Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje?

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niewielu z nas wie, że mając problem dotyczący kwestii podatkowych lub celnych, możemy uzyskać pomoc bezpośrednio od powołanej w tym celu instytucji. Mowa o Krajowej Informacji Skarbowej – specjalnym organie Krajowej Administracji Skarbowej, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowo-celnej. W dzisiejszym artykule wskazujemy najważniejsze informacje na temat Krajowej Informacji Skarbowej. 

Spis treści:

 1. Czym się zajmuje Krajowa Informacja Skarbowa?
 2. Krajowa Informacja Skarbowa - czym jest?
 3. Krajowa Informacja Skarbowa - podstawa prawna
 4. Kontakt KIS
 5. Krajowa Informacja Skarbowa - interpretacje indywidualne
 6. Siedziba Krajowej Informacji Skarbowej
 7. Krajowa Informacja Skarbowa - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Czym się zajmuje Krajowa Informacja Skarbowa?

Najważniejszym zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami dotyczącymi podatków i procedur celnych. Mowa o tak zwanym obowiązku zapewniania jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzania i udostępniania dla pożytku publicznego. Dzięki Krajowej Informacji Skarbowej polscy obywatele mają możliwość szybkiego dostępu do informacji związanych z ich zobowiązaniami podatkowo-celnymi. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Art. 2. Zadania KAS

 1. Do zadań KAS należy:

1) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;

2) realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

3) realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;

4) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;

5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;

6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych […]

Źródła: Dz.U.2019.0.768 t.j. – Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Co więcej, Krajowa Informacja Skarbowa zajmuje się także prowadzeniem spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Owe interpretacje to nic innego, jak oficjalne przedstawienie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli wyjaśnienie jego normatywnego znaczenia. Jeśli zainteresowany podatnik ma problem z prawidłowym lub jednoznacznym odczytaniem treści przepisu prawnego, ma on prawo wystąpić do KIS-u z prośbą o wyjaśnienie (o interpretację). Ustawodawca określił, iż do obowiązków Krajowej Informacji Skarbowej należy również prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Ponadto Krajowa Informacja Skarbowa powinna stale kontrolować obszar podatkowo-celny i identyfikować ewentualne obszary zagrożeń – tak, by zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji na szczeblu krajowej administracji podatkowo-celnej.

Krajowa Informacja Skarbowa - czym jest?

Krajowa Informacja Skarbowa to specjalny organ Krajowej Administracji Skarbowej, jaki utworzony został w marcu 2017 roku w celu usystematyzowania pracy KAS-u. Do głównych zadań Krajowej Informacji Skarbowej zaliczyć można przede wszystkim gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowo-celnej. Poza tym Krajowa Informacja Skarbowa zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Zanim ustawodawca powołał do życia Krajową Informację Skarbową, zadania należące do obowiązków tej instytucji nie podlegały jednemu dedykowanemu organowi polskiej administracji. Przykładowo interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane były przez dyrektorów izb skarbowych działających bezpośrednio w imieniu szefa resortu finansów. Utworzenie Krajowej Informacji Skarbowej przyczyniło się więc do uporządkowania obowiązków i równego podzielenia zadań na szczeblach państwowych. Krajowa Informacja Skarbowa ma swoją siedzibę w Bielsko-Białej, choć warto dodać, iż oprócz tego rejonu utworzone zostały cztery kolejne delegatury instytucji. Są to kolejno oddziały ulokowane w Lesznie, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Toruniu. Na czele Krajowej Informacji Skarbowej stoi dyrektor. Jego stanowisko piastuje Roman Kucharczyk, a u jego boku działa siedmiu regionalnych Zastępców Dyrektora oraz Główny Księgowy.

Krajowa Informacja Skarbowa - podstawa prawna

Art. 21. Tryb powołania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 22. Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje zadania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródła: Dz.U.2019.0.768 t.j. – Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Aktem prawnym, jaki reguluje zakres obowiązków oraz sposób prowadzenia działalności przez Krajową Informację Skarbową, jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2017 roku (utworzenie KIS-u), choć od tamtej pory był on kilkakrotnie nowelizowany i ujednolicany. Treść ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2016 pod pozycją 1947. Warto także dodać, iż Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej nie jest jednym aktem prawnym, dzięki któremu KIS może prowadzić swoją działalność administracyjną. Pozostałe ustawy, które należy wymienić, to:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1948).

Kontakt KIS

Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami dotyczącymi podatków i procedur celnych. By uzyskać pomoc specjalistów KIS-u, wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych infolinii konsumenckich:

 1. Dla połączeń z telefonów stacjonarnych: tel. 801 055 055;
 2. Dla połączeń z telefonów komórkowych: tel. 22 330 03 30;
 3. Dla połączeń z zagranicy: tel. +48 22 330 03 30.

Konsultanci wszystkich infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Uwaga! Dzwoniąc na dowolną infolinię Krajowej Informacji Skarbowej w godzinach od 8:00 do 16:00 możliwe jest także telefoniczne potwierdzenie numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta z Unii Europejskiej (dzięki współpracy z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych). Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Krajowa Informacja Skarbowa - interpretacje indywidualne

By uzyskać interpretację indywidualnego przepisu prawa podatkowego, należy złożyć oficjalny wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Można dokonać tego na dwa sposoby:

 • listownie – na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała);
 • elektronicznie – poprzez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej (/KIS/wnioski).

Składając wniosek o interpretację indywidualną, należy uiścić opłatę administracyjną. Numer konta Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Siedziba Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

 

Krajowa Informacja Skarbowa - najważniejsze informacje

 1. Krajowa Informacja Skarbowa to specjalny organ Krajowej Administracji Skarbowej, jaki utworzony został w marcu 2017 roku w celu usystematyzowania pracy KAS-u.
 2. Aktem prawnym, jaki reguluje zakres obowiązków oraz sposób prowadzenia działalności przez Krajową Informację Skarbową, jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Do głównych zadań Krajowej Informacji Skarbowej zaliczyć można przede wszystkim gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowo-celnej.
 4. Najważniejszą działalnością Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami dotyczącymi podatków i procedur celnych.
 5. By uzyskać pomoc specjalistów KIS-u, wystarczy skorzystać z jednej z trzech dostępnych infolinii konsumenckich. Działają one w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00.
 6. Krajowa Informacja Skarbowa zajmuje się także prowadzeniem spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Owe interpretacje to nic innego, jak oficjalne przestawienie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli wyjaśnienie jego normatywnego znaczenia.
 7. By uzyskać interpretację indywidualnego przepisu prawa podatkowego, należy złożyć oficjalny wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Można dokonać tego na dwa sposoby: listownie (na adres siedziby KIS-u) lub elektronicznie (przez e-PUAP).
 8. Ustawodawca określił, iż do obowiązków Krajowej Informacji Skarbowej należy również prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.
 9. Krajowa Informacja Skarbowa powinna stale kontrolować obszar podatkowo-celny i identyfikować ewentualne obszary zagrożeń – tak, by zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji na szczeblu krajowej administracji podatkowo-celnej.
 10. Krajowa Informacja Skarbowa ma swoją siedzibę w Bielsko-Białej, choć warto dodać, iż oprócz tego rejonu utworzone zostały cztery kolejne delegatury instytucji: w Lesznie, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Toruniu.

Źródła:
http://www.kis.gov.pl/start
https://www.gov.pl/web/kas/krajowa-informacja-skarbowa
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001947/U/D20161947Lj.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zmiany w serwisie internetowym iPKO

Największa instytucja bankowa w Polsce, PKO BP informuje, że serwis internetowy banku zostanie lekko odświeżony. Zmiany w iPKO mają być widocznie już 13 czerwca bieżącego roku, a dotyczyć będą nowych formularzy przelewowych, które staną się jeszcze bardziej intuicyjne.

author
Patryk Byczek
12 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Bargłów Kościelny.

author
Patryk Byczek
12 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Jaworze

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Jaworze – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
18 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

SKOK Chmielewskiego Biłgoraj

Kasa Chmielewskiego to jeden z największych w Polsce SKOK-ów. Instytucja posiada już ponad 200 000 członków w całym kraju. Sprawdź placówkę SKOK-u Chmielewskiego w Biłgoraju – adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Aleksandra Gościnna
13 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja: „600 zł premii i 0 zł za wpłaty PeoPay – edycja II” w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa druga edycja promocji związanej z założeniem Konta Przekorzystnego Biznes. Za spełnienie bardzo prostych warunków Klienci mogą zgarnąć nawet 600 złotych premii. Sprawdź warunki promocji, w której można się rejestrować do 31 grudnia 2019 roku.

author
Patryk Byczek
11 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank placówki w Mielcu

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Mielcu.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj