Zasiłek opiekuńczy 2020

Zasiłek opiekuńczy 2020

author
Halszka Gronek
18 lutego 2020

Nieraz życie stawia nas w sytuacji, gdy musimy zrezygnować z pracy zarobkowej, by podjąć się opieki nad członkiem rodziny. W takich chwilach państwo polskie nie pozostawi nas samych i będziemy mogli liczyć na przyznanie zasiłku opiekuńczego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego zasiłku i warunków jego wypłaty.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – CO TO JEST?

Zasiłek opiekuńczy jest specjalnych świadczeniem wypłacanym przez ZUS, które przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym.

Zasiłek ten jest wypłacany w sytuacji, gdy ubezpieczony nie może kontynuować swej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jest to więc specjalne świadczenie, jakie zrekompensować ma płatnikowi składek trudy związane z opieką nad bliskim, a przede wszystkim – brak zarobionych z tegoż powodu pieniędzy.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

O świadczenie z tytułu opieki nad członkiem rodziny ubiegać się może każdy płatnik, a więc osoba podjęta ubezpieczeniem społecznym. Zasiłek można uzyskać w związku ze sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, lecz także i dorosłym członkiem rodziny. Warunkiem do przyznania tego świadczenia jest udokumentowanie zaistnienia konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Co istotne, zasiłek nie zostanie wypłacony płatnikowi, jeśli inni członkowie rodziny mogą sprawować opiekę nad danym krewnym.

Konieczna opieka nad dzieckiem – definicje prawne

Domową opiekę nad dzieckiem uważa się za konieczną nie tylko wtedy, gdy nasz potomek zachoruje. O zasiłek ubiegać się można także w sytuacji, gdy nasze dziecko jest zdrowe, lecz nieoczekiwanie został zamknięty żłobek lub dziecko jest zarażone chorobą zakaźną i może zarazić inne dzieci w przedszkolu lub szkole. Za dzieci natomiast uważa się dzieci własne płatnika lub jego małżonka, a także dzieci przysposobione czy przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej). Prawo do zasiłku przysługuje matce i ojcu dziecka na równych zasadach. Zasiłek wypłaca się temu, który pierwszy wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Co ważne, prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim.

Opieka nie tylko nad dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku konieczności sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny. W świetle obowiązujących przepisów za takiego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat. Jedynym warunkiem przyznania zasiłku w związku z opieką nad tymi członkami rodziny jest ich pozostawanie ich z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym – w okresie sprawowania opieki.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32. Prawo do zasiłku opiekuńczego

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani […]lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
2a) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
2b) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:
a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
3) innym chorym członkiem rodziny.

Źródło: Dz.U.2019.0.645 t.j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – WYSOKOŚĆ 2020

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na 60 dni w roku kalendarzowych (jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14) albo na 14 dni w roku kalendarzowych (jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny).

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a wypłaca się go za wszystkie dni niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki – w tym także za dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy z tytułu opieki nad krewnym.

Przychodem ubezpieczonego jest przeciętnie zarobiona przez niego kwota (miesięczna) od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe – po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek i przygotować wszelkie konieczne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się we właściwej ze względu na lokalizację siedziby płatnika (np. placówki pracodawczej) jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników.

Pracownik, który pracuje u pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występuje o zasiłek opiekuńczy bezpośrednio do swego pracodawcy.

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych kredytów na dowód osobisty: https://www.zadluzenia.com/artykul/492,pozyczka-na-dowod/

 

Wypłata zasiłku

Wypłata zasiłku opiekuńczego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wszystkich niezbędnym i wymaganych dokumentów. W razie odmowy prawa do zasiłku decyzja powinna zostać wydana także najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego przysługuje możliwość odwołania się w Sądzie Rejonowym-Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek. Druk Z-15A będzie odpowiedni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem, a druk Z-15B – jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Potrzebne może okazać się także zwolnienie lekarskie – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub wtedy, gdy ciężko zachorował rodzic, niania lub opiekun sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem, w związku z czym inny krewny musiał podjąć się tejże opieki. Konieczne może być także przedłożenie zaświadczenia o pobycie w szpitalu lub innej placówki leczniczej – wtedy, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem trafił tam z powodów zdrowotnych.

Potrzebne może okazać się również orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna chorego w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Druk ten będzie konieczny w przypadku opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W zależności od potrzeby niezbędne okazać się mogą także inne oświadczenia potwierdzające zajście konieczności opieki nad członkiem rodziny, np. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, czy dokument, który potwierdzi, że niania lub dzienny opiekun nie mogą opiekować się dzieckiem.

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA MAMĘ

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu ubezpieczonemu w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub nad innymi chorymi członkami rodziny.

Za takowych członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – o ile pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy na mamę może być więc przyznany, jeśli płatnik przebywał ze swą matką w jednym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania nad nią opieki.

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

xx
xx
2021-04-17 11:47:53

Witam, mam podejrzenie ,że ktoś wykorzystał moja matkę w sprawie zasiłku czy jest możliwość sprawdzenia tego czy ktoś pobiera pieniążki za opiekę? czy dopiero w momencie złożenia dostane odmowe z racji że już ktoś pobiera ?

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny weźmiesz przez Internet
Wpisy
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
21 lutego 2017

Kredyt hipoteczny weźmiesz przez Internet

Ile wynosi zadłużenie polskich seniorów?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
02 maja 2019

Ile wynosi zadłużenie polskich seniorów?

Jak zamknąć konto w Plus Banku?
Banki
author
Dominika Sobieraj
18 września 2018

Jak zamknąć konto w Plus Banku?

Pożyczka Przekorzystna w Pekao
Banki
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
10 kwietnia 2018

Pożyczka Przekorzystna w Pekao

Wyższy wkład własny w kredytach hipotecznych w Pekao
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 maja 2020

Wyższy wkład własny w kredytach hipotecznych w Pekao

Pożyczki Radomsko
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
20 stycznia 2022

Pożyczki Radomsko

Porównaj