Egzekucja komornicza – krok po kroku

Egzekucja komornicza – krok po kroku

author
Dominika Byczek
14 kwietnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wszczęcie egzekucji komorniczej to konsekwencja niespłaconych kredytów i pożyczek. Raporty stawiają sprawę jasno – aż 2,5 mln Polaków ma kłopot z terminowym spłacaniem swoich należności. Na czym polega i jak dokładnie przebiega egzekucja komornicza?

Spis treści:

 1. Egzekucja komornicza
 2. Egzekucja komornicza krok po kroku
 3. Etap 1: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej
 4. Etap 2: komornik ustala majątek dłużnika
 5. Etap 3: komornik zajmuje wynagrodzenie
 6. Etap 4: komornik zajmuje rachunek bankowy
 7. Etap 5: komornik zajmuje rentę i emeryturę
 8. Etap 6: komornik zajmuje ruchomość lub nieruchomość
 9. Egzekucja komornicza - podsumowanie
Zwiń spis treści

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet spłaty jego należności wobec wierzyciela.

Przebieg postępowania egzekucyjnego i prawa i obowiązki komornika regulowane są przez prawo cywilne i prawo komornicze (w szczególności Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji). Egzekucją komorniczą zajmują się komornicy sądowi.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wyegzekwowanie zaległych należności od dłużnika.

Postępowanie komornicze prowadzone jest na wniosek wierzyciela czyli instytucji, której zalegamy ze spłatą, np.: banku, firmy pożyczkowej. Zaległości mogą wynikać z nieterminowych spłat zobowiązań, takich jak np. pożyczki na raty. Komornik jest jedynie wykonawcą wyroku sądowego o przeprowadzeniu egzekucji. Obecnie mamy w Polsce 1590 komorników sądowych.

Podczas egzekucji komorniczej komornik sądowy może zająć większość Twojego majątku. Nie weźmie jedynie rzeczy i pieniędzy chronionych prawnie, czyli na przykład:

Szczegółową listę tego, co może, a czego nie może zająć komornik sądowy znajdziesz w naszym artykule – sprawdź, co podlega zajęciu komorniczemu.

Egzekucja komornicza krok po kroku

Egzekucja komornicza dzieli się na poszczególne etapy: 

 • zawiadomienie o wszczęciu egzekucji,
 • ustalenie majątku dłużnika przez komornika,
 • zajęcie wynagrodzenia osoby zadłużonej,
 • zajęcie rachunku bankowego dłużnika,
 • zajęcie renty lub emerytury osoby zadłużonej,
 • zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika przez komornika.

Należy być świadomym prawa i obowiązków osoby, która przeprowadza egzekucję komorniczą. Komornik w trakcie postępowania może nawet przeszukać dłużnika.

Etap 1: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej

Ten etap poprzedza wszystkie inne czynności komornicze – musimy otrzymać oficjalne pismo sądowe zawiadamiające o wszczęciu egzekucji komorniczej. Pismo to może zostać wysłane drogą listowną, ale w przypadku bezskutecznych prób doręczenia, komornik może dostarczyć je nam osobiście wraz z pierwszym przyjściem do naszego domu.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 805
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji § 3.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 776
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Etap 2: komornik ustala majątek dłużnika

Pierwszym zadaniem komornika jest ustalenie majątku dłużnika – na tej podstawie oceni, z czego najlepiej będzie przeprowadzić egzekucję. Obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego swojego majątku – ukrywanie ruchomości oraz pieniędzy, czy kont bankowych podlega karze finansowej.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 801
Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 801(1)
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 803
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Etap 3: komornik zajmuje wynagrodzenie

Następnym krokiem egzekucji komorniczej jest zajęcie wynagrodzenia otrzymywanego za pracę.

Komornik nie może jednak zająć całego wynagrodzenia – obowiązują go prawnie ustalone górne i dolne limity zajęcia oraz uwzględnienie tzw. kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku wynagrodzenia kwota ta wynosi zawsze 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 833
§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 87

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kary porządkowe.
Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy

Wysokość kwoty wolnej od potrącenia komorniczego określa odrębny przepis.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 87(1)
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kary porządkowe.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy

Etap 4: komornik zajmuje rachunek bankowy

Komornik może także zająć rachunek bankowy dłużnika.

Aby zająć rachunek, musi najpierw ustalić, w jakim banku zadłużony posiada konto. Informację tę możemy podać mu sami, ale jeżeli nie będziemy współpracować, komornik ma prawo samodzielnie jej poszukiwać, np.: podczas przeszukania mieszkania. Po ustaleniu banku, w którym prowadzony jest rachunek zadłużonego, komornik ma prawo (nawet bez znajomości numeru konta) zgłosić wniosek o zajęcie rachunku na rzecz egzekucji komorniczej. Od tego momentu to komornik będzie władał naszym kontem i wpływającymi na nie pieniędzmi. 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 889
§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.
§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 890
§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Nierzadko właścicielem rachunku nie jest sam zadłużony, ale także osoba trzecia, najczęściej współmałżonek. Niestety w takim przypadku egzekucja może być wykonana na całości wspólnego rachunku bankowego. 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 891(2)
§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Etap 5: komornik zajmuje rentę i emeryturę

Renta i emerytura podlegają zajęciu, ale również w tym przypadku do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia. W przypadku emerytury komornik bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto. 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 141
1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4,
c) (uchylona)
1a) 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3) 20 % najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
Dz.U.2017.0.1383 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Etap 6: komornik zajmuje ruchomość lub nieruchomość

Egzekucji komorniczej podlegają ruchomości i nieruchomości będące we władaniu dłużnika.

Władanie to nic innego, jak użytkowanie – oznacza to zatem, że dana rzecz niekoniecznie musi prawnie należeć do dłużnika. Wystarczy, że dłużnik użytkuje daną ruchomość/nieruchomość w sposób ciągły, a może zostać ona zajęta przez komornika.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 845
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 929
§ 1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem danej nieruchomości, to w egzekucji komorniczej podlega ona zajęciu w całości.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 923(1)
§ 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.
§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Egzekucja komornicza - podsumowanie

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

PF
PF
2022-12-05 17:57:22

Wywód czysto teoretyczny.

2019-12-07 18:12:33

Dorze opisane od strony dłużnika. A jak się to ma od strony wierzyciela? co może zrobić komornik, kiedy dłużnik ukrywa swój majątek? Co może komornik jeżeli dłużnik krótko prze egzekucją wysprzedają majątek? względnie środki finansowe daje na "przechowanie" innej osobie?

Izabela
Izabela
2019-09-04 13:39:44

Witam, Dług mojego dłużnika (ok.130 tys zł) jest na giełdzie długów. Natomiast mi jest winien kilkaset złotych. Czy dług z giełdy ma jakiś wpływ na odzyskanie przeze mnie pieniędzy?

wiesław 17
wiesław 17
2019-02-26 20:26:38

to co tu jest jest ściemą!!!

Podobne artykuły

Chwilówki Szczecin

Szukasz szybkiej pożyczki chwilówki w Szczecinie? Zobacz nasz ranking najlepszych ofert. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu. Maksymalna kwota chwilówki to aż 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
10 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt konsolidacyjny Trzebnica

Szukasz rozwiązania, które pomoże spłacić Ci inne zobowiązania kredytowe? Kredyt konsolidacyjny może okazać się dla Ciebie bardzo dobrym wyjściem. Wszystkie najlepsze oferty zebraliśmy w naszym rankingu. Maksymalnie wysoka kwota możliwa do uzyskania to aż 200 000 zł.

author
Patryk Byczek
18 lutego 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredytmarket.com – platforma kredytowa dla firm

Kredytmarket.com to nowa platforma kredytowa, która wystartuje jesienią tego roku. Właścicielem projektu jest Polska Platforma Kredytowa, założona przez uznanych polskich menagerów.

author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Fakty i mity na temat Biura Informacji Kredytowej

Na temat Biura Informacji Kredytowej krąży niezliczona liczba plotek i mitów, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do najbardziej utartych mitów należy informacja o tym, że do baz BIK-u trafiają tylko zadłużeni kredytobiorcy. Na jakie jeszcze „fakty” dotyczące Biura Informacji Kredytowej powinniśmy brać poprawkę? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dzisiejszym artykule. 

author
Halszka Gronek
04 czerwca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Ferratum Bank rozpoczął działalność w Polsce

Grupa finansowa Ferratum powstała w Finlandii w roku 2005. Jako pierwsza w Europie zaczęła udzielać mikropożyczek. Do grupy należy także Ferratum Bank, który właśnie rozpoczął działalność w Polsce.

author
Patryk Byczek
14 listopada 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt hipoteczny Przeworsk

Szukasz kredytu hipotecznego, który pomoże Ci w kupieniu własnej nieruchomości? Nie orientujesz się, jakie banki oferują go w Twoim mieście? W poniższym rankingu ujęliśmy wszystkie korzystne oferty, które dostępne są dla mieszkańców Przeworska. Maksymalny okres spłaty wynosi 35 lat.

author
Patryk Byczek
21 lutego 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj