zadluzenia.com
zamknij

Zasiłek przedemerytalny – najważniejsze informacje

Niekiedy w życiu zdarza się tak, że zupełnie niespodziewanie tracimy źródło naszego utrzymania. Gorzej, jeśli taka sytuacja przytrafia się osobie w podeszłym wieku. Na całe szczęście państwo polskie zapewnia bezrobotnym seniorom odpowiednie wsparcie - zasiłek przedemerytalny.
 

Spis treści:
1. Zasiłek przedemerytalny – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Zasiłek przedemerytalny – wysokość 2018.
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

 

 

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY - CO TO JEST?


Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie społeczne, jakie wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów już od przeszło 14 lat. Polski rząd wprowadził w życie owy zasiłek, by udzielić wsparcia osobom, które niedługo przez osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły swoje jedyne źródło utrzymania. 
 

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest potrzebującym seniorom co miesiąc. By je otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych wymogów - takich, jak chociażby odpowiedni staż pracy, do którego - ku zadowoleniu wielu świadczeniobiorców - liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.
 

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata tegoż świadczenia dokonywana jest podstawie przepisów powołanych do życia na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA


Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania przez ZUS zasiłku przedemerytalnego, jest Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Dokument ten widnieje w Dzienniku Ustaw nr 120 na rok 2004, pod pozycją 1252. 
 

Kwestia tego, kto uprawniony jest do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego, została unormowana następująco:

 

 

Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku
o świadczeniach przedemerytalnych

 

Art. 2
 

Ust. 3 
 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie […] po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

  

Wysokość świadczenia przedemerytalnego została uregulowana następująco:

 

 

Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku
o świadczeniach przedemerytalnych

 

Art. 3
 

1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1040,00 zł* miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 [byłych świadczeniobiorców renty z tytułu niezdolności do pracy - przy. red.], których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

 

* kwota ta w roku 2018 została podniesiona do wysokości 1070,99 zł. 

  

Co równie istotne, omawiana ustawa przewiduje także przypadki, w których prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego ustąpi lub zostanie zawieszone. Kwestia ta została uregulowana następująco:

 

 

Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku
o świadczeniach przedemerytalnych

 

Art. 4
 

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:
1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona
decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział
przekracza 2 ha przeliczeniowe;
5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

 

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku
nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.


 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY?


Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. By otrzymać zasiłek, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów. Najważniejszym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. 
 

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
 

 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyła 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny), wykazuje staż pracy wynoszący 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy;
   

 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), wykazuje staż pracy wynoszący 30 lat (w przypadku kobiet) lub 35 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
   

 • do dnia utracenia pracy zarobkowej, jaką podejmowała od conajmniej 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat (w przypadku kobiet) lub 40 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
   

 • do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny), nieprzerwanie przez conajmniej 2 lata prowadziła pozarolniczą działalność - opłacając za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, a do tego wykazuje staż pracy wynoszący 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
   

 • najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jaką pobierała nieprzerwanie przez minumum 5 lat, ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty, a do tego osiągnęła okres uprawniający do emerytury równy 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
   

 • najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranych nieprzerwanie przez conajmniej rok), ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z ww. świadczeń, a do tego osiągnęła okres uprawniający do emerytury równy 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
   

 • do 31. grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudniona była przez conajmniej 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata (w przypadku kobiet) i 39 lat (w przypadku mężczyzn).

    

Osoba, która zalicza się do jednego z powyższych przypadków, może liczyć na przyznanie zasiłku przedemerytalnego tylko wtedy, gdy spełni wszystkie poniżej wskazane warunki:

 

 • przez minimum 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych;

 • jest zarejestrowana  w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;

 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy też robót publicznych;

 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


 

 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?


By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy odbyć 6-miesięczny (a dokładniej - 180-dniowy) okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, nie odmawiając w owym czasie - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia jakiekolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy.
 

Gdy minie 180 dni przebywania seniora na zasiłku dla bezrobotnych, może on złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do właściwego względem zamieszkania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas składania dokumentów w ZUS-ie będzie on musiał przedłożyć oficjalne zaświadczenie o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku. 
 

Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli senior spełni wszelkie niezbędne warunki do wypłacenia świadczenia, będzie on mógł liczyć na comiesięczne wpływy równe 1070,99 zł brutto.

 

 

 

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY - WYSOKOŚĆ 2018

 

Pierwotna wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosiła - na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych - 1040 złotych. Jak przewiduje jednak obowiązująca podstawa prawna, kwota zasiłku podlega okresowej waloryzacji. 

 

Świadczenie przedemerytalne waloryzowane jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji - od dnia 1 marca danego roku. Zmiana wysokości świadczenia w ramach waloryzacji następuje z urzędu. 

 

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w życie 1. marca 2018 roku wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1070,99 złotych. Kwota ta wypłacana jest uprawnionym świadczeniobiorcom co miesiąc. 
 


 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI


 

 • Czy wartość świadczenia przedemerytalnego może wzrosnąć w 2019 roku?

Jak najbardziej. Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji - od dnia 1. marca danego roku. Wyliczaniem nowych stawek świadczeń zajmuje się rząd, który ustala wskaźnik waloryzacji na postawie inflacji i realnego wzrostu płac. Według wstępnych szacunków wskaźnik waloryzacji w 2019 roku wyniesie + 3,26%. Można więc założyć, że mniej więcej o tyle właśnie wzrośnie także kwota zasiłku przedemerytalnego w przyszłym roku kalendarzowym.

 

 • Czy można utracić prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Tak. Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać lub może zostać zawieszone w kilku konkretnych przypadkach, jakie wskazane zostały w Ustawie z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. 

 

 • Czy można jednocześnie pobierać rentę inwalidzką i świadczenie przedemerytalne? 

Nie. Nabycie prawa do renty inwalidzkiej, a także renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej i zagranicznego świadczenia o charakterze rentowym równoznaczne jest z zawieszeniem prawa do świadczenia przedemerytalnego. 

 

 • Czy można zgłosić się po zasiłek przedemerytalny od razu po utraceniu pracy?

Nie. By zgłosić się po świadczenie przedemerytalne, należy wcześniej zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

 

 • Czy można liczyć na wypłacenie świadczenia przedemerytalnego, jeśli wypowiedzenie zostało wręczone bezrobotnemu z powodu jego pracowniczych przewinień?

Nie. Zasiłek przedemerytalny dedykowany jest tym bezrobotnym, którzy utracili źródło utrzymania z powodu pracodawcy - chyba, że sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność. 

 

 • Czy do stażu pracy, jaki niezbędny jest do otrzymania zasiłku przedemerytalnego, liczą się okresy nieskładkowe?

Tak. Do stażu liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, lecz co istotne - okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

 

 • Co się stanie, jeśli podejmę pracę zarobkową, będąc jednocześnie świadczeniobiorcą zasiłku przedemerytalnego?

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić ZUS o osiągniętym przychodzie. W zależności od jego wysokości Zakład podejmie decyzję o wypłacaniu zasiłku przedemerytalnego w pełnej wysokości, o zmniejszeniu jego wysokości lub też o zawieszeniu prawa do świadczenia. Obowiązek powiadomienia ZUS-u o zatrudnieniu spoczywa odpowiednio na pracodawcy seniora oraz na samym świadczeniobiorcy.
 


 

 

PODSUMOWANIE


1) Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie społeczne, jakie wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów, którzy utracili swoje źródło utrzymania na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 
 

2) Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


3) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania przez ZUS zasiłku przedemerytalnego, jest Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.
 

4) Zasiłek przedemerytalny dedykowany jest tym bezrobotnym, którzy utracili źródło utrzymania z powodu pracodawcy - chyba, że sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność. 
 

5) By otrzymać prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego, należy osiągnąć wymagany przez polskie przepisy wiek i wykazać się odpowiednim stażem pracy. 
 

6) Do stażu pracy wliczają się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, lecz co istotne - okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.
 

7) By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) pobierać zasiłek dla bezrobotnych, nie odmawiając w owym czasie - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia jakiekolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla bezrobotnego.
 

8) Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić ZUS o ewentualnym zatrudnieniu. W zależności od jego wysokości osiąganego przychodu Zakład podejmie decyzję o wypłacaniu zasiłku przedemerytalnego w pełnej wysokości, o zmniejszeniu jego wysokości lub też o zawieszeniu prawa do świadczenia.


9) Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać lub może zostać zawieszone w kilku konkretnych przypadkach, jakie wskazane zostały w Ustawie z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.
 

10) Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji - od dnia 1. marca danego roku. W 2018 roku jego wysokość została ustalona na 1070,99 zł miesięcznie, a w 2019 roku spodziewana jest podwyżka kwoty zasiłku równa 3,26%. 
  

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~julia

dobrze ze są takie świadczenia ale szkoda ze wymogi takie reygorystyczne.. moj wuj nie może liczyć ani emryture ani na zasilek przedemerytalny, bo nie łapie się w żadne widełki...   Odpowiedź