Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje?

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020

Niewielu z nas wie, że mając problem dotyczący kwestii podatkowych lub celnych, możemy uzyskać pomoc bezpośrednio od powołanej w tym celu instytucji. Mowa o Krajowej Informacji Skarbowej – specjalnym organie Krajowej Administracji Skarbowej, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowo-celnej. W dzisiejszym artykule wskazujemy najważniejsze informacje na temat Krajowej Informacji Skarbowej. 

Krajowa Informacja Skarbowa – co to jest?

Krajowa Informacja Skarbowa to specjalny organ Krajowej Administracji Skarbowej, jaki utworzony został w marcu 2017 roku w celu usystematyzowania pracy KAS-u. Do głównych zadań Krajowej Informacji Skarbowej zaliczyć można przede wszystkim gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowo-celnej. Poza tym Krajowa Informacja Skarbowa zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Zanim ustawodawca powołał do życia Krajową Informację Skarbową, zadania należące do obowiązków tej instytucji nie podlegały jednemu dedykowanemu organowi polskiej administracji. Przykładowo interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane były przez dyrektorów izb skarbowych działających bezpośrednio w imieniu szefa resortu finansów. Utworzenie Krajowej Informacji Skarbowej przyczyniło się więc do uporządkowania obowiązków i równego podzielenia zadań na szczeblach państwowych. 

Krajowa Informacja Skarbowa ma swoją siedzibę w Bielsko-Białej, choć warto dodać, iż oprócz tego rejonu utworzone zostały cztery kolejne delegatury instytucji. Są to kolejno oddziały ulokowane w Lesznie, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Toruniu. Na czele Krajowej Informacji Skarbowej stoi dyrektor. Jego stanowisko piastuje Roman Kucharczyk, a u jego boku działa siedmiu regionalnych Zastępców Dyrektora oraz Główny Księgowy.


 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje zakres obowiązków oraz sposób prowadzenia działalności przez Krajową Informację Skarbową, jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem marca 2017 roku (utworzenie KIS-u), choć od tamtej pory był on kilkakrotnie nowelizowany i ujednolicany. Treść ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2016 pod pozycją 1947.

§

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 36. Jednostki organizacyjne KAS

1. Jednostkami organizacyjnymi KAS są:
1) komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;
2) Krajowa Informacja Skarbowa;
3) izby administracji skarbowej;
4) urzędy skarbowe;
5) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;
6) Szkoła.
7) (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze zarządzenia, tworzyć delegatury jednostek organizacyjnych KAS, określając terytorialny zasięg ich działania oraz siedzibę, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie zadań KAS.

 

Art. 21. Tryb powołania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Art. 22. Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje zadania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Krajowej Informacji Skarbowej.

 


Źródła: Dz.U.2019.0.768 t.j. – Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Warto także dodać, iż Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej nie jest jednym aktem prawnym, dzięki któremu KIS może prowadzić swoją działalność administracyjną. Pozostałe ustawy, które należy wymienić, to:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1948).

 

 

Czym się zajmuje Krajowa Informacja Skarbowa?

Najważniejszym zadaniem Krajowej Informacji Skarbowej jest udzielanie telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami dotyczącymi podatków i procedur celnych. Mowa o tak zwanym obowiązku zapewniania jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzania i udostępniania dla pożytku publicznego. Dzięki Krajowej Informacji Skarbowej polscy obywatele mają możliwość szybkiego dostępu do informacji związanych z ich zobowiązaniami podatkowo-celnymi.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Zadania KAS

1. Do zadań KAS należy:
1) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
2) realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
3) realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
4) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
[…]

Źródła: Dz.U.2019.0.768 t.j. – Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Co więcej, Krajowa Informacja Skarbowa zajmuje się także prowadzeniem spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Owe interpretacje to nic innego, jak oficjalne przestawienie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli wyjaśnienie jego normatywnego znaczenia. Jeśli zainteresowany podatnik ma problem z prawidłowym lub jednoznacznym odczytaniem treści przepisu prawnego, ma on prawo wystąpić do KIS-u z prośbą o wyjaśnienie (o interpretację).

Ustawodawca określił, iż do obowiązków Krajowej Informacji Skarbowej należy również prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Ponadto Krajowa Informacja Skarbowa powinna stale kontrolować obszar podatkowo-celny i identyfikować ewentualne obszary zagrożeń – tak, by zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji na szczeblu krajowej administracji podatkowo-celnej.

 

Jak uzyskać pomoc – Kontakt KIS

Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z problemami dotyczącymi podatków i procedur celnych. By uzyskać pomoc specjalistów KIS-u, wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych infolinii konsumenckich:

  1. Dla połączeń z telefonów stacjonarnych: tel. 801 055 055;
  2. Dla połączeń z telefonów komórkowych: tel. 22 330 03 30;
  3. Dla połączeń z zagranicy: tel. +48 22 330 03 30.

Konsultanci wszystkich infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Uwaga! Dzwoniąc na dowolną infolinię Krajowej Informacji Skarbowej w godzinach od 8:00 do 16:00 możliwe jest także telefoniczne potwierdzenie numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta z Unii Europejskiej (dzięki współpracy z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych).


 

Interpretacje indywidualne

By uzyskać interpretację indywidualnego przepisu prawa podatkowego, należy złożyć oficjalny wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Można dokonać tego na dwa sposoby:

  • listownie – na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała);
  • elektronicznie – poprzez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej (/KIS/wnioski).

Składając wniosek o interpretację indywidualną, należy uiścić opłatę administracyjną. Numer konta Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.


 

Siedziba Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

 

Podsumowanie


Źródła:
http://www.kis.gov.pl/start
https://www.gov.pl/web/kas/krajowa-informacja-skarbowa
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001947/U/D20161947Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank PKO jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców
Wpisy
author
Patryk Byczek
24 września 2018

Bank PKO jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu sesje przychodzące i wychodzące

Bank Pekao w Luborzycy
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 lipca 2019

Bank Pekao w Luborzycy

Nowa karta kredytowa T-Mobile Usługi Bankowe
Pod Lupą
autor wpisu
Sienkiewicz
20 maja 2017

Nowa karta kredytowa T-Mobile Usługi Bankowe

Bank Spółdzielczy w Kocku  – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
10 września 2019

Bank Spółdzielczy w Kocku – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Kredyt gotówkowy Słubice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
09 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Słubice

Porównaj