Nieraz życie stawia nas w sytuacji, gdy musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, by podjąć się opieki nad członkiem rodziny. W takich chwilach państwo polskie nie pozostawi nas samych i będziemy mogli liczyć na przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 21.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek opiekuńczy – co to jest?
2. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
3. Zasiłek opiekuńczy – wysokość 2019.
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Wymagane dokumenty.
6. Zasiłek opiekuńczy na mamę.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – CO TO JEST?

Zasiłek opiekuńczy jest specjalnych świadczeniem wypłacanym przez ZUS, które przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym.

Zasiłek ten jest wypłacany w sytuacji, gdy ubezpieczony nie może kontynuować swej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jest to więc specjalne świadczenie, jakie zrekompensować ma płatnikowi składek trudy związane z opieką nad bliskim, a przede wszystkim – brak zarobionych z tegoż powodu pieniędzy.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

O świadczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny ubiegać się może każdy płatnik, a więc osoba podjęta ubezpieczeniem społecznym. Zasiłek można uzyskać w związku ze sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, lecz także i dorosłym członkiem rodziny.

Warunkiem do przyznania tego świadczenia jest udokumentowanie zaistnienia konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Co istotne, zasiłek nie zostanie wypłacony płatnikowi, jeśli inni członkowie rodziny mogą sprawować opiekę nad danym krewnym.


Domową opiekę nad dzieckiem uważa się za konieczną nie tylko wtedy, gdy nasz potomek zachoruje. O zasiłek ubiegać się można także w sytuacji, gdy nasze dziecko jest zdrowe, lecz nieoczekiwanie został zamknięty żłobek lub dziecko jest zarażone chorobą zakaźną i może zarazić inne dzieci w przedszkolu lub szkole.

Za dzieci natomiast uważa się dzieci własne płatnika lub jego małżonka, a także dzieci przysposobione czy przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej). Prawo do zasiłku przysługuje matce i ojcu dziecka na równych zasadach. Zasiłek wypłaca się temu, który pierwszy wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Co ważne, prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim.


Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku konieczności sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. W świetle obowiązujących przepisów za takiego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat.

Jedynym warunkiem przyznania zasiłku w związku z opieką nad tymi członkami rodziny jest ich pozostawanie ich z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym – w okresie sprawowania opieki.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – WYSOKOŚĆ 2019

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na 60 dni w roku kalendarzowym (jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14) albo na 14 dni w roku kalendarzowym (jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny).

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a wypłaca się go za wszystkie dni niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki – w tym także za dni ustawowo wolne od pracy.


Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy z tytułu opieki nad krewnym.

Przychodem ubezpieczonego jest przeciętnie zarobiona przez niego kwota (miesięczna) od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe – po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek i przygotować wszelkie konieczne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się we właściwej ze względu na lokalizację siedziby płatnika (np. placówki pracodawczej) jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników.

Pracownik, który pracuje u pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występuje o zasiłek opiekuńczy bezpośrednio do swego pracodawcy.

Wypłata zasiłku opiekuńczego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wszystkich niezbędnym i wymaganych dokumentów.

W razie odmowy prawa do zasiłku decyzja powinna zostać wydana także najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego przysługuje możliwość odwołania się w Sądzie Rejonowym-Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek. Druk Z-15A będzie odpowiedni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem, a druk Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Potrzebne może okazać się także zwolnienie lekarskie – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub wtedy, gdy cięzko zachorował rodzic, niania lub opiekun sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem, w związku z czym inny krewny musiał podjąć się tejże opieki.

Konieczne może być także przedłożenie zaświadczenia o pobycie w szpitalu lub innej placówke leczniczej – wtedy, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem trafił tam z powodów zdrowotnych.


Potrzebne może okazać się również orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna chorego w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Druk ten będzie konieczny w przypadku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W żależności od potrzeby niezbędne okazać się mogą także inne oświadczenia potwierdzające zajście konieczności opieki nad członkiem rodziny, np. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, czy dokument, który potwierdzi, że niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA MAMĘ

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu ubezpieczonemu w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub nad innymi chorymi członkami rodziny.

Za takowych członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – o ile pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy na mamę może być więc przyznany, jeśli płatnik przebywał ze swą matką w jednym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania nad nią opieki.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

nikomu nie zycze by musial wziac zasilek opiekunczy…l