Na stronie Związku Banków Polskich (ZBP) pojawił się komunikat dotyczący prac nad opracowaniem uwag od banków do dokumentu pjektu nowelizacji Rekomendacji S, które niedługo zostaną przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 29.08.2018
Udostępnij:

Mowa o projekcie nowelizacji Rekomendacji S (dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie), który niedawno opublikowała i przedstawiła do konsultacji KNF.

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji Rekomendacji S, w ofercie banku powinny znaleźć się również kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Dzięki temu zostanie rozszerzony zakres oferowanych produktów, a tym samym zredukowane będzie ryzyko zmiany stopy procentowej u klienta. 

Jak czytamy w komunikacie ZBP, “wprowadzenie do oferty banków kredytów o stałej stopie procentowej wymaga dokonania jednocześnie dużych zmian w zasadach finansowania swojej działalności oraz zabezpieczenia swojego ryzyka przez bank”.

ZBP zaznacza, że w zakresie finansowania wymaga to rozwoju rynku finansowego poprzez szersze wykorzystanie takich instrumentów jak listy zastawne czy długoterminowe obligacje o stałej stopie procentowej. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w dzisiejszym stanie prawnym prawo emisji listów zastawnych zostało zastrzeżone tylko dla banków hipotecznych oraz dla BGK, uniemożliwiając stosowanie tego instrumentu przez pozostałe banki. Nie można też pominąć faktu, że zbyt płytki krajowy rynek kapitałowy może stać się poważną przeszkodą dla pozyskania finansowania na rozwój kredytów opartych na stałej stopie procentowej.” – poinformowano na stronie ZBP. 

Klucz za długi

Innym pomysłem jest wprowadzenie możliwości przeniesienia tytułu własności na rzecz banku. Wówczas kredytobiorca zostanie zwolniony ze spłaty długu. To przysłowiowe oddanie kluczy do nieruchomości za długi (zobacz: Kredyty “klucz za dług”). 

ZBP tłumaczy, że taka praktyka w Polsce wymaga szeregu dobrowolnych i udokumentowanych działań, aby w przyszłości nie było żadnych wątpliwości, że konsument nadużywa swoje prawo opcji lub bank wymusza na konsumencie oddanie jego nieruchomości.

Chociaż proponowane zapisy w nowelizacji Rekomendacji S są bardzo ogólne i nie przesądzają o szczególnym charakterze takiego procesu „klucz za dług” należy podkreślić, że wiąże się to z różnymi rodzajami ryzyka. To może oznaczać, iż niektóre zasygnalizowane poniżej aspekty – z uwagi na formułę rekomendacji wydawanych przez KNF – powinny być określone ustawowo, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumenta i banku. Wśród ważniejszych wartych odnotowania rodzajów ryzyka, wymienić można choćby wysokość stóp procentowych, zmiany w czasie ceny rynkowej kredytowanej nieruchomości, akceptowalny poziom wkładu własnego czy zarządzanie portfelem i nieruchomościami przejętymi przez bank w ramach opcji „klucz za dług.” – wyjaśnia ZBP w komunikacie.

ZBP podkreśla, że opcja “klucz za dług” powinna być ostatecznym rozwiązaniem i musi być uregulowana w odpowiednich przepisach.

Komentarze