Na mocy zmian prawnych, jakie weszły w życie pod koniec lipca 2017 roku, wszystkie firmy pożyczkowe działające na polskim rynku mają obowiązek wpisania się do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Sprawdziliśmy, na jakie korzyści z tytułu takowych regulacji mogą liczyć Konsumenci.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.11.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Rejestr Instytucji Pożyczkowych – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Jakie dane znajdziemy w Rejestrze?
4. Jak wpisać firmę pożyczkową do Rejestru – wymagania.
5. Wniosek o wpis do Rejestru.
6. Korzyści dla Klientów firm pożyczkowych.
7. Podsumowanie.

 

REJESTR INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH – CO TO JEST?

Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest ogólnopolskim spisem wszystkich parabanków, jakie działają na obecnym rynku finansowym. Każda firma pożyczkowa, jaka sprzedaje lub chce zacząć sprzedawać swe produkty Konsumentom, musi dokonać oficjalnego wpisu do Rejestru. W przeciwnym wypadku działanie takiej firmy będzie niezgodne z prawem. 
 

Rejestr Instytucji Pożyczkowych działa w Polsce od niewiele ponad roku. Spis ten został utworzony na skutek regulacji prawnych, jakie weszły w życie pod koniec lipca 2017 roku. Nad funkcjonowaniem Rejestru czuwa podmiot stanowiący jeden z najważniejszych filarów kontroli polskiego rynku pieniężnego – Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

Jak wyjaśnia Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Finansowych, Rejestr jest fundamentem kontroli nad sektorem finansów polskich. O utworzenie owego spisu apelowano blisko 5 lat, a obecnie, gdy Rejestr działa na rynku 16 miesięcy, w jego spisach figuruje już około 400 instytucji pożyczkowych. 

 

PODSTAWA PRAWNA

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23. marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na 2017 roku, pod pozycją 819. Dz.U. z 2017 r., poz. 819)
 

Wejście w życie owej Ustawy wymusiło dokonanie zmian w obowiązujących ówcześnie przepisach o kredycie konsumenckim. Znowelizowana Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 126 na rok 2011, pod pozycją 715. 
 

Nowa Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na firmy pożyczkowe obowiązek rejestracji spółki w ogólnopolskim rejestrze instytucji pożyczkowych. Stało się tak poprzez dodanie do pierwotnej wersji Ustawy artykułów 59aa – 59ag, których fragmenty brzmią następująco:

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku
o kredycie konsumenckim
 

Rozdział Va
Działalność instytucji pożyczkowych i rejestr instytucji pożyczkowych
 

Art. 59aa 

1. Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.
2. Za dzień rozpoczęcia działalności przez instytucję pożyczkową uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

 

Art. 59ab

1. Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i udostępniany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

 

JAKIE DANE ZNAJDZIEMY W REJESTRZE?

Rejestr dostępny jest do wglądu każdego użytkownika rynku. Upubliczniony został na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) i prezentuje blisko 400 firm pożyczkowych, jakie prawnie działają w polskiej branży finansowej.
 

W rejestrze tym znajdziemy pełną nazwę firmy pożyczkowej wraz z przypisanym jej numerem ewidencji (np. RIP123456). Oprócz tych danych w rejestrze sprawdzimy także dokładny adres siedziby parabanku (ulica, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość).
 

Sporządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestr przewidział także osobną rubrykę na numer Krajowego Rejestru Sądowego, pod jakim wpisana została dana firma, a także indywidualny numer NIP parabanku, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej. 
 

 

JAK WPISAĆ FIRMĘ POŻYCZKOWĄ DO REJESTRU – WYMAGANIA

Firmy, które chcą rozpocząć działalność najpierw muszą zostać wpisane do rejestru KNF. Samo złożenie wniosku o wpis kosztuje 600 złotych, lecz by móc wnioskować o wpisanie do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, należy spełnić kilka ustawowo wskazanych warunków. 
 

Aby zostać wpisanymi do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, zainteresowane parabanki muszą działać jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub spółki akcyjne (S.A.). Kolejnym warunkiem jest posiadanie conajmniej 200 tysięcy złotych kapitału zakładowego, lecz kwota ta nie może pochodzić z emisji obligacji lub kredytu, lecz z wniesionego na ten cel wkładu własnego. Co równie istotne, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej, a także prokurenci danej spółki nie mogą być karani.
 

Powyżej wskazane same zasady obowiązują nie tylko tych firm, które dopiero chcą wejść na polski rynek pożyczkowy, lecz dotyczą one także tych parabanków, które udzielały już pożyczek przed wejściem w życie nowych regulacji prawnych w 2017 roku. 
 

W przypadku doświadczonych spółek przepisy przewidziały jednak nieco dłuższy czas na złożenie wniosku o wpisy (6 miesięcy). Termin ten minął w styczniu bieżącego roku – kto go nie dotrzymał, musiał zamknąć interes. Jeśli tego nie zrobił i postanowił działać bez wpisu, musi liczyć się z karą w wysokości nawet pół miliona złotych.

 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

Wzór wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Finansowych został zamieszczony przez Komisję Nadzoru Finansowego na jej oficjalnej stronie internetowej. Pierwsza część owego formularza wygląda następująco:


fot. oficjalna strona KNF

Co istotne, polskie przepisy zakładają stałą opłatę za złożenie wniosku o wpis parabanku do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, a także za złożenie wniosku o zmianę dokonanego wcześniej wpisu. Kwota ta wynosi 600 złotych i należy ją wpłacić na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze przed złożeniem wniosku. 
 

Uchwalone w 2017 roku przepisy prawne ustanawiają, iż w przypadku składania wniosku o dokonanie wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, konieczne jest umieszczenie w owym dokumencie następującego oświadczenia:
 

„Oświadczam, że:
 

 • dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne, kompletne i zgodne z prawdą;

 • znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze instytucji pożyczkowej określone w Ustawie;

 • instytucja pożyczkowa prowadziła (lub nie prowadziła – w zależności od przypadku) działalność gospodarczą, w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego w dniu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”. 

 

Do kompletnego wniosku należy także dołączyć nastepujące dokumenty:
 

 • pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o wpis instytucji pożyczkowej do rejestru instytucji pożyczkowych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa;

 • oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest instytucją pożyczkową utworzoną z zachowaniem art. 59a ust. 5 Ustawy;

 • wykaz członków zarządu instytucji pożyczkowej;

 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 59a ust. 1 i 2 Ustawy, przez podmiot ubiegający się o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych;

 • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 59a ust. 3 Ustawy przez podmiot ubiegający się o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych;

 • dowód uiszczenia opłaty za wniosek o wpis do rejestru (koszt. 600 złotych);

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH

Wielu ekspertów rynku zapowiadało, iż na skutek wejścia w życie nowych przepisów (Ustawa z dnia 23. marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami) na polskim rynku bankowym wartym niemal 6 miliarda złotych z pewnością dojdzie do istotnych „przetasowań”. 
 

Wskutek wprowadzenia rygorystycznych przepisów część firm pożyczkowych (zwłaszcza tych „szemranych”) zniknęła z rynku – ale jak skomentował sam Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, takie zmiany mogą wyjść polskiej branży bankowej tylko na dobre. Dlaczego? Bo przestaną funkcjonować te firmy, które nieetycznymi metodami pracy „podkopywały” zaufanie Konsumentów do całej branży pożyczkowej.

Jak dodał Jarosław: „według naszych szacunków masowo działalność kończą podmioty podszywające się pod działalność pożyczkową, {czy] takie które na przykład tylko obiecywały udzielenie pożyczki, a w istocie żyły z bezzwrotnych prowizji lub usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie”. 
 

Powstanie rejestru Instytucji Pożyczkowych pomaga w stopniowym osiąganiu takiego poziomu transparentności rynku chwilówek, jaki zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo Konsumentów i jaki chroni całą branżę przed pojawianiem się w niej przedsiębiorców kpiących z polskiego prawa. 
 

Jak zauważa Regina Stawnicka, menadżerka Public Relations Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dzięki uruchomieniu Rejestru zarówno Konsument, jak i wszelkie organizacje konsumenckie świadczące usługi doradztwa w zakresie ochrony konsumenckiej otrzymały możliwość szybkiego zweryfikowania wiarygodności przedsiębiorstwa, do którego dany Klient zamierza zwrócić się z wnioskiem o pożyczkę.

 

PODSUMOWANIE

1) Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest ogólnopolskim spisem wszystkich parabanków, jakie działają na obecnym rynku finansowym.
 

2) Zgodnie z polskim prawem każda firma pożyczkowa, jaka sprzedaje lub chce zacząć sprzedawać swe produkty Konsumentom, musi dokonać oficjalnego wpisu do Rejestru.
 

3) Obecnie w spisach Rejestru figuruje blisko 400 instytucji pożyczkowych. 
 

4) Rejestr Instytucji Pożyczkowych został utworzony na skutek regulacji prawnych, jakie weszły w życie pod koniec lipca 2017 roku. Mowa o Ustawie z dnia 23. marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
 

5) Nad funkcjonowaniem Rejestru Instytucji Pożyczkowych czuwa podmiot stanowiący jeden z najważniejszych filarów kontroli polskiego rynku pieniężnego – Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

6) Polskie przepisy zakładają stałą opłatę za złożenie wniosku o wpis parabanku do Rejestru Instytucji Pożyczkowych (a także za złożenie wniosku o zmianę dokonanego wcześniej wpisu). Kwota ta wynosi 600 złotych. 
 

7) Aby zostać wpisanymi do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, zainteresowane parabanki muszą działać jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub spółki akcyjne (S.A.).
 

8) Kolejnym warunkiem wpisania parabanku do Rejestru jest posiadanie przez jego przedstawicieli conajmniej 200 tysięcy złotych kapitału zakładowego. Co istotne jednak, kwota ta nie może pochodzić z emisji obligacji lub kredytu, lecz z wniesionego na ten cel wkładu własnego.
 

9) Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej parabnku, a także prokurenci danej spółki nie mogą być karani, jeśli chcą, by ich firma została wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. 
 

10) Powstanie rejestru Instytucji Pożyczkowych pomaga zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo Konsumentów, jak i całej branży – chroniąc ją przed pojawianiem się na rynku przedsiębiorców kpiących z polskiego prawa. 

 
Źródła:
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych
https://tvn24bis.pl/prawo,82/rejestr-instytucji-pozyczkowych-knf,808830.html

 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

600 zlootych za rejestracje firmy pozyczkowej? ja by tym zlodziejom kazal placic miliony, to by moze mniej. tego scierstwa bylo na. rynku