Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest?

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest?

author
Dominika Sobieraj
14 lipca 2020

Już pod koniec tego roku utworzony zostanie oficjalny Krajowy Rejestr Zadłużonych. Nowy rejestr dłużników tym razem dostępny będzie jednak nie tylko dla banków i firm pożyczkowych, a w dużej mierze będzie po prostu jawny i publiczny. Komu grozi wpis do tego rejestru i od kiedy wejdzie on w życie? Sprawdzamy.

O tworzeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych wiemy z ustawy Prawo Upadłościowe. Zapisano w niej punkt, w którym wskazuje się, że taki rejestr zostanie uruchomiony właśnie od 1 grudnia 2020 roku, choć o powstaniu tej bazy mówiło się już przeszło 2 lata temu.

Na początku podajmy podstawowe informacje o KZR w pigułce.

W ogólnym zamyśle Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zostać utworzony po to, by sprostać wymaganiom, które obecnie stawia stale rosnąca liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich. Na początku rolę tę miał spełniać Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, ale podczas jego tworzenia zdecydowano, że powstanie nie on, a rejestr szerszy, uwzględniający także dłużników, a nie tylko tych, którzy mieli postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Dlatego też w ustawie z 6 grudnia 2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wskazano, że:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 34.

(…)
3. Likwiduje się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

źródło: Dz.U. 2019 poz. 55

W jego miejsce natomiast wprowadzony został Krajowy Rejestr Zadłużonych, o czym informuje już pierwszy artykuł tej samej ustawy.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1.

Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej „Rejestrem”.

źródło: Dz.U. 2019 poz. 55

Największą różnicą pomiędzy wszystkimi znanymi nam bazami i rejestrami dłużników, a wchodzącym w życie KRZ, będzie to, że ten rejestr jako pierwszy dostępny będzie dla wszystkich, w sposób w pełni jawny. Oznacza to, że nikt nie będzie już mógł ukryć przed rodziną, znajomymi, partnerem czy potencjalnym kontrahentem, że ma problemy z długami (o ile oczywiście ktoś zada sobie tyle trudu, by daną osobę w rejestrze rzeczywiście sprawdzić).

Krajowy Rejestr Zadłużonych – kto trafi?

To, czyje dane będą ujawnione w Rejestrze, definiowane jest dokładnie w artykule drugim ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wskazuje się tam, że w Rejestrze znajdą się:

1. Osoby fizyczne, osobach prawne oraz firmy, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, a także postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu.

2. Przedsiębiorcy, wobec których jest lub było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach nadzorczych i zarządczych.

3. Wspólnicy osobowych spółek handlowych (tylko ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem), o ile została ogłoszona upadłość konsumencką, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub został oddalony ich wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

4. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz firmy, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

5. Osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczenia wypłacanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Alimenciarze zostaną wpisani do rejestru, jeżeli będą zalegać ze spłatą przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki oddłużeniowe – najlepsze oferty

Jakie dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Cały zbiór danych, które znajdą się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, określony jest precyzyjnie w artykule 5 Ustawy wprowadzającej tenże rejestr. KRZ będzie gromadził różne dane w zależności od tego, czy dana osoba będzie osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą.


W KRZ znajdą się w szczególności następujące dane o osobach fizycznych:

– imię i nazwisko,
– miejsce zamieszkania,
– adres,
– numer PESEL (w przypadku jego braku “numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej”),
– informacje o postępowaniu upadłościowym lub informacje o próbie ogłoszenia upadłości konsumenckiej (jeżeli wniosek był składany, ale został oddalony),
– informacje o składzie i stanie masy upadłości (czyli o majątku danej osoby),
– informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym,
– informacje o wierzytelnościach dłużnika,
– suma niespłaconych długów.


Wobec przedsiębiorców w KRZ będą gromadzone dane takie jak:

– nazwa firmy,
– siedziba firmy,
– numer KRS, NIP oraz REGON,
– informacje o postępowaniu upadłościowym,
– informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym,
– informacje o wierzytelnościach firmy,
– suma niespłaconych długów.

Wobec wszystkich osób zapisanych w KRZ publikowane będą także sygnatury akt oraz dane sądu prowadzącego wobec nich postępowanie.

KRZ – które dane są jawne?

Co ważne – nie wszystkie wypisane powyżej dane będą jawne. Rejestr podzielony będzie bowiem na dwie części – jawną i niejawną. Część danych będzie dostępna dla wszystkich bez wyjątku, a część tylko dla tych, którzy uzyskają do nich dostęp ze względu na to, że są związani ze sprawą.

Jawna będzie w szczególności informacja o złożeniu wniosku i wszczęcie postępowania oraz informacje o jego wyniku. Sama treść akt dla niezwiązanych ze sprawą będzie natomiast niedostępna. Każdy będzie mógł zobaczyć natomiast:

– czy składaliśmy wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
– czy składaliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego,
– czy wniosek został zwrócony, oddalony lub odrzucony lub czy postępowanie zostało umorzone.

Jawne będą także informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie w szczególności:
– tymczasowego nadzorcy sądowego,
– tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego,
– upadłości,
– otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
– listy wierzytelności.

Od kiedy wejdzie w życie Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Zgodnie z ustawą cytowaną na początku artykułu wejście w życie nowego rejestru planowane jest na dzień 1 grudnia 2020 roku. Od tego momentu bowiem w życie wchodzą wszystkie zmiany prawa zawarte w Ustawie z dnia 6 grudnia 2018 roku.

Nie jest jednak pewne, czy sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie spowolni prac nad utworzeniem systemu teleinformatycznego. Oficjalnych informacji w sprawie ewentualnego opóźnienia uruchomienia rejestru póki co nie podano.

Kto będzie mógł skorzystać z KRZ?

Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą jawne i dostępnie publicznie. Bez oczekiwania na żadną zgodę i bez jakichkolwiek zezwoleń każdy będzie mógł bez problemu korzystać z informacji zgromadzonych w KRZ i obwieszczeń publikowanych w internecie. Mówi o tym artykuł czwarty Ustawy z 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4.

1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

źródło: Dz.U. 2019 poz. 55

Jak długo Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie przechowywał dane?

Informacje wprowadzone do Krajowego Rejestru Długów będą w nim przechowywane przez 10 lat. Wpis może być usunięty:

1) po 3 latach
– po upływie terminu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej albo pełnienia określonych funkcji,
– jeżeli z upadłym dłużnikiem został zawarty układ albo plan spłaty, a wierzyciel i dłużnik plan ten wykonali,

2) po 7 latach
– od dnia wpisu dłużnika alimentacyjnego albo osoby, wobec której egzekucja komornicza była bezskuteczna,

3) po 10 latach
– od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego.

Wpis może być także usunięty, jeżeli powód, przez który dana osoba fizyczna lub przedsiębiorca zostali wpisani, ustąpił. Innymi słowy – jeżeli długi danej osoby zostaną spłacone, można wnioskować o wykreślenie swojego wpisu z rejestru.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co się zmieni?

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych jest motywowane tym, by sprostać wymogom unijnym (Rozporządzeniu 2015/848 ws. postępowania upadłościowego). Przepisy te wskazują, że każdy kraj będący w Unii musi do końca roku 2020 prowadzić co najmniej jeden rejestr z informacjami, które dotyczą postępowań upadłościowych.

Polski tworzony właśnie rejestr w pierwotnym planie miał wskazywać właśnie tylko na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne (planowano utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości). Obecny plan zakłada, że system zostanie rozszerzony także o informacje o dłużnikach.

Ubocznym skutkiem wprowadzenia działalności gospodarczej może być poprawienie ściągalności alimentów. Po pierwsze – swego rodzaju “straszakiem” na alimenciarzy będzie sam fakt, że jego nazwisko będzie publicznie widoczne w rejestrze. Drugą konsekwencją wprowadzanej ustawy jest ustanowienie kary grzywny albo pozbawienia wolności do lat dwóch dla tych, którzy zalegają z alimentami powyżej 3 miesięcy.


Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000055/T/D20190055L.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Janek Rodo
Janek Rodo
2020-09-04 22:50:43

Czyli "zwykłego dłużnika" na którego mam wyrok sądowy nie można do KRZ dopisać?

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Szklarskiej Porębie
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Szklarskiej Porębie

Nadchodzą podwyżki cen mięsa
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
09 lipca 2019

Nadchodzą podwyżki cen mięsa

Kredyt konsolidacyjny Łuków
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
09 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Łuków

E-recepta już obowiązkowa – przechowuj ją na swoim smartfonie
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 stycznia 2020

E-recepta już obowiązkowa – przechowuj ją na swoim smartfonie

Pożyczki bez BIK Janów Lubelski
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
05 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Janów Lubelski

Porównaj