Nikt z nas nie lubi mieć zobowiązań - zwłaszcza tych pieniężnych. Dlatego właśnie większość pożyczkodawców umożliwia swym Klientom przedterminową spłatę zadłużenia. Czy takie rozwiązanie jest jednak korzystne? 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 03.10.2018
Udostępnij:

Każda pożyczka, niezależnie od jej kwoty oraz całkowitego czasu spłaty, jest zobowiązaniem, które ciąży na Konsumencie – jego codziennych obowiązkach oraz planowanych wydatkach. 
 

Nie chodzi tu jedynie o nieszczęsne raty, jakie znacznie uszczuplają comiesięczny budżet Pożyczkobiorcy, lecz także o samą świadomość posiadanego zobowiązania i związanego z nim obciążenia psychicznego. 
 

Większość z nas najchętniej pozbyłaby się swej pożyczki, gdyby tylko miała taką możliwość. Jednym ze sposobów na to jest przedterminowe spłacenie całego zobowiązania. Jednak czy takie rozwiązanie na pewno jest korzystnym wyjściem?

Sprawdź nasz ranking szybkich pożyczek na raty >>> tutaj.

Wcześniejsza spłata pożyczki 
Przedterminowy zwrot zobowiązania z pewnością wpłynie na całkowity koszt zaciągniętej przez nas pożyczki. Z niektórych opłat zostaniemy zwolnieni, jednak w przypadku innych – będziemy musieli zapłacić. Warto więc wiedzieć, kiedy przedterminowe spłacenie pożyczki się nam opłaci. 
 

Jeśli zwrócimy do banku pożyczone przez nas pieniądze przez planowanym terminem spłaty, będziemy mogli liczyć na zwolnienie z opłacenia kosztów naliczanych za cały skrócony czas (np. marży bankowej lub składki na ubezpieczenie pożyczki).
 

Co równie ważne, dotyczy to także tych kosztów, które ponieśliśmy wcześniej (np. ubezpieczenia pożyczki opłaconego z góry za cały okres spłaty). Jest to wyjątkowo istotny punkt znowelizowanej Ustawy o kredycie konsumenckim, z którego istnienia wciąż niewielu Konsumentów zdaje sobie sprawę. 

Jakie minusy?
Warto wiedzieć, iż pożyczkodawca ma prawo zastrzegania prowizji od wcześniejszej spłaty pożyczki. Ku zadowoleniu Klienów możliwość ta została jednak w istotny sposób ograniczona, bowiem zastrzeżenie prowizji ma prawo nastąpić tylko w określonych warunkach. 
 

Pierwszy z nich dotyczy chwili wnoszenia przedterminowej spłaty pożyczki przez Konsumenta. Gdy owa spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, pożyczkodawca ma prawo zastrzec prowizję. 
 

Drogi warunek dotyczy kwoty spłacanej pożyczki. Jeśli łączna suma przedterminowych spłat (dokonanych w okresie 12 kolejnych miesięcy pożyczkowania) jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bank również otrzyma prawo do zastrzeżenia prowizji. 

Co z prowizją?
Jak już wskazaliśmy w poprzednim punkcie artykułu, pożyczkodawca ma prawo do zastrzeżenia prowizji od wcześniejszej spłaty zobowiązania – jednak tylko w prawnie określonych przypadkach. 
 

Warto jednak wiedzieć, iż owa prowizja od wcześniejszej spłaty pożyczki, nie może wynosić więcej, niż:
 

  1. 1% spłacanej części kredytu, o ile okres między dokonaniem wcześniejszej spłaty a jej planowym terminem wynosi conajmniej rok;

  2. 0,5% spłaconej części kredytu, o ile okres między dokonaniem wcześniejszej spłaty a jej planowym terminem wynosi mniej niż 12 miesięcy. 

 

Co równie ważne, omawiana prowizja nie może być wyższa niż wysokość odsetek, jakie Konsument musiałby zapłacić w okresie między wcześniejszą spłatą pożyczki a jej planowym terminem spłaty, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty pożyczkodawcy związane z tą spłatą.

Podstawa prawna
Pożyczki gotówkowe – niezależnie od tego, czy udzielił ich bank, czy też firma pozabankowa, podlegają pod ten sam akt prawny, co kredyty bankowe. Mowa tu oczywiście o Ustawie z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. 

Kwestię wcześniejszej spłaty pożyczki regulują odpowiednio artykuły 48-52 tejże Ustawy. Wskazane zapisy prawne ustawiają następująco: 

 

Ustawa z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim
 

Rozdział 4
Spłata kredytu przed terminem
 

Art. 48.
1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Art. 49.
1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Kwestię pobieranej przez pożyczkodawcę prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania regulują kolejne artykuły Ustawy:

 

Ustawa z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim
 

Rozdział 4
Spłata kredytu przed terminem
 

Art. 50.
1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw […].
2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.
3. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu.
4. Prowizja, o której mowa w ust. 1–3, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Art. 51. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie przysługuje kredytodawcy w przypadku umów:
1) kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
2) w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą
w celu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Czy warto?
Nie jest możliwym jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – wszystko zależy bowiem od tego, jakie warunki zawiera nasza umowa (czy bank zastrzegł sobie prawo do prowizji od wcześniejszej spłaty), jak dużą kwotę chcemy nadpłacić i ile miesięcy pozostało nam do końca planowego okresu spłaty zobowiązania. 
 

W związku z tyloma niewiadomymi i zmiennymi, jakie wynikają z indywidualnych postanowień konkretnych banków i specyfiki oferowanych przez nich produktów, warto samemu przeliczyć, czy wcześniejsza spłata kredytu może być w danym przypadku opłacalna. 
 

Jeśli nasze obliczenia wskażą, iż przepłacimy na wcześniejszej spłacie zobowiązania, warto będzie pomyśleć o zainwestowaniu swych oszczędności – np. o ulokowaniu owych środków na dobrej lokacie bądź funduszu inwestycyjnym.

Komentarze