zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Credit Agricole ?

Jesteś niezadowolony z usług Banku Credit Agricole? Uważasz że bank działa niezgodnie z przepisami ? Sprawdź jak najszybciej i najprościej złożyć reklamację.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.
 
Przykładowe tematy poruszane w reklamacjach:
 
- niesłuszne naliczenie opłaty za konto
- błędne zaksięgowanie przelewu
- niewłaściwe zachowanie pracownika banku
- przekazanie sprawy do komornika
- nieautoryzowane operacje na karcie
- przekazanie naszych danych do BIK
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W CREDIT AGRICOLE ?

 

Reklamację można złożyć w:


1) Osobiście w Centrum Korporacyjnym Banku
 
Reklamacje można zgłosić ustnie lub pisemnie.


Lista adresów jest dostępna na stronie: https://www.credit-agricole.pl/przedsiebiorstwa/kontakt#centrum_korporacyjne
 2) Listownie
 
Adres do wysyłki to:


Credit Agricole Bank Polska S.A.
Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa,
 3) Telefonicznie


Telefonicznie do pracownika banku odpowiedzialnego za relację z klientem.
 4) Elektronicznie
 
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej pracownika banku odpowiedzialnego za relację z klientem.


 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?


Złożona reklamacja powinna zawierać:

 

- opis przedmiotu reklamacji
- dane umożliwiające identyfikację klienta
- umowę, której reklamacja dotyczy. 

 

W treści reklamacji trzeba podać nazwę klienta i jego numer KRSlub imię i nazwisko osoby reprezentującej klienta i jej numer PESEL oraz adres do korespondencji

 

W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgodnym z podpisem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów.

 

Jeśli klient zażyczy sobie potwierdzenie złożenia reklamacji, to bank wystawi takie zaświadczenie w formie pisemnej lub i inny uzgodniony z klientem sposób.
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W CREDIT AGRICOLE


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Credit Agricole ?

Bank informuje klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie bank w informacji do klienta wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, którynie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez bank reklamacji podając przyczynę opóźnienia.


 W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Credit Agricole ?


Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika na wskazany przez klienta adres korespondencyjny


Klient może złożyć odwołanie od decyzji w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji. 


 
Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
- Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
- Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
- Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
- W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY