Kryterium dochodowe MOPS w 2020

Kryterium dochodowe MOPS w 2020

author
Halszka Gronek
22 lutego 2020

Osoby ubiegające się o wsparcie z ośrodków pomocy społecznej muszą spełnić szereg odgórnie ustalonych wymogów. Jednym z nich jest fakt spełnienia kryteriów dochodowych, które raz na tez lata podlegają aktualizacji rządu. W dzisiejszym artykule sprawdzamy,  kto, w jaki sposób i w oparciu o jakie dane ustala kryteria dochodowe dla świadczeniobiorców. Wskażemy także, jakie są owe progi w roku 2020.

Kryterium dochodowe MOPS – co to jest?

Kryterium dochodowe MOPS to odgórnie przyjęta kwota pieniężna, po przekroczeniu której osoba zainteresowania otrzymaniem pomocy społecznej od państwa traci prawo do wsparcia. Mówiąc inaczej, każdy kto stara się o otrzymanie pomocy od instytucji państwowych (MOPS, GOPS itp.), powinien liczyć się z koniecznością spełnienia kryterium dochodowego. Oczywiście poza samym kryterium dochodowym ustawodawca przewiduje zwykle wiele innych warunków wypłaty świadczeń. 

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych, biorą pod uwagę niemal wszystkie dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Mowa więc przede wszystkim o wynagrodzeniu, rencie otrzymywanej z ZUS-u, dodatku mieszkaniowym czy też świadczeniu Rodzina 500 Plus (to ostatnie: o ile wnioskodawca ubiega się o usługi opiekuńcze bądź bony na posiłki). Jeśli kwota wyliczona w ten sposób nie będzie przekraczać kryterium dochodowego, pomoc społeczna będzie mogła zostać wypłacona. 

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że polskie prawo przewiduje pewne wyłączenia z sumy dochodu. Oznacza to, iż istnieją pewne świadczenia, których nie wlicza się do dochodu przy  ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społeczne (dzięki czemu spełnienie kryterium dochodowego jest prostsze). Wśród tego typu źródeł dochodu znalazły się między innymi: zasiłek celowy, świadczenie dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne, a także zasiłek z programu Rodzina 500 Plus (o ile osoba ubiega się o pomoc pieniężną z MOPS-u). 

Kto i jak ustala wysokość kryterium?

Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń pomocy społecznej jest ustalana odgórnie dla wszystkich zainteresowanych. Kwota ta podlega jednak cyklicznej aktualizacji. Zmiana progów dochodowych następuje co trzy lata – ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 października roku 2018, a kolejnej możemy się spodziewać dopiero w roku 2021. 

Ustawa o pomocy społecznej dokładnie opisuje proces ustalania kryteriów dochodowych obowiązujących w przypadku starania się o wsparcie z MOPS-u. Jest to tak zwany proces badania progu interwencji socjalnej. 

Prawo stanowi, iż to minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powinien określić – w drodze rozporządzenia – sposób ustalania progu interwencji socjalnej, uwzględniając przy tym zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji i minimalny zakres wydatków. Minister podaje przy tym źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z tak zwanego pierwszego kwintyla rozkładu dochodów. 

W akcie prawnym czytamy także, iż w roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot kryteriów dochodowych. Z kolei  Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Dopiero po takim procesie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza (w drodze obwieszczenia) zweryfikowane kryteria dochodowe dla pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluję kwestię obowiązywania kryteriów dochodowych jako warunku koniecznego do przyznania wsparcia z MOPS-u, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W dokumencie tym czytamy, co następuje:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8. Prawo do świadczeń pieniężnych

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej […] przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461* zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316* zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 […].

* Aktualna kwota jest ustalana na podstawie art. 9 niniejszej ustawy.

 

Art. 9. Weryfikacja kryteriów dochodowych

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


Źródło: Dz.U.2019.0.1507 t.j. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Wysokość kryterium w 2020 roku

Jak zaznaczyliśmy w poprzednich sekcjach artykułu, kwota stanowiąca kryterium dochodowe dla świadczeń pomocy społecznej podlega cyklicznej aktualizacji. Mówiąc precyzyjniej, zmiana progów dochodowych następuje co trzy lata. Co ważne, ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 października roku 2018. Została ona uprawomocniona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dokument ten znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 1358.

§

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 roku

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;

[…]

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.


Źródło: Dz.U.2018.0.1358 t.j. – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dokument ten znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 1358.

Wyżej przytoczona podstawa prawna stanowi, iż kryteria dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku włącznie są następujące:

 

Co wlicza się do dochodu przy świadczeniach z MOPS?

Wielu czytelników zastanawia się, jakie wpływy uznaje się za dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach pomocy społecznej. W akcie prawnym czytamy, iż za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc społeczną. Z kolei w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ośrodek pomocy społecznej będzie bazował na wpływach, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W obu przypadkach wartość ustalonego dochodu pomniejszona zostanie o:

 • równowartość miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz na ubezpieczenia społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Co podlega wyłączeniu z dochodu? 

Ustawa o świadczeniach pomocy społecznej stanowi, iż do dochodu ustalanego w przypadku wnioskodawcy zainteresowanego otrzymaniem wsparcia z MOPS-u pod uwagę nie bierze się następujących wpływów:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 •  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (na przykład stażu pracy z urzędu pracy);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego […] oraz dodatku wychowawczego […].

Na dodatkowe zwolnienia z obowiązku wliczenia wpływów do dochodu mogą liczyć także:

 • działacze opozycji komunistycznej, 
 • osoby represjonowane z powodów politycznych, 
 • kombatanci i niektóre ofiary represji okresu powojennego, 
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w trudnych warunkach (w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych), 
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych, 
 • świadczeniobiorcy zasiłku przyznawanego dla zmarłych weteranów walk o wolność i niepodległość, 
 • niektóre osoby otrzymujące świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka oraz nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

800 mln na matczyne emerytury w 2019
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 stycznia 2019

800 mln na matczyne emerytury w 2019

Co zrobić, jak utracimy dokumenty na wczasach?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
30 czerwca 2017

Co zrobić, jak utracimy dokumenty na wczasach?

PKO BP w Brusach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 października 2019

PKO BP w Brusach

Horum Bank – nowy polski bank
Banki
author
Dominika Sobieraj
25 maja 2018

Horum Bank – nowy polski bank

Santander Consumer Bank Chełm
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
06 lipca 2021

Santander Consumer Bank Chełm

Czy można odłączyć Internet za zaległości?
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
11 września 2018

Czy można odłączyć Internet za zaległości?

Porównaj