Ryczałt 2020

author
Halszka Gronek
15 lutego 2020

Otwieranie własnej działalności gospodarczej staje się coraz popularniejsze wśród młodych Polek i Polaków. Jedną z form opodatkowania przeznaczonych specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  W dzisiejszym artykule wskażemy, jakie trzeba spełnić warunki, by móc rozliczać się na ryczałcie w 2020 roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – definicja

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nazywany skrótowo po prostu ryczałtem, jest jedną z czterech form opodatkowania, spośród których wybierać mogą przedsiębiorcy. Jako uproszczona forma, ryczałt zwykle jest stosowany przez niewielkie lub średnie firmy – oczywiście po spełnieniu warunków umożliwiających skorzystanie z uproszczonego opodatkowania.

Co szczególne w ryczałcie, to fakt, iż jest on rozliczany na podstawie przychodów, a nie dochodów przedsiębiorstwa. To z kolei wiąże się z niemożnością odliczenia kosztów uzyskania przychodu. W przypadku małych przedsiębiorstw tego typu ograniczenie nie jest jednak znaczącą przeszkodą, bowiem zwykle wydatki mikrofirm nie są duże.

Warto w tym miejscu zaznaczyć także, iż ryczałt nie jest formą opodatkowania dedykowaną jedynie niektórym przedsiębiorcom. Podmioty uprawione do korzystania z tej formy rozliczeniowej to także osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, a także duchowni. Więcej szczegółów w kolejnych sekcjach artykułu.

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje, kto, w jakich przypadkach i po spełnieniu jakich warunków może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument ten znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2019, pod pozycją 43. W akcie prawnym czytamy, co następuje:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1. Zakres regulacji ustawy                     

 

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
3) będące osobami duchownymi;
4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w […] „ustawie o podatku dochodowym”.


Źródła: Dz.U.2019.0.43 t.j. – Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Stawki ryczałtu 2020

 

Przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego opłacają jedną z siedmiu obowiązujących stawek procentowych: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% i 20%. To, na której ze stawek będą bazować, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności i zarejestrowanych w urzędzie kodów PKD. Przedsiębiorca nie może sam zadecydować o zmniejszeniu stawki procentowej – każda tego typu decyzja jest uzależniona od charakteru prowadzonej działalności.

 

  

Kto może skorzystać z ryczałtu 2020?

Jak wspomnieliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest wyłącznie określonej grupie podatników. Zalicza się do nich przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne i jawne.

Odpowiednia forma prawna nie jest jedynym wymogiem dotyczącym przejścia na ryczałt. By skorzystać z owej formy opodatkowania konieczne, jest także uzyskanie odpowiednich przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy. Zarówno w przypadku działalności prowadzonej samodzielnie, jak i tej w formie spółki przychody nie mogą przekraczać wysokości 250 000 euro (w przeliczeniu na złotówki: 1 093 350 PLN).

Limity ryczałtu 2020

Maksymalne limity kwotowe, w przypadku których możliwe jest rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, nie uległy zmianie wraz z początkiem 2020 roku. Zmienił się natomiast przelicznik wspomnianego wyżej progu 250 000 euro przychodu rocznie na polskie złotówki.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą kwoty limitów wyrażone w euro ulegają przeliczeniu na walutę polską według ściśle określonych zasad. Do wyliczeń stosuje się średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W dniu 1 października 2019 roku średni kurs euro wynosił (dla NBP) dokładnie 4,3734 złotego. Oznacza to, iż ogólny przychód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w 2019 roku nie powinien przekroczyć limitu 1 093 350 złotych. Co więcej, dla przedsiębiorców prowadzących zarówno biznes samodzielny, jak wspólny (spółka jawna/cywilna), ów limit będzie podwojony (1 069 875 zł dla samodzielnego przedsiębiorstwa i 1 069 875 zł dla spółki).

Na koniec warto dodać, iż w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, a nie standardowo (miesięcznie), dochody z poszczególnych kwartałów 2019 roku nie powinny przekraczać limitu 109 335 zł. Jest to równowartość progu 25 000 euro.

  

Jak zgłosić i rozliczać ryczałt 2020?

 

Oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania dla przedsiębiorcy należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyska pierwszy przychód (albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenie można złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG. Nie ma potrzeby powtarzać tej czynności w kolejnych latach podatkowy – zgłoszenia dokonujemy tylko na początku historii biznesu.

 

Opłacanie ryczałtu w latach podatkowych

 

Ryczałt opłaca się do 20. dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Oczywiście podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro mogą dokonywać obliczenia podatku i wpłacana należnego podatku kwartalnie. W tym przypadku, należy złożyć informacje o wyborze tej metody płatności w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano rozliczanie kwartalne.

Podatnicy zobowiązani są również do złożenia w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznania o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku podatkowego na formularzu PIT-28.

Przy ryczałcie nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem. Nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenia.

  

Podsumowanie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Weronika
Weronika
2020-05-22 21:47:02

Dzień dobry, czy nie zaszła pomyłka w zdaniu "W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie dochody z poszczególnych kwartałów 2019 roku nie powinny przekraczać limitu 25 000 euro (109 335 PLN)"? Zgodnie z informacją podaną na początku artykułu, ryczałt jest rozliczany na podstawie przychodów, a nie dochodów.

Podobne artykuły

W programie 500+ wypłacono już 57 mld zł
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
25 listopada 2018

W programie 500+ wypłacono już 57 mld zł

mBank placówki w Gliwicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 lutego 2019

mBank placówki w Gliwicach

PKO Bohaterom – pomoc Powstańcom Warszawskim
Wpisy
autor wpisu
Natalia Narloch
19 października 2018

PKO Bohaterom – pomoc Powstańcom Warszawskim

Długi przedawnią się po 6 latach ?
Wpisy
author
Patryk Byczek
22 stycznia 2018

Długi przedawnią się po 6 latach ?

Alior Bank w Radlinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 czerwca 2019

Alior Bank w Radlinie

Express Elixir  w Banku Pekao S.A.
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 grudnia 2019

Express Elixir w Banku Pekao S.A.

Porównaj