Łączna suma długu z tytułu niepłaconych alimentów wynosi na ten moment aż kilkanaście miliardów złotych. Osobom z zaległościami alimentacyjnymi wcale nie musi się jednak upiec. Prawo stoi bowiem po stronie pokrzywdzonych.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 22.08.2018
Udostępnij:

Wraz z dniem 1. czerwca 2017 roku w życie weszła nowelizacja odpowiedniego działu Kodeksu karnego, jaki dotyczył sankcji dla dłużników alimentacyjnych. 
 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów każda osoba, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi liczyć się z możliwością nałożenia na nią nie tylko kary grzywny, lecz także ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres 2 lat. 

Łączna wartość zaległości alimentacyjnych, przy której osiągnięciu dłużnik będzie podlegał karze, musi jednak wynieść co najmniej trzykrotność wysokości poszczególnego świadczenia okresowego. W przypadku świadczeń nieokresowych opóźnienie w spłacie powinno wynieść minimum 3 miesiące.
 

Podstawa prawna

O uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego i ogólnych jego konsekwencjach traktuje paragraf 1 art. 1 Kodeksu karnego:

"Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku"

Paragraf 2. art. 1 Kodeksu karnego wyjaśnia, komu należy się najcięższa kara za uchylanie się od obowiązku karnego:

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”


 

Ściganie dłużnika i odstępstwa od wymierzenia kary

Ściganie osoby niewypełniającej swego obowiązku alimentacyjnego następuje zazwyczaj na wniosek osoby pokrzywdzonej lub zajmującego się daną sprawą organu pomocy społecznej. 
 

Jeśli jednak osoba pokrzywdzona została wsparta odpowiednimi świadczeniami, jakie wypłacane są w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, ściganie dłużnika nastąpi z urzędu. 
 

Złapany dłużnik może uniknąć swej kary tylko wtedy, gdy w terminie do 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w danej sprawie uiści on w całości zaległe alimentym – o ile sąd zajmujący się owym przestępstwem nie uzna winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez dłużnika czynu za dyskwalifikujący odstąpienie od kary.
 


 

Komentarze