500+ dla emerytów i rencistów – jak otrzymać?

500+ dla emerytów i rencistów – jak otrzymać?

author
Dominika Sobieraj
06 sierpnia 2019

500+ dla emerytów i rencistów to nowe świadczenie, które mogą otrzymać emeryci i renciści niezdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierający zasiłek pielęgnacyjny. Miesięcznie można otrzymać nawet 500 zł brutto, a wnioski o świadczenie uzupełniające można składać od 1 października. Sprawdź, jak otrzymać 500+ dla emerytów, kto może otrzymać dodatkowe świadczenie, jakie są wymagania i kiedy rusza wypłata świadczenia. Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, pomoc ma trafić do ponad 800 tysięcy osób.

500+ dla emerytów i rencistów – co to jest?

Nowy dodatek wynika z ustawy z 31 lipca 2019 “o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. Przepisy zostały uchwalone przez Sejm i czekają wyłącznie na podpis Prezydenta RP.

Pierwotnie ustawa miała być skierowana do osób z niepełnosprawnością, ale w praktyce o dodatkowe świadczenie będą mogli ubiegać się także emeryci i renciści.

Świadczenie uzupełniające potocznie nazywane jest “500 Plus dla emerytów i rencistów”, choć mogą je otrzymać zarówno osoby niepełnosprawne jak i niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Warunkiem otrzymania choćby złotówki w ramach świadczenia będzie jednak to, by suma wszystkich otrzymywanych od państwa pieniędzy nie przekraczała 1600 zł brutto.

500 plus dla emerytów i rencistów – dla kogo?

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać 500 zł dodatku do świadczeń, trzeba spełniać następujące warunki:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie polskiego obywatelstwa lub prawa pobytu w RP,

3) otrzymywanie świadczenia od państwa do kwoty maksymalnej 1600 zł brutto (jeżeli chcemy otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej 500 zł, musimy mieć świadczenia o łącznej wysokości 1100 zł brutto).

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które posiadają jedno z poniższych orzeczeń:

a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

b) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

c) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

500 Plus dla emerytów i rencistów – jak otrzymać

Warunkiem otrzymania świadczenia uzupełniającego jest spełnienie powyższych wymogów oraz złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć do:

1) organu wydającego emeryturę lub rentę – w przypadku emerytów i rencistów;

2) organu wydającego rentę socjalną;

3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku pozostałych osób.


Wniosek o wypłatę świadczenia uzupełniającego

We wniosku powinny się znaleźć:

a) imię i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego/paszportu,

d) adres zamieszkania,

e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – dotyczy osób nieposiadających adresu miejsca zamieszkania,

f) adres korespondencyjny – jeżeli jest inny od adresu zamieszkania;

g) inne informacje, istotne do ustalenia prawa do otrzymania świadczenia uzupełniającego;

h) sposób wypłaty świadczenia;

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.


Załączniki do wniosku

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty: Formalności zależą od wieku:

osoby od 18. do. 74 roku życia otrzymają dodatek, jeżeli dołączą do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

osoby powyżej 75. roku życia otrzymają dodatek, jeżeli pobierają zasiłek pielęgnacyjny (w takiej sytuacji do wniosku muszą jednak dołączyć dokumenty potwierdzające obecny stan zdrowia, np.: dokumentację medyczną, kartę rehabilitacji leczniczej albo zaświadczenie o stanie zdrowia).

500+ dla emerytów i rencistów – wysokość

Kwota dodatku będzie zależna od tego, w jakiej wysokości świadczenia dany emeryt lub rencista otrzymuje obecnie. Zastosowana została tu prosta zasada: im niższe świadczenia, tym wyższa będzie kwota dodatku.

Najwyższy dodatek – czyli właśnie 500 zł – dostaną osoby, których łączna kwota ze wszystkich przyznawanych świadczeń nie przekracza 1100 zł brutto. Najniższy dodatek – w kwocie zaledwie 1 zł – dostaną osoby, które obecnie w ramach świadczeń otrzymują 1599 zł brutto.

Rząd przyjął bowiem zasadę złotówka za złotówkę – każda złotówka ponad 1100 zł otrzymywana w ramach świadczeń, obniża dodatek z kwoty 500 zł właśnie o tę złotówkę. Po przyznaniu dodatku wszystkie osoby otrzymujące niskie świadczenia będą otrzymywały zatem maksymalnie 1600 zł – niezależnie od tego, czy wcześniej otrzymywały kilkaset, czy zaledwie kilkadziesiąt złotych mniej.

Emeryci oczekują czego innego

Większość emerytów jednym głosem apeluje do rządu o emeryturę bez podatku. Dzięki niej dostawaliby świadczenie wyższe o około 20% w skali miesiąca. Póki co rząd nie planuje póki co wprowadzić takiego rozwiązania.

500 plus dla emerytów i rencistów – tabela

Na wprowadzeniu tej ustawy najbardziej zyskają ci, którzy obecnie otrzymują od państwa najmniej. Osoby, które w ramach samej emerytury otrzymują od państwa więcej niż 1600 zł, nie dostaną ani złotówki w ramach świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby spełniały wszystkie pozostałe warunki.

Kwoty dodatku przedstawiliśmy w poniższej tabeli:

kwota
emerytury
brutto
kwota
emerytury
netto
wysokość dodatku
do 1100 zł do 935 zł 500 zł
1150 zł 975 zł 450 zł
1200 zł 1015 zł 400 zł
1250 zł 1056 zł 350 zł
1300 zł 1096 zł 300 zł
1350 zł 1136 zł 250 zł
1400 zł 1177 zł 200 zł
1450 zł 1217 zł 150 zł
1500 zł 1258 zł 100 zł
1550 zł 1298 zł 50 zł
1599 zł 1338 zł 1 zł

500 plus dla emerytów i rencistów – co się wlicza do kwoty świadczeń?

Podstawowym świadczeniem dla każdego emeryta i rencisty jest oczywiście emerytura lub renta. Jeżeli kwota tego świadczenia przekracza 1600 zł, dana osoba nie otrzyma ani złotówki w ramach nowego świadczenia. Do tego progu zaliczana będzie również kwota emerytury i renty otrzymywana z tytułu niezdolności do pracy.


Co nie wlicza się do progu 1600 zł?

Rząd zdecydował, że do kwoty świadczeń otrzymywanych nie będą wliczane:

  1. renta rodzinna,
  2. zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dochody z tytułu pracy,
  4. dodatki, np.: kombatancki.

Jeżeli zatem emeryt lub rencista dorabia, zarobione środki nie będą pomniejszały mu świadczenia w ramach 500 plus dla niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Szczegóły dotyczące wniosku

Dodatek nie będzie przyznawany odgórnie. Nasz wniosek musi pozytywnie przejść weryfikację urzędu, by świadczenie zostało nam wypłacone.

Wnioski będą przyjmowane od 1 października przez:

  1. ZUS,
  2. KRUS,
  3. instytucje emerytalno-rentowe właściwe dla służb mundurowych.

Na rozpatrzenie wniosku urzędy będą miały maksymalnie 30 dni. Najszybciej wypłatę możemy otrzymać zatem już na początku listopada 2019 roku.

Rząd wskazuje, że ze środków skorzysta około 800 000 osób.


500 Plus dla emerytów

Źródła:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3603
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3603_u/$file/3603_u.pdf

https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile będzie kosztować waloryzacja rent i emerytur w 2020?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
23 lipca 2019

Ile będzie kosztować waloryzacja rent i emerytur w 2020?

Dobry wynik polskich przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2020 roku
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
22 września 2020

Dobry wynik polskich przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2020 roku

Egzekucja z wynagrodzenia
Porady
autor wpisu
m_szydlowski
30 grudnia 2012

Egzekucja z wynagrodzenia

Lombardy w Grudziądzu
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
07 grudnia 2022

Lombardy w Grudziądzu

PKO BP w Lipnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 września 2019

PKO BP w Lipnie

Porównaj