zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w HSBC Bank Polska ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w HSBC Banku Polska S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  
Reklamację można złożyć w:

 

1) Dowolnym oddziale banku 

 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

 

HSBC Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa


 

3) Telefonicznie

Numer infolinii: (+48) 22 354 05 60 lub (+48) 22 314 00 97 4) Elektronicznie

 

Przesyłając e-mail na adres:

[email protected] dla Klientów Indywidualnych
[email protected] dla Klientów Korporacyjnych
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zastrzeżeniu.

 

Reklamacja powinna zawierać:

 

a) osoby fizycznej – imię, nazwisko i adres
b) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę i REGON lub NIP, aktualne dane adresowe oraz (w miarę możliwości) numer rachunku bankowego klienta lub numer umowy, której dotyczy składana reklamacja oraz treść zastrzeżenia lub roszczenia dotyczącego produktów lub usług świadczonych przez bank


Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.


 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W HSBC BANKU

 

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację ?

 

Bank rozpatruje Reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bank wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz poinformuje klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji w przypadku klientów indywidualnych, a dla pozostałych klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
przez bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez bank odpowiedzi przed ich upływem.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

 

Po rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany o jej wyniku:

 - w formie papierowej 
 - na wniosek klienta – pocztą elektroniczną
 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY