zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Banku Handlowym w Warszawie S.A., złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

 

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?


1) Dowolnym oddziale banku


Reklamację można złożyć w formie ustnej w jednostkach Banku obsługujących Klientów Sektora Bankowości Przedsiębiorstw i Bankowości Korporacyjnej.


 

2) Listownie
 
Przesyłając list na adres:

 

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strefa Dokumentacji Klienta
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa 

 


3) Telefonicznie

 

Numer infolinii: 801 24 84 24 lub  +48 22 690 19 81 4) Elektronicznie

 

 Na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podmiotu: 


- pełną nazwę, adres, 
- numer KRS lub NIP, 
- szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem 
- podpis zgodny z Kartą Wzorów Podpisów

 

Bank na prośbę potwierdza telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony z klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.

 

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU


Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami do 60 dni, a w pozostałych przypadkach do 90 dni, chyba, że przepisy prawa zastrzegają krótszy termin rozpatrzenia reklamacji.


W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

 

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 


- papierowej, czyli listownie na ostatni podany przez klienta adres
- za pomocą poczty elektronicznej
- telefonicznie


O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY