Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny udowodnił, że prawa polskich klientów są dla instytucji priorytetem. Prezes UOKiK podjął decyzję o nałożeniu surowych kar na trzy firmy pożyczkowe, które działając na polskim rynku, dopuszczały się naruszeń obowiązujących przepisów i etyki biznesu.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 01.12.2019
Udostępnij:

Trzy firmy pożyczkowe działające na polskim rynku – Optima, Eurocent i iCredit – zostały ukarane za stosowanie niedozwolonych praktyk związanych z naliczaniem kosztów. Mowa o pobieraniu całości kosztów pożyczki w przypadku  przedterminowej spłaty zobowiązania. Tego typu działalność jest niezgodna z obwiązującymi przepisami, o czym dowiadujemy się z najnowszego komunikatu prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Instytucja informuje, iż wraz z Rzecznikiem Finansowym  już w maju 2016 roku przedstawiła stanowisko, iż w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytodawca powinien zwrócić wszystkie koszty proporcjonalnie obniżone. Nie może być tak, że pożyczkobiorca opłaca z własnej kieszeni odsetki (i inne koszty pozaodsetkowe) za miesiące, podczas których nie uiszczał już rat, albowiem całość zobowiązania uregulował wcześniej.

Nawet jeśli pierwotne wyliczenia i harmonogram spłat pożyczki zakładały, że konsument opłaci na rzecz instytucji taką kwotę opłat, nie uprawnia to kredytodawcy do kurczowego dotrzymania roszczeń w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Orzekł to sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wrześniu bieżącego roku. Dlatego też UOKiK wydał oficjalne decyzje dotyczące praktyk podejmowanych przez firmy Optima, Eurocent oraz iCredit, nakładając na nie kary i konkretne zobowiązania.

Przewinienia firm pożyczkowych

Wspomniane decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczą trzech spółek, które w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zatrzymywały sobie całe koszty, nie zwracając pożyczkobiorcom ich proporcjonalnie wyliczonej części. Firma Optima pobierała pełną opłatę przygotowawczą, Eurocent – prowizję, a iCredit inne opłaty  (m.in. za badanie zdolności kredytowej, za doręczenie pożyczki do domu klienta czy  karę umowną).

W komunikacie Urzędu czytamy również, iż niewłaściwe rozliczenia przy wcześniejszej spłacie nie były jedynymi  kwestionowanymi praktykami firm Optima oraz iCredit. Pierwsza z nich sztucznie zawyżała wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu poprzez nieuprawnione doliczanie do podstawy kosztów potrącanej na własną korzyść prowizji. Efektem tego typu praktyk było nadmierne zadłużenie kredytobiorców.

Z kolei zarzuty wobec iCredit dotyczyły m.in. sztucznego wydłużania okresu spłaty pożyczki. Gwoli wyjaśnia, spółka ustalała raty w ten sposób, że najpierw były one równe, a gdy prawie cały kredyt został spłacony, ustalano  kilkadziesiąt (a w niektórych przypadkach nawet ponad sto!) rat po kilka groszy. Taka praktyka umożliwiała firmie nakładanie wyższych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Drugi zarzut wobec iCredit dotyczył stosowania tzw. kar umownych za nieprzedstawienie poręczenia. Jak tłumaczył Marek Niechciał, prezes UOKiK:

"

Naszym zdaniem nie jest to żadna kara umowna, bo nie chodzi o wynagrodzenie szkody poniesionej przez spółkę. […] Co więcej, jest ona sprzeczna z celem zabezpieczenia, bo zamiast zmniejszać prawdopodobieństwo, że konsument nie będzie w stanie spłacić kredytu, jeszcze je zwiększa poprzez dodatkowe koszty. Gdy pożyczkobiorca nie przedstawi poręczenia, spółka zamiast nakładać na niego „karę” powinna zażądać innego zabezpieczenia, odmówić pieniędzy lub zaproponować niższą kwotę.

 

Czy kary są surowe?

W związku z nieuprawnionym pobieraniem całości opłat od konsumów, którzy przedterminowo spłacili swego zobowiązania, spółka Eurocent musi poinformować o decyzji UOKiK w ogólnopolskim dzienniku. Z kolei firmy Optima oraz iCredit mają natychmiast – niezależnie od tego, czy się odwołają do sądu – zaprzestać stosowania bezprawnych praktyk tyk.

Ponadto, już po uprawomocnieniu się decyzji Urzędu, Optima oraz iCredit muszą zawiadomić o postanowieniach organu wszystkich konsumentów, którzy przed terminem spłacili pożyczki. Klienci spółek z pism dowiedzą się, że mogą złożyć reklamacje i domagać się zwrotu nienależnie pobranej części opłat. W takim wypadku Optima oraz iCredit zobowiązane będą, by zwrócić im pieniądze w ciągu 30 dni.

Dodatkowo Prezes UOKiK postanowił, iż w związku ze sztucznym zawyżaniem wysokości pozaodsetkwych kosztów kredytu  nałoży na firmę Optima karę w wysokości 483 429 złotych. Z kolei w związku ze sztucznym wydłużaniem okresu spłaty oraz stosowaniem kar za nieprzedstawienie poręczenia Urząd nałożył na firmę iCredit karę w wysokości 902 362 złotych.


Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15984

Komentarze