Odwołanie od decyzji MOPS

Odwołanie od decyzji MOPS

author
Aneta Jankowska
23 marca 2020

Nie zgadzasz się z decyzją MOPS-u? Napisz odwołanie. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji. Sprawdzamy, co powinno zawierać odwołanie i wyjaśniamy, jak je napisać.

Polacy chętnie korzystają z możliwości wsparcia, jakie daje im nasze państwo. Najczęściej wnioskujemy o świadczenie 500+ lub różnego rodzaju zasiłki, jak na przykład: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy zasiłek pogrzebowy. Popularne wśród Polaków są też dodatki rehabilitacyjne lub odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub w trakcie drogi do pracy.

Nic w tym dziwnego, ponieważ dodatkowe pieniądze pozwalają na kolonie dla dzieci, wykupienie obiadów w szkole lub po prostu nowe ubrania na wiosnę.

Aby otrzymać wspomniane wcześniej, finansowe dodatki, musimy spełniać odpowiednie wymagania. W życiu zdarzają się jednak sytuacje, w których chociaż łapiemy się w ramy danego świadczenia, to mimo wszystko go nie otrzymujemy. W takiej sytuacji warto napisać odwołanie od decyzji MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Wyjaśniamy krok po kroku, co zrobić w momencie, kiedy otrzymamy negatywną odpowiedź od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odwołanie od decyzji ZUS – gdzie złożyć?

Zwracając się do ośrodka pomocy społecznej nie zawsze otrzymamy satysfakcjonującą nas odpowiedź. Chociaż wydaje się nam, że MOPS powinien wydać zupełnie inną odpowiedź, to ostatecznie jesteśmy zaskoczeni.W takiej sytuacji możemy nie zgadzać się z decyzją ośrodka, ale dopóki nic z tym nie zrobimy, to nie będziemy mieć realnego wpływu na negatywną odpowiedź ze strony MOPS–u.

Warto wówczas skorzystać z możliwości napisania odwołania od decyzji ośrodka. Jak to zrobić? Od czego zacząć?

Wszystko wyjaśnimy w poniższym artykule i przedstawimy prosty wzór na to, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS.

Na początku warto wyjaśnić podstawowe terminy, które każda osoba składająca odwołanie powinna znać.

Co to jest odwołanie?

Co to jest ZUS?

Co to jest MOPS?

Reasumując i przedstawiając teorię w jednym zdaniu: ZUS jest organem, który decyduje o różnego rodzaju świadczeniach i zasiłkach, a MOPS i GOPS są podmiotami, które wspomniane wsparcie wypłacają.

Jeśli jesteśmy rozczarowani decyzją ośrodka pomocy społecznej, możemy złożyć odwołanie. Gwarantują to nam konkretne przepisy w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Ustawie z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Dz.U.2020.0.266 t.j. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 83.

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:
1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
2) przebiegu ubezpieczeń;
3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
3a) ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru,
a także umarzania należności z tytułu tych składek;
4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.
4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia
wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.
5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.
6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.
7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.


Dz.U.2020.0.266 t.j. – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Gdzie złożyć odwołanie?

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję (art. 129 § 1 k.p.a.). W przypadku decyzji z pomocy społecznej oznacza to, że odwołanie powinno wpłynąć do Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże je wraz z aktami sprawy w ciągu 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeżeli sama na jego skutek nie wyda nowej decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję (art. 133 k.p.a.).

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z opcji odwołania się od decyzji MOPS powinni złożyć pisemne odwołanie za pośrednictwem ZUS do jednego z trzech miejsc:

  • konkretnego MOPS-u, czyli właściwego ich miejscu zamieszkania
  • sądu okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • sądu właściwego do rozpoznania sprawy

Odwołanie możemy również wysłać pocztą do interesującego nas oddziału ZUS. Ważne! W takim przypadku należy wysłać odwołanie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. To bardzo istotne, ponieważ jedynie wtedy możemy mieć pewność, że przesyłka dotarła w odpowiednie miejsce.

Ile czasu mamy na odwołanie? Składający pismo musi to zrobić w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inna opcją na złożenie odwołania jest przedstawienie go ustnie, jednak do protokołu sporządzonego przez organ rentowy (są to na przykład: jednostki organizacyjne ZUS, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w skrócie KRUS). Następnie spisane odwołanie łącznie z dokumentacją trafia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskującego.

Zainteresowany ma na to wówczas 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie, podobnie jak inne dokumenty, które składamy do jakiegokolwiek urzędu, powinno być kompletne i odpowiednio napisane.

Aby odwołanie zostało przyjęte musi zawierać konkretne informacje, w tym bardzo istotne są:

  • dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania)
  • tytuł dokumentu, czyli po prostu “ODWOŁANIE”
  • nasze żądanie, czyli to, co chcemy
  • wyrażenie niezadowolenia
  • podpis

Dla wielu osób ważny może być fakt, że odwołanie nie musi zawierać naszego szczegółowego uzasadnienia, jednak z jego treści musi wynikać, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani decyzją ośrodka. Niemniej, uzasadnienie naszego punktu widzenia może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu naszej sprawy.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji? Wzór

Chociaż nie ma jednego uniwersalnego wzoru odwołanie od decyzji MOPS, to trzeba pamiętać o podstawowych elementach, o których pisaliśmy wyżej. Odwołanie i jego treść zawsze zależy od składającego dokument i sytuacji, w której się znalazł.

Powtórzmy jeszcze raz: zgodnie z prawnymi wymogami, odwołanie musi zawierać: oznaczenie rodzaju pisma, temat, przydatne są również argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności, inne uwagi i oznaczenie zaskarżonej decyzji razem z przytoczeniem naszego zdania i uzasadnieniem.

Przedstawiamy prosty wzór, jak powinno wyglądać nasze odwołanie:

Czy odwołanie od decyzji jest bezpłatne?

Odwołanie od decyzji MOPS jest darmowe. To znaczy, że nie podlega żadnym sądowym opłatom, które mogłyby generować dodatkowe koszty. Składając odwołanie nie zapłacimy za to ani złotówki.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

W załatwianiu urzędowych spraw zawsze liczy się czas. Podobnie jest w przypadku odwołania od decyzji MOPS. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych akapitach tekstu, zainteresowany ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przypominamy, że odwołanie od decyzji należy złożyć za pośrednictwem dyrektora konkretnego ośrodka pomocy społecznej.

Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ośrodek może uznać odwołanie i w trakcie kolejnych 7 dni od otrzymania pisma musi wydać nową decyzję.

Złożenie odwołania po terminie – czy jest możliwe?

Tak. W życiu zdarzają się sytuacje, w których nie odbierzemy dokumentów lub korespondencji na czas, na przykład z powodu niespodziewanej wizyty w szpitalu. Czy w takim przypadku nie możemy już nic zrobić, jeśli nie odwołaliśmy się w trakcie tych ustawowych 14 dni?

Oczywiście, że nie, ale w takiej sytuacji musimy jednak spełnić kilka warunków:

1. Po pierwsze udowodnić, że nie odebraliśmy decyzji z naszej winy, ponieważ nie byliśmy w stanie tego zrobić. W przypadku pobytu w szpitalu lub choroby konieczne będzie zaświadczenie od lekarza/ze szpitala.

2. Dodatkowo należy przygotować wniosek o przywrócenie terminu i nasze odwołanie od decyzji.

3. Złożyć dokumenty w trakcie 7 dni od dnia, w którym wróciliśmy z przykładowego szpitala.

Co ważne, wówczas kierujemy wniosek bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Co w sytuacji, gdy nasze odwołanie będzie sporządzone nieprawidłowo?

Nikt nie jest nieomylny, dlatego czasem zdarza się nam popełniać błędy – nawet te prozaiczne i błahe. Jeśli zapomnimy o czym w naszym odwołaniu, to zostaniemy o tym poinformowani i wezwani do uzupełnienia tak zwanych braków formalnych. W takich sytuacjach bardzo istotny jest nasz adres, za pomocą którego organ zgłosi się do nas i wezwie do poprawy dokumentów. Jeśli go wcześniej nie podamy, to nie będzie to już takie proste.

Zainteresowany na uzupełnienie dokumentów ma zazwyczaj 7 dni. Jeśli nie odpowiemy i tego nie zrobimy w wyznaczonym czasie, to organ pozostawi odwołanie bez rozpoznania.

Odwołanie w sprawie decyzji o 500+

Niezależnie od tego, czy składamy odwołanie w sprawie decyzji o przyznaniu środków z Programu “Rodzina 500+” czy w sprawie pieniędzy z tytułu wyprawki szkolnej, to zawsze musi zawierać ono wymienione przez nas wyżej elementy.

Schemat pozostaje zawsze ten sam, ale treść jest oczywiście inna i zależy od sprawy, z powodu której składamy odwołanie.

Przypominamy, aby w odwołaniu zawrzeć wszystkie istotne elementy, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze rozpatrzenie naszej sprawy. Błędnie złożone dokumenty mogą powodować opóźnienia w rozpatrywaniu naszego odwołania.

Co po złożeniu odwołania?

Po złożeniu przez nas odwołania urząd wstrzymuje wydanie decyzji w sprawie naszego wniosku. W tym przypadku wyjątkiem są jedynie decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy – czytamy na stronie infor.pl.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę złożyć odwołanie samodzielnie, czy potrzebuję do tego pomocy prawnika?

Pomoc prawna przy składaniu odwołania nie jest konieczna i zainteresowany może to zrobić sam składają odpowiednie pismo.

2. Ile kosztuje złożenie odwołania?

Nic. Złożenie odwołania jest darmowe. Każdy może złożyć taki dokument bez uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

3. Czy muszę podpisać odwołanie?

Tak, jest to konieczne do rozpatrzenia wniosku. Odwołanie powinno zawierać takie elementy jak: dane osoby, która składa dokument (imię i nazwisko, jej adres zamieszkania), tytuł dokumentu, czyli po prostu “ODWOŁANIE”, nasze żądanie, czyli to, co chcemy, wyrażenie niezadowolenia oraz nasz podpis.

4. Co mogę zrobić, jeśli złożyłem odwołanie z błędami?

Każdemu może zdarzyć się gorszy dzień, w którym nie dopilnuje wszystkich, istotnych spraw. Podobnie może być ze złożeniem odwołania. Nic jednak straconego. W przypadku błędnie złożonego odwołania zostaniemy o tym poinformowani i po prostu poproszeni o uzupełnienie dokumentów.

5. Usłyszałem w ośrodku, że nie mogę się odwołać od decyzji MOPS. Czy to prawda?

Oczywiście, że nie! Tak, jak pisaliśmy wyżej: każda osoba, która jest niezadowolona z decyzji ośrodka pomocy społecznej może złożyć odpowiednie odwołanie od decyzji. Co bardzo ważne, gwarantują to nam konkretne przepisy w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Ustawie z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Kiedy najpóźniej mogę złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji MOPS możemy złożyć najpóźniej 14 dnia od momentu, w którym otrzymaliśmy decyzję.

7. Nie mogę osobiście zanieść odwołania do urzędu? Jak inaczej mogę to zrobić?

Nic nie szkodzi. W takim wypadku wart wysłać dokument pocztą, ale należy pamiętać o zachowaniu maksymalnie 14 dni od momentu wydania decyzji przez ośrodek.

8. Czy mogę się odwołać od decyzji w sprawie 500+?

Oczywiście! Odwołanie można złożyć od dowolnej decyzji.

9. Ile urząd będzie rozpatrywał moje odwołanie?

Urząd wstrzymuje wydanie decyzji w sprawie naszego wniosku, jeśli złożymy wcześniej odpowiednie dokumenty. W trakcie kolejnego tygodnia musi ponownie podjąć decyzję w naszej sprawie.

10. Czy każdy z nas może złożyć odwołanie?

Tak, nie ma żadnych wytycznych co do osób, które zamierzają złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Musimybyć jednak rzeczywiście adresatami sprawy i decyzji, od której zamierzamy się odwołać.


Źródła: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168; https://ops.pl/2016/11/odwolanie-decyzji-dot-pomocy-spolecznej/; http://mgops.lobez.ibip.pl/public/?id=77713; https://www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/304827,Odwolanie-do-Samorzadowego-Kolegium-Odwolawczego.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-10-20 00:45:25

mam 70 lat ,W dzieciństwie uległam wypadkowi w wyniku czego miałam amputowaną rękę,w 2010 r przeszłam operację piersi-chemia i naświetlania.mam obustronną przepuklinę kręgosłupa piersiowego i lędżwiowego.W 2014 r z MOPS grupa umiarkowana na 3 lata,2017 też na 3 laty,2020 na dwa lata ,czy mam prawo otrzymać stałą

Podobne artykuły

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
13 lipca 2021

Złoty Laur Konsumenta dla ING Banku Śląskiego

Recepta już tylko elektroniczna – zmiany dla aptek i pacjentów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 stycznia 2020

Recepta już tylko elektroniczna – zmiany dla aptek i pacjentów

Bezpieczny Kredyt 2%
Kredyty
autor wpisu
Dorota Cholewicka
19 lutego 2023

Bezpieczny Kredyt 2%

Oszustwo „na PayPala” powraca do Allegro i OLX
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 maja 2019

Oszustwo „na PayPala” powraca do Allegro i OLX

Mandaty drogowe – podwyżka do 1500 zł?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
08 listopada 2019

Mandaty drogowe – podwyżka do 1500 zł?

Dni wolne od pracy 2019
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
05 listopada 2018

Dni wolne od pracy 2019

Porównaj