zadluzenia.com
zamknij

Świadczenie rehabilitacyjne

Czasem w życiu bywa tak, że stan naszego zdrowia się nie poprawia - mimo odpoczynku i odpowiednich kuracji podjętych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. W takich sytuacjach właśnie możemy wystąpić z wnioskiem o przyznanie nam świadczenia rehabilitacyjnego.

Spis treści:
1. Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?
2. Komu przysługuje świadczenie?
3.Świadczenie rehabilitacyjne 2018 – wysokość.
4. Jak otrzymać świadczenie?
5. Wymagane dokumenty.


 

 

CO TO JEST ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?


Każda osoba, która stała się niezdolna do pracy, w pierwszej kolejności ma prawo przejść na zwolnienie lekarskie. Po upływanie 33 dni zwolnienia możliwe jest skorzystanie z zasiłku chorobowego, jednak pobierać go można maksymalnie przez 182 dni, a w przypadku osoby chorej na gruźlicę - przez 270 dni.

Po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, lecz jej dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie pełni sił i zdrowia, może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. 
 

Świadczenie to otrzymać można na czas przywracania zdolności do pracy - najdłużej jednak na okres 12 miesięcy. Może być ono przyznane jednorazowo lub w kilku częściach.  Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS.

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?


Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje każdemu, kto objęty został ubezpieczeniem chorobowym, a mimo wyczerpania okresu pobierania zasiłku chorobowego - nadal pozostaje niezdolny do pracy.
 

Wystarczy jedynie, iż lekarz orzecznik ustalił, iż dalsze leczenie lub podjęcie rehabilitacji rokować będą na odzyskanie pełni sił i umożliwią powrót do pracy zarobkowej.

Podsumowując więc, aby uzyskać świadczenie, należy spełnić cztery warunki:
1. Być objętym ubezpieczeniem chorobowym.
2. Wyczerpać okres pobierania zasiłku chorobowego.
3. Wciąż pozostawać niezdolnym do podjęcia pracy w związku ze złym stanem zdrowia.
4. Posiadać potwierdzone przez lekarza rokowania, iż dalsze leczenie lub rehabilitacja mają szansę poprawić nasz stan zdrowia i pozwolić na powrót do pracy.

 

 

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 2018 - WYSOKOŚĆ


Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie jest odgórnie ustalona jako konkretna wartość pieniężna. Wysokość świadczenia zależy od tego, jaki był nasz dochód w ostatnich 12 miesiącach i obliczona na jego bazie postawa zasiłku chorobowego.

O tym, jak obliczyć postawę zasiłku chorobowego pisaliśmy tutaj.


Świadczenie rehabilitacyjne w roku 2018 wynosiło kolejno:
1. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na okres pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia;
2. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres pobierania świadczenia;
3. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na cały okres pobierania świadczenia, jeśli jest ono wypłacane kobiecie w ciąży lub gdy przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZNIE?


Każda osoba, jaka zainteresowana jest uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, musi złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń i druków.

Dokumenty te należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.

O stanie zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie rehabilitacyjne i o przyznaniu jej świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS lub specjalna komisja lekarska ZUS -w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od pierwotnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości tegoż orzeczenia.



Orzeczenia lekarskie stanowią właściwą podstawę wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się z treścią orzeczenia, ma prawo wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Sprzeciw może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu.

Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W takim przypadku wnioskodawca zostanie ponownie wezwany na badanie lekarskie przed komisję lekarską  ZUS.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Najważniejszym dokumentem składanym w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Dostępny jest on nie tylko w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz także w Internecie - jako formularz ZUS ZNp-7.

Do wniosku o przyznanie świadczenia niezbędne jest także przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS OL-9), które wypełnił lekarz wnioskodawcy.W celu weryfikacji danego przypadku musi zostać przeprowadzony także wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS OL-10).

Dokument ten nie będzie jednak konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub wtedy, gdy wnioskodawca prowadzi działalność pozarolniczą.



Jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie, dodatkowo złożyć należy zaświadczenie płatnika składek wystawione na odpowiednim formularzu.

Druk ZUS Z-3 będzie odpowiedni, jeśli jesteś pracownikiem, ZUS Z-3b – jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym, a druk ZUS Z-3a – jeśli jesteś inną osobą ubezpieczoną.

Takowe zaświadczenie płatnika składek nie będzie jednak potrzebne, jeśli złożone zostało uprzednio, w trakcie ustalania prawa do zasiłku chorobowego, i gdy nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia, ani na jego wysokość.



 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
~JadwigaZ

lekarz ozekający z ZUSU niby mi stwierdził że moge wracać do pracy, a nie moge stanać na nogę, to ciekawe jak mam stać i orzpakowywać towarY?   Odpowiedź