Ile komornik może zabrać z pensji w 2017?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2017?

author
Aleksandra Gościnna
21 marca 2017
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Sprawdziliśmy, ile z naszej pensji może zająć komornik sądowy w 2017 roku. Kwoty zajęć są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

Uwaga! Ten wpis dotyczy 2017 roku. Sprawdź, ile w tym roku komornik zabierze z pensji: https://www.zadluzenia.com/ile-komornik-moze-zajac-z-pensji/.

Od 2017 roku wraz z pensją minimalną (najniższym wynagrodzeniem za pracę) rosną powiązane z nim świadczenia, w tym kwoty wolne od potrąceń.

Kwota wolna od zajęcia przez komornika – jest to realna i rzeczywista kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość kwoty wolnej od egzekucji nie ma wpływu ani wysokość zadłużenia, ani ilość prowadzonych egzekucji.

Komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące z tytułu wynagrodzenia, ale nie wszystkie. Zatem zmiany w zakresie pensji minimalnej nie zmieniły nic w zasadach egzekucji komorniczych z wynagrodzenia. Komornika obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji komorniczej.

Komornik nadal – dokonując zajęcia pensji – musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej, z tym że w 2017 roku dokonując zajęcia środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę na etacie komornik będzie musiał pozostawić dłużnikowi większą niż przed rokiem kwotę wolną.

Masz komornika ? Sprawdź pożyczkę oddłużeniową w Rapida Money – do 25 000 zł. 

W przypadku jeśli pensja pracownika wypłacana jest na rachunek bankowy, w przypadku egzekucji komorniczej komornik może zablokować rachunek bankowy i zająć pozostałą część środków powyżej kwoty wolnej od zajęcia rachunków bankowych.

W 2017 roku bank co miesiąc musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 1500 zł. Zasada, na jakich obliczana jest kwota wolna do zajęcia komorniczego rachunków bankowych w 2017 roku jest następująca: 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku to 2000 zł brutto. Kwota wolna od zajęcia w banku to zatem równe 1500 zł.

Jest to granica, poniżej której komornik nie zabierze z konta bankowego ani złotówki. Powyżej progu 1500 zł zabierze wszystko. Nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych, którym komornik zabierze wszystko, co spływa na konto bankowe.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O PRACĘ

Zasada obliczania kwoty zajęcia komorniczego w 2017 roku jest niezmienna. Pracownik zatrudniony w formie umowę o pracę może mieć zajęte 50% wynagrodzenia, ale w taki sposób, aby jego dochód netto nie był niższy niż najniższa krajowa (płaca minimalna).

Czyli właściwe 50% wynagrodzenia może mieć zajęte dopiero ten pracownik, który zarabia na rękę 2920 zł. Każdy zarabiający mniej nie będzie miał potrącanych pełnych 50%, a mniej, tak aby pozostawić do jego dyspozycji kwotę najniższego wynagrodzenia w 2017 roku, czyli kwotę 1460 zł netto.

Tabela zajęć komorniczych z umowy o pracę – 2017

Wynagrodzenie    netto 

Kwota wolna od zajęcia w 2017 roku

Kwota zajęcia komorniczego

1460 zł

1460 zł (1459,48 zł)

0 zł

1500 zł

1460 zł

40 zł

2000 zł

1460 zł

540 zł

2920 zł

1460 zł

1460 zł

3000 zł

1500 zł

1500 zł

3500 zł

1750 zł

1750 zł

4000 zł

2000zł

2000 zł

4500 zł

2250 zł

2250 zł

5000 zł

2500 zł

2500 zł

Co w przypadku egzekucji zaległych alimentów

Odmienne są zasady w przypadku długów alimentacyjnych, gdzie zajęcie komornicze może sięgnąć 60% wynagrodzenia. Przykładowo: z 3200 zł wynagrodzenia dłużnikowi alimentacyjnemu pozostanie jedynie kwota 1280 zł. Reszta zostanie zabrana przez komornika, gdyż w przypadku długów alimentacyjnych nie istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Komornik może zabrać 60% wynagrodzenia bez patrzenia na to, ile pracownikowi zostaje do dyspozycji. Realna najniższa kwota, jakiej komornik nie może zabrać wynosi zatem 40% wartości wynagrodzenia minimalnego. Tego komornik nie może zabrać nawet za alimenty.


Potrącenia obowiązkowe

Kwoty wolne od potrąceń chronią wynagrodzenie pracownika przed zajęciami – zarówno dobrowolnymi, jak i dokonywanymi bez zgody pracownika. W przypadku potrąceń obowiązkowych – takich jak zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, finansowe kary porządkowe czy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych (na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne) – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę, pracownikowi nadal musi pozostać kwota w wysokości:

a) minimalnej płacy – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

b) 75 proc. najniższej płacy – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

c) 90 proc. wynagrodzenia minimalnego- przy potrącaniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę;

d) przy potrącaniu świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje żadna kwota wolna, ale komornik nie może zająć więcej niż 60 % wynagrodzenia.

Natomiast, kiedy potrącenia są dobrowolne (dokonywane za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie), obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej równej:

– minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, jakie przysługuje pracownikom pełnoetatowym, po odliczeniu składek i podatku – w przypadku potrąceń na rzecz pracodawcy,

– 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikom pełnoetatowym, po odliczeniu składek i podatku – przy potrącaniu innych należności na rzecz pracodawcy, w tym składki dla związków zawodowych czy z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika w 2017 roku (100 proc.) wyniesie 1459,48 zł, bowiem: 2000 zł – 274,2 zł (składka na ubezpieczenie społeczne)- 155,32 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 111 zł (zaliczka na podatek dochodowy)= 1459,48 zł

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 094,95 zł;

80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 167,95 zł;

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie 1 313,46 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na pełny etat korzystają z ochrony wynagrodzenia za pracę przed potrąceniami. Tak samo jest chroniona pensja pracowników zatrudnionych na część etatu. W ich przypadku przy realizacji potrąceń również należy stosować kodeksowe zasady, w tym zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Jednak w odniesieniu do niepełnoetatowców obowiązuje kwota wolna w obniżonym wymiarze.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne są obniżane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danej osoby. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń należy:

1) obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

2) odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Komornik dokonując zajęcia pensji musi pozostawić do wypłaty pracownikowi co najmniej kwotę równą pensji minimalnej. Lub kwotę do niej proporcjonalną w przypadku mniejszego wymiaru etatu. Przykładowo, jeśli pracownik zarabia 1500 zł netto, to zajęcie komornicze pensji wyniesie tyle, aby do wypłaty pozostała kwota minimalna 1460 zł. Komornik zajmie zatem 40 zł.

W przypadku tego samego pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie kwota wolna od zajęcia komorniczego pensji i samo potrącenie. Pracownik na 1/2 etatu zarobi na rękę 750 zł, kwota wolna od zajęcia komorniczego w jego przypadku 1/2 etatu to 730 zł, a komornik zabrać będzie mógł zaledwie 20 zł.

ILE ZAJMIE KOMORNIK – UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIA

W 2017 roku, tak jak w latach poprzednich, komornik może zając 50% wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i 100% z tytułu umów cywilnoprawnych. Taka forma zatrudnienia nie daje żadnych możliwości obrony przed komornikiem, który to dokonując zajęcia wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy 100% pensji pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Przy czym, w przypadku umów zleceń w 2017 roku nastąpiła bardzo istotna, z punktu widzenia dłużników, zmiana. Jednakże przepisy o konieczności zapewnienia zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. nie zmieniły nic w zakresie potrąceń komorniczych z tytułu wynagrodzenia na umowy cywilnoprawne.

W 2017 roku każdy zatrudniony na umowę zlecenie ma zagwarantowany zarobek w wysokości minimalnie 13 zł brutto za godzinę pracy. Jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, jego wynagrodzenie miesięczne wyniesie ok. 1635 zł netto. Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 1635 zł.

Kwota wolna od zajęcia w 2017 z tytułu umowy zlecenia jak i z umowy o dzieło nie istnieje. I nic nie chroni osoby, która zatrudniona jest w takiej formie, przed zajęciem całości wypracowanego wynagrodzenia.  Zleceniodawca, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, ma obowiązek dokonać zajęcia całego wynagrodzenia ze zlecenia, jeżeli tak wynika z zawiadomienia. Zatrudniający nie może samodzielnie podjąć decyzji o zastosowaniu do tego wynagrodzenia granicy potrącenia czy kwoty wolnej od potrąceń w wysokości minimalnej płacy przysługującej pracownikom.

Jeśli jednak umowa zlecenia lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu i mają charakter stały, powtarzalny (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością), dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, komornik powinien zastosować zasady zajęcia identyczne jak przy umowie o pracę.

Istotne w tym zakresie będzie, aby dłużnik zgłosił to komornikowi, składając odpowiednie dokumenty i wnioski.

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Natalia
Natalia
2017-09-09 12:16:39

Witam, Ile pieniędzy może zająć komornik, jeśli moje wynagrodzenie to świadczenia rodzinne z opieki oraz urlop macierzyński.

Karol1306
Karol1306
2017-09-09 11:33:05

Witam place alimenty bierzace komornikowi 1000zl a mam dlugi ile musi mi zostawic pieniedzy ?

Vaco
Vaco
2017-07-26 15:50:44

Witam. Mam pytanie. Pracownik budżetówki (pełen etat) ma zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu. Otrzymuje więc wynagrodzenie w wysokości 1460 zł, reszta odprowadzana jest do komornika.W tym roku nabył prawo do nagrodny jubileuszowej za 25 lat pracy. Wypłata nagrody nastąpi kilka dni przed wypłatą pensji w miesiacu grudniu. Czy w zwiazku z tym, pracownik otrzyma w miesiacu grudniu tylko wspomnianą pensję, czy również 75% jubileuszówki? A może nagroda zostanie w całości przekazana komornikowi? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  adam
  adam
  2017-07-26 18:47:42

  Z tego co się orientuję - nagroda jubileuszowa w zakładzie pracy podlega w całości zajęciu. Pracowałem kiedyś w banku w dziale windykacji i pamiętam, że na prośbę klientów pisaliśmy pism do komornika (jako wierzyciel-bank) wniosek o ograniczenie egzekucji w zakresie nagrody jubileuszowej. Pozdrawiam

bajm
bajm
2017-03-28 06:08:18

kasta komorników - najgorszy możliwy zawód

  Qwerty
  Qwerty
  2017-10-05 10:48:40

  są gorsi od nich: dłużnicy. Najłatwiej rozpieprzyć czyjeś ciężko zarobione pieniądze, a później tupać nogami jak ktoś przychodzi odzyskać to co mu się należy.

   lać komorników
   lać komorników
   2017-12-16 08:28:48

   zamilcz mendo komornicza, kapucyna sobie strzel, bo ci saldo dodatnie do głowy uderza, a iloraz niziutki ani drgnie, na cmentarz hieno !

ars
ars
2017-03-21 06:04:21

Dzięki, przydatne info

Podobne artykuły

Alior Bank w Brzesku

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdzamy placówki i oddziały w Brzesku – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
12 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

UOKiK pomaga oszukanym seniorom

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał poinformował, że przygotowana została pomoc prawna skierowana ku seniorom, którzy zostali oszukani przez osoby podające się za sprzedawców prądu i gazu.

author
Patryk Byczek
03 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PZU z sukcesem PPK – kilkaset umów zawartych ze średnimi firmami

Spółka PZU S.A., której prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć otarł się o ubezpieczenia w Polsce, poinformowała o niebagatelnym sukcesie oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych. Albowiem Zakład podpisał takie umowy już z kilkoma setkami średnich przedsiębiorstw działających na krajowym rynku z różnych branż.

author
Alicja Hirsekorn
03 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Szybkie pożyczki Pilica

Sprawdź nasz ranking, by wiedzieć, która pożyczka w Pilicy jest najlepsza. Najwyższa kwota pożyczki to aż 200 000 zł ze spłatą do 10 lat.

author
Aleksandra Gościnna
29 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

MdM starczyło na 6 godzin

W dniu uruchomienia dodatkowych środków na finansowanie programu Mieszkanie dla Młodych w 2017 r. środki zostały wyczerpane już w kilka godzin. Tym samym dzień później BGK wstrzymało przyjmowanie wniosków w ramach MdM w 2017 r.

author
Aneta Jankowska
14 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Kościerzynie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Kościerzynie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj