Kwota wolna od potrąceń 2020

Kwota wolna od potrąceń 2020

author
Dominika Byczek
09 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Komornik nie ma prawa zająć dłużnikowi całej jego wypłaty oraz emerytury i renty. Obowiązuje go bowiem nakaz respektowania tzw. kwoty wolnej od potrąceń, czyli kwoty, która zgodnie z prawem w żadnym wypadku nie podlega zajęciu komorniczemu. Przygotowaliśmy szczegółową rozpiskę kwot wolnych od potrąceń w zależności od rodzaju długu i charakteru zatrudnienia czy też otrzymywanego świadczenia. Sprawdź aktualny wykaz kwot na rok 2020.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od potrąceń – co to jest? 

Kwota wolna od potrąceń komorniczych to, jak sama nazwa wskazuje, kwota, której pod żadnym pozorem nie może zająć komornik. Polskie prawo reguluje taką kwotę zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych.

Kwota wolna od zajęcia przez komornika uzależniana jest w każdym roku od wysokości płacy minimalnej (im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym wyższa jest kwota, której nie może zająć komornik). Żeby wyliczyć kwotę wolną od potrąceń komorniczych w danym roku, musimy więc znać wysokość płacy minimalnej na ten rok.

W 2020 roku płaca minimalna ma wynosić 2600 zł, czyli 1878 zł na rękę. To właśnie od tej kwoty należy wyliczać kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Co jednak ważne – kwota ta obejmuje wszystkich dłużników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostałe typy umów w żaden sposób nie chronią dłużnika przed egzekucją komorniczą.

Sprawdź, ile komornik może zająć z pensji w 2020 roku

Kwota, która jest wolna do potrąceń komorniczych, nie zależy od wielkości długu albo nominalnej liczby zadłużeń (czy mamy jeden dług, czy kilka różnych). Wpływ na wysokość kwoty wolnej od egzekucji komorniczej ma natomiast rodzaj zadłużenia (powód, z jakiego dłużnik podlega egzekucji).

Powyższe kwoty dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pozostałe osoby (zatrudnione na umowach śmieciowych) nie mogą liczyć na uwzględnienie żadnych kwot wolnych od potrąceń komorniczych.

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń 2019 – tabela brutto/netto 

Najważniejsze kwoty wolne od potrąceń komorniczych w roku 2020 przedstawiamy w skrótowej tabeli. Podajemy w niej kwoty zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych. W obliczeniach uwzględniliśmy również różne formy zatrudnienia (pełny etat, niepełny etat oraz umowy zlecenie i umowy o dzieło).

Uwaga! Kwoty w tabeli podliśmy w zaokrągleniu do pełnych złotówek i przy uwzględnieniu, że minimalna płaca w 2020 roku będzie wynosiła 2600 zł brutto.

Masz kłopot z komornikiem? Sprawdź najlepsze pożyczki bez BIK, dostępne także w SKOKu na spłatę całego zadłużenia.

Kwota wolna od potrąceń – niepełny etat 

Osoby pracujące na niepełny etat są chronione według prawa w takim samym stopniu, jak osoby, które pracują na pełny etat, ale kwota wolna od zajęcia komorniczego jest w ich przypadku proporcjonalnie mniejsza. Na im mniejszy wymiar czasu jest zatrudniony dłużnik, tym mniejsza kwota jego wypłaty będzie podlegała ochronie przed zajęciem przez komornika.

Kwoty wolne w przypadku osób pracujących na niepełny etat wyliczane są proporcjonalnie do części etatu, na jaki są zatrudnione. Jak to rozumieć? Jeżeli osoba pracuje na pół etatu, to kwota wolna od potrąceń jest w jego przypadku równa połowie tego, co podlega ochronie przed zajęciem w przypadku osoby pracującej na pełny etat. Wyliczyliśmy kwoty zajęcia dla najpopularniejszych wymiarów czasu pracy na niepełny etat.

Kwota wolna od potrąceń – umowa o dzieło/umowa zlecenie 

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (czyli tak zwane umowy śmieciowe) nie są chronione przez prawo przed zajęciem komorniczym. Komornik z ich wynagrodzenia może ściągnąć 100% wynagrodzenia, dlatego można powiedzieć, że w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło/umowę zlecenie kwota wolna od potrąceń komorniczych zawsze wynosi 0 zł.

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wyliczana jest nie tylko dla wynagrodzenia z tytułu pracy, ale także dla świadczeń emerytalnych i rentowych. Przez wiele lat panowała zasada, że kwotę wolną wyliczano jako procent emerytury i renty. Z dniem 1 lipca 2018 roku przepisy te jednak zmieniły się – weszła wtedy w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawdź także:

Ile komornik może zająć z emerytury w 2020 roku?

Ile komornik może zająć z renty w 2020 roku?

Dzięki tej zmianie procentowy związek kwoty wolnej od potrąceń z kwotą emerytury lub renty zamieniony został na wykaz konkretnych kwot. Podstawa tych kwot znalazła się w ustawie, z zastrzeżeniem, że wszystkie te kwoty podlegają corocznej waloryzacji.

Wysokość tych kwot zwaloryzowanych na rok 2020 zostanie ogłoszona przez ZUS dopiero w okolicach marca.

Podstawa prawna 

Zasady ochrony wynagrodzenia, które otrzymujemy z tytułu pracy, regulowane są przez Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ).  W nim właśnie poruszona jest kwestia potrąceń komorniczych. Zagadnienie to porusza artykuł 87 z indeksem jeden.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87(1)

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent określa natomiast ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.4). Procentowe wyliczanie kwot wolnych od potrąceń z tego typu świadczeń zmieniła na kwotowe ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5

(…) w art. 141:

1. a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 1) 500 zł – przy potrącaniu:

a)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami
egzekucyjnymi,

b)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5,
wraz z kosztami i opłatamiegzekucyjnymi;

3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;

4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.”,

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:„1a. Kwoty, o których mowa
w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach
określonych dla emerytur i rent. (…)

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076
/T/D20181076L.pdf


Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001076/T/D20181076L.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000917/T/D20180917L.pdf

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zasiłek rehabilitacyjny

Wielu z nas zastanawia się, czym tak naprawdę jest zasiłek rehabilitacyjny i dlaczego tak ciężko jest doszukać się o nim jakichkolwiek informacji. Wychodząc na przeciw czytelniczym wymaganiom, stworzyliśmy artykuł w całości poświęcony kwestii zasiłku rehabilitacyjnego.

author
Halszka Gronek
26 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Komornik w Instytucie Lecha Wałęsy

Kilka lat spłacania zadłużenia czeka Instytut Lecha Wałęsy. Instytucja zawarła ugodę z komornikiem i będzie rozliczać się ze spłaty w miesięcznych ratach. Jak doszło do egzekucji komorniczej w Instytucie Lecha Wałęsy? Wyjaśniamy.

author
Dominika Byczek
13 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Na polskich drogach codziennie ginie 7 osób

Prawie trzy tysiące osób zginęło na polskich drogach w ubiegłym roku. Przyczyny wypadków są różne i zaczynają się np. od używania telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem, a kończą na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. Dlaczego ludzie decydują się na możliwym stworzeniu zagrożenia, nie myśląc wówczas o innych uczestnikach ruchu?

author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

0,5 mln Ukraińców wyjedzie z Polski?

Polskę w najbliższym czasie może spotkać nieciekawa sytuacja na rynku pracy. Nasilająca się konkurencja ze strony Czech, Słowacji i Niemiec sprawia, że Ukraińcy pracujący w Polsce wybiorą innych, korzystniejszych pracodawców za granicą.

author
Natalia Narloch
24 listopada 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

PKO BP w Milówce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Milówce – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
13 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt konsolidacyjny Świdnik

Potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego, który jest oferowany mieszkańcom Świdnika? Zebraliśmy wszystkie oferty z Twojego miasta w poniższym rankingu. Maksymalna kwota możliwa do uzyskania to nawet 200 000 zł.

author
Patryk Byczek
16 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj