Państwo polskie ma obowiązek wspierania swych obywateli i zapewniania im należytego bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku jest wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego, który pomóc ma w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia i jaka jest jego aktualna wysokość. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 20.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Zasiłek pielęgnacyjny – co to jest?
2. Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
3. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
4. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2020.
5. Wymagane dokumenty.
6. Podsumowanie. 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – CO TO JEST?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych, jakie wypłacane są w Polsce od lat. Owe pieniężne przywileje to najlepszy przykład prowadzenia w naszym kraju polityki socjalnej i prorodzinnej. Dzięki zasiłkowi pielęgnacyjnemu wiele polskich rodzin na możliwość godnego życia i przysłowiowego wiązania końca z końcem.

Celem wypłacania przez państwo zasiłku pielęgnacyjnego jest choć częściowe pokrycie wydatków, jakie wynikają z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Świadczenie to jest więc formą comiesięcznej pomocy materialnej, jaka udzielana jest opiekunom  niepełnosprawnych w związku z ich stanem zdrowia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Zasiłek a świadczenie pielęgnacyjne

Często zdarza się słyszeć, jak przeciętni użytkownicy języka mylą zasiłek pielęgnacyjny ze świadczeniem pielęgnacyjnym. W rzeczywistości jednak obie te formy pomocy – choć dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych – znacząco się różnią od siebie. Zasiłek to forma dodatkowej wypłaty, dodatku dedykowanego potrzebującym niepełnosprawnym. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne zastępuje pełną wypłatę opiekuna – w związku koniecznością zrezygnowania przez niego z pracy celem opieki nad niepełnosprawnym krewnym.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego kwalifikują się przede wszystkim niepełnosprawne dzieci (do 16. roku życia), które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, a także seniorzy powyżej 75. roku życia. Pieniądze czasami (choć nie w przypadku na przykład seniorów) zostają wypłacane opiekunom inwalidów, by ci mogli z większym komfortem nabywać niezbędne leki i sprzęty, jakie konieczne są do prowadzenia rehabilitacji i leczenia niepełnosprawnego.

Co więcej, na pomoc pieniężną liczyć mogą także opiekunowie osób w wieku powyżej 16 r.ż. Ważne, by ich podopieczni posiadali orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenie odpowiedniego zakładu ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej. Uwzględniane są orzeczenia całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatkowo zasiłek przyznawany jest także osobom powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń zaliczające płatnika do II grupy inwalidzkiej. W takim wypadku jednak istnieje kolejny warunek do uwzględnienia wniosku o zasiłek: niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem przez inwalidę 21 roku życia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy przede wszystkim zebrać wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić odpowiedni wniosek. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok, nie tylko na jego początku. Formularz zgłaszający wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załącznikami należy dostarczyć do odpowiedniego punktu. Zwykle działy zajmujące się wypłacaniem świadczeń społecznych znajdują się w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej). Czasami jednak po zasiłek trzeba udać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Wszystko to zależy od danego miejsca i tamtejszych ustaleń wewnętrznych.

Warto także dodać, iż prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest zwykle na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie zostało wydane stale (bez terminu upływu), zasiłek będzie wypłacany na czas nieokreślony. Podobnie zresztą w przypadku seniorów powyżej 75 roku życia. Oni także nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego bez daty końcowej.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO W 2020

W roku 2018 po raz pierwszy od 12 lat polski rząd postanowił podwyższyć kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, jaki wypłacany jest na rzecz niepełnosprawnych i seniorów. Owa podwyżka przeprowadzona została dwuetapowo, począwszy do końca 2018 roku. W pierwszym etapie liczonym od dnia 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wzrósł z 153 złotych do kwoty 184,42 zł. W kolejnym etapie, czyli od 1 listopada 2019 roku,  zasiłek ten podniesiono do stawki 215,84 zł miesięcznie. Na taką kwotę zasiłku mogą liczyć beneficjenci pobierający zasiłek w roku 2020.

Podniesienie stawek zasiłku pielęgnacyjnego świadczy nie tylko o coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki czy o wolnych kwotach w budżecie państwa. Podwyżki są raczej efektem coraz głośniej i huczniej poruszanej tematyki osób niepełnosprawnych i tych w wieku dojrzałym. Świadomość społeczna (w tym także i polityczna) zwiększyła się w wyniku coraz częstszych rozmów, protestów, a nawet – okupacji sejmowych opiekunów osób niepełnosprawnych. Skutkiem tychże wydarzeń było także powołanie nowej daniny solidarnościowej dla najbogatszych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach. Oczywiście sam wniosek nie wystarczy do uzyskania pomocy finansowej z państwowej kieszeni. Do tegoż formularza należy więc dołączyć kilka niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Są to przede wszystkim:

  1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku (a więc zwykle dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej);
  2. orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej stopnia lub numerycznie określonej grupy inwalidzkiej;
  3. w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Warto także pamiętać o tym, iż w przypadku wniosku składanego w imieniu trzeciej osoby pełnoletniej, należy przedłożyć upoważnienie tejże osoby do złożenia wniosku. Sytuacja ulega zmianie, gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego, w imieniu której składa wniosek. Wówczas nie musi ona oczywiście przedstawiać upoważnienia do złożenia wniosku.

  

Podsumowanie

Komentarze (3)
Zdzisława Patina, 6 lipca 2019 o 05:02

Przez 8 lat otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny. W 2008 zachorowała na raka szyjki macicy 2 stopnia. Po roku przetoki zostały zniszczone i muszę używać pampersow.W 2017 piekły mi jelita i mam założona stomie. Worki kosztują majątek pampersy też. Do tego lekarstwa. Od maja mam przyznana teren matczyna. Byłam na komisji w ZUZ i odmówiono mi zasiłku pielęgnacyjnego. Pani doktor nawet nie przeczytała moich dokumentów. Zaczęła je przewraca i zdążyła i zmierzyła mnie i to wszystko. Próbowałam pytać ale od razu mi zabronila rozmowy. Chce się dowiedzieć na co mogę liczyć. Mam 1028 renty a wydaje miesięcznie ok. 900 na worki do stomie pampersy i lekarstwa ok. 900 zł. Pytam się za co mam żyć.

no dobrze w listopadzie stawka sie zmieni ale co to za stawka ja sie pytam? jak tam mozna zyc za takie pieniadze??

wpierajmy sie nawzajem! z Bogiem!