ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

autor wpisu
Emilia
07 listopada 2016
ERIF S.A. to biuro informacji gospodarczej należące do Grupy Kapitałowej Kruk. Najważniejsze informacje o biurze przedstawi nam radca prawny Emilia Łobińska-Szyc.

Czym jest ERIF BIG SA ?

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej (BIG) utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nadzór nad działalnością ERIF BIG S.A. sprawuje Ministerstwo Gospodarki, które zatwierdza Regulamin Zarządzania Danymi, określający m.in. szczegółowe rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z udostępnianiem informacji oraz sposoby zabezpieczenia tych informacji. Z kolei nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Biuro to rozpoczęło swoją działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 


Od 2007 r. ERIF należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na temat działalności biur informacji gospodarczej.

W zakresie swojej działalności, ERIF przyjmuje informacje gospodarcze, przechowuje informacje gospodarcze oraz ujawnia informacje gospodarcze zarówno o dłużnikach,  jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe.

ERIF Biuro informacji gospodarczej może przyjmować, przechowywać oraz ujawniać informacje gospodarcze o:

– zaległościach w spłacie zobowiązań (informacje negatywne)

– rzetelnym regulowaniu zobowiązań (informacje pozytywne)

– posłużeniu się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami. 

Na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie 5,1 mln spraw o wartości ponad 24,7 mld zł, w tym ponad 2,5 mln spraw dotyczących informacji pozytywnej.

ZASADY DOKONYWANIA WPISU DO ERIF S.A.

1. W ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A. znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, w tym:

– telekomunikacyjnego

– multimedialnego

– bankowego

– finansowego

– sektora budżetowego

– inne.

2. Dopisanie dłużnika i informacji o jego zadłużeniu to usługa, która pozwala na udostępnienie danych dłużnika w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A.;

3. Od momentu zamieszczenia wpisu ujawnione przez wierzyciela dane dłużnika i jego zadłużenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Systemu ERIF. Dzięki temu każdy, kto w ERIF BIG S.A. zapyta o określonego dłużnika, otrzyma raport zawierający negatywne informacje na jego temat;

4. Aby osoba fizyczna mogła udostępnić w bazie ERIF BIG SA dane swojego dłużnika, konieczne jest zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, o których mowa poniżej; W przypadku podmiotów gospodarczych konieczne jest zawarcie pisemnej umowy o współpracy z ERIF;   

5. Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy i dokonaniu pełnej aktywacji konta w serwisie infoKonsument.pl (w przypadku Konsumentów) lub na portalu erif.pl (klienci biznesowi), należy zalogować się do swojego konta i odszukać zakładkę „Dopisywanie”;

6. W zależności od tego, czy do bazy ERIF BIG S.A. chce się dopisać osobę fizyczną lub firmę, czy inny podmiot gospodarczy, należy przejść do odpowiedniej sekcji i wypełnić formularz w podanym tam zakresie;

7. Dopisując dane dłużnika do ERIF należy podać dane dotyczące tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

JAK WPISAĆ DŁUŻNIKA DO ERIF

Do ERIF BIG SA można wpisać Konsumenta jako dłużnika wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub z umów o przewóz osób lub bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków czy wywóz nieczystości;


b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne co najmniej od 60 dni;

c) upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do ERIF BIG SA, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Do ERIF BIG SA można wpisać również Przedsiębiorcę, wówczas gdy są spełnione łącznie poniższe warunki:

a) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEŚMY W BAZIE ERIF

Z bazy ERIF BIG S.A. mogą korzystać wszyscy. Jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać do niej dostęp, są odmienne w zależności od kategorii podmiotu, który dokonuje weryfikacji. 

Konsument

Aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, na przykład pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy, np. biuro podróży, z którym planuje się wakacje, należy:

a) zarejestrować się w dedykowanym serwisie infoKonsument.pl, który został stworzony specjalnie z myślą o Konsumentach

b) założyć bezpłatne konto przez Internet

c) po zalogowaniu do swojego konta, należy odszukać zakładkę „Sprawdzanie” i w tym miejscu można pobrać trzy typy raportów:

– raport na własny temat – aktualne podsumowanie, które zawiera wszystkie informacje gospodarcze na temat Konsumenta znajdujące się w danym momencie w ERIF BIG S.A.;

– raport online z Rejestru Zapytań – zestawienie online wszystkich zapytań o osobę Konsumenta złożonych w ERIF BIG S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

– raport o dokumencie- informacja o posłużeniu się skradzionym lub podrobionym na nazwisko Konsumenta dokumentem

d) co 6 miesięcy Konsument ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań;

e) aby sprawdzić w bazie ERIF BIG SA podmiot gospodarczy, należy z kolei przejść do sekcji „sprawdzanie podmiotu”, podać jego NIP lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP).

Przedsiębiorca/jednostka samorządowa

Dla prowadzących działalność gospodarczą lub reprezentujących firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową, aby móc w pełni korzystać z biura informacji gospodarczej, konieczne jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy z ERIF BIG SA.

a) Informacja gospodarcza dotycząca podmiotu niebędącego konsumentem jest informacją publiczną, zatem może ją sprawdzić każdy, kto korzysta z usług biura informacji gospodarczej. Może to być informacja o zadłużeniu lub o terminowym realizowaniu zobowiązań;  

b) wykonanie sprawdzenia przebiega przez dedykowaną platformę internetową: w wyniku sprawdzenia, generowany jest raport zawierający informacje o danym podmiocie przechowywane w bazach danych;

c) informacje gospodarcze na temat podmiotów są jawne i może jest sprawdzić każdy, kto wystąpi z wnioskiem;

d) w przypadku konsumentów, niezbędne jest uzyskanie zgody (upoważnienia) danej osoby, na zweryfikowanie jej wiarygodności finansowej w biurze informacji gospodarczej. Rekomendowane jest uzyskanie upoważnienia na piśmie.

JAK USUNĄĆ WPIS Z ERIF S.A.

Usunięcie wpisu powodują poniższe okoliczności:

1) Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z ERIF BIG SA w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych;

2) Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z bazy ERIF, może być zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela, gdyż co do zasady, biuro usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Skutek ten nie nastąpi jednak, jeżeli nabywca wierzytelności, przed upływem wskazanego wyżej terminu, zwróci się do biura o dokonanie aktualizacji informacji w zakresie danych wierzyciela. W takim wypadku informacja o dłużniku pozostanie w bazie;


3) ERIF usuwa również informacje gospodarcze z własnej inicjatywy w przypadkach określonych a w art. 31 pkt. 2 – 8 Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tj. m.in. w przypadku gdy uzyska uzasadnioną informację o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

4) Innym sposobem na wykreślenie z bazy ERIF jest upływ czasu. Zgodnie z powyższą ustawą, informacje o dłużnikach usuwane są przez biura informacji gospodarczej po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Logowanie do ERIF BIG SA

Kwestia logowania do systemu ERIF BIG SA wygląda nieco odmiennie w zależności od tego czy mamy do czynienia z konsumentem, przedsiębiorcą czy jednostką administracji.

Logowanie – konsument

a) klienci indywidualni otrzymują dostęp do bazy ERIF BIG S.A. po wypełnieniu formularza rejestracji konta użytkownika i po dokonaniu jego pełnej lub niepełnej aktywacji;

b) niepełna aktywacja konta umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania przedsiębiorców;

c) natomiast pełna aktywacja konta umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania zarówno siebie, jak i przedsiębiorców; jest również wymagana przy dopisywaniu dłużników do ERIF BIG S.A;

d) pełna aktywacja konta wiąże się z weryfikacją poprawności danych podanych w procesie rejestracji konta, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych na własny temat;

e) loginem do konta w serwisie jest adres e-mail (dla użytkowników, którzy założyli konto po 11.03.2016 r.) lub numer PESEL konsumenta (dla użytkowników, którzy założyli konto wcześniej).

Przedsiębiorca i administracja

a) Jedną z możliwości uzyskiwania informacji gospodarczych przez wskazane podmioty jest konieczność logowania do Panelu Klienta;

b) Wówczas przy każdym kolejnym logowaniu loginem dla konta każdego użytkownika jest jego login lub nr NIP;

c) Podczas logowania konieczne jest również hasło do zalogowania się każdego podmiotu na jego indywidualne konto;

d) W odniesieniu do instytucji i samorządów kwestia logowania zawarta jest na stronie www.system.erif.pl, gdzie znajduje się Elektroniczny Generator Konta Klienta w Systemie ERIF, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.- w celu złożenia wniosku o zarejestrowanie konta w Systemie ERIF i rozpoczęcia współpracy z biurem, konieczne jest wypełnienie kolejnych pól Generatora. Szczegółowa Instrukcja postępowania dostępna jest na wskazanej stronie www.

Cennik ERIF BIG SA

Na portalu www.erif.pl dostępne są poszczególne cenniki oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA w zależności od kategorii podmiotu będącego odbiorcą.

a) Cennik oferowany dla Konsumentów zawiera przykładowo poniższe pozycje:

– korzystanie z usług serwisu infoKonsument.pl, w tym założenie i utrzymanie konta są bezpłatne;

– pobieranie raportu dotyczące siebie bądź z Rejestru zapytań raz na 6 miesięcy jest całkowicie bezpłatne, a częściej odpłatne w kwocie 3,00 zł;

– pobranie raportu o podmiocie gospodarczym to odpłatność w kwocie 34,99 zł;

b) Cennik oferowany dla przedsiębiorców:

– Cennik za udostępnianie informacji gospodarczych a w nim np. opłata za Raport na temat wybranego konsumenta lub podmiotu niebędącego konsumentem w kwocie 40,00 zł;

– Cennik za udostępnianie informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań, a w nim Opłata za Raport na własny temat jak i za raport z Rejestru zapytań w kwocie 6,49 zł.

Wpis do ERIF BIG SA a spłata zobowiązania – jak usunąć nieaktualny wpis ?

Źródło działań w tym zakresie określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

1) w przypadku uregulowania należności tytułem której dłużnik został wpisany do ERIF BIG SA, Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia tejże informacji gospodarczej w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie, stosownie do art. 47 powyższej ustawy, grozi mu grzywna w wysokości 30.000,00 zł;

2) Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy to mimo spłaty zobowiązania podmiot dalej widnieje w ERIF, wówczas to w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie (art. 30 ustawy o BIG). Nadto, osoba widniejąca niesłusznie w ERIF, może zgłosić taki przypadek bezpośrednio do ERIF z uzasadnioną informacją o wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas ERIF BIG SA jest zobligowane do niezwłocznego usunięcia informacji gospodarczych w tym zakresie. 

ERIF – DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe ERIF BIG SA

Adres główny ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA:

Dane do korespondencji:

ERIF BIG S.A.

Plac bankowy 2

00-095 Warszawa

Infolinia: 22 594 25 30

email: [email protected]

b) Kontakt z działem sprzedaży – zróżnicowany w zależności od klienta:

Klienci indywidualni: tel.: 22 594 25 15; email: [email protected]

Klienci korporacyjni: tel.: 22 594 25 30; email: [email protected]

Klienci- instytucje i samorządy: tel.: 71 790 29 08; email: [email protected]

Klienci biznesowi: tel.: 71 790 23 00, email: [email protected]

c) Obsługa Klienta oraz wsparcie techniczne- numery telefonów oraz adresy email w odniesieniu do poszczególnych kategorii klientów dostępne są na stronie www.erif.pl w zakładce Kontakt. 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA a BIK 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), a w niniejszym przypadku ERIF BIG SA, to instytucje, które często utożsamiany. Tymczasem są to zupełnie odrębne podmioty.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to całkowicie inna instytucja aniżeli BIG, w tym również ERIF. Co prawda funkcjonują one na podstawie zbliżonych założeń, jednakże działają na podstawie różnych regulacji prawnych- BIK – zgodnie z Prawem Bankowym a BIGi – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej powstało w celu ułatwienia i obniżenia kosztów procesu wymiany informacji o kredytobiorcach. Gromadzi ono i udostępnia bankom i SKOK-om informacje o historii kredytowej klientów tych instytucji, o składanych przez nich wnioskach kredytowych, zawartych umowach, etapie i formie ich realizacji. W bazach BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia, windykacje, itp.). Tylko Biuro Informacji Kredytowej jest uprawnione do gromadzenia i dystrybucji pomiędzy bankami i SKOK-ami informacji objętych tajemnicą bankową.

Natomiast BIGi, operują pojęciem „informacje gospodarcze” rozumiejąc przez to zaległe zobowiązania jeśli są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Informacje te mogą być przez wierzycieli przekazywane do baz po uprzednim poinformowaniu dłużnika. Zatem tylko zaległości w spłacie kredytów (powyżej 60 dni) są w rozumieniu obu rodzajów biur „informacją gospodarczą/kredytową” i tego typu opóźnienia mogą być odnotowywane w obu bazach. W bazach BIK nie ma natomiast informacji o poza bankowych zaległych zobowiązaniach (czynsze, opłaty za telefon, media, itp.), zaś w BIGach nie ma informacji o pozytywnych przebiegach spłat zobowiązań bankowych kredytobiorców (choć BIGi mogą gromadzić także informacje pozytywne, ale tylko na zlecenie zobowiązanego).

Czy zaległości alimentacyjne podlegają wpisowi do ERIF BIG SA ?

Obecnie każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG, w tym ERIF osobę, która zalega ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Natomiast 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowela przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która nałożyła na przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie należności alimentacyjnych oraz opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej (określonych zobowiązań publicznoprawnych) obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich działających w Polsce BIGów, w tym do ERIF. Dzięki temu, współpracujące z BIG-ami banki, usługodawcy telekomunikacyjni, czy przedsiębiorcy uzyskają wiedzę, kto z potencjalnych klientów nie płaci np. na dziecko, bez względu na to, do którego rejestru zwrócą się o informacje.

Zatem wpisanie dłużnika do ERIF przez wierzyciela z jednej strony oraz ustawowy obowiązek wpisywania zadłużonych nałożony na gminy, aktualnie wyczerpują dostępne drogi wpisu dłużników alimentacyjnych do rejestrów zadłużonych.

Korzyści płynące ze współpracy z ERIF BIG SA

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA w ramach współpracy z poszczególnymi klientami:

– oferuje dostęp do kompleksowej, funkcjonalnej platformy wymiany informacji gospodarczych;

– zmniejsza ryzyko zawarcia transakcji obarczonej ryzykiem utraty lub opóźnienia  zapłaty;

– zwiększa skuteczność narzędzi i procedur odzyskiwania wierzytelności;

– stosuje jasną strategię komunikacji z klientami w zakresie stanu i struktury bazy danych informacji gospodarczych;

– oferuje pełne wsparcie na każdym etapie współpracy;

– respektuje zasadę indywidualnego podejścia do Klienta, uwzględniając jego potrzeby biznesowe i oczekiwania technologiczne.

Ponadto ERIF BIG SA posiada unikatową bazę danych, którą stanowią informacje na temat dłużników do­pisywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK (największa grupa zarządzania wierzytelnościami w Polsce) oraz dane pozytywne.

Czy ERIF BIG SA kontaktuje się z dłużnikiem ?

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA nie posiada ustawowego wymogu kontaktu z dłużnikiem. Co więcej, nawet Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do ERIF BIG SA. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia w ERIF BIG SA.

Oferta ERIF BIG S.A.

Oferta tegoż Biura Informacji Gospodarczej jest różnorodna jeśli chodzi o podmioty, do których jest kierowana, tj. konsumentów, przedsiębiorców i instytucje administracji.

1. Konsument

a) Sprawdź przedsiębiorcę w ERIF BIG SA

Umożliwia to zweryfikowanie czy kontrahent, klient lub inna dowolna firma nie została wpisana na listę dłużników;

b) Monitoruj informacje na swój temat

Pobranie raportów na własny temat pozwala na zweryfikowanie najbardziej aktualnych informacji gospodarczych o sobie, znajdujących się w danym momencie w rejestrze ERIF BIG S.A.;

c) Monitoruj Przedsiębiorcę

uruchomienie monitorowania dowolnej firmy powoduje, iż ERIF BIG SA będzie śledził informacje na jej temat. Jeśli tylko zostanie ona dopisana do ERIF – konsument zostanie niezwłocznie o tym poinformowany;

d) Sprawdź siebie w ERIF BIG SA:

Automonitorowanie pozwala na stały nadzór nad informacjami na własny temat zawartymi w bazie danych ERIF BIG SA. Zapewnia bieżącą kontrolę nad swoim bezpieczeństwem finansowym i pomaga w ochronie przed wyłudzeniem kredytu na nazwisko konsumenta;

e) Dopisz Dłużnika do ERIF BIG SA:

Dopisując do ERIF BIG S.A. informacje o dłużniku, mobilizujesz go do podjęcia rozmów z Tobą i do szybszej spłaty zobowiązania.

2. Klient korporacyjny i bieznesowy

a) Narzędzia wsparcia procesów ryzyka:

– Pobieranie informacji gospodarczych w postaci Raportu o podmiocie gospodarczym lub Raportu o konsumencie;

– Monitoring Klientów;

– Weryfikacja legalności dokumentów;

– Wykorzystanie marki ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w działaniach prewencyjnych;

b) Narzędzia wsparcia procesów windykacyjnych:

– Dopisanie danych dłużnika do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.;

– Wysłanie powiadomienia do dłużników z informacją o upublicznieniu ich danych w rejestrze ERIF BIG S.A. oraz wykorzystanie marki ERIF BIG S.A. w procesach dochodzenia należności;

c) Prewencja:

– Raport z systemu ERIF;

– Monitorowanie informacji na temat podmiotu przez określony czas;

– Wykorzystanie marki ERIF BIG S.A. w działaniach prewencyjnych;

3. Samorządy lokalne oraz instytucje państwowe

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku zapewnia pełny dostęp do usług oferowanych przez ERIF BIG SA samorządom lokalnym oraz instytucjom państwowym. W ramach oferty mieszczą się poniższe usługi:

– Udostępnianie przez ERIF sprawdzonej, aktualnej i wiarygodnej bazy danych;

– Wsparcie w skutecznym odzyskiwaniu należności;

– Dostarczanie pozytywnej informacji gospodarczej;

– Pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku;

– Wsparcie w edukowaniu rynku i komunikacji z nim;

– Gwarancja stałej i fachowej obsługę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile kosztuje kilogram bursztynu?
Ile kosztuje
author
Dominika Sobieraj
12 grudnia 2020

Ile kosztuje kilogram bursztynu?

Inteligo kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
06 maja 2019

Inteligo kontakt infolinia

Inspektorat ZUS w Legionowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Legionowie

Citi Handlowy integruje system bankowy z nowymi systemami
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
31 sierpnia 2020

Citi Handlowy integruje system bankowy z nowymi systemami

ING startuje z kampanią „Pensja na już”
Wpisy
author
Patryk Byczek
24 lipca 2018

ING startuje z kampanią „Pensja na już”

Kasa Stefczyka Czerwionka-Leszczyny
Oddziały
author
Patryk Byczek
11 października 2020

Kasa Stefczyka Czerwionka-Leszczyny

Porównaj