Kwota wolna od potrąceń 2020

Kwota wolna od potrąceń 2020

author
Dominika Sobieraj
09 grudnia 2019

Komornik nie ma prawa zająć dłużnikowi całej jego wypłaty oraz emerytury i renty. Obowiązuje go bowiem nakaz respektowania tzw. kwoty wolnej od potrąceń, czyli kwoty, która zgodnie z prawem w żadnym wypadku nie podlega zajęciu komorniczemu. Przygotowaliśmy szczegółową rozpiskę kwot wolnych od potrąceń w zależności od rodzaju długu i charakteru zatrudnienia czy też otrzymywanego świadczenia. Sprawdź aktualny wykaz kwot na rok 2020.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od potrąceń – co to jest? 

Kwota wolna od potrąceń komorniczych to, jak sama nazwa wskazuje, kwota, której pod żadnym pozorem nie może zająć komornik. Polskie prawo reguluje taką kwotę zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych.

Kwota wolna od zajęcia przez komornika uzależniana jest w każdym roku od wysokości płacy minimalnej (im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym wyższa jest kwota, której nie może zająć komornik). Żeby wyliczyć kwotę wolną od potrąceń komorniczych w danym roku, musimy więc znać wysokość płacy minimalnej na ten rok.

W 2020 roku płaca minimalna ma wynosić 2600 zł, czyli 1878 zł na rękę. To właśnie od tej kwoty należy wyliczać kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Co jednak ważne – kwota ta obejmuje wszystkich dłużników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostałe typy umów w żaden sposób nie chronią dłużnika przed egzekucją komorniczą.

Sprawdź, ile komornik może zająć z pensji w 2020 roku

Kwota, która jest wolna do potrąceń komorniczych, nie zależy od wielkości długu albo nominalnej liczby zadłużeń (czy mamy jeden dług, czy kilka różnych). Wpływ na wysokość kwoty wolnej od egzekucji komorniczej ma natomiast rodzaj zadłużenia (powód, z jakiego dłużnik podlega egzekucji).

Powyższe kwoty dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pozostałe osoby (zatrudnione na umowach śmieciowych) nie mogą liczyć na uwzględnienie żadnych kwot wolnych od potrąceń komorniczych.

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń 2019 – tabela brutto/netto 

Najważniejsze kwoty wolne od potrąceń komorniczych w roku 2020 przedstawiamy w skrótowej tabeli. Podajemy w niej kwoty zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych. W obliczeniach uwzględniliśmy również różne formy zatrudnienia (pełny etat, niepełny etat oraz umowy zlecenie i umowy o dzieło).

Uwaga! Kwoty w tabeli podliśmy w zaokrągleniu do pełnych złotówek i przy uwzględnieniu, że minimalna płaca w 2020 roku będzie wynosiła 2600 zł brutto.

Masz kłopot z komornikiem? Sprawdź najlepsze pożyczki bez BIK, dostępne także w SKOKu na spłatę całego zadłużenia.

Kwota wolna od potrąceń – niepełny etat 

Osoby pracujące na niepełny etat są chronione według prawa w takim samym stopniu, jak osoby, które pracują na pełny etat, ale kwota wolna od zajęcia komorniczego jest w ich przypadku proporcjonalnie mniejsza. Na im mniejszy wymiar czasu jest zatrudniony dłużnik, tym mniejsza kwota jego wypłaty będzie podlegała ochronie przed zajęciem przez komornika.

Kwoty wolne w przypadku osób pracujących na niepełny etat wyliczane są proporcjonalnie do części etatu, na jaki są zatrudnione. Jak to rozumieć? Jeżeli osoba pracuje na pół etatu, to kwota wolna od potrąceń jest w jego przypadku równa połowie tego, co podlega ochronie przed zajęciem w przypadku osoby pracującej na pełny etat. Wyliczyliśmy kwoty zajęcia dla najpopularniejszych wymiarów czasu pracy na niepełny etat.

Kwota wolna od potrąceń – umowa o dzieło/umowa zlecenie 

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (czyli tak zwane umowy śmieciowe) nie są chronione przez prawo przed zajęciem komorniczym. Komornik z ich wynagrodzenia może ściągnąć 100% wynagrodzenia, dlatego można powiedzieć, że w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło/umowę zlecenie kwota wolna od potrąceń komorniczych zawsze wynosi 0 zł.

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wyliczana jest nie tylko dla wynagrodzenia z tytułu pracy, ale także dla świadczeń emerytalnych i rentowych. Przez wiele lat panowała zasada, że kwotę wolną wyliczano jako procent emerytury i renty. Z dniem 1 lipca 2018 roku przepisy te jednak zmieniły się – weszła wtedy w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawdź także:

Ile komornik może zająć z emerytury w 2020 roku?

Ile komornik może zająć z renty w 2020 roku?

Dzięki tej zmianie procentowy związek kwoty wolnej od potrąceń z kwotą emerytury lub renty zamieniony został na wykaz konkretnych kwot. Podstawa tych kwot znalazła się w ustawie, z zastrzeżeniem, że wszystkie te kwoty podlegają corocznej waloryzacji.

Wysokość tych kwot zwaloryzowanych na rok 2020 zostanie ogłoszona przez ZUS dopiero w okolicach marca.

Podstawa prawna 

Zasady ochrony wynagrodzenia, które otrzymujemy z tytułu pracy, regulowane są przez Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ).  W nim właśnie poruszona jest kwestia potrąceń komorniczych. Zagadnienie to porusza artykuł 87 z indeksem jeden.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87(1)

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent określa natomiast ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.4). Procentowe wyliczanie kwot wolnych od potrąceń z tego typu świadczeń zmieniła na kwotowe ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5

(…) w art. 141:

1. a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 1) 500 zł – przy potrącaniu:

a)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami
egzekucyjnymi,

b)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5,
wraz z kosztami i opłatamiegzekucyjnymi;

3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;

4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.”,

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:„1a. Kwoty, o których mowa
w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach
określonych dla emerytur i rent. (…)

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076
/T/D20181076L.pdf


Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076/T/D20181076L.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000917/T/D20180917L.pdf

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank BNP Paribas partnerem Programu Jestem Liderką
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 czerwca 2020

Bank BNP Paribas partnerem Programu Jestem Liderką

Kasa Stefczyka Kraśnik
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 października 2020

Kasa Stefczyka Kraśnik

10 rzeczy, które wkurzają mnie w bankach
Blog
autor wpisu
Maciej_Stanko
25 kwietnia 2015

10 rzeczy, które wkurzają mnie w bankach

Urlop ojcowski w 2020
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 lutego 2020

Urlop ojcowski w 2020

Ilu Polaków ma kredyt hipoteczny?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
05 lutego 2020

Ilu Polaków ma kredyt hipoteczny?

Vivus – darmowe 1600 zł
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
04 marca 2015

Vivus – darmowe 1600 zł

Porównaj