowy inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli kontrola potwierdzi zarzuty pracownika, inspekcja ma prawo ukarać pracodawcę mandatem w wysokości od 1 000 do 30 000 zł, może również zastosować inne działania- o których mowa powyżej w niniejszym artykule,

5) w przypadku, gdy pracodawca zupełnie zlekceważy wezwanie albo będzie zwlekał z polubownym załatwieniem sprawy wówczas pozostaje złożenie pozwu do sądu rejonowego – sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

6) zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, można dochodzić wówczas, gdy sąd prawomocnie orzeknie, że strony łączyła umowa o pracę lub umowa zlecenia. Takie żądanie można zgłosić również łącznie w ramach jednego pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wypłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania, odsetek z tytułu opóźnienia, itd.

Podsumowanie

W opisanych przypadkach, gdzie pracownicy stają w obliczu niewypłacalności pracodawców lub nieuczciwego traktowania w zakresie wynagrodzenia, istnieją różne ścieżki, które można podjąć w celu odzyskania należnych pieniędzy. Warto zauważyć, że niezależnie od sytuacji istnieją narzędzia i instytucje, które pomagają pracownikom w walce o swoje prawa.

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest pierwszym krokiem. PIP ma uprawnienia do kontrolowania działalności pracodawców i nakładania sankcji w przypadku nieprawidłowości. Inspektor może nakazać pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń, a także nałożyć grzywnę lub skierować sprawę do sądu w przypadku poważniejszych naruszeń.

Jeśli pracodawca pozostaje niewypłacalny, pracownik może skierować swoje roszczenia do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Jednakże, FGŚP wypłaca świadczenia tylko w określonych przypadkach, a pomoc ta ma ograniczony zakres. Alternatywnie, pracownik może złożyć pozew do Sądu Pracy w celu uzyskania zasądzonego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że koszty związane z wniesieniem pozwu są często minimalne, a pracownik może również domagać się odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia.

Jeśli umowa o pracę nie została w ogóle zawarta lub nie była formalizowana na piśmie, pracownik może walczyć o swoje prawa również przed sądem. Ważne jest, aby zbierać dowody na zatrudnienie, takie jak korespondencję e-mailową, listę obecności, nagrania rozmów telefonicznych, które potwierdzą fakt pracy. W takim przypadku możliwe jest także żądanie odszkodowania za szkody związane z nieuregulowaniem wynagrodzenia, które mogą wynikać z opóźnionego spłacania kredytów lub innych zobowiązań finansowych.

W przypadku umów cywilno-prawnych, takich jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło, pracownicy również mają środki do walki o zaległe wynagrodzenie. Mogą wysłać wezwanie do zapłaty do pracodawcy i w razie braku reakcji, skierować sprawę do sądu cywilnego. Tutaj również można domagać się odsetek za opóźnienie.

Dla pracowników pracujących “na czarno”, czyli bez umowy o pracę, istnieją podobne ścieżki do odzyskania wynagrodzenia. Ważne jest gromadzenie dowodów na zatrudnienie, takie jak e-maile, nagrania rozmów, listy płac, które potwierdzą fakt pracy. Można również wysłać pisemne wezwanie do byłego pracodawcy i w razie potrzeby skierować sprawę do sądu. Niezależnie od rodzaju umowy czy sytuacji, w jakiej znalazł się pracownik, istnieją środki i instytucje, które pomagają w walce o należne pieniądze. Kluczowym jest zbieranie dowodów i skorzystanie z odpowiednich narzędzi prawnych, aby osiągnąć sprawiedliwość i odzyskać zaległe wynagrodzenie.

Pytania i odpowiedzi

Można podjąć kilka działań, takich jak skarga do Państwowej Inspekcji Pracy, pozew do sądu pracy, skierowanie sprawy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub wystosowanie wezwania do zapłaty w przypadku umów cywilno-prawnych.

Skargę należy złożyć do Okręgowego Inspektora Pracy, który może wszcząć postępowanie kontrolne, nakazać wypłatę wynagrodzenia, nałożyć grzywnę na pracodawcę lub skierować sprawę do sądu.

Fundusz ma uprawnienia do wypłacania świadczeń pracownikom, których pracodawcy stali się niewypłacalni w określonych sytuacjach, zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych.

Koszty związane z wniesieniem pozwu do sądu pracy obejmują opłatę sądową, która jest stosunkowa do wartości sporu, oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego.

Odsetki od zaległego wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

W przypadku umów “śmieciowych” warto zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy oraz zastanowić się nad wniesieniem pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przydatne dowody to np. e-maile, nagrania rozmów telefonicznych, lista obecności z podpisem pracownika, dokumenty potwierdzające wynagrodzenie, służbowy ubiór z emblematem pracodawcy.

Jeśli pracodawca nie reaguje na wezwanie, można złożyć pozew do sądu rejonowego o ustalenie istnienia stosunku pracy i wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Stosowanie umów “śmieciowych” może skutkować karą grzywny dla pracodawcy od 1 000 zł do 30 000 zł, a także obowiązkiem zapłaty zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń pracownikowi.

Tak, pracownicy nie ponoszą opłat sądowych przy wniesieniu pozwu do sądu pracy, jeśli wartość sporu nie przekracza 50 000 zł, a opłata stosunkowa wynosi 30 zł tylko od apelacji, zażalenia, kasacji i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

irek olsz
irek olsz
2022-12-08 09:05:56

marek przestan glupoty pisac wykonalem kursa cysterna sandomierz breda holandia paliwo zatankowane w jedna strone ad blue za moje pieniadze ciagnik ulegl awari dwa dni oczekiwania na serwis minus 1 stopien przyjechalem busem 120 euro pracodawca nie odbiera tel,

Anna Kalicka
Anna Kalicka
2020-10-22 16:56:46

Witam, uprzejmie proszę o odpowiedź czy w wezwaniu do zapłaty w przypadku np. wynagrodzenia z tytułu nadgodzin kwotę oblicza się od wynagrodzenia brutto czy też może netto. Wiem, że w przypadku pozwu sądowego jest to kwota brutto, ale czy w wezwaniu również? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Tomasz Kwidziński
Tomasz Kwidziński
2020-04-16 22:51:47

Dzień dobry.Pracowałem u Partnera Flixbusa-firma NOIR z ELBLĄGA(w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim).Mam prośbę.Co mam zrobić gdy pracodawca wypłacił mi tylko część wynagrodzenia,tzn.tylko to co na umowie(najniższa krajowa).Pozostałej nie(drugie tyle).Czy mam szansę odzyskać tą zaległą część?Jakie kroki powinienem podjąć?Proszę o pomoc.Mój nr.693126514.Za pomoc z góry dziękuję.Pozdrawiam.

Podobne artykuły

Zaległości polskich emerytów

Polscy emeryci są zadłużeni na gigantyczną kwotę. Zaległości finansowe trzystu dwóch tysięcy seniorów na emeryturze wynosi łącznie ponad sześć miliardów sto milionów złotych - informuje BIG InfoMonitor.

author
Patryk Byczek
17 stycznia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BIK: wakacje kredytowe podczas pandemii bez wpływu na historię kredytową

Pandemia koronawirusa wywołała zastój większości branż, w związku z czym niektórzy na wiele tygodni pozostali bez zatrudnienia, a tym samym – bez wypłaty. W takich warunkach ostatnie, o czym myślimy, to spłata raty kredytu. BIK uspokaja – możemy skorzystać z oferowanych przez bank wakacji kredytowych i nie odbije się to ani na naszej historii kredytowej, ani na scoringu.

author
Dominika Byczek
27 marca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kasa Stefczyka Wołomin

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Wołominie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
30 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Chełm

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Profesjonalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Chełmie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
06 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Becikowe – najważniejsze informacje

W Polsce świeżo upieczonym rodzicom przysługuje prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu posiadania dziecka. Tak zwane becikowe wypłacane jest już od 2006 roku. Sprawdzamy, na jakich zasadach przyznane jest świadczenie oraz jak złożyć wniosek.

author
Aleksandra Gościnna
25 lutego 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Gdzie trzymamy oszczędności ? Raport Deutsche Banku

Coraz więcej Polaków oszczędza na przyszłość. Gdzie najczęściej odkładamy swoje środki? Deutsche Bank zlecił badanie, w którym prześwietlił pieniądze Polaków na czarną godzinę.

author
Aneta Jankowska
05 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj