Z danych opublikowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń wynika, że zysk netto Grupy w ostatnim kwartale 2018 roku wyniosła ponad 781 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 7 000 000 złotych rok do roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.03.2019
Udostępnij:

Dziewięć biur maklerskich oczekiwało wyniku netto za IV kwartał w granicach od 721 900 000 złotych do 781 000 000 złotych. W ujęciu kwartalnym zysk spadł o 22,4%, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 0,9%. Należy zaznaczyć, że w całym roku ubiegłym zysk netto jednostki dominującej wzrósł do nieco ponad 3 210 000 000 złotych, czyli o 11%. Oznacza to najwyższy od pięciu lat poziom.

Wyniki PZU

Składki

– składka przypisana brutto Grupy PZU w IV kwartale 2018 roku wyniosła 6 212 000 000 złotych,
– składka przypisana brutto w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych w 2018 roku wyniosła 3 097 000 000 złotych,
– składka przypisana brutto w sektorze ubezpieczeń masowych wyniosła 10 401 000 000 złotych,
składka przypisana brutto w sektorze ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w 2018 roku wyniosła 6 891 000 000 złotych,
– składka w sektorze ubezpieczeń indywidualnych wyniosła 1 346 000 000 złotych,

W całym ubiegłym roku wartość sprzedanych przez PZU ubezpieczeń wyniosła ponad 23 470 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 2,7% rok do roku. Grupa podała, że na wzrost składki ubezpieczeniowej wpłynęły głównie ubezpieczenia komunikacyjne dotyczące Klientów korporacyjnych i masowych. Kolejno wzrost wynikał także wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych i z kilku zawartych umów wysokiej wartości. Na segment ubezpieczeń wpłynął również wzrost: składki w ubezpieczeniach OC i NNW, składki z ubezpieczeń od ognia i pozostałych szkód majątkowych (ubezpieczenia mieszkań, a także małych i średnich przedsiębiorstw) oraz składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Wskaźnik rentowności majątkowej w sektorze ubezpieczeń w Polsce wyniósł 86,6%. Marża sektora ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych i grupowych wyniosła 22,1%.

Odszkodowania

W ostatnim kwartale ubiegłego roku odszkodowania wyniosły 3 579 000 000 złotych. Wynik był niższy o 4% względem oczekiwań rynku, który oczekiwał poziomu odszkodowań w granicach od 3 562 100 000 złotych do 4 033 000 000 złotych. Wskaźnik odszkodowań spadł o 1,6% kwartał do kwartału oraz 3% rok do roku.

Biorąc pod uwagę cały rok 2018 wynik z tytułu odszkodowań wyniósł nieco ponad 14 560 000 000 złotych, co również oznaczało spadek o 2,5%.

Portfel lokat

Wartość portfela lokat Grupy PZU w całym 2018 roku wyniosła 50 270 000 000 złotych, podczas gdy rok wcześniej wynik ten wynosił 46 164 000 000 złotych. Wartość portfela wyliczono z wyłączeniem wpływu działalności bankowej.

Koszty

Koszty operacyjne PZU w IV kwartale 2018 roku wyniosły 2 504 000 000 złotych, co oznacza zgodność z założeniami rynkowymi. Wskaźnik kosztów administracyjnych spadł o 0,2% do 6,6%.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Grupa PZU, czyli Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest najpotężniejszą instytucją finansową działającą na terenie Polski i Europu Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy PZU stoi PZU SA, którego tradycje sięgają początków XIX wieku, kiedy to na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Spółka PZU SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Już od swojego debiutu znajduje się ona w czołówce najbardziej płynnych i najwyżej wycenianych spółek. Grupa PZU zarządza blisko 300 000 000 000 złotych aktywów oraz świadczy swoje usługi dla ponad 22 000 000 Klientów w pięciu państwach na świecie.

Prezesem Zarządu PZU SA jest obecnie Paweł Surówka.

Komentarze