Wskaźnik ogólnego zadłużenia
wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

author
Dominika Sobieraj
16 maja 2023

Wskaźnik ogólnego zadłużenia umożliwia nam sprawdzenie obecnego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa oraz przewidywanie przyszłych potrzeb finansowych. Dzięki niemu firma może dokładnie ocenić swoją zdolność kredytową i poznać strukturę zadłużenia. Jeśli rozważasz zaciągnięcie kredytu dla firm lub przeprowadzenie dużej inwestycji, istotne jest, aby wiedzieć, jak wskaźnik ogólnego zadłużenia może pomóc w prowadzeniu firmy. Sprawdź różne rodzaje wskaźników oraz wyjaśnimy, jak oblicza się wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Spis treści:

  1. Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?
  2. Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?
  3. Czym jest wskaźnik długoterminowego zadłużenia?
  4. Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?
  5. Czym jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?
  6. Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?
  7. Wskaźniki zadłużenia a zdolność kredytowa firmy
Zwiń spis treści

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia to metoda porównywania zobowiązań finansowych firmy z jej aktywami, czyli majątkiem. Dzięki temu wskaźnikowi otrzymujemy informacje na temat stopnia zadłużenia oraz możliwości firmy w pokryciu tych zobowiązań przy generowanych przychodach.

Dzięki analizie kapitałowej struktury przedsiębiorstwa uzyskujemy ogólny obraz struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób firma wykorzystuje dostępne środki i czy robi to w sposób odpowiedni. Jeśli wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia jest wysoka, oznacza to, że firma może mieć trudności w obsłudze swoich zobowiązań finansowych. Wskazuje to również na nadmierne ryzyko kredytowe.

Wartość, która jest uważana za wysokie ryzyko, wynosi 0,67 lub więcej. Im wyższy wskaźnik, tym gorsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa z upływem czasu. Natomiast jeśli wskaźnik maleje, wskazuje to na zysk, wzrost niezależności oraz samodzielności finansowej przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że norma nie oznacza optymalnej struktury finansowania. Analiza wskaźnika ogólnego zadłużenia pozwala nam jednak lepiej zrozumieć, jak firma zarządza swoimi finansami, jakie są jej zdolności do spłaty zobowiązań oraz jakie ryzyko z tym związane występuje. Jest to niezwykle istotne narzędzie, które pozwala podejmować świadome decyzje finansowe w celu zapewnienia stabilności i wzrostu przedsiębiorstwa.

Zobacz także, jak wyjść z długów.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Aby przeprowadzić analizę zadłużenia, musimy uwzględnić sumę jej zobowiązań finansowych i zestawić ją z zasobami finansowymi przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia ogólnego musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z obsługą pożyczek dla firm oraz kredytów gotówkowych, które nie zostały jeszcze spłacone. Natomiast jako zasoby finansowe należy uwzględnić aktywa, czyli majątek kontrolowany obecnie przez przedsiębiorstwo, który został zgromadzony w przeszłości.

W praktyce, obliczanie ogólnego zadłużenia firmy, czyli analiza zadłużenia, polega na sumowaniu wszystkich aktualnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, zobowiązania wynikające z umów handlowych czy płatności do dostawców. Te zobowiązania są porównywane do wartości aktywów firmy, takich jak nieruchomości, środki trwałe, należności od klientów czy inwestycje finansowe. Różnica między sumą zobowiązań a wartością aktywów stanowi ogólne zadłużenie firmy. Przy analizie ogólnego zadłużenia, istotne jest uwzględnienie zarówno krótko- jak i długoterminowych zobowiązań oraz ocena zdolności firmy do regulowania tych zobowiązań w przyszłości. Obliczenie tego wskaźnika pozwala przedsiębiorstwu ocenić swoją kondycję finansową i zdolność do obsługi obecnych i przyszłych zobowiązań.

Wzór na obliczenie wskaźnika ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Łączna wartość zobowiązań / Wartość aktywów ogółem

Czym jest wskaźnik długoterminowego zadłużenia?

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego jest analizą, która pozwala określić, w jakim stopniu kapitał własny firmy równoważy jej długoterminowe zobowiązania. Skoncentrowany jest on na ocenie jedynie długoterminowych zobowiązań, czyli tych, których termin spłaty przekracza 12 miesięcy. Często ten wskaźnik jest nazywany również wskaźnikiem długu, wskaźnikiem ryzyka lub wskaźnikiem dźwigni. Niski poziom wskaźnika, czyli kiedy jego wartość jest niższa niż 1, można wnioskować, że firma posiada wyższy poziom kapitałów własnych niż długoterminowych zobowiązań. Natomiast wartość powyżej 1 wskazuje na wysoki poziom zadłużenia.

Długoterminowe zadłużenie zazwyczaj nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla przedsiębiorstwa, a wysoka wartość wskaźnika niekoniecznie wpływa negatywnie na sytuację finansową firmy. Jednakże, jeśli wysoki poziom zadłużenia utrzymuje się przez dłuższy czas, firma musi być ostrożna, aby nie utracić płynności finansowej. Dla osób zadłużonych dostępne są jedynie pożyczki dla zadłużonych oraz kredyty oddłużeniowe.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Aby obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wystarczy podzielić długoterminowe zobowiązania przez kapitał własny firmy. Do zobowiązań wlicza się wszystkie kredyty i pożyczki, których termin spłaty wynosi 12 miesięcy lub więcej. Natomiast po stronie kapitału uwzględnia się wartość aktywów firmy. Przeprowadzenie tej analizy pozwala lepiej zrozumieć, jak duży udział mają długoterminowe zobowiązania w strukturze finansowej przedsiębiorstwa i jakie jest ryzyko związane z tym poziomem zadłużenia.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = wartość zobowiązań długoterminowych / wartość kapitału własnego

Czym jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest narzędziem, które pozwala zrozumieć proporcje między kapitałem obcym a kapitałem własnym w finansowaniu przedsiębiorstwa (tzw. udział kapitału obcego). Jego obliczenie pozwala określić, jaki udział mają zobowiązania zewnętrzne w całkowitym finansowaniu firmy. Dla mniejszych przedsiębiorstw typową wartością tego wskaźnika jest około 3,0. Natomiast dla większych i średnich firm, gdzie istnieje większa liczba czynników i zadłużenie nie jest znaczące, wskaźnik ten będzie oscylował wokół wartości 1,0.

Przy analizie wskaźnika zadłużenia własnego istotne jest monitorowanie go w czasie. Ważne są wszelkie trendy wzrostowe. Jeśli wartość wskaźnika systematycznie rośnie, może to oznaczać, że rośnie również poziom zadłużenia i zwiększa się ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Idealną sytuacją jest, gdy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego maleje po każdym okresie wzrostu.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Aby obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, należy podzielić łączne zobowiązania firmy przez całkowity kapitał własny. Wartości te można obliczyć dla jednego okresu lub porównać dane z czterech ostatnich okresów, aby uwzględnić trendy i zmiany w strukturze finansowej przedsiębiorstwa. Do obliczenia zadłużenia kapitału własnego, należy zsumować wszystkie zobowiązania finansowe firmy, takie jak pożyczki, kredyty, obligacje itp. Następnie, suma ta musi być podzielona przez wartość całkowitego kapitału własnego, który obejmuje kapitał zakładowy, rezerwy, zyski zatrzymane i inne składniki kapitału własnego.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego

Zadłużenie kapitału własnego = Suma zobowiązań finansowych / Całkowity kapitał własny

Analiza wskaźnika zadłużenia kapitału własnego pozwala przedsiębiorstwu ocenić, w jakim stopniu jest zależne od zewnętrznego finansowania i jakie ryzyko związane jest z poziomem zadłużenia. Jest to istotne narzędzie przy podejmowaniu decyzji finansowych i planowaniu strategii rozwoju firmy.

Wskaźniki zadłużenia a zdolność kredytowa firmy

Banki przy ocenie zdolności kredytowej biorą pod uwagę różne wskaźniki, takie jak wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, czy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Wysokie wartości tych wskaźników mogą wskazywać na większe ryzyko niewypłacalności lub trudności w obsłudze zobowiązań finansowych, dlatego warto dbać o dobre parametry tych wskaźników w swoim przedsiębiorstwie. Sprawdź także, jak zwiększyć zdolność kredytową.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia polega na ocenie stopnia zadłużenia firmy i jej zdolności do spłaty zobowiązań. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na większy odsetek zobowiązań wobec majątku firmy, co może oznaczać większe ryzyko finansowe.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego można obliczyć, dzieląc łączną wartość zobowiązań firmy przez wartość jej aktywów.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia ogólnego to: Wskaźnik zadłużenia ogólnego = Łączna wartość zobowiązań / Wartość aktywów.

 

Wskaźnik zadłużenia informuje o proporcji między zobowiązaniami finansowymi a majątkiem firmy. Pozwala ocenić, w jakim stopniu firma korzysta z finansowania zewnętrznego oraz jej zdolność do spłaty zobowiązań. Wyższa wartość wskaźnika może sugerować większe ryzyko finansowe, podczas gdy niższa wartość wskazuje na większą stabilność finansową.

Zobowiązania ogółem odnoszą się do wszystkich zobowiązań finansowych i niefinansowych, które firma ma wobec swoich wierzycieli. Obejmują one różnego rodzaju pożyczki, kredyty, długi handlowe, zaległe płatności, zobowiązania podatkowe, wynagrodzenia dla pracowników oraz inne zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zobowiązania ogółem są istotnym czynnikiem, który wpływa na zdolność finansową i płynność firmy oraz jej relacje z partnerami biznesowymi i wierzycielami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ponad 400 tysięcy osób skorzysta z abolicji
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
26 stycznia 2013

Ponad 400 tysięcy osób skorzysta z abolicji

ING Księgowość z funkcją sprawdzenia „białej listy VAT”
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 stycznia 2020

ING Księgowość z funkcją sprawdzenia „białej listy VAT”

Pożyczki pozabankowe Lubliniec
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
06 lutego 2019

Pożyczki pozabankowe Lubliniec

Ile wynosi luka płacowa w Polsce?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 stycznia 2019

Ile wynosi luka płacowa w Polsce?

Złoty Laur Klienta 2020 dla ING Lease
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 lipca 2020

Złoty Laur Klienta 2020 dla ING Lease

Nieoprocentowane raty na karcie kredytowej w Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 czerwca 2021

Nieoprocentowane raty na karcie kredytowej w Pekao

Porównaj