Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – czym się zajmuje?

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
07 listopada 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niewielu z nas wie, że nad standardami całego współczesnego rynku polskich instytucji pożyczkowych czuwa jeden podmiot – Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Sprawdziliśmy, czym dokładnie zajmuje się ten organ i kto stoi na jego czele.

Spis treści:

 1. Czym jest Polski Związek Instytucji Pożyczkowych?
 2. Czym zajmuje się Polski Związek Instytucji Pożyczkowych?
 3. Kto może przystąpić do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych?
 4. PZIP a rejestr firm pożyczkowych
 5. Władze Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych
 6. Obecność PIZP
 7. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest Polski Związek Instytucji Pożyczkowych?

Członkami Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych są te firmy, którym zależy na zmienianiu obrazu branży pożyczek pozabankowych i które zgadzają się ze zdaniem, że warto promować najwyższe standardy biznesowe oraz etyczne.  Oznacza to, że na status członka PZIP nie łatwo jest zapracować – otrzymać go mogą tylko te firmy, którym udało się przejść kompleksowe i wieloetapowe procedury oceny.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to organizacja, jaka zrzesza w swych szeregach najbardziej uznanych i godnych zaufania reprezentantów obecnego rynku pozabankowego. PZIP dawniej znany był pod nazwą Związku Firm Pożyczkowych.

Mimo wygórowanych kryteriów przyjmowania nowych członków, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza w swych szeregach większość podmiotów rynku internetowych pożyczek pozabankowych. Co więcej, listę stowarzyszonych Związku dopełniają także liczni przedsiębiorcy niefinansowi, którzy aktywnie budują infrastrukturę rynku pożyczkowego. Można więc powiedzieć, że Polski Związek Instytucji Pożyczkowych jest swoistym miejscem zgromadzenia wszystkich uznanych i godnych zaufania parabanków oraz niefinansowych firm z branży pożyczkowej.

PZIP zrzesza najwybitniejsze spółki, zapewniając w swych szeregach najwyższe standardy obsługi konsumenckiej. Firmy te znajdują się także w prezentowanych przez nas rankingach, które warto zweryfikować przed zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych.

Czym zajmuje się Polski Związek Instytucji Pożyczkowych?

Pierwotną i wciąż obowiązującą misją Związku jest wypracowanie mądrych i sprawiedliwych regulacji legislacyjnych, jakich uchwalenie zapewni branży pożyczkowej jeszcze wyższe standardy oferowanych usług. Związek Instytucji Pożyczkowych działa również jako swoista platforma branżowa. W myśl tej definicji jednym z głównych celów Związku stało się sukcesywne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz zwiększanie standardów etyczno-biznesowych w firmach pożyczkowych.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych został powołany w celu godnego reprezentowania branży pożyczkowej – zarówno w debacie publicznej, jak i w licznych kontaktach z decydentami.

Kolejny obszarem działań, jakie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych podejmuje w ramach swej pracy, są szeroko rozumiane działania prokonsumenckie. Punkt ten dotyczy wdrażania rozwiązań zmierzające do kształtowania świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych wśród Użytkowników rynku pożyczkowego. W ramach swej działalności Polski Związek Instytucji Pożyczkowych uczestniczył w wielu biznesowych inicjatywach i współtworzył szereg pomocnych list i statystyk.

Do najważniejszych osiągnięć Związku zalicza się:

 • stworzenie pierwszego branżowego Rejestru Firm Pożyczkowych (który wraz z dniem 22. lipca 2017 r. został zastąpiony przez ogólnopolski Rejestr Instytucji Pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego),
 • opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk,
 • opublikowanie pierwszej branżowej listy praktyk niedozwolonych,
 • przystąpienie (wspólnie ze Związkiem Banków Polskich – ZBP) do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Kredytu Konsumenckiego,
 • prowadzenie monitoringu całej branży pożyczkowej,
 • publikowanie licznych raportów i opracowań na temat rynku pożyczkowego w Polsce.

Co równie ważne, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych przewodniczy także cyklicznem akcjom edukacyjnym (zwykle przy współpracy z licznymi partnerami i mediami), publikuje najnowsze porównania ofert rynkowych, a także prowadzi bezpłatne doradztwo prawne i mediacje w ewentualnych sytuacjach spornych. Co więcej, Związek uruchomił również pierwszą w Polsce bezpłatną infolinię konsumencką, z jakiej skorzystać może każdy potrzebujący porady w sprawach pożyczkowych lub kredytowych. Dzięki takim działaniom, zaciąganie zobowiązań takich jak np. pożyczka na raty jest dużo bezpieczniejsze.

Kto może przystąpić do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych?

Członkami Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych mogą zostać zarówno działające na obecnym rynki parabanki, jak i inne niefinansowe firmy działające w branży pożyczkowej. Wymóg jest jeden – kandydaci muszą spełniać najwyższe standardy obsługi konsumenckiej.

Procedura akcesyjna w przypadku Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych rozpoczyna się spotkaniem kandydata z Zarządem Związku. Po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej, Zarząd wystawia zainteresowanemu rekomendację, która pozwala kandydatowi przystąpić do kilkustopniowej weryfikacji działalności danego parabanku.

Podczas lustracji analizowane są przede wszystkim praktyki biznesowe stosowane w danej firmie, wzorce umów, jakie spółka proponuje, a także sposób rozpatrywania reklamacji konsumenckich. W wystawianiu końcowej oceny przez Związek kluczowe znaczenie mają także zebrane opinie branżowe i konsumenckie o danej firmie pożyczkowej oraz historia działalności parabanku pod kątem ewentualnych praktyk niedozwolonych. Dzięki takiej weryfikacji potencjalny klient nie musi ponosić dodatkowego ryzyka przy zaciąganiu zobowiązań, takich jak np. pożyczka na dowód.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia danego kandydata do elitarnego grona Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych podejmują w trybie jednomyślnej zgody obecni Członkowie Zwyczajni organizacji – w ramach Zgromadzenia Członków.

Najważniejsze kryteria przyjmowania nowych członków do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych to:

 • prowadzenie działalności w branży pożyczkowej z dominującą przewagą sprzedaży poprzez kanał on-line,
 • oferowanie pożyczek i sposobów ewentualnej windykacji o kosztach nieprzekraczających standardów rynkowych,
 • brak jakichkolwiek wpisów (zarówno widniejących obecnie, jak i tych dokonanych w przeszłości)i na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego,
 • brak odnotowanych kar, jakie nałożone zostały przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za istotne lub mniej istotne, lecz powtarzające się wielokrotnie naruszenia praw konsumenta,
 • nieobecność osób skazanych w zarządzie, radzie nadzorczej lub w kluczowym kierownictwie spółki,
 • brak trwających lub zakończonych postępowań prokuratorskich przeciwko firmie pożyczkowej,
 • mniejszy niż 0,5% wszystkich umów zawartych w zeszłym roku kalendarzowym odsetek reklamacji konsumenckich,
 • rygorystyczne i bezwzględne przestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 10. maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 • nienaganna opinia o firmie w środkach masowego przekazu oraz w całym środowisku branżowym,
 • poprawność obliczania wskaźnika RRSO zgodnie z metodologią rekomendowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
 • poprawny i zgodny z przepisami sposób oceny zdolności kredytowej konsumenta przy wykorzystaniu danych z BIG-ów, BIK-u lub branżowej wymiany danych Credit-Check,
 • niestosowanie reklamy ulotkowej na miejskich słupach i przystankach,
 • zaakceptowanie i stosowanie się do Statutu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

PZIP a rejestr firm pożyczkowych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zasłynął w swym czasie z opracowania pierwszego branżowego Rejestru Firm Pożyczkowych, który był ogólnokrajowym spisem działających na rynku parabanków. Rejestr ten stracił jednak swą rangę wraz z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 23. marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Na mocy tego aktu prawnego powołany został bowiem nowy, prawnie ukonstytuowany Rejestr Instytucji Pożyczkowych, jakiego prowadzeniem zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego.

Mimo zastąpienia pierwotnego rejestru PZIP nowo uchwalonym spisem KNF obie instytucje nie zaprzestały współpracy. Podzieliły się po prostu swymi obowiązkami.

Działający od 2017 roku Rejestr Instytucji Pożyczkowych przedstawia w swych spisach wszystkie parabanki, jakie funkcjonują na polskim rynku finansowym, natomiast Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza tylko te sprawdzone, wykwalifikowane i cenione przez Konsumentów firmy pożyczkowe.

Władze Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Najwyższy organ władzy w całym Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych stanowi Zgromadzenie Członków. W skład Zgromadzenia wchodzą wszystkie podmioty posiadające status członka Związku, bowiem zgodnie ze statutem organizacji każda członkowska spółka jest na równi w prawach i obowiązkach. Jak tłumaczą przedstawiciele Związku, decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Członków zapadają zgodnie z demokratycznymi standardami – opierają się na uczciwej i kulturalnej dyskusji, a ich zwieńczenie stanowi wspólne dojście do konsensusu.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całego Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, w tym także nad prawidłowym przebiegiem obrany Zgromadzenia Członków, czuwa jedna osoba – Prezes Zarządu PZIP.

Obecność PIZP

Członkowie Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych stanowią blisko 80% całego rynku pożyczek pozabankowych, jakie udzielane są w Polsce przez Internet. Warto jednak wiedzieć, iż członkiem Związku nie można stać się ot tak.

Najważniejszym kryterium, jakie brane jest pod uwagę w trakcie rozpatrywania kandydatur potencjalnych członków Związku, jest konieczność spełniania najwyższych standardów etyczno-biznesowych przez zainteresowanego. Wiarygodność i rzetelność wnioskującego parabanku sprawdzana jest w trakcie złożonej, kompleksowej i kilkuetapowej weryfikacji.

Obecnie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych współpracuje z blisko 55 firmami działającymi w polskiej branży pożyczkowej. 33 firmy odgrywają role zwyczajnych członków Związku, a pozostałe 22 spółki pełnią funkcje członków wspierających. Pełną listę parabanków znaleźć można na stronie internetowej ZBIP, w zakładce „Członkowie”.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych - podsumowanie

Najważniejsze informacje: 

 • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to organizacja zrzeszająca w swych szeregach najbardziej uznanych i godnych zaufania reprezentantów obecnego rynku pozabankowego.
 • PZIP znany był dawniej pod nazwą „Związek Firm Pożyczkowych”.
 • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych został powołany w celu godnego reprezentowania branży pożyczkowej.
 • Najważniejszą misją Związku jest wypracowanie mądrych i sprawiedliwych regulacji legislacyjnych, jakich uchwalenie zapewni branży pożyczkowej jeszcze wyższe standardy oferowanych usług.
 • Najwyższy organ władzy Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych stanowi Zgromadzenie Członków. W jego skład wchodzą wszystkie podmioty posiadające status członka Związku.
 • Nad prawidłowym funkcjonowaniem całego Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych czuwa jedna osoba – Prezes Zarządu PZIP.
 • Członkowie Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych stanowią blisko 80% całego rynku pożyczek pozabankowych, jakie udzielane są w Polsce przez Internet.
 • Na status członka Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych nie łatwo jest zapracować – otrzymać go mogą tylko te firmy, którym udało się przejść kompleksowe i wieloetapowe procedury oceny.
 • Najważniejszym kryterium, jakie brane jest pod uwagę w trakcie rozpatrywania kandydatur potencjalnych członków Związku, jest konieczność spełniania najwyższych standardów etyczno-biznesowych przez zainteresowanego.
 • Obecnie Polski Związek Instytucji Pożyczkowych współpracuje z blisko 55 firmami działającymi w polskiej branży pożyczkowej. 33 firmy odgrywają role głównych członków Związku, a pozostałe 22 spółki pełnią funkcje członków wspierających.

Źródła: 

https://pzip.pl

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnik
czytelnik
2018-11-16 11:59:39

fajnie za cos takiego jest, ale szkoda, za na rynku dziala tak malo dobrych i uczicwych parabnakow,

Podobne artykuły

Zmiany dla osób chcących pracować w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania chce zmienić swoją politykę imigracyjną. Wszyscy, którzy będą chcieli szukać pracy na Wyspach, mogą mieć z tym poważny problem.

author
Aneta Jankowska
05 października 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ile komornik może zająć z pensji w 2021?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2021 roku? Sprawdź w naszym artykule aktualne dane oraz tabelę zajęć brutto/netto. Dzięki temu szybko ustalisz, ile komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika przy egzekucji z wynagrodzenia. Uwaga! Kwota zajęcia jest zależna od rodzaju umowy, na której pracujemy. Sprawdź, ile komornik może zająć z umowy o pracę, z umowy zlecenie oraz z umowy o działo w 2021 roku.

author
Dominika Byczek
31 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Trzebnica.

author
Patryk Byczek
29 grudnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chciał podpalić kancelarię za blokadę konta

Dłużnik próbował podpalić kancelarię komornika za to, że ten zajął mu konto bankowe. Brzmi nieprawdopodobnie? A stało się w biały dzień w Krakowie. Znamy szczegóły tego zdarzenia. 

author
Dominika Byczek
13 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Zgorzelec

Chcesz wziąć tanią pożyczkę w Zgorzelcu? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
30 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj