Rekomendacja L – najważniejsze informacje

Rekomendacja L – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020

Na początku ubiegłego roku kalendarzowego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe wytyczne dotyczące biegłych rewidentów. Znowelizowana Rekomendacja L przede wszystkim poszerza zakres prowadzenia nadzoru także o SKOK-i. Co więcej, dokument ten wdraża nowy model współpracy między uczestnikami procesu nadzorczego i kontroli sprawozdań finansowych. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w sprawie Rekomendacji L. 

W grudniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowelizację dotychczasowego brzemienia Rekomendacji L. Dokument ten w swym pierwotnym kształcie wszedł w życie prawie dwie dekady temu. Jego treść regulowała natomiast kwestię biegłych rewidentów i pełnionych przez nich funkcji w procesie nadzoru nad bankami. 

Nowy dokument wydany przez KNF poszerzył pierwotny zakres obowiązywania Rekomendacji L także o proces nadzoru nad SKOK-ami. Projekt poddany został konsultacjom społecznym już pod koniec lata 2018 roku. Opiniowały go takie organy i podmioty, jak na przykład Związek Banków Polskich czy Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. 

Znowelizowana Rekomendacja L została przyjęta na początku roku 2019. Banki i SKOK-i zostały zobligowane do tego, by dostosować swoje działalności do wymogów dokumentu najpóźniej do 31 marca 2019 roku. Nowa Rekomendacja L ma na celu przede wszystkim uspójnienie przepisów dotyczących instytucji finansowych działających na Polskim rynku. Jak tłumaczy Komisja Nadzoru  Finansowego w przedmowie do nowelizacji:

"

Wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność zawartych w tym dokumencie rekomendacji KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami ispółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi.

Rekomendacja L – czym jest?

Rekomendacja L jest jedną z formalnych wytycznych, jakie zostały wprowadzone w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak jak pozostałe akty KNF-u, Rekomendacja L ma na celu usprawnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa działalności polskiego sektora finansowego.

Pierwsza wersja Rekomendacji L obowiązuje w polskiej bankowości od 2001 roku. W owym kształcie dotyczyła ona przede wszystkim roli biegłych rewidentów w procesie sprawowania nadzoru nad bankami. Kilka lat po wydaniu pierwotnej wersji dokumentu Komisja uznała jednak, iż obszar obowiązywania rekomendacji należy poszerzyć o SKOK-i. 

Wiemy, iż Rekomendacja L określa poprawny sposób wykonywania prakty w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego. Akt ten reguluje przede wszystkim sposób wymiany danych pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania sprawozdań finansowych banków i SKOK.

Nowelizacja Rekomendacji. Skąd potrzeba zmiany?

Nowa wersja obowiązującej od blisko dwóch dekad Rekomendacji L ma na celu przede wszystkim dostosowanie treści pierwotnego dokumentu do zmian, jakie zaszły na otaczającym nas rynku. Nowa sytuacja podmiotów finansowych wynika zaś w szczególności z reformy rynku usług audytorskich. 

Znaczące zmiany wprowadzono zarówno w ramach Wspólnoty Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. Nowy kształt przybrała z resztą nie tylko podstawa prawna, lecz i sama praktyka rynkowa w zakresie roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i SKOK-ami. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Rekomendacja 3

Zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego powinny zostać opracowane w sposób zapewniający ich transparentność oraz powinny określać czytelne, jednoznaczne i nie budzące wątpliwości kryteria wyboru firmy audytorskiej.

Rekomendacja 4

Na banku oraz SKOK spoczywa obowiązek informacyjny wobec Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i KNF w zakresie rozwiązania umowy o badanie ustawowe oraz obowiązek informacyjny wobec KNF w zakresie istotnych zmian dotyczących umowy zawartej przez bank lub SKOK z firmą audytorską.


Źródła: Lista Rekomendacji – Rekomendacja L Komisji Nadzoru Finansowego

W ocenie samej Komisji Nadzoru Finansowego wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność komisyjnych wytycznych w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzorowania organów polskiego rynku finansowego. Mówiąc prościej, nowa Rekomendacja L dogoni swą treścią świeżo uchwalone przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, a także – obecne standardy rynkowe.

W oficjalnym wyjaśnieniu KNF-u podano także, iż założenia Rekomendacji L będą mieć zastosowanie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, strukturalnych różnic i specyfiki działalności prowadzonej przez wszystkie podmioty nadzorowane – a więc nie tylko banki (jak do tej pory), lecz także i SKOK-i.

Nowy model współpracy

Oprócz poszerzenia zakresu obowiązywania wytycznych KNF-u z samych banków także o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Rekomendacja L wprowadziła również inne zmiany. Przede wszystkim wdrożono nowy model prowadzenia współpracy między wszystkimi uczestnikami procesy badania sprawozdań finansowych. Chodzi tu o relację nie tylko pomiędzy biegłym rewidentem i podmiotem nadzorowanym, lecz także naczelnym organem nadzoru.

Jak komunikuje sam KNF, nowy model współpracy opierać ma się na nieco bardziej partnerskich relacjach. Znowelizowana Rekomendacja L kierowana ma zostać do instytucji definiowanych jako podmioty, których działalność opiera się na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy zwrotnych przez Klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek. 

Kilka słów o działalności KNF-u

Komisja Nadzoru Finansowej jest jednym z najważniejszych filarów wieloinstytucjonalnego systemu kontroli polskiego rynku finansowego. Podmiot ten powołany został do życia w dniu 29 sierpnia 1997 roku. Stało się tak na mocy uchwalenia przez ówczesny sejm Prawa bankowego i Ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Komisja kontroluje i reguluje działanie bankowego sektora polskiego rynku finansowego. Do jej głównych zadań zalicza się na przykład określanie zasad funkcjonowania banków czy nadzorowanie ich wewnętrznych statusów i przepisów. Co więcej, Komisja zajmuje się także przygotowywaniem okresowych ocen stanu ekonomicznego polskiego sektora bankowego.

KNF nie działa w bezpośrednim kontakcie z indywidualnymi Konsumentami na rzecz ich potrzeb i składanych skarg. Takie zadania należą do zakresu obowiązków Rzecznika Konsumentów, a po części także Prezesa UOKiK. Komisja natomiast reguluje ogólne zasady, które swym zasięgiem oddziaływują na setki tysięcy użytkowników rynku finansowego. Dzieje się tak między innymi na wskutek ogłaszania oficjalnych wytycznych dla banków, takich jak przedstawiana dziś przez nas Rekomendacja L.


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_L_12_2018_64158.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/rekomendacja_L_8562._8562.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegły_rewident

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Koszalin
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
31 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Koszalin

Alior Bank w Drawsku Pomorskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Drawsku Pomorskim

Orlen przejmuje stacje Lotos
Wpisy
author
Patryk Byczek
27 lutego 2018

Orlen przejmuje stacje Lotos

Szybkie pożyczki Świecie
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Świecie

Santander Bank Polska – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
29 listopada 2018

Santander Bank Polska – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Ile zarabia archeolog?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
05 października 2019

Ile zarabia archeolog?

Porównaj