Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

author
Dominika Byczek
23 grudnia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Często słyszy się, że komornicy sądowi są bezduszni i zabierają dłużnikowi wszystkie pieniądze na pokrycie należności wynikających z zadłużenia. W praktyce jednak wszystko musi przebiegać w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi stosować się do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Jaka kwota wolna od zajęcia komorniczego obowiązuje w 2023 roku? Sprawdź.

Spis treści:

 1. Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?
 2. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?
 3. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku umowy o pracę
 4. Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy niepełnym wymiarze godzin
 5. Kwota wolna od zajęcia komorniczego a umowa zlecenie
 6. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku emerytury i renty
 7. Kwota wolna od zajęcia komorniczego do 26 lat - ile wynosi?
Zwiń spis treści

Kwota wolna od zajęcia komorniczego interesuje praktycznie wszystkie osoby, które na mocy tytułów wykonawczych są w trakcie egzekucji komorniczej. Z reguły egzekucja jest efektem niespłaconych na czas pożyczek na dowód albo kredytów gotówkowych, a także nieopłaconych kar pieniężnych przewidzianych w umowach.

Bardzo często do zajęcia komorniczego dochodzi także wobec osób, które powinny opłacać na rzecz dziecka lub partnera świadczenia alimentacyjne, a nie robią tego. Wobec takich osób prawo dotyczące kwoty wolnej od potrąceń komorniczych jest o wiele surowsze niż wobec pozostałych.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, to – jak sama nazwa wskazuje – kwota bezpieczna, taka, której komornik pod żadnym pozorem nie może zająć. Z reguły mówi się, że kwota wolna od zajęcia jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, ale sprawa jest bardziej skomplikowana.

Kwoty wolne ustala się również w zależności od:

 • rodzaju długu (czy jest to dług alimentacyjny czy niealimentacyjny),
 • wieku (czy dłużnik ukończył 26 rok życia, czy nie),
 • źródła pieniędzy (wynagrodzenie, renta, emerytura czy inne),
 • rodzaju umowy (w przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia znaczenie ma, czy jest to umowa o pracę, czy w niepełnym wymiarze godzin, czy umowa zlecenie lub umowa o dzieło),
 • typu egzekucji (czy jest to egzekucja z wynagrodzenia, czy z rachunku bankowego).

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?

Ogólnie rzecz biorąc – wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Kwota wolna od potrąceń w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi tyle, co kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku do kwoty 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej połowie roku, kwota wolna w większości przypadków będzie wynosić odpowiednio około 2700 zł lub 2800 zł. Podniesione minimalne wynagrodzenie to automatycznie wyższa kwota wolna przy wszczęciu egzekucji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023

 • 2709 zł – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023
 • 2784 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku umowy o pracę

Kwota wolna od zajęcia komorniczego na umowie o pracę wynosić będzie wobec większości osób fizycznych – jak wyżej wskazaliśmy:

 • 2709 zł – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023,
 • 2784 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023.

W większości przypadków kwotę netto wylicza się dla wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W rzadszych przypadkach wpływ na wysokość tej kwoty może mieć to, czy osoba zatrudniona:

 • jest uczestnikiem PPK (czyli programu oszczędzania na przyszłą emeryturę),
 • korzysta z ulgi PIT dla młodych , dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy,
 • wybrał podstawowe koszty uzyskania przychodu czy podwyższone koszty uzyskania przychodu,
 • korzysta z kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2).

Wziąwszy pod uwagę te wszystkie wymienione wyżej aspekty istnieje wiele wariantów ustalania kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika, który korzysta/nie korzysta ze zwolnienia PIT dla młodych i uczestniczy/nie uczestniczy w PPK (czyli czy dokonuje wpłat podstawowych). Już samo niekorzystanie z kwoty zmniejszającej podatek dochodowy przynosi na przykład obniżenie kwoty wolnej z 2709 zł do 2409 zł (w pierwszej połowie roku).

Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy niepełnym wymiarze godzin

Przy niepełnym wymiarze godzin kwota wolna od zajęcia komorniczego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jak to obliczamy?

 • jeżeli pracujemy na 1/2 etatu, kwota wolna będzie wynosiła 1354,50 zł w pierwszej połowie roku i 1392 zł w drugiej połowie roku,
 • jeżeli pracujemy na 1/4 etatu, kwota wolna będzie wynosiła 667 zł w pierwszej połowie roku i 669 zł w drugiej połowie roku,
 • jeżeli pracujemy na 1/8 etatu, kwota wolna będzie wynosiła 333,50 zł w pierwszej połowie roku i 334,50 zł zł w drugiej połowie roku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a umowa zlecenie

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło to tzw. umowy śmieciowe. Nazwa ta jest nieprzypadkowa – nie obowiązuje na nich wynagrodzenie minimalne i nie obowiązują także kwoty wolne od potrąceń. Oznacza to, że z umowy zlecenie i umowy o dzieło 100% wypłaty zajmie komornik.

Jednak… w przypadku umowy zlecenie nie zawsze musi tak być. Jeżeli spełnimy kilka warunków i postaramy się, by przedstawić je rzeczowo komornikowi, jest nawet szansa na to, że komornik potraktuje nasze zarobki z umowy śmieciowej na tych samych zasadach, na których traktuje umowę o pracę. Warunki, które musimy spełnić, to:

 • dochody z tej umowy to musi być jedyne źródło dochodu dłużnika,
 • status osoby fizycznej,
 • stały charakter zarobków (wypłata musi wpływać regularnie i co najmniej przez kilka poprzednich miesięcy).

Zajęcie komornicze a umowa o dzieło

Przy umowie o dzieło powyższe warunki nie mają zastosowania, bo umowa ta nigdy nie charakteryzuje się stałością kwoty lub zleceń, dlatego wpływy z umowy o dzieło będą w 100% zajęte przez komornika.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku emerytury i renty

Rząd poinformował już, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną w 2023 roku do 1588,44 zł z 1338,44 zł. Oznacza to automatycznie również wzrost kwoty wolnej od potrąceń dla emerytów i rencistów. Tutaj jednak obowiązują inne zasady niż w przypadku wynagrodzenia minimalnego – w przypadku emerytów i rencistów podlega zajęciu kwota, która przekracza 75% świadczenia minimalnego (kwoty brutto).

W przypadku emerytur i rent w 2023 roku kwota wolna wyniesie:

 • 1003,83 zł od stycznia do marca 2023 roku,
 • 1191,33 zł od marca do grudnia 2023 roku.

Zajęcie komornicze a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy komornik również musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 75% wysokości renty. Sama wysokość tej renty wynosi natomiast 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ile wyniesie więc kwota wolna od zajęcia dla osób, które są częściowo niezdolne do pracy?

 • 752,87 zł od stycznia do marca 2023 roku
 • 893,50 zł od marca do grudnia 2023 roku

Kwota wolna od zajęcia komorniczego do 26 lat - ile wynosi?

Osób fizycznych do 26 roku nie dotyczy podatek dochodowy, dlatego kwota wolna od potrąceń komorniczych jest dla nich równa kwocie brutto wynagrodzenia minimalnego. Wyniesie więc 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej połowie roku.

Kwota wolna od zajęcia dla osób poniżej 26 roku życia

 • 3490 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023
 • 3600 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023

Pamiętajmy także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje także cały katalog świadczeń, które są dla komornika nietykalne. Są to na przykład świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 500 plus, świadczenia alimentacyjne, a także świadczenia integracyjne.

Komornik może natomiast zająć wybrane świadczenia socjalne (określone w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), w szczególności: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy czy zasiłek pogrzebowy. Więcej na ten temat piszemy w artykule Co może zająć komornik sądowy? Sprawdź nasz poradnik.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Komornik może zająć kwotę wolną od zajęcia, ale tylko dłużnikom alimentacyjnym. Nie przysługuje mu jednak prawo zabrania całej tej kwoty, a maksymalnie 60%. Pozostałym dłużnikom (niealimentacyjnym) komornik nie może zająć kwoty wolnej od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia w roku 2023 wynosi:

 • dla zatrudnionych na umowę o pracę 2709 zł w pierwszej połowie roku i 2784 zł w drugiej,
 • dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej,
 • 0 zł dla osób, które mają umowę zlecenie lub o dzieło.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to kwota, której komornik bezwzględnie nie może zająć.

Kwota wolna od zajęcia dla osób fizycznych do 26 roku życia jest równa pensji minimalnej na dany rok w kwocie brutto. W 2023 roku wynosi więc 3490 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca 2023) i 3600 zł (od 1 lipca do 31 grudnia 2023).

Osoby, które są zatrudniane na podstawie umowy o pracę, mogą mieć potrącone z wynagrodzenia:

 • sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne.

Dłużnicy alimentacyjni nie są chronieni przepisami dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego przy kwocie wolnej. Wobec alimenciarzy komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia, bez względu na to, czy zarabiają oni pensję minimalną, czy kwotę wyższą.

Podsumowanie

 1. Najprościej można powiedzieć, że od egzekucji komorniczej chroniona jest kwota wynagrodzenia minimalnego wyznaczonego na dany rok.
 2. Kwotę wolną od zajęcia komornik zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika.
 3. Istnieje katalog świadczeń, które nie wchodzą w egzekucję komorniczą.
 4. Najlepiej przed egzekucją chroni uzyskiwanie wynagrodzenia z umowy o pracę.
 5. Umowa o dzieło i zlecenie w żaden sposób nie zapewniają kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mac
mac
2023-05-24 22:49:42

a co jeśli komornik jednak zajął całą kwotę wolną ?

Niki
Niki
2023-03-22 11:13:45

A co z osobami,które nie pracują?Jaka wtedy jest wolna kwota od zajęcia?

Janu
Janu
2023-03-21 13:27:44

Dlaczego kwota wolna od potrąceń komorniczych jest niesprawiedliwa i nierówna w stosunku do Emerytów, gdyż dla Emerytów ta kwota wolna wynosi tylko 1003,83 PLN. ,a przy Umowie o pracę przy Minimalnym Wynagrodzeniu kwota wolna wynosi aż 2709Pln. ,czyli jest aż o 1705,17Pln. większa niż u Emerytów

Mark_WR
Mark_WR
2023-03-03 08:15:54

Dlaczego kwota wolna od potrąceń dla osób do 26 roku życia wynosi 3 490,00 za okres 01-06/2023, a gdzie są uwzględnione składki społeczne pracownika, zdrowotna. Informacja nie rzetelna

Podobne artykuły

Alior Bank w Głownie

Alior Bank ma jedną placówkę w Głownie – jest ona zlokalizowana przy ulicy Strażackiej. Sprawdzamy dane adresowe i kontaktowe.

author
Aleksandra Gościnna
08 kwietnia 2024
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Millennium złożył wniosek do KNF w sprawie banku hipotecznego

W oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Bank Millennium instytucja poinformowała, że złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na utworzenie osobistego banku hipotecznego - Millennium Bank Hipoteczny. 

author
Patryk Byczek
29 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Siedlcach

Druga największą firmą pożyczkową w Polsce jest Profi Credit. Przedsiębiorstwo oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe w wysokości 25 000 złotych. Przedstawione niżej dane dotyczą placówki w Siedlcach.

author
Dominika Byczek
01 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Poprawa rentowności firm z RoboPlatformą od ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym, że RoboPlatform – autorskie rozwiązanie Banku, pomaga Klientom usprawniać procesy wewnętrzne. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
01 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Lidzbarku Warmińskim

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Lidzbarku Warmińskim – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
05 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczki bez BIK Stargard

Pożyczka bez BIK to produkt finansowy, który jest dostępny bez weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Nie oznacza to jedna, że Klienci nie będą w ogóle weryfikowani. Firmy pożyczkowe używają indywidualnych systemów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie zdolności kredytowych potencjalnych pożyczkobiorców, a także sięgają po statystyki z Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju pożyczki dostępne są w całej Polsce, także dla mieszkańców Stargardu i okolic.

author
Aleksandra Gościnna
21 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj