Koszty komornicze

author
Kornel Siwiec
10 stycznia 2023
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Czynności komornicze nie są darmowe – za wszystko, co robi komornik, by ściągnąć należność z dłużnika, musi oczywiście zapłacić sam dłużnik. Pieniądze jednak nie trafiają do kieszeni komornika. Otrzymuje je Skarb Państwa. Za jakie czynności komornika trzeba zapłacić?

Spis treści:

 1. Koszty komornicze 2023
 2. Opłata egzekucyjna 2023 
 3. Opłata przy bezpodstawnej egzekucji 2023
 4. Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2023
 5. Inne opłaty egzekucyjne 2023
 6. Podsumowanie kosztów komorniczych - tabela
Zwiń spis treści

Koszty komornicze 2023

Sprawdź wykaz wszystkich kosztów komorniczych dla postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego. Podstawowe koszty komornicze aktualne na rok 2023 przedstawiamy w rozpisce poniżej.

Podstawowa opłata egzekucyjna – 10%

 • płaci ją dłużnik
 • opłata 10% wyliczana jest od całej kwoty egzekwowanej przez komornika
 • obowiązuje przy najczęstszych egzekucjach z renty, emerytury, wynagrodzenia oraz zajęciu konta bankowego

Preferencyjna opłata egzekucyjna – 3%

 • płaci ją dłużnik, ale ta opłata obowiązuje tylko tych, którzy w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wszczęciu postępowania spłacą część lub całość zadłużenia

Opłata przy umorzeniu – 5%

 • płaci ją wierzyciel, jeżeli to on wystąpi o umorzenie
 • płaci ją dłużnik, jeżeli umorzenie nastąpi z powodu spłaty całości długu w ciągu miesiąca od informacji o egzekucji albo jeżeli nastąpi zawarcie porozumienia

Bezpodstawne wszczęcie postępowania – 10%

 • płaci ją wierzyciel, jeżeli wszczęcie postępowania okaże się bezzasadne (osoba okaże się nie mieć długów lub wierzyciel nie będzie miał dowodów na te długi)

Dodatkowe opłaty w sprawach o egzekucję

 • wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej – 400 zł.
 • opłata za utrudnianie czynności komorniczych – 1000 zł.
 • wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy – 400 zł
 • opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego – 400 zł
 • doręczenie pisma przez komornika – 40 zł
 • wniosek o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości – 1500 zł
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub opróżnienia lokalu – 2000 zł

Stawki te obowiązują dla postępowań wszczętych w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Akt prawny regulujący koszty komornicze to Ustawa o kosztach komorniczych.

Obecnie podstawowe koszty komornicze wynoszą zatem z reguły 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, czyli 10% od kwoty, którą komornik pobierze od dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Przy szybszej spłacie komornik może pobrać zaledwie 3%. Jeżeli natomiast postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, komornika obowiązuje stawka 5% egzekwowanej kwoty.

Opłata egzekucyjna 2023 

W 2023 roku opłata egzekucyjna jest jednolita i może wynosić:

 • 3%,
 • 5%,
 • 10% (najczęściej).

To, ile procent opłaty egzekucyjnej od wartości egzekwowanej kwoty jest pobierane, zależy od wielu czynników. Generalnie najczęstszy procent opłaty wynosi 10% od wartości kwoty egzekwowanej od dłużnika. Niższe stawki naliczane są w wyjątkowych sytuacjach. Poniżej rozpisujemy wszystkie te opcje. Stałe procenty opłaty egzekucyjnej to nowość wprowadzona na mocy opisanej już wcześniej Ustawy o kosztach komorniczych. Wcześniej komornik mógł od swoich czynności naliczać procent zależny od sposobu prowadzenia egzekucji. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

1) Podstawowa opłata egzekucyjna – 10%

Podstawową opłatą egzekucyjną nazywamy na mocy ustawy stawkę w wysokości 10%. Ten procent został wyznaczony odgórnie. 10% wyliczamy od całej kwoty egzekwowanej od dłużnika, który ponosi koszty komornicze. Stawka ta obowiązuje przy wszystkich najczęściej przeprowadzanych egzekucjach:

 • z nieruchomości,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z emerytury,
 • z renty,
 • z rachunku bankowego.

2) Preferencyjna opłata egzekucyjna – 3%

Preferencyjna opłata egzekucyjna dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, tylko niektórych dłużników. Stawka preferencyjna jest dużo niższa niż standardowa – wynosi zaledwie 3% wartości kwoty egzekwowanej przez komornika od dłużnika. Dla kogo przewidziano tak niskie opłaty komornicze?

Ze stawki 3% opłaty egzekucyjnej mogą skorzystać dłużnicy, którzy spłacą część lub całość egzekwowanej kwoty w ciągu miesiąca od momentu doręczenia im zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej. Niższa stawka to duża oszczędność z perspektywy dłużnika. W końcu zaoszczędzone 7% pójdzie na spłatę jego długu, a nie na zarobek Skarbu Państwa, a więc zwiększy się wtedy szansa na szybsze oddłużenie.

3) Opłata egzekucyjna przy umorzeniu – 5%

Stawkę 5% wyznaczono natomiast dla tych, których sprawa egzekucyjna zostanie umorzona. Uniwersalnie dla spraw umorzonych płacone jest tylko 5% od wartości egzekwowanej kwoty. Kto w tym wypadku ponosi koszty komornicze?

Dłużnik płaci 5% wartości długu, jeżeli to on doprowadził do porozumienia z wierzycielem i umorzenia postępowania. Jeżeli natomiast umorzenie nastąpiło na wniosek wierzyciela, to on pokrywa opłatę egzekucyjną w wysokości 5% wartości długu. Ma to miejsce zarówno w przypadku egzekucji zaległości alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 27.

1. W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

2. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata przy bezpodstawnej egzekucji 2023

Na mocy Ustawy o kosztach komorniczych wprowadzona jest także jednolita opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji komorniczej. Ile wynoszą koszty komornicze w tej sytuacji? Zawsze 10% egzekwowanej od dłużnika kwoty i w tym wypadku koszty komornicze ponosi wierzyciel.

Czym jest bezpodstawna egzekucja? W zasadzie dotyczy to najczęściej sytuacji przypadkowych, w których wniosek egzekucyjny kierowany jest do osoby niezadłużonej (np.: przez zbieżność nazwisk) albo kiedy postępowanie wszczęte jest bez uzasadnionego powodu do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30.

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty sto-sunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Całe prawo komornicze znacząco zmieniło się w ubiegłych latach. Wszystko to za sprawą dwóch  nowych bardzo ważnych aktów prawnych, które zmieniły od podstaw strukturę tego zawodu. Pierwszym z ważnych dokumentów była Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, która wprowadziła między innymi:

 • prawo do nagrywania czynności egzekucyjnych przez komornika,
 • obowiązek asysty Policji w trakcie przymusowego otwierania mieszkania osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja komornicza,
 • obowiązek wykształcenia w zakresie prawa w odniesieniu do wszystkich osób sprawujących funkcję komornika sądowego.

Ważniejszym natomiast z punktu widzenia samych kosztów komorniczych jest drugi z wprowadzonych aktów prawnych – Ustawa o kosztach komorniczych. To właśnie w tej ustawie szczegółowo rozpisane zostały wszystkie koszty konkretnych czynności komornika(tzw. opłaty egzekucyjne) oraz zasady finansowania egzekucji komorniczej. Nowe prawo w tym zakresie obowiązuje od 2019 roku, czyli dotyczy wszystkich spraw wszczętych w dniu 1 stycznia 2019 roku i później.

Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2023

Wszystkie opłaty, które będziemy poniżej opisywać, mają ustaloną jedną konkretną kwotę.

Wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej

cena: 400 zł

Każdy komornik z każdej kancelarii komorniczej w Polsce za każdy wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej w dowolnej kwocie pobiera każdorazowo opłatę w kwocie 400 zł. Nie może zażądać innej kwoty.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za utrudnianie czynności komorniczych

cena: 1000 zł

Żadna osoba nie może utrudniać komornikowi wykonywania czynności egzekucyjnych (np.: nie może blokować mu dostępu do swojego mieszkania, jeżeli komornik chce sporządzić spis majątku dłużnika). Przeszkadzanie komornikowi w wykonywaniu egzekucji może nas bowiem słono kosztować – każdorazowo komornik może nałożyć na nas opłatę w wysokości 1000 zł. Sprawdź również pożyczki dla zadłużonych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 36.

1. Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy

cena: 400 zł

Stała opłata w wysokości 400 zł obowiązuje także w przypadku wniosków o wprowadzenie:

– syndyka masy upadłości,
– zarządcy w posiadanie majątku,
– zarządcy w zarząd nieruchomości.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35.

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:

 1. syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
 2. zarządcy w zarząd nieruchomości

– wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za wcześniejszą spłatę – koszt komorniczy

kwota: zwrot 50% poniesionych kosztów komorniczych

Jeżeli dłużnikowi uda się spłacić w pełni swój dług przed czasem, wierzycielowi należy się zwrot 50% poniesionych kosztów (łącznie uiszczonych w tej sprawie opłat komorniczych). By jednak taki zwrot nastąpił, spłata musi być dokonana najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu egzekucyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 39.

Jeżeli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone w tytule wykonawczym najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwraca wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty. Jeżeli spełnienie świadczenia przez dłużnika nastąpiło przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo wezwania do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik zwraca wierzycielowi część uiszczonej opłaty przekraczającą kwotę 200 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Inne opłaty egzekucyjne 2023

Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji

cena: 1000 zł

Wskazana powyżej kwota jest niezależna od przedmiotu zastawu. Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika w każdym przypadku wynosi po prostu 1000 zł, jest to kwota stała. Inaczej jest natomiast z dobrowolnymi licytacjami publicznymi. Ich koszty ustalane są indywidualnie pomiędzy komornikiem a wnioskodawcą.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43.

1. Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych.

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego

cena: 400 zł

opis:

Komornik pobiera także opłatę za sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Jest to protokół spisywany przez komornika na samym początku egzekucji, z reguły podczas pierwszego wejścia na teren przeprowadzania czynności komorniczych. Najczęściej miejscem sporządzania takiego protokołu jest więc mieszkanie/dom dłużnika. W protokole takim komornik wskazuje szczegółowo wszystkie elementy, które zauważył w miejscu zamieszkania dłużnika (to, co potem może być podejrzewane o bycie składnikami majątku dłużnika).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 42.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za doręczenie pisma przez komornika

cena: 40 zł

Opłatę ponosimy także za każde doręczone przez komornika pismo. Może kwota opłaty jest nieduża (40 zł), ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pism komorniczych przysyłanych jest w trakcie egzekucji całkiem sporo, to ich koszt łączny robi się już naprawdę duży. Co więcej – opłata jest naliczana nawet wtedy, kiedy odmówimy przyjęcia pisma. Ignorowanie korespondencji od komornika nie jest zatem opłacalne.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 41.

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty wynosi 40 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Wniosek o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza

cena: 400 zł

opis:

W 2021 roku koszt wniosku o zabezpieczenie spadku oraz koszt wniosku o zabezpieczenie inwentarza jest taki sam i wynosi 400 zł. Co ciekawe – to znacząca zmiana w stosunku do przepisów obowiązujących jeszcze do końca 2018 roku. Wtedy cena wniosku o zabezpieczenie spadku była osiem razy niższa (koszt wynosił 50 zł), a cena sporządzenia spisu inwentarza była wyznaczana w zależności od liczby godzin pracy komornika. Teraz kwoty za oba te wnioski są uniwersalne i ujednolicone.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 40.

Opłata stała od wniosku o:

 1. wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
 2. sporządzenie spisu inwentarza

– wynosi 400 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Opłata za poszukiwanie majątku

cena: 100 zł

Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika w 2021 roku wynosi odgórnie 100 zł od każdego złożonego wniosku. Wniosek taki jest składany podczas egzekucji komorniczej bardzo często. Dzięki niemu komornik może dowiedzieć się na przykład o:

– ruchomościach dłużnika (np.: samochodzie, telefonie),
– nieruchomościach dłużnika (np.: garażu, mieszkaniu),
– rachunkach bankowych dłużnika (wszystkich jego kontach, także oszczędnościowych),
– środkach finansowych, które posiada dłużnik.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 44.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych

Rozliczanie spraw z lat poprzednich  

Wszystkie opisane powyżej przepisy dotyczą oczywiście wszystkich spraw wszczętych w roku 2021. Co natomiast ze sprawami wszczętymi w latach ubiegłych? Nowe prawo dotyczące kosztów komorniczych obowiązuje dla spraw wszczętych dopiero w dniu 1 stycznia 2019 roku lub później.

Wnioski z lat 2019, 2020 i 2021 będą zatem rozpatrywane według nowych przepisów (nowych, czyli tych, które są opisane w tym artykule). W odniesieniu do spraw wszczętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązują natomiast stare przepisy, nawet jeżeli egzekucje te trwają do dziś.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Dłużnik zazwyczaj płaci 10% wartości egzekwowanego długu jako koszt komorniczy. Jeżeli więc np.: komornik ściąga z dłużnika 20 000 zł długu, to dłużnik płaci dodatkowo 2000 zł kosztów komorniczych. Koszty te mogą zmniejszyć się do 5%, jeżeli dłużnik spłaci część lub całość zobowiązania w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o wszczęciu egzekucji.

Koszty komornicze może płacić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Wszystko zależy od tego, jaki jest to rodzaj kosztów. Zazwyczaj koszty ponosi dłużnik, ale zdarza się, że wierzyciel też musi zapłacić za koszty komornicze, np.: kiedy wszczęcie egzekucji okaże się bezpodstawne.

Koszty komornika obejmują w praktyce wydatki komornika sądowego poniesione w toku przeprowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego.

Komornik pobiera opłaty za przeprowadzane czynności komornicze, czyli za wszystkie działania zmierzające do odzyskania pieniędzy wierzyciela. Dodatkowo istnieje cały katalog opłat, które pobiera komornik – przedstawiamy je w tabeli tuż pod pytaniami.

Na tak postawione pytanie najlepiej odpowiedzieć przywołując podstawową stawkę – 10%. Do większości egzekwowanych długów komornik rzeczywiście dolicza 10% wartości długu jako koszty komornicze.

Podsumowanie kosztów komorniczych - tabela

Podstawą dla wszystkich wykazanych poniżej kosztów komorniczych jest Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych.

Koszty komorniczewysokość opłaty
Opłata egzekucyjna10% wartości długu
Opłata preferencyjna3% wartości długu
Opłata w przypadku umorzenia5% wartości długu
Opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji10% wartości długu
Opłata za wcześniejszą spłatęzwrot 50% kosztów
Opłata za doręczenie pisma przez komornika40 zł
Opłata za poszukiwanie majątku100 zł
Wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej400 zł
Wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości400 zł
Wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku400 zł
Wniosek o zabezpieczenie spadku400 zł
Wniosek o wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości400 zł
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza400 zł
Opłata za sporządzenie protokołu faktycznego400 zł
Opłata za utrudnianie czynności komorniczych1000 zł
Opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji1000 zł
author
Kornel Siwiec
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jerzy
Jerzy
2023-04-13 18:42:39

A jakie są stawki dla egzekucji komorniczej wszczętej w 2002 roku - i teraz sfinalizowanej poprzez oświadczenie wierzyciela , że złożył wniosek egzekucyjny bezpodstawnie - czyli, że "wkręcił" komornika?!

Lupus
Lupus
2023-02-27 02:01:15

Mafia komorniczq

HENRYK
HENRYK
2023-01-08 15:41:41

Wynika z tych opłat że komornik w Polsce zarabia więcej niż Prezydent , i premier .A jaka jest kara dla komornika za blokowanie możliwości spłaty długu w formie jednorazowej wpłaty dla wierzyciela, w celu pozyskania nieruchomości za 1/3 wartości

Podobne artykuły

Nagroda za wzięcie kredytu gotówkowego w Getin Banku

Getin Bank poinformował w komunikacie prasowym, że biorąc w instytucji promocyjny kredyt gotówkowy, dla kredytobiorców przewidziana jest nagroda w formie karty prezentowej o wartości 80 złotych. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
29 czerwca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Masterpass” w Empik.com

Mastercard wraz z Empik.com wystartowali z drugą edycją promocji, w której do zgarnięcia są 3 karty podarunkowe o wartości 20 złotych. Promocja trwa do 31 października 2018 roku lub do wyczerpania promocyjnej puli 5370 Ekart Prezentowych.

author
Patryk Byczek
15 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank placówki w Dąbrowa Górnicza

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w w Dąbrowie Górniczej.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas oddziały w Brzegu

Sprawdź informacje o oddziale BNP Paribas w Brzegu. Poniżej znajdziesz dane adresowe, numer telefonu oraz szczegóły oferty dostępnej w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
21 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Połańcu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Połańcu– godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
02 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile kosztuje usunięcie ósemek?

Zęby mądrości, zwane również ósemkami, potrafią stanowić spory problem zarówno dla dentystów, jak i dla pacjentów. Często powodują ból innych zębów lub uniemożliwiają wyprostowanie wady zgryzu. Sprawdziliśmy, ile kosztuje usunięcie ósemki.

author
Sandra Tessmer
26 maja 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Porównaj