Wielu z nas zastanawia się, na co przeznaczane są składki ZUS-owskie. Oczywiście sporą część comiesięcznie opłacanej kwoty stanowią składki zdrowotne i społeczne. Oprócz tego opłacamy także składki na Fundusz Pracy. Co to jest? Jakie funkcje pełni owy Fundusz? I czy można zrezygnować z opłacania składki na Fundusz Pracy?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 22.02.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Fundusz Pracy – co to jest?
2. Czym zajmuje się Fundusz Pracy?
3. Składka na Fundusz Pracy 2019 – ile wynosi?
4. Kto płaci składkę na Fundusz Pracy?
5. Zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy.
6. Pytania i odpowiedzi.
7. Podsumowanie.

 

Fundusz Pracy – co to jest?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Oznacza to, iż jest on specjalnie wydzielonym portfelem pieniężnym, którego środki zostają przeznaczone na finansowanie zadań organów publicznych. W tym aspekcie Fundusz Pracy służy łagodzeniu środków bezrobocia i wspieraniu rozwoju sektora zawodowego.

Pierwotnie Fundusz Pracy był samodzielną instytucją, jaka działała na polskich ziemiach już od 1933 roku. Wybuch drugiej wojny światowej doprowadził do zamknięcia Funduszu, lecz zaraz po uwolnieniu się spod okupacji polski rząd na nowo powołał owy Fundusz do życia. W czasach PRL-u obowiązku Fundusz Pracy przejął natomiast ówczesny Fundusz Interwencyjny.

W 1989 roku funduszowi na nowo przyznano nazwę Funduszu Pracy. Obecnie pozostaje on pod juryzdykcją resortu pracy, a do głównych celów jego istnienia zalicza się na przykład wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych czy prowadzenie szkoleń zawodowych i kwalifikacyjnych. 

Aktem prawnym, jaki reguluje istnienie Funduszu Pracy w jego postkomunistycznej formie, jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 99 na rok 2004, pod pozycją 1001. 

 

Czym zajmuje się Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy istnieje po to, by wspierać polską sferę zawodową i robotniczą. Z tego powodu właśnie środki Funduszu Pracy przeznaczane są przede wszystkim na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. Poza tym ze środków państwowego Funduszu Pracy finansuje się:

 1. wypłaty zasiłków dla bezrobotnych,
 2. tworzenie zakładów pracy dla bezrobotnych,
 3. przyuczanie, przekwalifikowanie lub przysposabianie zawodowe bezrobotnych,
 4. pożyczki dla bezrobotnych, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą,
 5. roboty publiczne,
 6. pożyczki dla przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca pracy,
 7. zatrudnienie absolwentów przez zakłady pracy (częściowe, polegające na zwracaniu części kosztów zatrudnienia),
 8. przygotowanie zawodowe młodzieży,
 9. wydatki na zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne.

Warto także dodać, iż podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa dokonuje Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie odpowiedniego rozporządzenia. 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2014, pod pozycją 1294. 

 

Składka na Fundusz Pracy 2019 – ile wynosi?

Fundusz Pracy zasilany jest przede wszystkim dochodem z opłacania odpowiednich składek przez pracodawców i osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (składki płacone wraz ze ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym do ZUS). 

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa odpowiednia ustawa budżetowa. W obecnym roku jest nią Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2019, pod pozycją 198. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Art. 27.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Warto także dodać, iż oprócz odpowiednich składek polski Fundusz Pracy zasilany jest także szeregiem dotacji z budżetu państwa, środkami unijnymi oraz zyskiem płynącym z oprocentowania depozytów, sprzedaży akcji, spłaty udzielonych kredytów oraz udziałów w spółkach.

Kto płaci składkę na Fundusz Pracy?

Obowiązek opłacenia składek na rzecz ogólnopolskiego Funduszu Pracy dotyczy przede wszystkim pracodawców. Składki opłacane są za osoby, które:

 1. są w stosunku służbowym (poprzez mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby);
 2. są w stosunku pracy (na mocy stricte umowy o pracę);
 3. zostały przyjęte do pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. pracują podczas aresztu tymczasowego lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 5. otrzymują świadczenia socjalne podczas urlopu górniczego.

Warto w tym miejscu dodać, iż obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy rodzi się w momencie objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. 

Dlatego właśnie składki na Fundusz Pracy odprowadza się także od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie), co do których zaistniała konieczność obligatoryjnego objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Co więcej, Fundusz pracy zasilany jest również ze składek obowiązkowo odprowadzanych przez pozarolniczych przedsiębiorców – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego formy prawnej. Składki na Fundusz Pracy zasilać więc będzie zarówno właściciel ogromnej spółki, jak i szef jednoosobowej działalności gospodarczej. 

O zwolnieniach z opłacania składek na Fundusz Pracy przeczytasz w zakładce pt. Zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy.

Zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy

Choć co do zasady obowiązek opłacania składek na Fundusz Społeczny spoczywa na pracodawcach sensu stricto, pozarolniczych przedsiębiorcach oraz niektórych zleceniodawcach, ustawodawca przewidział kilka wyjątków od tej zasady. 

Ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy można skorzystać w przypadku:

 1. pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego (przez okres 3 lat licząc od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika do pracy),
 2. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które ukończyły 50. rok życia, a przed rozpoczęciem pracy pozostawały w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni,
 3. osób skierowanych do pracy z urzędu pracy, o ile nie ukończyły 30 lat (przez okres 12 miesięcy od rozpoczęcia przez nie pracy),
 4. zatrudnionych kobiet powyżej 55. roku życia oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia,
 5. pracowników, którzy ze wszystkich posiadanych przez siebie tytułów (umów) osiągają wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w danym roku,
 6. zakładu pracy, który nie zatrudnia ani jednego pracownika na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę),
 7. przedsiębiorców, którzy opłacają składki ZUS-owskie w preferencyjnej wysokości.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy składki na Fundusz Pracy odciągane są od wynagrodzenia pracownika?

Nie. Choć część składek ZUS-owskich w mniejszym lub większym stopniu pokrywa pracownik (bezpieczenie chorobowe opłacane przez pracownika wynosi 2,45% wymiaru podstawy, ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, emerytalne – 9,76%, a rentowe – 1,50%), to składki na Fundusz Pracy nie należą do tego grona. 

Fundusz Pracy obowiązkowo opłacany jest przez pracodawców, przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz niektórych Zleceniodawców. 


Czy zleceniodawca musi opłacać składki na Fundusz Pracy?

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy rodzi się w momencie objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Dlatego właśnie składki na Fundusz Pracy odprowadza się także od umów cywilnoprawnych (umów zlecenia) – choć, co warto podkreślić, nie wszystkich tych umów. 

Składki oprowadzane są od Zleceniobiorców, co do których zaistniała konieczność obligatoryjnego objęcia ubezpieczeniem społecznym (czyli gdy nie osiągnęli oni ze wszystkich podjętych tytułów przychodu równego lub przekraczającego minimalne wynagrodzenie za pracę). 

Jeśli dany Zleceniobiorca osiąga przychód równy lub wyższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku: 2250 złotych brutto) albo jeśli podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, nie zostanie on ponownie objęty ubezpieczeniem społecznym. W tym wypadku Zleceniodawca nie będzie musiał opłacać za niego składki na Fundusz Pracy.

Warto także dodać, iż obowiązek opłacania składek na Fundusz za zatrudnionych przestaje obowiązywać w przypadku zakładu pracy, który nie zatrudnia ani jednego pracownika na podstawie stosunku pracy. Jeśli więc dany przedsiębiorca zatrudnia u siebie samych Zleceniobiorców (lub Wykonawców dzieła), także zostanie on zwolniony z obowiązku składkowego. 


Czy zatrudniający na podstawie umowy o dzieło musi opłacać składki na Fundusz Pracy?

Nie. Zamawiający dzieło nie opłaca za Wykonawcę jakichkolwiek składek ZUS-owskich. Przepis ten dotyczy zarówno składki zdrowotnej, jak i pakietu składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. 


 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Pracy
http://psz.praca.gov.pl/-/15202-fundusz-pracy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Fundusz_pracy

 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (1)

takie rzeczy jak wspieranie bezrobotnych to nie powinny isc z kieszeni wszystkich bo co zamieniamy sie w socjal pomalu