Ulga na złe długi 2019

Ulga na złe długi 2019

author
15 stycznia 2019

Rok 2019 przyniósł polskim przedsiębiorcom wiele zmian podatkowych. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących tak zwanej ulgi na złe długi. Sprawdziliśmy, czymże jest owa ulga i kto może z niej skorzystać. 

Spis treści

1. Co to jest ulga na złe długi?
2. Podstawa prawna.
3. Kto może skorzystać z ulgi na złe długi?
4. Jak skorzystać z ulgi?
5. Podsumowanie.

  

Co to jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to potoczna nazwa specjalnego przywileju podatkowego dedykowanego polskim przedsiębiorcom. Uprawnienie to pozwala na odliczenie kwoty podatku, jaki firma powinna zapłacić za każdą wystawioną fakturę – chyba że partner biznesowy nie sfinalizował transakcji. Jak wytłumaczyć to prościej?

Każdy przedsiębiorca wystawiając fakturę za swe usługi lub sprzedane produkty, musi opłacić podatek należny od owej faktury. Czasami jednak zdarza się tak, że nasz partner biznesowy nie wywiąże się z planowanego terminu zapłaty faktury, lub co gorsza – wcale nie zapłaci nam należnej kwoty. 

W takim przypadku przedsiębiorcy byli stratni – i nie dlatego, że nie dopięli transakcji do końca (zwykle wydanie towaru następuje dopiero po opłaceniu faktury), lecz dlatego, że opłacili podatek za fakturę, za której należności nigdy nie otrzymali. 

Na szczęście ustawodawca przewidział wyjście z tej sytuacji i wprowadził do polskiego prawa podatkowego przywilej odliczania podatku za niedoprowadzone do finalizacji transakcje. Można więc powiedzieć, że ulga na złe długi to swoisty ratunek dla VAT-owców, którzy nie zdołali wyegzekwować należnych im kwot od nieterminowych kontrahentów. 

Zastanawiasz się, jak działają umowy o odroczonej płatności faktur między przedsiębiorcami? Sprawdź nasz artykuł poświęcony kredytowi kupieckiemu. 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię funkcjonowania ulgi na złe długi, jest Ustawa z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dokument ten, zawywany po prostu ustawą o VAT, wszedł w życie z dniem 20. kwietnia 2004 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 54 na rok 2004, pod pozycją 535. 

Kwestia odliczania ulgi na złe długi przestawiona została następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

DZIAŁ IX
Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

Rozdział 1a
Rozliczanie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

Art. 89a

1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni* od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

3. Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

*czas ten uległ redukcji do 90 dni – czytaj dalej.

Ustawa o VAT, jaką przywołaliśmy wyżej, została znowelizowana w listopadzie 2018 roku. Nowe zmiany weszły do prawa podatkowego wraz z pierwszym dniem stycznia 2019. 

Aktem prawnym, jaki ujednolicił przestarzałe przepisy podatkowe, była Ustawa z dnia 9. listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 2244.

Najważniejsza zmiana przeprowadzona w obrębie tematu ulgi na złe długi przy następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9. listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Art. 20.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadza się następujące zmiany:

[pkt. 3, ustęp 1]

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Sprawdź, jakie jeszcze zmiany podatkowe weszły w życie wraz z początkiem 2019 roku. 

 

Kto może skorzystać z ulgi na złe długi?

Podstawa prawna jasno precyzuje, kto może zostać beneficjentem ulgi na złe długi. Przede wszystkim należy prowadzić działalność gospodarczą, w imieniu której wystawiona została faktura, jakiej kontrahent nie opłacił. Po drugie, należy być VAT-owcem, czyli płatnikiem podatku VAT (bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek zostania VAT-owcem). 

Kolejny warunek dotyczy samej wierzytelności, czyli nieopłaconej kwoty na rzecz poszkodowanego wystawcy faktury. Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi, musi minąć conajmniej 90 dni od chwili upłynięcia pierwotnego terminu zapłaty. 

Co ciekawe, do końca grudnia 2018 roku czas ten wynosił aż 150 dni. Nowy termin (90 dni) będzie jednak stosowany także i w przypadku wierzytelności powstałych pod koniec 2018 roku. Stanie się tak, o ile nieściągalnośćd ługów (90-dniowe spóźnienie z zapłatą) została uprawdopodobniona już w 2019 roku.

Jednak samo upłynięcie 90 dni od chwili końca terminu płatności nie uprawnia przedsiębiorcy do skorzystania z ulgi na zle długi. Ważne, by w chwili składania przez niego deklaracji podatkowej owa wierzytelność wciąż istniała – czyli była nieuregulowana. 

Co więcej, wierzytelność ta musi podlegać bezpośrednio sprzedawcy. Jeśli więc przedsiębiorca nieradzący sobie z nieterminowym kontrahentem zdecydował się na cesję wierzytelności, nie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Ustawa o VAT przewiduje jeszcze trzy inne warunki, których spełnienie jest konieczne do przyznania przedsiębiorcy prawa do ulgi.

  1. Nieopłacona faktura została wystawiona na rzecz czynnego podatnika VAT-u, wobec którego nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne.
  2. W przeddzień złożenia przez pokrzywdzonego zeznania podatkowego zarówno on, jak i dłużnik byli zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT-u.
  3. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w jakim została ona wystawiona. 

 

Jak skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za fakturę w czasie 90 dni, ma prawo skorzystania z ulgi na złe długi. Dzięki temu przywilejowi może on dokonać pomniejszenia podstawy opodatkowania, a także i samego podatku VAT o owe wartości związane z nieopłaconą przez kontrahenta-dłużnika fakturą. 

Co niezwykle ważne, przedsiębiorca korzystający z ulgi na złe długi zobowiązany jest wraz ze złożeniem deklaracji VAT zawiadomić o dokonanej korekcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W trakcie składania zawiadomienia powinien on wskazać odpowiednie wartości korekty oraz dane dłużnika.

Ponadto w ciągu 90 dni od nieuregulowania faktury sam dłużnik powinien dokonać obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku. Ustawodawca wciąż jednak pozostawił możliwość uniknięcia tegoż obowiązku w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

 

Podsumowanie


Źródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002244/O/D20182244.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+
Aktualności
author
02 września 2018

PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+

Alior Bank w Ustroniu
Oddziały
author
28 czerwca 2019

Alior Bank w Ustroniu

Łatwiejsza praca dla studenta
Wpisy
author
06 listopada 2017

Łatwiejsza praca dla studenta

Chwilówki Zawiercie
Chwilówki miasta
author
26 marca 2022

Chwilówki Zawiercie

Rusza sprzedaż biletów na nową trasę koncertową Dawida Podsiadły
Bez kategorii
author
03 października 2019

Rusza sprzedaż biletów na nową trasę koncertową Dawida Podsiadły

Kredyt hipoteczny Płońsk
Kredyty miasta
author
17 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Płońsk