Zasiłek przedemerytalny – najważniejsze informacje

Zasiłek przedemerytalny – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niekiedy w życiu zdarza się tak, że zupełnie niespodziewanie tracimy źródło naszego utrzymania. Gorzej, jeśli taka sytuacja przytrafia się osobie w podeszłym wieku. Na całe szczęście państwo polskie zapewnia bezrobotnym seniorom odpowiednie wsparcie – zasiłek przedemerytalny. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na jego przyznanie i gdzie zgłosić się, by otrzymać pomoc pieniężną. 

Zasiłek przedemerytalny - wysokość

Pierwotna wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosiła – na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych – 1040 złotych. Jak przewiduje jednak obowiązująca podstawa prawna, kwota zasiłku podlega okresowej waloryzacji.

Świadczenie przedemerytalne waloryzowane jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji – od dnia 1 marca danego roku. Zmiana wysokości świadczenia w ramach waloryzacji następuje z urzędu.

Obecnie wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1600,70 zł miesięcznie brutto. Kwota ta wypłacana jest uprawnionym świadczeniobiorcom co miesiąc – aż do lutego kolejnego roku włącznie. Od marca stawka świadczenia się zmieni – najpewniej na korzyść beneficjentów zasiłku. Dziś nieoficjalnie mówi się o podwyżce świadczenia przedemerytalnego przynajmniej o kwotę 178 zł w kolejnym roku. 

Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Zasiłek przedemerytalny - czym jest?

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie społeczne, jakie wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów już od przeszło 17. lat. Polski rząd wprowadził w życie ów zasiłek, by udzielić wsparcia osobom, które niedługo przez osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły swoje jedyne źródło utrzymania. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest potrzebującym seniorom co miesiąc. By je otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych wymogów – takich, jak chociażby odpowiedni staż pracy, do którego – ku zadowoleniu wielu świadczeniobiorców – liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata tegoż świadczenia dokonywana jest podstawie przepisów powołanych do życia na mocy Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez baz – dla osób ze złą historią kredytową

Kredyty online – nawet do 300 tysięcy złotych

Zasiłek przedemerytalny - podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania przez ZUS zasiłku przedemerytalnego, jest Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Dokument ten widnieje w Dzienniku Ustaw nr 120 na rok 2004, pod pozycją 1252. Kwestia tego, kto uprawniony jest do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego, została unormowana następująco:

Art. 2. Prawo do świadczenia

3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie […] po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Źródło: Dz.U.2019.0.2173 t.j. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Z kolei wysokość świadczenia przedemerytalnego została uregulowana następująco:

Art. 3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego

 1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1140,99 zł* miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób […] których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

* Wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1600,70 zł miesięcznie brutto.

Źródło: Dz.U.2019.0.2173 t.j. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. By otrzymać zasiłek, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów. Najważniejszym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. Jakie jeszcze warunki obowiązują zainteresowanych świadczeniobiorców?

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyła 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny), wykazuje staż pracy wynoszący 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy;
 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), wykazuje staż pracy wynoszący 30 lat (w przypadku kobiet) lub 35 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • do dnia utracenia pracy zarobkowej, jaką podejmowała od co najmniej 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat (w przypadku kobiet) lub 40 lat (w przypadku mężczyzn), a pracę straciła z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny), nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata prowadziła pozarolniczą działalność – opłacając za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, a do tego wykazuje staż pracy wynoszący 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jaką pobierała nieprzerwanie przez minimum 5 lat, ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty, a do tego osiągnęła okres uprawniający do emerytury równy 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranych nieprzerwanie przez co najmniej rok), ukończyła 55 lat (w przypadku kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzny), zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z ww. świadczeń, a do tego osiągnęła okres uprawniający do emerytury równy 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn);
 • do 31. grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudniona była przez co najmniej 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata (w przypadku kobiet) i 39 lat (w przypadku mężczyzn).

Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Warunki wypłaty świadczenia

Osoba uprawniona do utrzymania zasiłku może liczyć na wypłatę świadczenia, pod warunkiem że:

 • przez minimum 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych;
 • jest zarejestrowana  w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy też robót publicznych;
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny?

By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy odbyć 6-miesięczny (a dokładniej 180-dniowy) okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, nie odmawiając w owym czasie – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia jakiekolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy. Gdy minie 180 dni przebywania seniora na zasiłku dla bezrobotnych, może on złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do właściwego względem zamieszkania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas składania dokumentów w ZUS-ie będzie on musiał przedłożyć oficjalne zaświadczenie o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku. Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli senior spełni wszelkie niezbędne warunki do wypłacenia świadczenia, będzie on mógł liczyć na comiesięczne wpływy od państwa polskiego.

Pytania i odpowiedzi

Czy wartość świadczenia przedemerytalnego może wzrosnąć w 2020 roku?

Jak najbardziej. Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji – od dnia 1 marca danego roku. Wyliczaniem nowych stawek świadczeń zajmuje się rząd, który ustala wskaźnik waloryzacji na podstawie inflacji i realnego wzrostu płac.

Czy można utracić prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Tak. Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać lub może zostać zawieszone w kilku konkretnych przypadkach, jakie wskazane zostały w Ustawie z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.

Art. 4. Ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia i wstrzymanie wypłaty

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

 1. na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
 2. w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
 3. z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
 4. z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
 5. wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Czy można jednocześnie pobierać rentę inwalidzką i świadczenie przedemerytalne? 

Nie. Nabycie prawa do renty inwalidzkiej, a także renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej i zagranicznego świadczenia o charakterze rentowym równoznaczne jest z zawieszeniem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Czy można zgłosić się po zasiłek przedemerytalny od razu po utraceniu pracy?

Nie. By zgłosić się po świadczenie przedemerytalne, należy wcześniej zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Czy można liczyć na wypłacenie świadczenia przedemerytalnego, jeśli wypowiedzenie zostało wręczone bezrobotnemu z powodu jego pracowniczych przewinień?

Nie. Zasiłek przedemerytalny dedykowany jest tym bezrobotnym, którzy utracili źródło utrzymania z powodu pracodawcy – chyba, że sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność.

Czy do stażu pracy, jaki niezbędny jest do otrzymania zasiłku przedemerytalnego, liczą się okresy nieskładkowe?

Tak. Do stażu liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, lecz co istotne – okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Co się stanie, jeśli podejmę pracę zarobkową, będąc jednocześnie świadczeniobiorcą zasiłku przedemerytalnego?

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić ZUS o osiągniętym przychodzie. W zależności od jego wysokości Zakład podejmie decyzję o wypłacaniu zasiłku przedemerytalnego w pełnej wysokości, o zmniejszeniu jego wysokości lub też o zawieszeniu prawa do świadczenia. Obowiązek powiadomienia ZUS-u o zatrudnieniu spoczywa odpowiednio na pracodawcy seniora oraz na samym świadczeniobiorcy.

Zasiłek przedemerytalny - najważniejsze informacje

 1. Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie społeczne, jakie wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów, którzy utracili swoje źródło utrzymania na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
 2. Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zainteresowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wypłacania przez ZUS zasiłku przedemerytalnego, jest Ustawa z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.
 4. Zasiłek przedemerytalny dedykowany jest tym bezrobotnym, którzy utracili źródło utrzymania z powodu pracodawcy – chyba, że sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność.
 5. By otrzymać prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego, należy osiągnąć wymagany przez polskie przepisy wiek i wykazać się odpowiednim stażem pracy.
 6. Do stażu pracy wliczają się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, lecz co istotne – okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.
 7. By otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 kolejnych miesięcy (180 dni) pobierać zasiłek dla bezrobotnych, nie odmawiając w owym czasie – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia jakiekolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla bezrobotnego.
 8. Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić ZUS o ewentualnym zatrudnieniu. W zależności od jego wysokości osiąganego przychodu Zakład podejmie decyzję o wypłacaniu zasiłku przedemerytalnego w pełnej wysokości, o zmniejszeniu jego wysokości lub też o zawieszeniu prawa do świadczenia.
 9. Prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać lub może zostać zawieszone w kilku konkretnych przypadkach, jakie wskazane zostały w Ustawie z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.
 10. Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie emerytury i renty, podlega corocznej aktualizacji – od dnia 1 marca danego roku. W marcu 2022 roku jego wysokość została ustalona na 1600,70 złotych brutto miesięcznie.

Źródło:

https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-przedemerytalne

 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

iza
iza
2020-06-09 07:27:29

uważam że zasiłek przedemerytalny powinien być przyznawany za lata pracy i po 35 latach pracy powinien się należeć z automatu jeśli ktoś stracił prace

Bober
Bober
2020-05-19 13:41:12

ktoś odpowiada na pytania?

Mariola
Mariola
2020-04-26 19:01:30

Mam 36l pracy w tym pół roku nieskładkowe straciłam pracę z powodu likwidacji zakładu, jestem oburzona tym że muszę 180 dni być testowana na bezrobotnym, teraz w tej pandemi nie ma dla młodych pracy a dla mnie ma być, jestem zmęczona praca i myślę że przy moim stażu powinnam odrazu dostać przedemerytalne bo to obowiązek państwa dać to na co się zasłużyło ciężko pracowało i oddawało składki dla państwa, myślę że ktoś weznie to pod uwagę

Podobne artykuły

Ile kosztuje pożyczka na raty online?

Przy korzystaniu z pożyczek ratalnych musimy bezwzględnie zwracać uwagę na jej najważniejsze aspekty finansowe. Muszą one odpowiadać zarówno naszym potrzebom, jak i naszym możliwościom. Bardzo łatwo bowiem przeszacować swoje szanse na spłatę pożyczki (co potwierdza liczba osób wpisanych w bazy dłużników – oni też przecenili niegdyś swoje możliwości spłaty).

author
Patryk Byczek
03 lutego 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Międzychód

Santander Consumer Bank to jeden z popularniejszych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banki w Międzychodzie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
02 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Jak kupić wymarzone mieszkanie?

Zakup mieszkania to decyzja na lata. O czym powinniśmy pamiętać, żeby potem nie żałować ?

author
Patryk Byczek
06 lipca 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki Żory

Czy poszukujesz najkorzystniejszej oferty pożyczki w Żorach? Zapoznaj się z rankingiem najlepszych ofert pożyczek online przez Internet. Maksymalnie można otrzymać kwotę nawet do 200 000 zł, a okres spłaty wynosi do 10 lat. Pieniądze są dostępne natychmiastowo.

author
Patryk Byczek
28 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP Konto Pierwsze – opinie

Konto Pierwsze to jedno z podstawowych kont oferowanych przez PKO Bank Polski. Jest to rachunek dedykowany dzieciom i młodzieży do lat 18. Konto Pierwsze umożliwia najmłodszym dostęp do większości usług bankowych. Sprawdź ofertę i opinie o tym koncie.

author
Dominika Byczek
26 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Monety Allegro – nowy program lojalnościowy

Dzisiaj ma wystartować nowy program lojalnościowy Allegro. Na początku będzie działał wyłącznie podczas zakupów na aplikacji mobilnej.

author
Patryk Byczek
09 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj