Weekendowy system czasu pracy to niezwykle popularne rozwiązanie wśród osób studiujących w trybie stacjonarnym. Dzięki przepisom zaproponowanym przez pracodawcę pracownicy wykonujący swe obowiązki zawodowe w weekendy mogą liczyć między innymi na wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Co jeszcze oferuje weekendowy system pracy?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.09.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Weekendowy system czasu pracy – co to jest?
2. Wynagrodzenie za pracę weekendową.
3. System weekendowy a nadgodziny.
4. Podsumowanie.

Weekendowy system czasu pracy – co to jest?

Większość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje swe obowiązki pracownicze w standardowym wymiarze. Mowa o pracy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach 7:00-15:00, 8:00-16:00, 9:00-17:00 lub 10:00-18:00. Ustawodawca przewidział jednak, że niektóre branże, jak przykładowo handel, transport czy gastronomia, wymagają specyficznych ustaleń w kwestii określania czasu pracy. Z tego względu stworzono przepisy umożliwiające pracę w godzinach nocnych oraz w systemie weekendowym.

Jak czytamy w Kodeksie pracy:

§

PODSTAWA PRAWNA

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.


Art. 144. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Pracę w systemie weekendowym zatrudniony świadczy wyłącznie w dni takie jak piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne. By móc wypracować liczbę godzin, która pozwoli otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie, ustawodawca umożliwił wydłużenie dobowego wymiaru pracy do 12 godzin. Jeśli pracownik chce, może pracować nawet do 12 godzin dziennie przez cały weekend. Zwykle jednak to i tak nie wystarcza do wyrobienia pełnego etatu, dlatego w większości przypadków osoby zatrudnione w systemie weekendowym mają umowy na 2/3 lub 3/4 etatu.

Wynagrodzenie za pracę weekendową

W systemie pracy weekendowej okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca, ale praca sama w sobie jest pracą „normalną”. Choć pracownik wykonuje swe obowiązki w dni weekendowe, kiedy de facto stawka przy standardowym (roboczym) systemie pracy jest większa, jego wynagrodzenie nie jest szczególnie premiowane. Ustawodawca stwierdził, że praca w systemie weekendowym nie powinna liczyć się z większą stawką od pracy w systemie roboczym, albowiem pracownik sam poprosił o taką posadę i jest ona dla niego normalną stawką. 

Polskie prawo przewiduje, że każdego roku odpowiednie organy ustalać będą tak zwaną płacę minimalną. Jest to najmniejsza dopuszczalna wysokość wynagrodzenia brutto za miesiąc pracy w pełnym wymiarze, czyli na cały etat. W roku 2019 płaca minimalna wynosi 2250 złotych brutto – niezależnie od tego, czy pracujemy w systemie roboczym, czy weekendowym. Warto jednak pamiętać, że w przypadku pracy weekendowej zwykle nie udaje się przepracować tylu godzin, by wyrobić etat. Dlatego płaca minimalna za taki miesiąc pracy powinna być odpowiednio mniejsza.

Warto także dodać, iż z uwagi na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w treści umowy powinnna zostać wskazana dokładna liczba godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za nadgodziny. Pracownik zatrudniony w systemie weekendowym nie powinien pracować więcej niż 12 godzin dziennie. Jeśli jednak w umowie jego dzienny wymiar pracy został ustalony na 10 godzin, a tak zostawał on dłużej w zakładzie, wykonując obowiązki pracownicze, do jego wynagrodzenia powinien zostać doliczony dodatek z tytułu przepracowania godzin nadliczbowych. 

System weekendowy a nadgodziny

Praca w systemie weekendowym oznacza, że dany pracownik wykonuje swe obowiązki zawodowe tylko w dni takie jak piątek, sobota, niedziela oraz dni świąteczne. Systemu tego nie należy mylić z sytuacją, gdy pracownik zatrudniony w systemie roboczym (pracujący w dni robocze) wyjątkowo przyszedł do pracy w weekend z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy w przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym, a więc w sobotę, pracownikowi przysługuje w zamian jeden dzień wolny od pracy.

Podsumowując, za weekendowe nadgodziny osoby zatrudnionej w dni robocze pracodawca udziela dnia wolnego. Gdy jednak wystąpi sytuacja, w której pracodawca nie będzie miał możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego, konieczne będzie wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę w ten dzień. Dodatek za nadgodziny przepracowane w weekend wynosi 100% wynagrodzenia. Mówiąc prościej, za dzień pracy w sobotę pracownik powinien otrzymać podwójną dniówkę, o ile szef nie może udzielić mu dnia wolnego w zamian za nadgodziny.

Warto także poruszyć jeszcze jedną kwestię – a dokładniej sytuację odwrotną. Chodzi o nadgodziny osoby zatrudnionej w systemie weekendowym, które zostały przepracowane w dniu roboczym. Jak wynika z oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, polecenie pracownikowi objętemu weekendowym systemem czasu pracy wykonywania zadań w inne dni niż weekendowo-świąteczne jest niezgodne z prawem. W sytuacji, gdy pracodawca nakaże podwładnemu pracę w ciągu tygodnia, naraża się na zarzut wykroczenia przeciwko prawom pracownika i na karę grzywny.

Podsumowanie

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze