zadluzenia.com
zamknij

Czy windykator może dzwonić do pracy?

Nachodzenie w godzinach wieczornych, głuche telefony, karteczki z groźbami w skrzynkach pocztowych… to zaledwie niewielka część tego, do czego posuwają się windykatorzy. Czy zgodnie z prawem mogą oni zadzwonić do pracy? Sprawdzamy. 

 

Liczba skarg składanych do Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  a nawet do miejskich Rzeczników Praw Konsumentów pokazuje, że windykatorzy bardzo często przekraczają swoje prawa i nie odróżniają prawidłowej windykacji od stalkingu. Niestety większość z nich za najskuteczniejszy sposób odzyskania należności uznaje zastraszenie dłużnika. Na początku w skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie dotyczące tego, czy w zakresie praw komornika jest dzwonienie do pracy dłużnika. 

 

Czy komornik może dzwonić:

 

- do pracodawcy osoby zadłużonej?  

NIE
- do osoby zadłużonej przebywającej w pracy?

TAK
- do współpracowników osoby zadłużonej?

NIE

 

WYJAŚNIENIE

 

Windykatorzy mają prawo kontaktować się z osobą zadłużoną na wszelkie sposoby, które mogą pomóc mu wyegzekwować dług. Możemy zatem spodziewać się kontaktu:
- telefonicznego,
- e-mailowego,
- listownego,
- SMS-owego,
- personalnego. 

 

Takie formy docierania do dłużnika są całkowicie zgodne z prawem, ale tylko wtedy, kiedy windykator stosuje się do innych praw dłużnika. Firma prowadząca proces windykacyjny dostaje od administratora danych wszystkie informacje na temat dłużnika, a zatem jest zobowiązana do stosowania się do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 31. Powierzenie przetwarzania danych
1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
Dz.U.2016.0.922 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

 

Pierwszym i najważniejszym prawem wynikającym z ustawy do ochrony danych jest w tej sytuacji prawo do samodzielnego decydowania o tym, kto dowie się o jego zadłużeniu. Windykator nie może zdecydować za dłużnika o tym, kto będzie wiedział o toczącym się procesie windykacyjnym, ponieważ musi bezwzględnie postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26. Obowiązki administratora danych
1. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem (…). 
Dz.U.2016.0.922 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Windykator nie ma zatem prawa do przekazywania jakichkolwiek informacji na nasz temat osobom trzecim. W przypadku stosunku pracy osobami trzecimi są zarówno pracodawca, jak i wszystkie inne osoby współpracujące z dłużnikiem. Dane mogą być przetwarzane jedynie przez samego windykatora. Ma on wręcz obowiązek dbania o to, by informacje na temat dłużnika nie dotarły do żadnych osób nieupoważnionych, a takimi są właśnie współpracownicy i pracodawca osoby zadłużonej. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 36. Obowiązek zabezpieczenia danych
1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (...).
Dz.U.2016.0.922 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Nie ma natomiast żadnego prawa stanowiącego o tym, żeby windykator nie mógł kontaktować się z samym dłużnikiem w czasie, kiedy ten przebywa w pracy. Unikanie takich sytuacji byłoby ze strony windykatora dość trudne logistycznie, ponieważ dłużnik nie musi informować go o swoich godzinach pracy. 

 

Firma windykacyjna może zatem zgodnie z prawem kontaktować się z osobą zadłużoną wtedy, kiedy przebywa ona w pracy. Dłużnik nie ma jednak obowiązku odbierania tego połączenia i - jeżeli nie chce rozmawiać przy współpracownikach - może zignorować to połączenie i skontaktować się z windykatorem po zakończeniu pracy. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY