Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

author
Dominika Byczek
12 lutego 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Państwo polskie ma obowiązek wspierania swych obywateli i zapewniania im należytego bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku jest wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego, który pomóc ma w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia i jaka jest jego aktualna wysokość.

 

Spis treści:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest?
 2. Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi?
 3. Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
 4. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
 5. Dokumenty do zasiłku pielęgnacyjnego
 6. Podsumowanie - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych, jakie wypłacane są w Polsce od lat. Owe pieniężne przywileje to najlepszy przykład prowadzenia w naszym kraju polityki socjalnej i prorodzinnej. Dzięki zasiłkowi pielęgnacyjnemu wiele polskich rodzin na możliwość godnego życia i przysłowiowego wiązania końca z końcem.

Sprawdź także pożyczki dla emerytów oraz pożyczki na 500 plus.

Celem wypłacania przez państwo zasiłku pielęgnacyjnego jest choć częściowe pokrycie wydatków, jakie wynikają z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Świadczenie to jest więc formą comiesięcznej pomocy materialnej, jaka udzielana jest opiekunom  niepełnosprawnych w związku z ich stanem zdrowia.

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi?

Miesięczna kwota wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi dokładnie 215,84 zł. 

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego kwalifikują się przede wszystkim niepełnosprawne dzieci (do 16. roku życia), które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, a także seniorzy powyżej 75. roku życia. Pieniądze czasami (choć nie w przypadku na przykład seniorów) zostają wypłacane opiekunom inwalidów, by ci mogli z większym komfortem nabywać niezbędne leki i sprzęty, jakie konieczne są do prowadzenia rehabilitacji i leczenia niepełnosprawnego.

Co więcej, na pomoc pieniężną liczyć mogą także opiekunowie osób w wieku powyżej 16 r.ż. Ważne, by ich podopieczni posiadali orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenie odpowiedniego zakładu ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej. Uwzględniane są orzeczenia całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Sprawdź również:

Pożyczki na dowód – szybka decyzja kredytowa i szybka wypłata

Pożyczki dla rencistów – z akceptacją renty jako źródła dochodu

Pożyczki dla każdego – wysoka przyznawalność

 

Dodatkowo zasiłek przyznawany jest także osobom powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń zaliczające płatnika do II grupy inwalidzkiej. W takim wypadku jednak istnieje kolejny warunek do uwzględnienia wniosku o zasiłek: niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem przez inwalidę 21 roku życia. Osoba, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny, nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie nieodpłatnie.

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy przede wszystkim zebrać wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić odpowiedni wniosek. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok, nie tylko na jego początku. Formularz zgłaszający wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załącznikami należy dostarczyć do odpowiedniego punktu. Zwykle działy zajmujące się wypłacaniem świadczeń społecznych znajdują się w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej). Czasami jednak po zasiłek trzeba udać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Wszystko to zależy od danego miejsca i tamtejszych ustaleń wewnętrznych.

Warto także dodać, iż prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest zwykle na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie zostało wydane stale (bez terminu upływu), zasiłek będzie wypłacany na czas nieokreślony. Podobnie zresztą w przypadku seniorów powyżej 75 roku życia. Oni także nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego bez daty końcowej.

Dokumenty do zasiłku pielęgnacyjnego

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach. Oczywiście sam wniosek nie wystarczy do uzyskania pomocy finansowej z państwowej kieszeni. Do tegoż formularza należy więc dołączyć kilka niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Są to przede wszystkim:

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku (a więc zwykle dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej);
 2. orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej stopnia lub numerycznie określonej grupy inwalidzkiej;
 3. w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Warto także pamiętać o tym, iż w przypadku wniosku składanego w imieniu trzeciej osoby pełnoletniej, należy przedłożyć upoważnienie tejże osoby do złożenia wniosku. Sytuacja ulega zmianie, gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego, w imieniu której składa wniosek. Wówczas nie musi ona oczywiście przedstawiać upoważnienia do złożenia wniosku.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 294,39 zł. Warto jednak zaznaczyć, że jest to świadczenie inne od zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek nie przysługuje osobom, które pobierają dodatek pielęgnacyjny.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ustala się co kilka lat, w zależności od rosnących wynagrodzeń. Następnym razem wysokość zasiłku będzie weryfikowana w 2024 roku, ale jeszcze nie wiadomo, jaki będzie wynik tej weryfikacji.

Rada Ministrów podejmuje decyzję o wysokości świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego, raz na kilka lat. Poprzednia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku, a kolejna przypada na rok 2024.

Często zdarza się słyszeć, jak przeciętni użytkownicy języka mylą zasiłek pielęgnacyjny ze świadczeniem pielęgnacyjnym. W rzeczywistości jednak obie te formy pomocy – choć dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych – znacząco się różnią od siebie. Zasiłek to forma dodatkowej wypłaty, dodatku dedykowanego potrzebującym niepełnosprawnym. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne zastępuje pełną wypłatę opiekuna – w związku koniecznością zrezygnowania przez niego z pracy celem opieki nad niepełnosprawnym krewnym.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje “jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej”.

Zasiłek może być wypłacony do trzech miesięcy wstecz, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożymy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wtedy prawo nabywa się prawo otrzymywania zasiłku od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Podsumowanie - najważniejsze informacje

 1. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w celu pokrycia części wydatków, jakie wynikają z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego kwalifikują się przede wszystkim niepełnosprawne dzieci (do 16. roku życia), które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, a także seniorzy powyżej 75. roku życia. 
 3. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tym samym, co świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pełni funkcję pieniężnego dodatku wypłacanego na rzecz osoby niepełnosprawnej.
 4. Na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego liczyć mogą także niepełnosprawni powyżej 16 r.ż. Ważne, by posiadali oni orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenie odpowiedniego zakładu ubezpieczeń (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej.
 5. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest zwykle na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o konkretnym stopniu niepełnosprawności.
 6. Jeśli orzeczenie zostało wydane stale (bez terminu upływu), zasiłek będzie wypłacany na czas nieokreślony. Podobnie –  w przypadku seniorów powyżej 75 roku życia.
 7. Od 1 listopada 2019 roku po dziś dzień zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 8. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jagusia
Jagusia
2023-05-17 13:51:32

Weżcie się w końcu za tych lekarzy od orzecznictwa bo po komisji wychodzi się bardzo chorym. Mam wszystkie choroby ,nieokreślona dychawica oskrzelowa,zespół nakładania astma oskrzelowa POCHP. Przepuklina Bochdaleka lewostronna . Zmiany guzkowo włókniste płuc. Stan po zawale serca STEMI ściany dolnej-leczona PCI RCA DES niewydolność serca po zawałowa z pośrednią frakcją wyrzutową NYHA II .Nadciśnienie tętnicze .Niedoczynność tarczycy. Stan po operacji kręgosłupa w odcinku L-S Ostatnio mądrzy lekarze zlikwidowali mi symbol choroby kręgosłupa a powinnam mieć jeszcze symbol "inne"na tarczyce.Luż od ponad 10 lat mam niepełnosprawność o stopniu umiarkowanym na chorób mi przez ten czas przybywa a nie ubywa 'Mam bardzo chory kręgosłup cały nie mogę przejść nawet 20 m. chodze o kuli szybko się męczę co jest powodem astma i serce .ogólnie czuję się bardzo żle ale co mam robić nie mogę być zaliczona do o znacznym stopniu niepełnosprawności gdyżniezdolna do pracy ale bez przeciwskazań czyli że mogę jak chcę to mogę.Symbol niepełnosprawności -07-S a 05-R mi zabrano .pt.5 i 6 zaopatrzenie w przedmioty -wymaga ,ale już konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze znacznie ograniczoną samodzielną egzystencją -nie dotyczy , poprostu nie spełniam tych przesłanek. Mimo że potrzebuję stałej pomocy przy kąpaniu , sprzątaniu, robieniu zakupów , mycia okien, gotowaniu czy dostania się do lekarzy. To jest coś okropnego , a przecież to lekarze doprowadzają nas do depresji a mam obecnie 74 lata i twierdzą że jeszcze sama zjem to jestem zdrowa ale od razu nabyłam się przepukliny w krtani. Pożal się Boże z takimi lekarzami ale to przecież szkolone wysoce i o czym tu gadać a jest dużo do gadania . Trzeba po ..prostu się za tą elitę wziąść bo czuja się bez karnie a ludzie ich zemszczą .

Podobne artykuły

Zaplo.pl – pożyczki na raty do 10 000 zł

Duże zmiany w serwisie pożyczkowym Zaplo.pl. Firma uruchomiła nową stronę internetową, a Klienci mogą teraz liczyć nawet na 10 000 zł pożyczki.

author
Patryk Byczek
17 grudnia 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Skierniewicach

Santander Bank Polska to drugi bank w Polsce pod względem wielkości aktywów. Dwie placówki banku mieszczą się w Skierniewicach. Sprawdź dane kontaktowe do placówki oraz jej ofertę.

author
Dominika Byczek
22 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

BNP Paribas oddziały w Knurowie

BNP Paribas posiada jeden ze swoich oddziałów w Knurowie. Sprawdź dane kontaktowe, adresowe oraz szczegóły oferty dostępnej w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Siedlcach – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Siedlcach to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
08 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Złota jesień życia

15 maja 2021 roku poznaliśmy najnowszy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy. „Polski Ład” składa się z 10 obszarów, które dotyczą najważniejszych dla Polek i Polaków kwestii. Jeden z obszarów, nazwany “Złota jesień życia”, zawiera planowane na najbliższe lata zmiany szczególnie w kwestii życia polskich seniorów. Sprawdzamy szczegóły tego programu.

author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao z obligacjami BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ban Pekao jest jednym z pierwszych podmiotów w Polsce, który obejmując obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Łączna kwota obligacji wyniosła 3 000 000 000 złotych.

author
Patryk Byczek
26 kwietnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj