Częściowa niezdolność do pracy – renta

Częściowa niezdolność do pracy – renta

author
Halszka Gronek
07 lutego 2020

Każdemu z nas może zdarzyć się wypadek, z powodu którego przez długi czas nie będziemy mogli powrócić do codziennych obowiązków pracowniczych. Na jaką pomoc ze strony państwa możemy liczyć w takiej sytuacji?

Spis treści

1. Częściowa niezdolność do pracy – na czym polega?
2. Podstawa prawna.
3. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
4. Wysokość renty 2020.
5. Jak otrzymać rentę?
6. Wymagane dokumenty.

 

CZĘŚCIOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY – NA CZYM POLEGA?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osobą niezdolną do pracy jest ten, kto całkowicie lub częściowo utracił możliwość (zdolność) do wykonywania pracy zarobkowej – a wszystko to wskutek naruszenia sprawności organizmu.

Przepisy określają dwa rodzaje niezdolności do pracy – całkowitą oraz częściową. Pierwszy z nich odnosi się do tych, którzy w związku ze swoim stanem zdrowia całkowicie utracili możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a o przypadku tym piszemy szerzej w artykule Całkowita niezdolność do pracy – renta.

Częściowa niezdolność do pracy orzekana jest natomiast wtedy, gdy wnioskodawca utracił możliwość wykonywania swej pracy – ale tylko tej, która jest zgodna z posiadanymi przez niego kwalifikacjami zawodowymi i dotychczasowo uprawianym zawodem.

 

PODSTAWA PRAWNA

Kwestię niezdolności do pracy reguluje Ustawa z dnia 17. grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która znajduje się w Dzienniku ustaw z 1998 roku nr 162, pod pozycją 1118.

Definicja niezdolności do pracy według podstawy prawnej brzmi następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17. grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychDział I
Przepisy ogólneRozdział 3
Niezdolność do pracyArt. 12.
1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Kwestia częściowej niezdolności do pracy przedstawiona została następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17. grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychDział I
Przepisy ogólneRozdział 3
Niezdolność do pracyArt. 12.
3.  Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 

RENTA Z TYTUŁU CZEŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Renta dla osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy jest specjalnym świadczeniem pieniężnym, którego wypłacaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydanie renty ma pomóc osobom, które wskutek pogorszenia się sprawności organizmu, nie mogą podejmować pracy zarobkowej w swoim zawodzie.

Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek dla rencistów.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje każdemu, kto spełni łącznie trzy warunki:

 1. jest niezdolny do pracy;
 2. jego niezdolność do pracy powstała we wskazanych przez ustawodawcę okresach składkowych lub nieskładkowych, a jeżeli już po ich ostaniu – nie później niż terminie 18 miesięcy od chwili tego ustania;
 3. posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy, adekwatny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeśli jednak dany wnioskodawca nie posiada wymaganego okresu składkowego, bowiem jego niezdolność do pracy powstała w czasie pobierania przez niego nauki, może on liczyć na wypłacenie renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

   

WYSOKOŚĆ RENTY 2020

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, jaką Zakład Ubezpieczeń Wypłaca uprawnionemu świadczeniobiorcy, uzależniona jest od zarobków, jakie osiągnął on w latach swej pracy, a także od corocznie wyliczanej przez państwo kwoty bazowej.

Aby ustalić wysokość swej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, musimy najpierw wyliczyć kwotę renty, jaką otrzymalibyśmy, posiadając orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. W tym celu należy dodać do siebie następujące wartości:

 1. 24% corocznie wyliczanej przez państwo polskie kwoty bazowej, która do 29 lutego 2020 roku wynosi 4003,88 zł (24% od tej wartości daje więc odpowiednio 960,93 zł);
 2. 1,3% podstawy wymiaru, czyli po prostu zarobków, jakie osiągnęliśmy w każdym roku składkowym naszej pracy – z uwzględnieniem pełnych miesięcy pracy; do obliczeń tych możemy wykorzystać zarobki z wybranego przez nas okresu:
  * 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, które poprzedzały rok zgłoszenia się po rentę,
  * 20 lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia się po rentę;
 3. 0,7 podstawy wymiaru, czyli zarobków za każdy rok nieskładkowy w naszym stażu pracy zarobkowej; do obliczeń możemy wykorzystać zarobki z jednego z powyżej wskazanych okresów;
 4. 0,7% podstawy wymiaru stażu hipotecznego, czyli hipotetycznie osiągniętych przez nas w przyszłości zarobków za każdy rok, którego brakuje nam do uzyskania pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia – licząc od dnia, w którym złożono wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnęlibyśmy 60 lat.

Wynik, który osiągniemy, będzie wartością renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. By poznać wartość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, należy wyliczyć 75% kwoty tej właśnie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

JAK OTRZYMAĆ RENTĘ?

Aby otrzymać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, należy złożyć we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Należy jednak pamiętać, że do otrzymania renty nie wystarczy jedynie orzeczenie o niezdolności do pracy. Dany wnioskodawca musi posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy, czyli wykazać się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym, adekwatnym do wieku powstania niezdolności do pracy.

Okres ten wynosi odpowiednio:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem przez wnioskodawcę 20 lat;
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia;
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała  pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała  pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Warto jednak dodać, że w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała powyżej 30. roku życia, pięcioletni okres musi przypadać na czas ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała w czasie pobierania nauki (także na uczelni wyżej, a ponadto – w trakcie trwania studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej), żaden minimalny okres składkowy i nieskładkowy nie będzie wymagany, bowiem wnioskodawca będzie mógł liczyć na przyznanie renty socjalnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, należy przede wszystkim złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek (druk ZUS ERN), który dostępny jest nie tylko w każdym oddziale Zakładu, lecz i na stronie internetowej ZUS-u.

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć także:

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6);
 • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły wyższej o okresie pobierania nauki i o programowym toku trwania studiów czy zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy stwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych);
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS – ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, o ile zawarte są w niej wpisy dotyczące zarobków;

 • wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10);
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9), wydane przez lekarza prowadzącego leczenie i wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku o rentę;
 • inną dokumentację medyczną, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS-u;
 • kwestionariusz oceny stanu zdrowia (druk ZUS N-36).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

xx
xx
2021-12-26 18:40:36

za 43 lata pracy to powinna być emerytura, a nie renta!

xx
xx
2021-12-26 18:40:11

za 43 lata pracy to powinna być emerytura, a nie renta!

Rafał
Rafał
2021-04-25 16:45:30

Ja też jestem na rencie socjalnej to co wynosi te 1066 zł plus te 215 zł pod koniec miesiąca co zawsze ja dostaje to nawet nie starcza na nic bo wszystko idzie w górę niech rząd pomyśli o tych młodych osobach co są na takich rentach

Paweł Stokłosa
Paweł Stokłosa
2020-10-13 07:07:42

Mam częściową niezdolność do pracy. Czy mogę podjąć jakąś pracę? Bo mało pieniędzy na życie. Nawet na 1/4 etatu?

Rodzić
Rodzić
2020-03-02 16:59:14

Mam rentę czesciowej nie zdolnej do pracy 715 pozaplacam mieszkanie 280 światło 150 gaz 180 leki moje 220 to na życie mi nic nie zostaje zod niech coś robi żeby renta i emerytury powinni wynieść 2200 w tedy by nim nie głosował

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Świdniku
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
24 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Świdniku

PKO BP w Twardogórze
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
13 sierpnia 2019

PKO BP w Twardogórze

Paweł Jurek rzecznikiem prasowym Banku Pekao S.A.
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
10 lipca 2020

Paweł Jurek rzecznikiem prasowym Banku Pekao S.A.

Decyzja z MOPS – ile się czeka?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
27 marca 2020

Decyzja z MOPS – ile się czeka?

Możliwość założenia konta na selfie w PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
24 lipca 2020

Możliwość założenia konta na selfie w PKO BP

Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
30 maja 2016

Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe

Porównaj