Zasiłek przedemerytalny – najważniejsze informacje

Zasiłek przedemerytalny – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020

Niekiedy w życiu zdarza się tak, że zupełnie niespodziewanie tracimy źródło naszego utrzymania. Gorzej, jeśli taka sytuacja przytrafia się osobie w podeszłym wieku. Na całe szczęście państwo polskie zapewnia bezrobotnym seniorom odpowiednie wsparcie – zasiłek przedemerytalny. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na jego przyznanie i gdzie zgłosić się, by otrzymać pomoc pieniężną. 

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla bezrobotnych: https://www.zadluzenia.com/artykul/kredyt-dla-bezrobotnych-ranking/

 

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY – CO TO JEST?

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie społeczne, jakie wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów już od przeszło 14 lat. Polski rząd wprowadził w życie ów zasiłek, by udzielić wsparcia osobom, które niedługo przez osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły swoje jedyne źródło utrzymania.

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest potrzebującym seniorom co miesiąc. By je otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych wymogów – takich, jak chociażby odpowiedni staż pracy, do którego – ku zadowoleniu wielu świadczeniobiorców – liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata tegoż świadczenia dokonywana jest podstawie przepisów powołanych do życia na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

  

PODSTAWA PRAWNA

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania przez ZUS zasiłku przedemerytalnego, jest Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Dokument ten widnieje w Dzienniku Ustaw nr 120 na rok 2004, pod pozycją 1252.Kwestia tego, kto uprawniony jest do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego, została unormowana następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Prawo do świadczenia

3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie […] po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


Źródło: Dz.U.2019.0.2173 t.j. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

 

Z kolei wysokość świadczenia przedemerytalnego została uregulowana następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego

1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1140,99 zł miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób […] których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Źródło: Dz.U.2019.0.2173 t.j. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

 

* 1 marca 2019 roku wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1140,99 zł miesięcznie brutto. Stawka ta obowiązywać będzie do 29 lutego 2020 roku.

  

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY?

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. By otrzymać zasiłek, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów. Najważniejszym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. Jakie jeszcze warunki obowiązują zainteresowanych świadczeniobiorców?

Osoba, która zalicza się do jednego z powyższych przypadków, może liczyć na przyznanie zasiłku przedemerytalnego tylko wtedy, gdy spełni wszystkie poniżej wskazane warunki:

  

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy odbyć 6-miesięczny (a dokładniej 180-dniowy) okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, nie odmawiając w owym czasie – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia jakiekolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy.

Gdy minie 180 dni przebywania seniora na zasiłku dla bezrobotnych, może on złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do właściwego względem zamieszkania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas składania dokumentów w ZUS-ie będzie on musiał przedłożyć oficjalne zaświadczenie o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku.

Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli senior spełni wszelkie niezbędne warunki do wypłacenia świadczenia, będzie on mógł liczyć na comiesięczne wpływy od państwa polskiego.

 

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY – WYSOKOŚĆ 2020

Pierwotna wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosiła – na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych – 1040 złotych. Jak przewiduje jednak obowiązująca podstawa prawna, kwota zasiłku podlega okresowej waloryzacji.

Świadczenie przedemerytalne waloryzowane jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji – od dnia 1 marca danego roku. Zmiana wysokości świadczenia w ramach waloryzacji następuje z urzędu.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w życie 1 marca 2019 roku wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1140,99 zł miesięcznie brutto. Kwota ta wypłacana jest uprawnionym świadczeniobiorcom co miesiąc – aż do lutego 2020 roku włącznie. Od marca 2020 roku stawka świadczenia  się zmieni – najpewniej na korzyść beneficjentów zasiłku. Dziś nieoficjalnie mówi się o podwyżce świadczenia przedemerytalnego do poziomu 1200 złotych brutto miesięcznie.

 

     

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Czy wartość świadczenia przedemerytalnego może wzrosnąć w 2020 roku?

Jak najbardziej. Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji – od dnia 1 marca danego roku. Wyliczaniem nowych stawek świadczeń zajmuje się rząd, który ustala wskaźnik waloryzacji na postawie inflacji i realnego wzrostu płac. Według wstępnych szacunków wskaźnik waloryzacji w 2020 roku wyniesie + 3,256%. Można więc założyć, że mniej więcej o tyle właśnie wzrośnie także kwota zasiłku przedemerytalnego w przyszłym roku kalendarzowym.


 

Czy można utracić prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Tak. Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać lub może zostać zawieszone w kilku konkretnych przypadkach, jakie wskazane zostały w Ustawie z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia i wstrzymanie wypłaty

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:
1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.
2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.


Źródło: Dz.U.2019.0.2173 t.j. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych


 

Czy można jednocześnie pobierać rentę inwalidzką i świadczenie przedemerytalne? 

Nie. Nabycie prawa do renty inwalidzkiej, a także renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej i zagranicznego świadczenia o charakterze rentowym równoznaczne jest z zawieszeniem prawa do świadczenia przedemerytalnego.


 

Czy można zgłosić się po zasiłek przedemerytalny od razu po utraceniu pracy?

Nie. By zgłosić się po świadczenie przedemerytalne, należy wcześniej zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) pobierać zasiłek dla bezrobotnych.


 

Czy można liczyć na wypłacenie świadczenia przedemerytalnego, jeśli wypowiedzenie zostało wręczone bezrobotnemu z powodu jego pracowniczych przewinień?

Nie. Zasiłek przedemerytalny dedykowany jest tym bezrobotnym, którzy utracili źródło utrzymania z powodu pracodawcy – chyba, że sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność.


 

Czy do stażu pracy, jaki niezbędny jest do otrzymania zasiłku przedemerytalnego, liczą się okresy nieskładkowe?

Tak. Do stażu liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, lecz co istotne – okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.


 

Co się stanie, jeśli podejmę pracę zarobkową, będąc jednocześnie świadczeniobiorcą zasiłku przedemerytalnego?

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić ZUS o osiągniętym przychodzie. W zależności od jego wysokości Zakład podejmie decyzję o wypłacaniu zasiłku przedemerytalnego w pełnej wysokości, o zmniejszeniu jego wysokości lub też o zawieszeniu prawa do świadczenia. Obowiązek powiadomienia ZUS-u o zatrudnieniu spoczywa odpowiednio na pracodawcy seniora oraz na samym świadczeniobiorcy.

 

     

PODSUMOWANIE

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

iza

uważam że zasiłek przedemerytalny powinien być przyznawany za lata pracy i po 35 latach pracy powinien się należeć z automatu jeśli ktoś stracił prace

Bober

ktoś odpowiada na pytania?

Mariola

Mam 36l pracy w tym pół roku nieskładkowe straciłam pracę z powodu likwidacji zakładu, jestem oburzona tym że muszę 180 dni być testowana na bezrobotnym, teraz w tej pandemi nie ma dla młodych pracy a dla mnie ma być, jestem zmęczona praca i myślę że przy moim stażu powinnam odrazu dostać przedemerytalne bo to obowiązek państwa dać to na co się zasłużyło ciężko pracowało i oddawało składki dla państwa, myślę że ktoś weznie to pod uwagę

j.j

Nic nowego,nie ma informacji ile będzie wynosił zasiłek przedemerytalny.

xc

Brak mojej wiedzy pracując na 1/2 etatu i przy opłatach składkowych na zus .Pomimo nabycia lat pracy i rozpadu zakładu. Nawet zarejestrowania się w urzędzie pracy z godnie z wytycznymi jestem na lodzie i do wszystkich pracujących na 1/2 etu warunek jeden pilnować stawki minimalnej jaka obowiązuje pracodawców ( całej a nie połowa) jak pracodawcy wykazują. Teraz wiem i muszę przepracować minimum rok na cały etat czy 1/2 ale na minimalnym wynagrodzeniu i mogą mnie zwalniać zamykać zakład wtedy do urzędu pracy i niech się dzieje co chce przynajmniej będzie zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku a nie jak teraz 0 zł mam.

Podobne artykuły

Pożyczka 3,2,1 w Banku Millennium
Pod Lupą
author
Halszka Gronek
09 marca 2017

Pożyczka 3,2,1 w Banku Millennium

Inspektorat ZUS w Nysie
Oddziały
author
Halszka Gronek
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Nysie

Pożyczki bez zaświadczeń Łęczyca
Wpisy Inne
author
Halszka Gronek
23 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Łęczyca

Alior Bank w Chełmży
Oddziały
author
Halszka Gronek
14 lipca 2019

Alior Bank w Chełmży

Reklamy firm pożyczkowych – raport UOKiK
Wpisy
author
Halszka Gronek
23 maja 2013

Reklamy firm pożyczkowych – raport UOKiK

Santander Bank Polska w Wodzisławiu Śląskim
Oddziały
author
Halszka Gronek
23 maja 2019

Santander Bank Polska w Wodzisławiu Śląskim