Zasiłek opiekuńczy 2023

Zasiłek opiekuńczy 2023

author
Halszka Gronek
25 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Nieraz życie stawia nas w sytuacji, gdy musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, by podjąć się opieki nad członkiem rodziny. W takich chwilach państwo polskie nie pozostawi nas samych i będziemy mogli liczyć na przyznanie zasiłku opiekuńczego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego zasiłku i warunków jego wypłaty.

Spis treści:

 1. Zasiłek opiekuńczy - czym jest?
 2. Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?
 3. Zasiłek opiekuńczy w sytuacjach koniecznej opieki nad dzieckiem
 4. Zasiłek opiekuńczy - opieka nie tylko nad dzieckiem
 5. Zasiłek opiekuńczy - podstawa prawna
 6. Zasiłek opiekuńczy 2023 - wysokość świadczenia
 7. Zasiłek opiekuńczy - jak otrzymać?
 8. Zasiłek opiekuńczy - wymagane dokumenty
 9. Zasiłek opiekuńczy, a inne świadczenia
 10. Zasiłek opiekuńczy 2023 - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Zasiłek opiekuńczy - czym jest?

Zasiłek opiekuńczy jest specjalnych świadczeniem wypłacanym przez ZUS, które przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu. Zasiłek ten jest wypłacany w sytuacji, gdy ubezpieczony nie może kontynuować swej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest to więc specjalne świadczenie, jakie zrekompensować ma płatnikowi składek trudy związane z opieką nad bliskim, a przede wszystkim – brak zarobionych z tegoż powodu pieniędzy.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez baz – dla osób ze złą historią kredytową

Kredyty online – nawet do 300 tysięcy złotych

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

O świadczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny ubiegać się może każdy płatnik, a więc osoba objęta ubezpieczeniem społecznym. Zasiłek można uzyskać w związku ze sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, lecz także i dorosłym członkiem rodziny. Warunkiem do przyznania tego świadczenia jest udokumentowanie zaistnienia konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Co istotne, zasiłek nie zostanie wypłacony płatnikowi, jeśli inni członkowie rodziny mogą sprawować opiekę nad danym krewnym.

Zasiłek opiekuńczy w sytuacjach koniecznej opieki nad dzieckiem

Domową opiekę nad dzieckiem uważa się za konieczną nie tylko wtedy, gdy nasz potomek zachoruje. O zasiłek ubiegać się można także w sytuacji, gdy nasze dziecko jest zdrowe, lecz nieoczekiwanie został zamknięty żłobek lub dziecko jest zarażone chorobą zakaźną i może zarazić inne dzieci w przedszkolu lub szkole.

Za dzieci natomiast uważa się dzieci własne płatnika lub jego małżonka, a także dzieci przysposobione czy przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej).

Prawo do zasiłku przysługuje matce i ojcu dziecka na równych zasadach. Zasiłek wypłaca się temu, który pierwszy wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Co ważne, prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim.

Zasiłek opiekuńczy - opieka nie tylko nad dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku konieczności sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. W świetle obowiązujących przepisów za takiego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat.

Jedynym warunkiem przyznania zasiłku w związku z opieką nad tymi członkami rodziny jest ich pozostawanie ich z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym – w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy - podstawa prawna

Zgodnie z Dz.U.2022.1732 i art. 32:

1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
2a) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
2b) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:
a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

3) innym chorym członkiem rodziny.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

Zasiłek opiekuńczy 2023 - wysokość świadczenia

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a wypłaca się go za wszystkie dni niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki – w tym także za dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy z tytułu opieki nad krewnym.

Przychodem ubezpieczonego jest przeciętnie zarobiona przez niego kwota (miesięczna) od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe – po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek

Zasiłek opiekuńczy - jak otrzymać?

Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego możemy złożyć osobiście w formie papierowej bądź przesłać elektronicznie. Wniosek ten złożymy m.in.:

 • w urzędzie miasta, gminy;
 • w ośrodku pomocy społecznej;
 • na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Emp@tia;
 • przez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;
 • wysyłając go za pośrednictwem poczty tradycyjnej do odpowiedniej placówki;
 • u pracodawcy.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek i przygotować wszelkie konieczne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji – Wymagane dokumenty.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się we właściwej ze względu na lokalizację siedziby płatnika (np. placówki pracodawczej) jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników. Wniosek można również złożyć w urzędzie miasta, gminy bądź ośrodku pomocy społecznej.

Pracownik, który pracuje u pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występuje o zasiłek opiekuńczy bezpośrednio do swego pracodawcy.

Istnieje również złożenia wniosku przez Internet. Wnioski elektroniczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, ePUAP.

Zasiłek opiekuńczy - wymagane dokumenty

Istotne dokumenty:

 • druk Z-15A lub Z15B;
 • zwolnienie lekarskie;
 • zaświadczenie dot. leczenia szpitalnego lub leczenia w innej placówce leczniczej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z informacją o konieczności opieki;
 • oświadczenie o zamknięciu żłobka lub potrzebie izolacji dziecka z powodu podejrzenia u niego choroby zakaźnej.

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek. Druk Z-15A będzie odpowiedni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem, a druk Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Potrzebne może okazać się także zwolnienie lekarskie – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub wtedy, gdy ciężko zachorował rodzic, niania lub opiekun sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem, w związku z czym inny krewny musiał podjąć się tejże opieki. Konieczne może być także przedłożenie zaświadczenia o pobycie w szpitalu lub innej placówki leczniczej – wtedy, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem trafił tam z powodów zdrowotnych.

Potrzebne może okazać się również orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna chorego w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Druk ten będzie konieczny w przypadku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W zależności od potrzeby niezbędne okazać się mogą także inne oświadczenia potwierdzające zajście konieczności opieki nad członkiem rodziny, np. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, czy dokument, który potwierdzi, że niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem. 

Zasiłek opiekuńczy, a inne świadczenia

Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie zasiłku opiekuńczego, ma prawo do korzystania dodatkowo z jednej z poniższych form wsparcia finansowego:

 • świadczenia pielęgnacyjnego;
 • zasiłku dla opiekuna
 • świadczenia rodzicielskiego
 • zasiłku rodzinnego.

Zasiłek opiekuńczy 2023 - najważniejsze informacje

1. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w sytuacji, gdy ubezpieczony nie może kontynuować swej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.
2. O świadczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny ubiegać się może każdy płatnik składek, a więc osoba objęta ubezpieczeniem społecznym z ZUS-u.
3. Warunkiem do przyznania zasiłku jest udokumentowanie zaistnienia konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Co istotne, zasiłek nie zostanie wypłacony płatnikowi, jeśli inni członkowie rodziny mogą sprawować opiekę nad danym krewnym.
4. Innym warunkiem przyznania zasiłku w związku z opieką nad tymi członkami rodziny jest ich pozostawanie ich z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym – w okresie sprawowania opieki.
5.  Zasiłek opiekuńczy można uzyskać w związku ze sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, lecz także i dorosłym członkiem rodziny.
6. O zasiłek ubiegać się można także w sytuacji, gdy nasze dziecko jest zdrowe lecz nieoczekiwanie  zamknięty został żłobek lub dziecko jest zarażone chorobą zakaźną i może zarazić inne dzieci w przedszkolu lub szkole.
7. Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na 14 lub na 60 dni w roku kalendarzowym – w zależności od tego, na kogo bierzemy ten zasiłek.
8. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a wypłaca się go za wszystkie dni niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki.
9. W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek. Druk Z-15A – jeśli ubezpieczony sprawuje opiekę nad dzieckiem, a druk Z-15B – jeśli sprawuje opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-opiekunczy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenia-pieniezne-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-16837381/art-32

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

xx
xx
2021-04-17 11:47:53

Witam, mam podejrzenie ,że ktoś wykorzystał moja matkę w sprawie zasiłku czy jest możliwość sprawdzenia tego czy ktoś pobiera pieniążki za opiekę? czy dopiero w momencie złożenia dostane odmowe z racji że już ktoś pobiera ?

Podobne artykuły

Darmowa pożyczka w Eurobanku

Do 30 listopada możemy otrzymać darmową pożyczkę w Eurobanku. Maksymalna kwota to 1000 zł, a spłatę możemy rozłożyć nawet na 6 miesięcy.

author
Dominika Byczek
19 października 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Czy można odłączyć prąd za zaległości?

Opłaty za wodę, prąd i gaz dotyczą każdego z nas. Niestety nie zawsze mamy możliwość terminowego zapłacenia wszystkich rachunków lub zwyczajnie nie zawsze o tym pamiętamy. Czy za zaległości w opłatach mogą nam odłączyć prąd? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
09 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Maszyny paczkowe od Biedronki

Jedna z największych sieci dyskontów w Polsce planuje rewolucję w branży kurierskiej. Jak podała Rzeczpospolita, Biedronka ma zamiar wprowadzić na rynek własne maszyny paczkowe, które zostaną przygotowane przez duńską firmę SwipBox.

author
Patryk Byczek
21 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce ?

Wychowanie dzieci kosztuje, to pewne. Ale ile dokładnie pieniędzy muszą przeznaczyć na to rodzice? Ekonomiści z Centrum im. Adama Smitha policzyli ile kosztuje wychowanie dzieci w Polsce.

author
Aneta Jankowska
06 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ponad 5 mln zł dla polskich szpitali dzięki akcji #Podwójnamocpomagania

Santander Bank Polska poinformował o danych dotyczących akcji charytatywnej organizowanej przez Bank i Fundację Santander pod hasłem #Podwójnamocpomagania. Do akcji dołączyło ponad 15 000 osób, dzięki którym instytucje przekażą polskim szpitalom ponad 5 000 000 złotych.

author
Patryk Byczek
11 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Pabianicach

Santander Bank Polska to drugi pod względem wielkości aktywów bank w Polsce. Jeden z oddziałów banku jest zlokalizowany w Pabianicach. Sprawdzamy ofertę placówki, jej adres oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj