Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców?

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców?

author
Halszka Gronek
05 lipca 2018
Posiadanie numeru PESEL umożliwia obywatelom RP korzystanie z niemal wszystkich usług polskiej administracji i uprawnień cywilno-prawnych. O nadanie tego numeru identyfikacji ubiegać się mogą także cudzoziemcy. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach przysługuje im to prawo.

Spis treści:
1. Informacje w pigułce.
2. Kiedy mogę otrzymać numer PESEL?  
3. Gdzie dostać numer PESEL?
4. Jakie dokumenty przygotować?
5. Koszt i czas oczekiwania na numer PESEL.

Posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemców mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest konieczne do tego, by mogli oni w pełni korzystać z praw przysługujących polskim obywatelom.

Prawo do otrzymania numeru PESEL nie przysługuje jednak wszystkim chętnym. By otrzymać ten indywidualny numer ewidencji ludności, należy spełniać jeden z kilku prawnie określonych warunków, jakie umożliwiają cudzoziemcom otrzymanie PESEL-u.

Sprawdziliśmy, w jakich sytuacjach imigranci oraz uchodźcy w Polsce mogą liczyć na nadanie im numeru PESEL. Przedstawimy także informacje, gdzie udać się z odpowiednim wnioskiem, jakie dokumenty zabrać i na jakie koszty się przygotować. 
 

 

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Oto najważniejsze informacje, z jakimi powinien zapoznać się każdy cudzoziemiec ubiegający się o polski numer PESEL:

W pigułce:

1. Numer PESEL przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy posiadają zgodę na pobyt w Polsce. 


2. PESEL możesz otrzymać na dwa sposoby: z urzędu lub na wniosek.

3. Aby otrzymać numer PESEL z urzędu wystarczy zameldować się na terenie Polski.

4. Jeśli nie masz możliwości zameldowania się w Polsce, możesz ubiegać się o numer PESEL na wniosek – szczegóły w zakładce Kiedy mogę otrzymać numer PESEL?.

5. Numer PESEL nadawany jest w urzędach gminy, a w wyjątkowych sytuacjach – w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

6. Za nadanie numeru PESEL nic nie zapłacisz.

7. PESEL nadaje Minister Cyfryzacji.
 

 

 

KIEDY MOGĘ OTRZYMAĆ NUMER PESEL?

Numer PESEL otrzymać można w Polsce na dwa sposoby: z urzędu, czyli nadawy automatycznie, oraz na wniosek, czyli po złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie.

Niezależnie od sposobu uzyskania numeru PESEL (na wniosek lub z urzędu) cudzoziemiec musi spełnić jeden z prawnie określonych warunków, jakie pozwolą mu w ogóle obiegać się o nadanie numeru polskiej ewidencji ludności.

1. Prawo stałego pobytu
Jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, otrzymasz numer PESEL, jeśli tylko posiadać będziesz prawo do stałego pobytu w Polsce.

Jeśli nie jesteś jednak obywatelem żadnego z wyżej wymienionych krajów, lecz posiadasz prawo do stałego pobytu w Polsce, numer PESEL otrzymasz, jeśli dzieckiem, rodziem lub małżonkiem obywatela UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 


 

2. Inne zezwolenie na pobyt
Cudzoziemiec obiegający się o nadanie numeru PESEL może liczyć na pomyślne rozpatrzenie jego wniosku wtedy, jeśli posiada on zezwolenie na pobyt stały, zgodę na pobyt w Polsce jako długoterminowy rezydent UE lub zgodę na pobyt tolerowany.

Wszyscy cudzoziemcy, jacy ze względów bezpieczeństwa opuścili swą ojczyznę i schronili się w Polsce, mogą liczyć na otrzymanie numeru PESEL. 
 

Wystarczy, iż posiadają oni status uchodźcy, odpowiedni azyl lub ochronę uzupełniającą, zgodę na ochronę czasową lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. 
 


 

3. Pokrewieństwo z uchodźcą
Jeśli jesteś członkiem rodziny uchodźcy lub osoby posiadającej zgodę na ochronę czasową w Polsce, możesz liczyć na otrzymanie numeru PESEL. 
 

W takiej sytuacji musisz jednak wykazać odpowiednie spokrewnienie z danym cudzoziemcem – być jego rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem.

  

 

GDZIE DOSTAĆ NUMER PESEL

Cudzoziemcy, którzy kwalifikują się do otrzymania numeru PESEL w Polsce, muszą ubiegać się o jego nadanie o odpowiednim urzędzie – w zależności od tego, z jakich przyczyn kwalifikują się oni do otrzymania tegoż numeru.

1. W odpowiednim urzędzie gminy
Jeśli cudzoziemiec został lub chce zostać zameldowany na terenie Polski, musi udać się on do odpowiedniego urzędu gminy, do jakiej przynależy konkretne miejsce zameldowania. Ci istotne, w przypadku zameldowania numer PESEL zwykle zostaje nadany z urzędu, czyli automatycznie. 
 

Jeśli jednak cudzoziemiec nie jest i nie może być zameldowany, lecz zatrudniony jest na terenie Polski, wystarczy, iż uda się z wnioskiem o nadanie PESEL-u do odpowiedniego urzędu gminy – czyli tego, na którego zakresie terytorialnym znajduje się siedziba pracodawcy. 
 

2. W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Jeśli cudzoziemca nie może uzyskać zameldowania na terenie Rzeczypospolitej i nie jest on także zatrudniony w Polsce, może on złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Urząd ten znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 43 w Warszawie.

 

 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

Aby uzyskać numer PESEL musisz przygotować:

1. Odpowiedni wniosek
Druk znajdziesz nie tylko we właściwym urzędzie gminy lub Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, lecz także na stronie internetowej owych organów.

2. Dokument potwierdzający twoją tożsamość
Dokument ten powinien nie tylko określać dane personalne wnioskodawcy, lecz także udowadniać spełnianie jednego z warunków przyznania numeru PESEL cudzoziemcy, o których pisaliśmy w sekcji Kiedy mogę otrzymać numer PESEL?.

3. Umowę o pracę
Jeśli decydujesz się na wnioskowanie o numer PESEL w urzędzie gminy, powołując się na pracę na terenie Polski, musisz przedłożyć dokument potwierdzający takową pracę i bezpośrednio wskazujący adres siedziby pracodawcy.

 

 

KOSZT I CZAS OCZEKIWANIA NA NUMER PESEL

Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Wniosek o nadanie numeru PESEL zostaje przyjęty do weryfikacji od razu po jego złożeniu w odpowiednim urzędzie. Rządowe strony informacyjne nie podają jednak czasu, w jakim można liczyć na rozpatrzenie wniosku.

O otrzymaniu indywidualnego numeru ewidencji ludności w Polsce wnioskodawca zostanie powiadomiony samodzielnie wskazanym we wniosku kanałem komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Katarzyna Kauhanka
Katarzyna Kauhanka
2019-02-12 15:21:09

Jak tak piękne wszystko piszecie, to proszę mi wytłumaczyć dla czego Pani z pokoju 22 ( napewno osoba tam decydująca) z Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy powiedziała mi że oni nie nadają numeru PESEL obce krajowcam, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony i nie mają możliwości zameldowania , bo mają nieuczciwych właścicieli mieszkań , które nie chcą ich meldować. A ten PESEL bez meldunku nadają tylko zamożnym obcekrajowcem , które prowadzą biznes w Polsce?

nie podam
nie podam
2018-07-12 08:55:14

kto to wymyślil ze cudoziemcom sie daje nasz pesel tak ładwo!!!!!!!!!!!!!!!

Podobne artykuły

Najpopularniejsze imiona w XXI wieku
Blog
author
Halszka Gronek
15 czerwca 2018

Najpopularniejsze imiona w XXI wieku

Biuro Rzecznika MŚP na Forum Ekonomicznym w Krynicy
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 sierpnia 2019

Biuro Rzecznika MŚP na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Nowa siedziba mBanku
Wpisy
author
Patryk Byczek
27 lutego 2018

Nowa siedziba mBanku

Transformacja hipermarketów w walce o klienta
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 lipca 2019

Transformacja hipermarketów w walce o klienta

Paczkomaty InPost – kontakt, infolinia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
16 sierpnia 2020

Paczkomaty InPost – kontakt, infolinia

Porównaj