Monit to narzędzie niezwykle często wykorzystywane przez wierzycieli - choć w powszechnym dyskursie publicznym termin ten nie cieszy się zbytnią popularnością. Sprawdziliśmy więc, czym tak naprawdę jest monit i kto może go otrzymać.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.10.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest monit?
2. Podstawa prawna.
3. Kiedy otrzymamy monit?
4. Rodzaje monitów.
5. Treść monitu.
6. Co zrobić po otrzymaniu monitu?
7. Ile kosztuje monit?
8. Podsumowanie.

 

CO TO JEST MONIT?

Monit to nic innego jak ponaglenie lub przypomnienie danemu Konsumentowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego. Monit ma zwykle formę pisemną i może być on doręczony na wiele różnych sposobów. 
 

Można więc powiedzieć, iż monit jest oficjalnym (często urzędowym) powiadomieniem wysyłanym Dłużnikowi, jakiego celem jest poinformowanie Zadłużonego o konieczności jak najszybszej spłaty zobowiązania w związku przekroczeniem pierwotnie ustalonego czasu na zwrot należnych środków pieniężnych. 
 

Monit jest tak naprawdę dobrowolnym gestem pomocy Dłużnikowi – uświadamia go o przekroczeniu terminu spłaty zobowiązania i w polubowny sposób informuje o konsekwencjach, jakie płynąć będą z nieuregulowania zadłużenia w najbliższym możliwym czasie.

 

PODSTAWA PRAWNA

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię konsekwencji płynących z nieopłacenia zobowiązania w wyznaczonym terminie, a także faktu obciążania ich kosztami Dłużnika, jest Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. 
 

Wskazany dokument prawny  i odpowiednie jego zapisy brzmią następująco:

 

Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe 
 

Rozdział 8
Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
 

Art. 110
 

„Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom […]”.

Warto także dodać, iż wraz z wejściem w życie „Ustawy antylichwiarskiej”, czyli Ustawy z dnia 5. sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono istotną modyfikację do Ustawy z dnia 12. maja 2011 roku. 
 

W konsekwencji owej zmiany wszelkie koszty związane z opóźnieniem w spłacie (a więc także wysyłanych koszty monitów), nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie. Odpowiednie zapisy prawne w tej kwestii brzmią następująco:

 

 

Ustawa z dnia 12. maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 

Rozdział 3
Umowa o kredyt
 

Art. 33a

„W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11, oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie […],
należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie”.

 

KIEDY OTRZYMAMY MONIT?

Monit wysyłany jest przez wierzyciela wtedy, gdy dany Konsument spóźnia się ze spłatą swego zobowiązania finansowego. Przykładowo – monit można otrzymać wtedy, gdy nie spłaci się swej „chwilówki” w terminie ustalonym na mocy umowy pożyczkowej albo wtedy, gdy nie ureguluje się faktury za telefon lub internet.
 

Szybkość nadesłania monitu Dłużnikowi zależy oczywiście preferencji i możliwości danego wierzyciela, czyli zazwyczaj – od konkretnej firmy pożyczkowej. Najczęściej jednak pierwszy monit wysyłany jest między 7 a 21 dniem od chwili przekroczenia przez Pożyczkobiorcę planowego terminu spłaty zobowiązania.
 

Co równie istotne, w większości przypadków wierzyciel zmuszony jest nadesłać Dłużnikowi więcej niż jeden monit – chyba że już po pierwszym z nich Konsumentowi uda się uregulować swe należności. 
 

Jeśli jednak przesłane przez wierzyciela monity nie przyniosą żadnego skutku,  Pożyczkodawca nadeśle Dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, a w ostateczności – przekieruje sprawę na drogę sądową. W takim wypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania doprowadzą do wszczęcia postępowania windykacyjnego i do wpisania Konsumenta na czarną listę dłużników.

 

RODZAJE MONITÓW

Monit może zostać nadesłany Dłużnikowi w na kilka różnych sposóbów. Wybór konkretnego z nich należy do wierzyciela, lecz warto wiedzieć, że każdy z rodzajów monitu niesie ze sobą inny koszt pokrycia wysyłki (za który oczywiście odpowiada adresat monitu, czyli Dłużnik). 
 

Najczęściej stosowanym rodzajem monitu jest tradycyjny monit listowny. Zwykle jest on wysyłany pocztą jako przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru. Równie często wierzyciele korzystają z monitu telefonicznego, który polega na zatelefonowaniu przez pracownika Pożyczkodawcy do nieterminowego i nierzetelnego Klienta. 
 

Coraz więcej wierzycieli korzysta także z monitu elektronicznego – czyli powiadomienia wysyłanego za pośrednictwem SMS-a lub e-maila. Ostatnim praktykowanym rodzajem monitu jest natomiast wizja terenowa, jaka opiera się na wizycie pracownika firmy pożyczkowej w domu Klienta.
 

 

TREŚĆ MONITU

Pisemny monit, jaki nadsyłany jest przez wierzyciela danemu Dłużnikowi, powinien składać się z następujących elementów:

  1. danych adresowych wierzyciela (np. firmy pożyczkowej);

  2. danych adresowych Dłużnika;

  3. numeru umowy pożyczkowej lub innego dokumentu danej sprawy (na przykład – numeru  zaległej faktury);

  4. wyraźnego słownego wezwania do uregulowania niezapłaconej należności;

  5. wskazanej kwoty zadłużenia (co istotne – bez podania kwoty odsetek za opóźnienie spłaty);

  6. informacji o nieprzekraczalnym terminie spłaty zobowiązania;

  7. numeru rachunku bankowego, na który należy przelać zaległą kwotę pieniężną;

  8. ostrzeżenia mówiącego o tym, iż dalsze opóźnienie w spłacie będzie oznaczać podjęcie kroków koniecznych do wyegzekwowania zwrotu pożyczki (czyli zwykle – przeniesienia sprawy na drogę sądową).

 

 

CO ZROBIĆ PO OTRZYMANIU MONITU?

Jeśli otrzymaliśmy monit od wierzyciela, powinniśmy w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na niego (na przykład dzwoniąc na infolinię pożyczkodawcy lub odpisując oficjalnym pismem) i oczywiście – dokonać zaległej wpłaty. 
 

W innym przypadku bowiem wierzyciel wystosuje do nas jeszcze kilka ponownych monitów, a za każde z nich będziemy musieli samodzielnie zapłacić. Mówiąc więc prościej, im prędzej uregulujemy zobowiązanie, tym na mniejsze koszty się narazimy – i nie chodzi tu jedynie o koszty monitów, lecz także odsetki karne od nieuregulowanych zobowiązań. 
 

Jeśli nie zareagujemy na żaden z nadesłanych monitów, wierzyciel wystosuje do nas przedsądowe wezwanie do zapłaty. W sytuacji dalszego braku odzewu sprawa zostanie skierowana firmie windykacyjnej, a w ostateczności – na drogę sądową. 

Warto pamiętać, iż nawet w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania, warto jest skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o własnej sytuacji materialnej. Z pewnością polepszy to nasze położenie – w końcu pożyczkodawcy także zależy na dobru Klienta. 

 

ILE KOSZTUJE MONIT?

Za każdy monit, jaki wysłany zostanie przez wierzyciela, zapłacić będzie musiał adresat ponaglenia, czyli Dłużnik. Warto mieć ten fakt na uwadze – zwłaszcza, iż monity potrafią być kosztowne, a w przypadku ich kilkukrotnego nadesłania suma może okazać się być naprawę wysoka. 
 

Najtańszą formą monitów są ponaglenia wysyłane w formie elektronicznej (SMS-y oraz e-maile). Zazwyczaj trzeba za nie zapłacić od 2 do 5 zł. Nieporównywalnie droższy jest jednak monit telefoniczny lub listowny. Cena takiego ponaglenia może wynieść nawet od kilkadziesiąt złotych. 
 

Największe koszty Dłużnik będzie musiał pokryć wtedy, gdy zamiast pisemnego monitu spotka się z osobistą wizytą przedstawiciela Wierzyciela. Koszt takiego postępowania wynosi zwykle od 100 do 200 złotych.
 

Warto jednak wiedzieć, iż wraz z wejściem w życie znowelizowanej „Ustawy antylichwiarskiej”, wprowadzono zasadę, iż wszelkie koszty związane z opóźnieniem w spłacie (a więc także koszty monitów), nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie.

 

PODSUMOWANIE

1) Monit jest zazwyczaj pisemnie sporządzonym ponagleniem lub przypomnieniem danemu Konsumentowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego. 
 

2) Monit wysyłany jest Dłużnikowi zwykle w okresie 7-21 dni po przekroczeniu ustalonego terminu spłaty zobowiązania. 

3) Monit jest ponagleniem polubownym – jeśli nie odpowiemy na niego, nie spotkamy się z konsekwencjami natury sądowej. 

4) Monit występuje w kilku rodzajach: elektronicznym, listownym, telefonicznym oraz osobistym (jako wizyta wierzyciela w domu Dłużnika).
 

5) Za monit pobierana jest opłata – w zależności od rodzaju monitu wynosi ona średnio od 2 do 100 złotych.

6) Koszt nadania monitu pokrywa jego adreast, czyli zawiadamiany o upływie terminu płatności Dłużnik. 
 

7) Monit może zostać nadany kilka, a nawet kilkanaście razy – za każdy z nich naliczona zostanie właściwa opłata.

8) Łączne koszty nadania wszystkich monitów wraz z pozostałymi opłatami za opóznienie w spłacie nie mogą przekroczyć równowartości maksymalnych odsetek ustawowych. 
 

9) Warto odpowiedzieć na monit – jest on bowiem wysłany dobrowolnie i w interesie Dłużnika. 
 

10) Jeśli nie odpowiemy na nadesłane monity, możemy być gotowi nawet na przekazanie naszej sprawy na drogę sądową. 

Komentarze