zadluzenia.com
zamknij

Zasiłek pielęgnacyjny

Państwo polskie ma obowiązek wspierania swych obywateli i zapewniania mu należytego bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku jest wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego, który pomóc ma w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami.
 

Spis treści:
1. Zasiłek pielęgnacyjny – co to jest?
2. Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
3. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
4. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2018.
5. Wymagane dokumenty.

 

 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - CO TO JEST?

 
Zasiłek pielęgnacyjny jedno z wypłacanych w Polsce świadczeń rodzinnych. 
 

Jego celem jest choć częściowe pokrycie wydatków, jakie wynikają z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 

Zasiłek ten jest więc formą comiesięcznej pomocy materialnej, jaka udzielana jest osobom niepełnosprawnym w związku z ich stanem zdrowia i jego konsekwencjami.

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?


Do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego kwalifikują się przede wszystkim niepełnosprawne dzieci (do 16. roku życia), które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, a także - seniorzy powyżej 75 roku życia.

Na pomoc pieniężną liczyć mogą także osoby powyżej 16 życia, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczeniem odpowiedniego zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej lub jego całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przyznawany jest także osobom powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń zaliczające płatnika do II grupy inwalidzkiej - o ile niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?


Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy przede wszystkim zebrać wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić odpowiedni wniosek, którego wzór znaleźć można na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej.

Zebrane dokumenty należy dostarczyć do najbliższego urzędu miasta lub gminy, o ile funkcjonuje w nim dział zajmujący się wypłacaniem świadczeń społecznych. 
 

Innym miejscem, gdzie można złożyć dokumenty wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, są miejscowe jednostki wypłacające świadczenia rodzinne - czyli najczęściej lokalne ośrodki pomocy społecznej.

 

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO W 2018 


Obecnie przyznawany zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 złotych i jest on wypłacany osobie niepełnosprawnej co miesiąc. 
 

Po majowych protestach opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych w Sejmie, rząd wysunął propozycję, aby kwota wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego zostały wraz z dniem 1. listopada 2018 roku podwyższone do 184,42 zł.

Według zapowiedzi polityków zasiłek ma od listopada 2019 r. wynosić  215 złotych.

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY


Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Jego druk znaleźć można na stronie internetowego lokalnego ośrodka pomocy społecznej. 
 

Do tegoż wniosku należy jednak dołączyć kilka niezbędnych dokumentów i zaświadczeń:

1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku (a więc dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej);

2. orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej stopnia lub numerycznie określonej grupy inwalidzkiej;
 

3. w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.Warto także pamiętać o tym, iż w przypadku wniosku składanego w imieniu trzeciej osoby pełnoletniej, należy przedłożyć upoważnienie tejże osoby do złożenia wniosku. 
 

Natomiast jeśli osoba składająca jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego, w imieniu której składa wniosek, nie musi przedstawiać upoważnienia do złożenia wniosku. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~konsantyn

wpierajmy sie nawzajem! z Bogiem!   Odpowiedź