Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

author
Dominika Byczek
16 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Wskaźnik ogólnego zadłużenia umożliwia nam sprawdzenie obecnego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa oraz przewidywanie przyszłych potrzeb finansowych. Dzięki niemu firma może dokładnie ocenić swoją zdolność kredytową i poznać strukturę zadłużenia. Jeśli rozważasz zaciągnięcie kredytu dla firm lub przeprowadzenie dużej inwestycji, istotne jest, aby wiedzieć, jak wskaźnik ogólnego zadłużenia może pomóc w prowadzeniu firmy. Sprawdź różne rodzaje wskaźników oraz wyjaśnimy, jak oblicza się wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Spis treści:

  1. Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?
  2. Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?
  3. Czym jest wskaźnik długoterminowego zadłużenia?
  4. Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?
  5. Czym jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?
  6. Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?
  7. Wskaźniki zadłużenia a zdolność kredytowa firmy
Zwiń spis treści

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia to metoda porównywania zobowiązań finansowych firmy z jej aktywami, czyli majątkiem. Dzięki temu wskaźnikowi otrzymujemy informacje na temat stopnia zadłużenia oraz możliwości firmy w pokryciu tych zobowiązań przy generowanych przychodach.

Dzięki analizie kapitałowej struktury przedsiębiorstwa uzyskujemy ogólny obraz struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób firma wykorzystuje dostępne środki i czy robi to w sposób odpowiedni. Jeśli wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia jest wysoka, oznacza to, że firma może mieć trudności w obsłudze swoich zobowiązań finansowych. Wskazuje to również na nadmierne ryzyko kredytowe.

Wartość, która jest uważana za wysokie ryzyko, wynosi 0,67 lub więcej. Im wyższy wskaźnik, tym gorsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa z upływem czasu. Natomiast jeśli wskaźnik maleje, wskazuje to na zysk, wzrost niezależności oraz samodzielności finansowej przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że norma nie oznacza optymalnej struktury finansowania. Analiza wskaźnika ogólnego zadłużenia pozwala nam jednak lepiej zrozumieć, jak firma zarządza swoimi finansami, jakie są jej zdolności do spłaty zobowiązań oraz jakie ryzyko z tym związane występuje. Jest to niezwykle istotne narzędzie, które pozwala podejmować świadome decyzje finansowe w celu zapewnienia stabilności i wzrostu przedsiębiorstwa.

Zobacz także, jak wyjść z długów.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Aby przeprowadzić analizę zadłużenia, musimy uwzględnić sumę jej zobowiązań finansowych i zestawić ją z zasobami finansowymi przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia ogólnego musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z obsługą pożyczek dla firm oraz kredytów gotówkowych, które nie zostały jeszcze spłacone. Natomiast jako zasoby finansowe należy uwzględnić aktywa, czyli majątek kontrolowany obecnie przez przedsiębiorstwo, który został zgromadzony w przeszłości.

W praktyce, obliczanie ogólnego zadłużenia firmy, czyli analiza zadłużenia, polega na sumowaniu wszystkich aktualnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, zobowiązania wynikające z umów handlowych czy płatności do dostawców. Te zobowiązania są porównywane do wartości aktywów firmy, takich jak nieruchomości, środki trwałe, należności od klientów czy inwestycje finansowe. Różnica między sumą zobowiązań a wartością aktywów stanowi ogólne zadłużenie firmy. Przy analizie ogólnego zadłużenia, istotne jest uwzględnienie zarówno krótko- jak i długoterminowych zobowiązań oraz ocena zdolności firmy do regulowania tych zobowiązań w przyszłości. Obliczenie tego wskaźnika pozwala przedsiębiorstwu ocenić swoją kondycję finansową i zdolność do obsługi obecnych i przyszłych zobowiązań.

Wzór na obliczenie wskaźnika ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Łączna wartość zobowiązań / Wartość aktywów ogółem

Czym jest wskaźnik długoterminowego zadłużenia?

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego jest analizą, która pozwala określić, w jakim stopniu kapitał własny firmy równoważy jej długoterminowe zobowiązania. Skoncentrowany jest on na ocenie jedynie długoterminowych zobowiązań, czyli tych, których termin spłaty przekracza 12 miesięcy. Często ten wskaźnik jest nazywany również wskaźnikiem długu, wskaźnikiem ryzyka lub wskaźnikiem dźwigni. Niski poziom wskaźnika, czyli kiedy jego wartość jest niższa niż 1, można wnioskować, że firma posiada wyższy poziom kapitałów własnych niż długoterminowych zobowiązań. Natomiast wartość powyżej 1 wskazuje na wysoki poziom zadłużenia.

Długoterminowe zadłużenie zazwyczaj nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla przedsiębiorstwa, a wysoka wartość wskaźnika niekoniecznie wpływa negatywnie na sytuację finansową firmy. Jednakże, jeśli wysoki poziom zadłużenia utrzymuje się przez dłuższy czas, firma musi być ostrożna, aby nie utracić płynności finansowej. Dla osób zadłużonych dostępne są jedynie pożyczki dla zadłużonych oraz kredyty oddłużeniowe.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Aby obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wystarczy podzielić długoterminowe zobowiązania przez kapitał własny firmy. Do zobowiązań wlicza się wszystkie kredyty i pożyczki, których termin spłaty wynosi 12 miesięcy lub więcej. Natomiast po stronie kapitału uwzględnia się wartość aktywów firmy. Przeprowadzenie tej analizy pozwala lepiej zrozumieć, jak duży udział mają długoterminowe zobowiązania w strukturze finansowej przedsiębiorstwa i jakie jest ryzyko związane z tym poziomem zadłużenia.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = wartość zobowiązań długoterminowych / wartość kapitału własnego

Czym jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest narzędziem, które pozwala zrozumieć proporcje między kapitałem obcym a kapitałem własnym w finansowaniu przedsiębiorstwa (tzw. udział kapitału obcego). Jego obliczenie pozwala określić, jaki udział mają zobowiązania zewnętrzne w całkowitym finansowaniu firmy. Dla mniejszych przedsiębiorstw typową wartością tego wskaźnika jest około 3,0. Natomiast dla większych i średnich firm, gdzie istnieje większa liczba czynników i zadłużenie nie jest znaczące, wskaźnik ten będzie oscylował wokół wartości 1,0.

Przy analizie wskaźnika zadłużenia własnego istotne jest monitorowanie go w czasie. Ważne są wszelkie trendy wzrostowe. Jeśli wartość wskaźnika systematycznie rośnie, może to oznaczać, że rośnie również poziom zadłużenia i zwiększa się ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Idealną sytuacją jest, gdy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego maleje po każdym okresie wzrostu.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Aby obliczyć wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, należy podzielić łączne zobowiązania firmy przez całkowity kapitał własny. Wartości te można obliczyć dla jednego okresu lub porównać dane z czterech ostatnich okresów, aby uwzględnić trendy i zmiany w strukturze finansowej przedsiębiorstwa. Do obliczenia zadłużenia kapitału własnego, należy zsumować wszystkie zobowiązania finansowe firmy, takie jak pożyczki, kredyty, obligacje itp. Następnie, suma ta musi być podzielona przez wartość całkowitego kapitału własnego, który obejmuje kapitał zakładowy, rezerwy, zyski zatrzymane i inne składniki kapitału własnego.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego

Zadłużenie kapitału własnego = Suma zobowiązań finansowych / Całkowity kapitał własny

Analiza wskaźnika zadłużenia kapitału własnego pozwala przedsiębiorstwu ocenić, w jakim stopniu jest zależne od zewnętrznego finansowania i jakie ryzyko związane jest z poziomem zadłużenia. Jest to istotne narzędzie przy podejmowaniu decyzji finansowych i planowaniu strategii rozwoju firmy.

Wskaźniki zadłużenia a zdolność kredytowa firmy

Banki przy ocenie zdolności kredytowej biorą pod uwagę różne wskaźniki, takie jak wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, czy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Wysokie wartości tych wskaźników mogą wskazywać na większe ryzyko niewypłacalności lub trudności w obsłudze zobowiązań finansowych, dlatego warto dbać o dobre parametry tych wskaźników w swoim przedsiębiorstwie. Sprawdź także, jak zwiększyć zdolność kredytową.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia polega na ocenie stopnia zadłużenia firmy i jej zdolności do spłaty zobowiązań. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na większy odsetek zobowiązań wobec majątku firmy, co może oznaczać większe ryzyko finansowe.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego można obliczyć, dzieląc łączną wartość zobowiązań firmy przez wartość jej aktywów.

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia ogólnego to: Wskaźnik zadłużenia ogólnego = Łączna wartość zobowiązań / Wartość aktywów.

 

Wskaźnik zadłużenia informuje o proporcji między zobowiązaniami finansowymi a majątkiem firmy. Pozwala ocenić, w jakim stopniu firma korzysta z finansowania zewnętrznego oraz jej zdolność do spłaty zobowiązań. Wyższa wartość wskaźnika może sugerować większe ryzyko finansowe, podczas gdy niższa wartość wskazuje na większą stabilność finansową.

Zobowiązania ogółem odnoszą się do wszystkich zobowiązań finansowych i niefinansowych, które firma ma wobec swoich wierzycieli. Obejmują one różnego rodzaju pożyczki, kredyty, długi handlowe, zaległe płatności, zobowiązania podatkowe, wynagrodzenia dla pracowników oraz inne zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zobowiązania ogółem są istotnym czynnikiem, który wpływa na zdolność finansową i płynność firmy oraz jej relacje z partnerami biznesowymi i wierzycielami.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Na czym polega crowdfunding?

Crowdfunding – nowoczesny rodzaj finansowania dla twórców. Doskonałe rozwiązanie, które pozwala realizować ciekawe projekty przy finansowym wsparciu społeczności. Jak działa? Jakie korzyści z oferowanego wsparcia uzyskują darczyńcy? Więcej na ten temat w naszym wpisie.

author
Aneta Jankowska
04 lutego 2024
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Credilo – opinie

Credilo to nowa firma pożyczkowa działająca w Internecie. Nowi Klienci mogą liczyć na 1600 zł, które są dostępne bez wychodzenia z domu.

author
Patryk Byczek
28 grudnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Złap 200 zł” w Banku Millennium

Bank Millennium wraca ze świetną promocją Konta 360°. Klienci, którzy założą rachunek w trakcie trwania promocji mogą zgarnąć 200 złotych premii. Promocja trwa do 27 maja 2019 roku.

author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Open Finance w Kołobrzegu

DORADCY OPEN FINANCE KOŁOBRZEG

author
Patryk Byczek
23 sierpnia 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Sopocie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Sopocie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Credit Agricole w Żaganiu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Żaganiu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
23 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj