Odwołanie od decyzji MOPS

Odwołanie od decyzji MOPS

author
Katarzyna Wasiłowska
23 marca 2020
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Nie zgadzasz się z decyzją MOPS-u? Napisz odwołanie. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji. Sprawdzamy, co powinno zawierać odwołanie i wyjaśniamy, jak je napisać.

Spis treści:

 1. Odwołanie od decyzji MOPS - podstawa prawna
 2. Gdzie złożyć odwołanie od decyzji MOPS?
 3. Odwołanie od decyzji MOPS - co powinno zawierać?
 4. Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Wzór
 5. Odwołanie od decyzji - czy jest bezpłatne?
 6. W jakim terminie należy złożyć odwołanie?
 7. Co w sytuacji, gdy odwołanie będzie sporządzone nieprawidłowo?
Zwiń spis treści

Odwołanie od decyzji MOPS - podstawa prawna

Jeżeli otrzymana decyzja jest niesatysfakcjonująca, możemy złożyć odwołanie. Gwarantują nam to konkretne przepisy z:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, zapisanej w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • oraz Ustawy z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 83.

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:
1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
2) przebiegu ubezpieczeń;
3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru,
a także umarzania należności z tytułu tych składek;
4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.
4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia
wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.
5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.
6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.
7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Źródło: Dz.U.2020.0.266 t.j. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji MOPS?

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję (art. 129 § 1 k.p.a.). W przypadku decyzji z pomocy społecznej oznacza to, że odwołanie powinno wpłynąć do Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże je wraz z aktami sprawy w ciągu 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeżeli sama na jego skutek nie wyda nowej decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję (art. 133 k.p.a.).

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z opcji odwołania się od decyzji MOPS powinni złożyć pisemne odwołanie za pośrednictwem ZUS do jednego z trzech miejsc:

 • konkretnego MOPS-u, czyli właściwego ich miejscu zamieszkania
 • sądu okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Odwołanie można również wysłać pocztą do oddziału ZUS. Ważne! W takim przypadku należy wysłać odwołanie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. To bardzo istotne, ponieważ jedynie wtedy możemy mieć pewność, że przesyłka dotarła w odpowiednie miejsce.

Odwołanie od decyzji MOPS - co powinno zawierać?

Odwołanie, podobnie jak inne dokumenty,  składane w urzędzie, powinno być kompletne i odpowiednio napisane.

Aby odwołanie zostało przyjęte musi zawierać takie informacje:

 • dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania);
 • tytuł dokumentu – “ODWOŁANIE”;
 • żądanie, czyli to, co chcemy uzyskać odwołując się od decyzji jednostki;
 • wyrażenie niezadowolenia;
 • podpis osoby wnoszącej odwołanie.

Dla wielu osób ważny może być fakt, że odwołanie nie musi zawierać naszego szczegółowego uzasadnienia, jednak z jego treści musi jasno wynikać, że wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany z decyzji ośrodka. Uzasadnienie naszego punktu widzenia może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Wzór

Chociaż nie ma jednego uniwersalnego wzoru odwołania od decyzji MOPS, to trzeba pamiętać o podstawowych elementach, o których pisaliśmy już wyżej. Zgodnie z prawnymi wymogami, odwołanie musi zawierać: oznaczenie rodzaju pisma, temat, przydatne mogą okazać się również argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności, inne uwagi i oznaczenie zaskarżonej decyzji razem z przytoczeniem naszego zdania i uzasadnieniem.

Wzór – tak powinno wyglądać nasze odwołanie:

Odwołanie od decyzji - czy jest bezpłatne?

Odwołanie od decyzji MOPS jest darmowe. To znaczy, że nie podlega żadnym sądowym opłatom, które mogłyby generować dodatkowe koszty. 

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Zainteresowany ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ośrodek może uznać odwołanie i w trakcie kolejnych 7 dni od otrzymania pisma musi wydać nową decyzję.

Złożenie odwołania po terminie – czy jest możliwe?

Tak. W życiu zdarzają się sytuacje, w których nie odbierzemy dokumentów lub korespondencji na czas, na przykład z powodu niespodziewanej wizyty w szpitalu. Czy w takim przypadku nie możemy już nic zrobić, jeśli nie odwołaliśmy się w trakcie tych ustawowych 14 dni?

Oczywiście, że nie, ale w takiej sytuacji musimy jednak spełnić kilka warunków:

1. Po pierwsze udowodnić, że nie odebraliśmy decyzji z naszej winy, ponieważ nie byliśmy w stanie tego zrobić. W przypadku pobytu w szpitalu lub choroby konieczne będzie zaświadczenie od lekarza/ze szpitala.

2. Dodatkowo należy przygotować wniosek o przywrócenie terminu i nasze odwołanie od decyzji.

3. Złożyć dokumenty w trakcie 7 dni od dnia, w którym wróciliśmy z przykładowego szpitala.

Co ważne, wówczas kierujemy wniosek bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Co w sytuacji, gdy odwołanie będzie sporządzone nieprawidłowo?

Nikt nie jest nieomylny, dlatego każdemu czasem zdarza się popełniać błąd – nawet te prozaiczny, na pozór błahy. Jeśli odwołanie okaże się niekompletne, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i wezwany do  jego uzupełnienia. Braki w składanych dokumentach nazywane są brakami formalnymi. W takich sytuacjach bardzo istotna jest poprawność danych kontaktowych (przede wszystkim adresu), dzięki którym organ zgłosi się do nas, wezwie nas do poprawy składanych dokumentów. 

Zainteresowany na uzupełnienie dokumentów ma zazwyczaj 7 dni.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Pomoc prawna przy składaniu odwołania nie jest konieczna i zainteresowany może to zrobić sam składają odpowiednie pismo.

Nic. Złożenie odwołania jest darmowe. Każdy może złożyć taki dokument bez uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

Tak, jest to konieczne do rozpatrzenia wniosku. Odwołanie powinno zawierać takie elementy jak: dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania), tytuł dokumentu, czyli po prostu “ODWOŁANIE”, nasze żądanie, czyli to, co chcemy, wyrażenie niezadowolenia oraz nasz podpis.

W przypadku błędnie złożonego odwołania zostaniemy o tym poinformowani i poproszeni o uzupełnienie, poprawienie dokumentów.

Oczywiście, że nie! Tak, jak pisaliśmy wyżej: każda osoba, która jest niezadowolona z decyzji ośrodka pomocy społecznej może złożyć odpowiednie odwołanie od decyzji. Co bardzo ważne, gwarantują to nam konkretne przepisy w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Ustawie z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odwołanie od decyzji MOPS możemy złożyć najpóźniej 14 dnia od momentu, w którym otrzymaliśmy decyzję.

Nic nie szkodzi. W takim wypadku warto wysłać dokument pocztą. Należy jednak pamiętać o zachowaniu maksymalnie 14. dni od momentu wydania decyzji przez ośrodek.

Oczywiście! Odwołanie można złożyć od dowolnej decyzji.

Urząd wstrzymuje wydanie decyzji w sprawie naszego wniosku, jeśli złożymy wcześniej odpowiednie dokumenty. W trakcie kolejnego tygodnia musi ponownie podjąć decyzję w naszej sprawie.

Tak, nie ma żadnych wytycznych co do osób, które zamierzają złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Musimy być jednak rzeczywiście adresatami sprawy i decyzji, od której zamierzamy się odwołać.

Źródła

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168; https://ops.pl/2016/11/odwolanie-decyzji-dot-pomocy-spolecznej/; http://mgops.lobez.ibip.pl/public/?id=77713; https://www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/304827,Odwolanie-do-Samorzadowego-Kolegium-Odwolawczego.html

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-10-20 00:45:25

mam 70 lat ,W dzieciństwie uległam wypadkowi w wyniku czego miałam amputowaną rękę,w 2010 r przeszłam operację piersi-chemia i naświetlania.mam obustronną przepuklinę kręgosłupa piersiowego i lędżwiowego.W 2014 r z MOPS grupa umiarkowana na 3 lata,2017 też na 3 laty,2020 na dwa lata ,czy mam prawo otrzymać stałą

Podobne artykuły

Na czym ma polegać „zamrożenie” cen prądu w 2019 roku?

Początek zimy upłynął Polakom na poszukiwaniu sposobów na oszczędzanie na prądzie. Wszyscy przestraszyli się ogromnych podwyżek, które miały czekać nas od 1 stycznia 2019 roku. Wiele artykułów co prawda podrożeje, ale w przypadku prądu rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen.

author
Dominika Byczek
31 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kasa Stefczyka Barlinek

Poszukujesz informacji o lokalizacjach Kasy Stefczyka w Barlinku? Tutaj znajdziesz pełen zakres przydatnych danych. Od adresów, przez numery telefonów, godziny otwarcia, po mapy ułatwiające nawigację do wybranych placówek.

author
Julia Wierciło
23 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

T-Mobile Usługi Bankowe znika z rynku

Marka T-Mobile Usługi Bankowe, tak popularna w ostatnich latach, waśnie znika z rynku. Spowodowane jest to zakończeniem umowy pomiędzy Alior Bankiem i T-Mobile Polska, na mocy której operator sieci komórkowej mógł świadczyć usługi finansowe. Co z Klientami i kredytami?

author
Dominika Byczek
05 września 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Citi Handlowy z tytułem „Market Leader”

Citi Handlowy poinformował w komunikacie prasowym, że bankowość transakcyjna instytucji kolejny raz zdobyła tytuł „Market Leader” w kategorii zarządzania środkami finansowymi klientów korporacyjnych w prestiżowym rankingu magazynu Euromoney za 2020 rok. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
25 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Luborzycy

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Luborzycy – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
07 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

NOTUS Finanse – oddział w Krakowie

NOTUS Finanse to jedna z trzech największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce (obok Open Finance i Expandera). Firma powstała w 2004 roku. Obecnie posiada kilkadziesiąt oddziałów własnych i placówek partnerskich w największych miastach w Polsce, w tym w Krakowie.

author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj