Strona główna Porady Wpłaty dobrowolne w czasie egzekucji

Wpłaty dobrowolne w czasie egzekucji

author
Marek_Rutkowski
22 grudnia 2016
Mimo trwania egzekucji komorniczej, Dłużnik zawsze może porozumieć się z wierzycielem i dokonywać wpłat dobrowolnych na jego konto. Należy jednak pamiętać, że komornik i tak obciąży go opłatą egzekucyjną w wysokości 5% od dokonanej wpłaty.

Przypomnijmy, że komornik zawiesza postępowanie egzekucyjne na wniosek:

1) Wierzyciela – w każdej sytuacji

2) Dłużnika – jeżeli egzekucja z jednego składnika majątku wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, to w pozostałej części ulega zawieszeniu a także, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo Dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądu do zwolnienia go od egzekucji.


W postępowaniu egzekucyjnym Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela i nie ma obowiązku sprawdzania jego zasadności. Wierzyciel jest gestorem postępowania egzekucyjnego i decyduje sam, w jaki sposób egzekucja ma być prowadzona.

To wnioski Wierzyciela określają tok postępowania egzekucyjnego. Uprzywilejowana pozycja wierzyciela podyktowana jest m.in. charakterem postępowania egzekucyjnego. Stosując tę regułę – komornik nie ma możliwości orzeczniczych.

W toku egzekucji często dochodzi do sytuacji, w której Wierzyciel składa wniosek o zawieszenie postępowania oraz odwołanie dotychczas dokonanych zajęć. Bardzo często powodem tego jest uprzednia ugoda Dłużnika z wierzycielem, w której Dłużnik zobowiązuje się dokonywać wpłat bezpośrednio na jego konto – podczas trwania egzekucji.

Jak wiadomo, koszty celowej egzekucji obciążają Dłużnika. Od każdej wpłaty/potrącenia komornik pobiera opłatę egzekucyjną. Jej wysokość zależy od sposobu egzekucji. Jeśli komornik wyraził zgodę na spłatę zadlużenia w ratach bezpośrednio na konto kancelarii, wówczas od każdej wpłaty ma prawo podbrać opłatę egzekucyjną w wysokości 15 % wartości dokonanej wpłaty. W przypadku potrąceń dokonywanych przez zakład pracy czy z rachunku bankowego – opłata wynosi 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Wbrew pozorom, Dłużnik który spłaca zadłużenie z pominięciem komornika (czyli bezpośrednio do rąk wierzyciela), również zobowiązny jest do ponoszenia kosztów egzekucyjnych. Komornik obciąży wówczas Dłużnika opłatą egzekucyjną w wysokości 5% liczonej od dokonanych wpłat (proporcjonalnie do wysokości wpłat).

Wierzyciel ma obowiązek informowania komornika o aktualnym stanie zadłużenia. W tym celu składa wnioski o ograniczenie egzekucji o wpłaty, które dokonał Dłużnik bezpośrednio na jego rachunek. Komornik wydając postanowienie o ograniczeniu/umorzeniu egzekucji o ww. wpłaty Dłużnika, nalicza opłatę od dokonanych wpłat, obciąża nią Dłużnika i wzywa do uiszczenia pod rygorem jej wyegzekwowania.

W wyniku całkowitej spłaty zadłużnia dokonanej "poza egzekucją" czyli uzyskanie świadczenia bezpośrednio od Dłużnika, wierzyciel składa wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 1 k.p.c.

W razie umorzenia egzekucji na wniosek Wierzyciela, zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornik jest zobligowany do ustalenia i pobrania  5-procentowej opłaty stosunkowej liczonej od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 (obecnie 170,43 zł) i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Użyty w treści ww. przepisu zwrot „wartość świadczenia pozostałego do wyegzekwowania”, od której to wartości komornik winien pobrać 5-procentową opłatę stosunkową, oznacza wartość świadczenia objętego wnioskiem wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to wartość świadczenia, która pozostawałaby do wyegzekwowania, gdyby nie doszło do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Przykład: Wierzyciel złożył wniosek egzekucyjny o wyegzekwowanie kwoty 6 tys zł. Dłużnik po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego skontaktował się z Wierzycielem i umówił się spłatę swojego długu w dwóch ratach pod warunkiem zawieszenia egzekucji komorniczej. Wierzyciel wyraził zgodę na taką formę spłaty zadłużenia i złożył wniosek do Komornika o zawieszenie postępowania. Dłużnik zgodnie z umową spłacił swój dług bezpośrenio Wierzycielowi, w wyniku czego Wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania. Komornik, będąc związanym wnioskiem wierzyciela, wyda  wówczas postanowienie o umorzeniu postępowania i naliczy opłatę egzekucyjną od kwoty, która pozostała do wyegzekwowania czyli od kwoty 6 tys zł. 

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 770 ze zn. 1 kpc prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów postępowania podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Lubawa
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
08 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Lubawa

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2019
Wpisy Inne
author
Halszka Gronek
13 września 2018

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2019

Najwyższy wynik finansowy PKO BP od siedmiu lat
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
16 maja 2019

Najwyższy wynik finansowy PKO BP od siedmiu lat

Apel prezesa UOKiK do firm telekomunikacyjnych
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
12 października 2019

Apel prezesa UOKiK do firm telekomunikacyjnych

Inspektorat ZUS w Łowiczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Łowiczu

Zmiany w Wonga.com ?
Wpisy
author
Monika_Lis
30 lipca 2014

Zmiany w Wonga.com ?