Renta dożywotnia – na czym polega?

Renta dożywotnia – na czym polega?

author
Halszka Gronek
06 marca 2020

Skorzystać z renty dożywotniej to jak sprzedać mieszkanie i jednocześnie nie pozbawiać się prawa do mieszkania w nim. Sprawdź, na czym polega renta dożywotnia i kto może ją otrzymać – szczegóły w naszym dzisiejszym artykule!


RENTA DOŻYWOTNIA – DEFINICJA

Renta dożywotnia, znana także jako renta hipoteczna, to jeden z modeli hipoteki odwróconej. Pozwala ona przekształcić pieniądze „zamrożone” w zamieszkałej przez nas nieruchomości w gotówkę do naszej dyspozycji, ale bez jej sprzedawania.

Jeśli nie zdecydujemy  się na rentę dożywotnią, a będziemy chcieli skorzystać z zamrożonej gotówki, jedynym wyjściem, jakie nam pozostanie, będzie sprzedaż nieruchomości. Nie każdy z nas jest jednak gotowy na rozstanie się z własnym domem. I takim właśnie wypadku warto przekonać się do renty hipotecznej. Renta dożywotnia pozwala jednocześnie sprzedać mieszkanie i mieszkać w nim aż do śmierci.

Jak właściciel dostaje wypłatę?

Pieniądze pochodzące z umowy renty dożywotniej są wypłacane beneficjentowi dożywotnio, w formie przykładowo comiesięcznych “pensji”, ale najpierw musi on przenieść prawo własności nieruchomości na firmę, z którą owa umowa “rentowa” zostanie podpisana. Istotą takiej umowy jest przeniesienie pełnej własności i wyłącznego prawa do użytkowania na zewnętrzną firmę po śmierci pierwotnego właściciela.

Zaletą renty dożywotniej jest fakt, iż rozwiązanie to ma szansę  znacząco podnieść standard życia jeszcze za życia właściciela nieruchomości, ponieważ wypłata renty dokonywana jest w ratach, a zatem stanowi comiesięczny dodatek do zwyczajnie otrzymywanej emerytury, renty lub wynagrodzenia.


PODSTAWA PRAWNA

Renta dożywotnia regulowana jest w Kodeksie cywilnym przez przepisy, które odnoszą się właściwie do wszelkich tego typu świadczeń. Dotyczą jej artykuły:
– od 903 do 907 (dotyczące rent),
– od 908 do 916 (dotyczące umów na dożywocie).

Kwestia wypłacania renty została uregulowana w  sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 903. Istota umowy renty

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 

Z kolei sam dożywotni charakter renty został szerzej opisany tak, jak zacytowano poniżej:
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 908. Istota umowy o dożywocie

§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.
§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny


NA CZYM POLEGA RENTA DOŻYWOTNIA?

Renta dożywotnia to środki wypłacane do końca życia beneficjenta w zamian za to, że przepisze on na firmę udzielającą renty prawo własności swojej nieruchomości. Aby skorzystać z renty dożywotniej, trzeba zatem posiadać prawo do nieruchomości. Może być to:

  1. prawo własności,
  2. spółdzielcze prawo własnościowe.

W przypadku posiadania innego typu prawa do nieruchomości albo obciążenia wpisami w trzecim i czwartym w księdze nieruchomości decyzja podejmowana jest indywidualnie. Ze względu na istotę świadczenia renta dożywotnia przyznawana jest głównie seniorom. W zamian za zbycie prawa własności do nieruchomości emeryt będzie otrzymywał dożywotnio określoną sumę pieniędzy jako comiesięczną wypłatę. 

Czy warto skorzystać z renty dożywotniej?

Niezaprzeczalnym atutem renty dożywotniej jest jednak dożywotnie prawo do użytkowania mieszkania. W ramach renty firma, z którą podpisaliśmy umowę, nie pokrywa jednak żadnych kosztów wynikających z posiadania i użytkowania mieszkania. Rencista musi samodzielnie dokonywać wszystkie opłaty eksploatacyjne i opłacać media. Podobnie – naprawy mieszkania wynikające z jego użytkowania również leżą w gestii rencisty. Z drugiej  jednak strony fundusze oferujące renty dożywotnie zapewniają korzystne ubezpieczenie wykupionej nieruchomości od: 

  • ognia,
  • powodzi,
  • zdarzeń losowych.

 


ILE WYNOSI RENTA DOŻYWOTNIA?

Wysokość renty dożywotniej jest ustalana w oparciu o wartość nieruchomości i oczekiwaną długość życia wnioskującego. GUS co roku publikuje tablice średniego dalszego trwania życia i to one stanowią podstawę do szacowania, ile jeszcze miesięcy życia zostało klientowi. Oczywiście znaczenie ma tu także stan zdrowia danej osoby. 

Tablica średniego dalszego trwania GUS – przykład

Jak wynika z tablicy średniego dalszego trwania opublikowanej w Monitorze Polskim w dniu 28 marca 2018 roku, osoba mająca obecnie 40 lat i  4 miesiące będzie – zgodnie ze średnią – żyć jeszcze około 466,4 miesięcy. Z kolei osoba mająca 66 lat i 6 miesięcy może spodziewać się życia w długości 206,6 miesięcy.

W Internecie znaleźć można wiele kalkulatorów obliczających szacowaną kwotę renty dożywotniej. Jest to jednak kwota szacowana – żaden z takich kalkulatorów nie pokazuje kwoty ostatecznej. Realna kalkulacja może być wykonana tylko pod konkretnego Klienta.

Warto wiedzieć, że internetowe kalkulatory wysokości renty dożywotniej odkrywają jeden ważny mechanizm – szacowana kwota, która ma być wypłacona za życia seniora, nie sięga nawet 50% wartości nieruchomości. Senior musiałby zatem żyć dużo dłużej, niż przewiduje to średnia, żeby nie być zbyt wiele stratnym. Z tego względu uznaje się, że renta hipoteczna – w wielu przypadkach atrakcyjna – jest narzędzie starannym dla rencistów.

HIPOTEKA ODWRÓCONA A RENTA DOŻYWOTNIA

Hipoteka odwrócona to pojęcie ogólne kryjące pod sobą dwa modele:

  1. model sprzedażowy, czyli właśnie rentę dożywotnią,
  2. model kredytowy, czyli odwrócony kredyt hipoteczny.

Każdy z tych modeli polega na czymś zupełnie innym i jest regulowany przez odmienne podstawy prawne (renta odwrócona – przez Kodeks cywilny, odwrócony kredyt hipoteczny – przez ustawę z dnia 23 października 2014 roku).

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego

1. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Źródło: Dz.U.2016.0.786 t.j. – Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym


CO Z PRAWEM WŁASNOŚCI?

Podpisanie umowy o rencie dożywotniej automatycznie zmienia właściciela nieruchomości – staje się nim firma, z którą została zawarta umowa dotycząca renty dożywotniej. Owo przeniesienie znacząco zmienia zasady utrzymania mieszkania. O czym dokładnie mowa?

O ile remonty, naprawy i uiszczanie opłat leży nadal w gestii zamieszkującego mieszkanie, o tyle do zapłaty czynszu, ubezpieczenia i podatku od nieruchomości staje się zobowiązany właściciel, czyli firma.

Co ważne niezwykle ważne, utrata domu/mieszkania jest nieodwracalna, ponieważ właściciel zostaje zmieniony notarialnie. Wpływa to oczywiście na prawo spadkowe. Jeżeli senior podpisze umowę o rentę dożywotnią, to jego spadkobiercy nie będą mieli możliwości odziedziczyć po nim lokalu (w tym także drogą sądową).

Nie ma jednak prawnej możliwości, żeby po podpisaniu aktu własności Klient otrzymał nakaz opuszczenia lokalu. Każda firma oferująca renty dożywotnie zapewnia, że w księdze wieczystej pojawi się wpis dotyczący dożywotniego prawa do zamieszkania w nim i użytkowania lokalu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zagłębienia sprawy w Kodeksie cywilnym:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 910. Skutki przeniesienia własności nieruchomości

§ 1. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.
§ 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.

Źródło: Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny


RENTA DOŻYWOTNIA – OFERTY

Obecnie są na rynku jedynie dwie prywatne firmy, które oferują renty dożywotnie. Poniżej zamieszamy ich podstawowe oferty:

1. Familia S.A. Fundusz Hipoteczny
– do 3000 zł miesięcznej wypłaty,
– pieniądze na spłatę zadłużenia,
– prawo dożywotniego użytkowania,
– hipoteka umowna,
– poddanie się przez fundusz egzekucji na wypadek niewypłacenia już jednej raty.

2. Fundusz Hipoteczny DOM
– gwarancja zamieszkiwania do końca życia,
– darmowa wycena nieruchomości,
– notariusz i zaświadczenia zapewnione przez firmę,
– comiesięczna wypłata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ameba
Ameba
2020-01-23 21:11:55

Super opcja dla ludzi których niewdzieczne dzieci nie zasługują na nic ze strony rodzica

2019-10-13 15:01:01

jest to zarabianie na starszych osobach oto mój przykład: -wartość mojego mieszkania wyceniona została na 175 tyś. -mój wiek 73 lata , wg GUS mogę żyć jeszcze 12 lat -fundusz wyliczył mi dożywotnią rentę na 386,00 m-cznie -gdzie tu logika i dbałość o starsze osoby , nie mam dzieci nawet przy długości mego życia np.20 lat to fundusz wyda na mnie tylko 92640.00

marek
marek
2018-09-02 10:25:21

suoer opcja dla ludzi bez dzieci!

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Łęcznej
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
08 października 2020

Santander Bank Polska w Łęcznej

Komornik Sądowy Andrzej Perzanowski
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
15 maja 2015

Komornik Sądowy Andrzej Perzanowski

Polski Związek Emerytów, Rencistów – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 marca 2019

Polski Związek Emerytów, Rencistów – czym się zajmuje?

eSkladka.pl z nowym kalkulatorem składek
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 grudnia 2019

eSkladka.pl z nowym kalkulatorem składek

8. edycja mPotęgi w mBanku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 marca 2021

8. edycja mPotęgi w mBanku

Bank umorzył zadłużenie swoim Klientom
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
20 sierpnia 2019

Bank umorzył zadłużenie swoim Klientom

Porównaj