Dowód osobisty dla dziecka 

Dowód osobisty dla dziecka 

author
Halszka Gronek
27 lutego 2019

Otrzymanie pierwszego dowodu osobistego kojarzy się powszechnie z przywilejem przekroczenia progu 18. roku życia. Warto jednak zauważyć, że nie tylko osoby wkraczające w dorosłość mogą cieszyć się możliwością posiadania tego dokumentu. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach dowód osobisty przysługuje także dzieciom i młodzieży niepełnoletniej.

 

Powód osobisty – prawo i obowiązek

Dowód osobisty to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie posiada każdy obywatel Polski. Służy on nie tylko identyfikacji poszczególnych Polaków, lecz także potwierdza ich obywatelstwo, ułatwia podróżowanie poza granice kraju i umożliwia korzystanie z wielu usług, między  innymi z zaciągania szybkich pożyczek na dowód osobisty.

Obowiązek posiadania dowodu dotyczy wszystkich pełnoletnich Polaków, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej. Istnieje jednak możliwość wyrobienia tego dokumentu dla osób poniżej 18.go roku życia. Zapis ten wynika wprost z ustawy o dowodach osobistych, która mówi, że prawo do dowodu ma każdy Polak – niezależnie od wieku. Prawo stanowi, co następuje:

§

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 4. Dowód i uprawnienia wynikające z jego posiadania

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie […].

 

Art. 5. Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego

1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 


Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Poniżej zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba, chcąca wyrobić dowód osobisty dla dziecka:

 

 

DO CZEGO JEST POTRZEBNY?

Dowód osobisty dla dziecka może być bardzo przydatny w przypadku wyjazdu dziecka poza granice Polski.

W ramach wyjazdów do krajów między innymi Unii Europejskiej czy też państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy, iż dziecko zostanie wylegitymowane dowodem osobistym – nie potrzeba specjalnie w tym celu wyrabiać paszportu.  Kwestię przekraczania granic dzięki okazaniu dowodu osobistego reguluje polskie prawo:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Dowód i uprawnienia wynikające z jego posiadania

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość […] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Warto w tym miejscu dodać, że podróżowanie z dowodem osobistym jest o wiele korzystniejsze niż w przypadku paszportu, bowiem jego wyrobienie jest zupełnie darmowe.

 

JAK UZYSKAĆ DOWÓD OSOBISTY DLA DZIECKA?

By wyrobić dowód osobisty dla dziecka wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek – albo przez internetową platformę ePUAP, albo osobiście, w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. Urzędem wydającym dokument jest urząd gminy.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów jako zadanie gmin

1. Dowody osobiste wydają organy gmin.
2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

W przypadku stacjonarnego sposobu składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka wystarczy przedłożyć podpis jednego rodzica (w przeciwieństwie do wniosku o paszport, gdzie wymagane są podpisy obojga rodziców).

Co istotne, każde dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne podczas wizyty w urzędzie. W przypadku stacjonarnego sposobu składania wniosku dziecko powinno być obecne  przy aplikowaniu, z kolei w przypadku internetowego wnioskowania – przy odbiorze dowodu w urzędzie.

Czas realizacji nowego dowodu wynosi zwykle do 30 dni. W szczególnych przypadkach może on zostać wydłużony, o czym jednak rodzice dziecka powinni zostać powiadomieni przez urząd.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą”.

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

By móc aplikować o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, należy przygotować następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka
Formularz można otrzymać w każdym urzędzie gminy, a także na stornach internetowych tychże organów.

2. Ważny dokument ze zdjęciem dziecka
Jeśli dziecko posiada już takowy dokument (np. legitymację szkolną lub paszport).

3. Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35×45 mm
W przypadku wnioskowania w postaci elektronicznej, do wniosku należy dołączyć plik z fotografią o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości poniżej 2,5 MB). O tym, jak zrobić zdjęcie do dowodu osobistego, pisaliśmy  w  naszym  poradniku.

4. Skrócony odpis aktu urodzenia
Jego okazanie może nastąpić na żądanie organu administracji.

5. Dokument potwierdzający tożsamość rodzica wnioskującego
Wymagany jest jedynie do wglądu urzędnika, w celu weryfikacji tożsamości wnioskującego.

 

ILE KOSZTUJE WYROBIENIE?

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest zupełnie bezpłatne – tak samo, jak w przypadku wyrobienia dowodu dla osoby pełnoletniej.

Jedyny wydatek, jaki poniosą rodzice danego dziecka, w związku z wyrabianiem dokumenty, to koszt wyrobienia odpowiednich zdjęć dowodowych.

 

Ile czasu ważny jest dowód dla dziecka?

Dowód∂ wydany  dziecku jest ważny tak samo długo co w przypadku  dorosłego – 10 lat. Wyjątek  stanowią dzieci poniżej 5. roku  życia. W ich przypadku dowód ważny będzie tylko przez 5 lat.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7. Okres ważności dowodów

1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bocian Pożyczki w Katowicach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2019

Bocian Pożyczki w Katowicach

Darmowa pożyczka w KredytOK
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
07 sierpnia 2017

Darmowa pożyczka w KredytOK

Ile zarobi nowy prezydent Warszawy?
Blog
autor wpisu
Natalia Narloch
25 listopada 2018

Ile zarobi nowy prezydent Warszawy?

Lombardy w Żorach
Lombardy
author
Patryk Byczek
05 stycznia 2023

Lombardy w Żorach

Porównaj