Rosnąca liczba świadczeń socjalnych coraz częściej rodzi w Polakach pytanie, ilu z nas tak naprawdę pracuje. Czy ludzie młodzi są skłonni do podejmowania zatrudnienia? Czy osoby starsze dorabiają do emerytury zamiast odpoczywać? Sprawdzamy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 02.06.2019
Udostępnij:

O aktywności zawodowej Polaków można mówić różnie – w odniesieniu do ich wieku, wykształcenia, płci, a także miejsca zamieszkania, a nawet stanu cywilnego. Żeby pokazać te dane jak najbardziej miarodajnie, każdą z tych sekcji przeanalizujemy osobno. Już na wstępie można jednak wskazać, jak wygląda ogólna liczba osób pracujących w Polsce:

Kto pracuje w Polsce?

W ostatnim kwartale 2018 roku (jest to ostatni okres badany przez GUS) liczba osób pracujących w Polsce sięgnęła 16 409 000. W stosunku do poprzedniego kwartału tego roku liczba ta zmalała aż o 1,3%. Tendencję spadkową odnotowano zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Wynika z tego jasno, że coraz więcej Polaków rezygnuje z pracy. Wskaźnik zatrudnienia na koniec 2018 roku wynosił zaledwie 54%.

Pracuje więcej mężczyzn niż kobiet

Nadal jednak zostaje utrzymany stosunek pracujących mężczyzn do pracujących kobiet – płeć męska od lat przeważa w tych statystykach (w IV kwartale 2018 roku mężczyźni stanowili 55,4% wszystkich pracowników).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Najwięcej Polaków pracuje w Warszawie, a najmniej na Warmii i Mazurach

Poziom zatrudnienia zróżnicowany jest pod kątem województw. Najwyższy poziom wskaźnika zatrudnienia odnotowujemy w województwach:

 1. mazowieckim (58%),
 2. wielkopolskim (57%),
 3. pomorskim (56,4%).

Najmniej aktywnych pracowników jest natomiast w województwach:

 1. warmińsko-mazurskim (49,2%),
 2. świętokrzyskim (50,2%),
 3. śląskim (50,8%).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Wskaźniki zatrudnienia według województw nieznacznie różnią się także ze względu na płeć pracowników. Najmniej kobiet pracujących jest w województwach lubelskim, świętokrzyskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Tak samo wygląda to w przypadku mężczyzn – jedynym województwem, które w przypadku płci męskiej należy wykluczyć z tej grupy, jest województwo kujawsko-pomorskie.

Mężczyźni pracujący zdecydowanie przeważają natomiast w województwach: mazowieckim, pomorskim, łódzkim oraz wielkopolskim.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Pracujący Polacy – struktura zatrudnienia

Praca a wykształcenie

Wsród osób pracujących ponad 2/3 posiadały co najmniej wykształcenie średnie. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły natomiast 35,6% ogółu osób pracujących w Polsce. W strukturze zatrudnienia pod względem wykształcenia widać także różnicę w płci. Wśród osób pracujących z wykształceniem co najmniej średnim jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn (80,3% do 63,6%). Oznacza to, że znacznie częściej pracy podejmują się mężczyźni bez wykształcenia niż niewykształcone kobiety.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Kto pracuje na własny rachunek, a kto dla kogoś?

Liczba osób pracujących dla samych siebie wynosiła jedynie 2 970 000, czyli niecałe 20% wszystkich pracujących. Znacznie więcej jest Polaków pracujących jako pracownicy najemni, czyli na czyjś rachunek. Stanowią oni 79,6% wszystkich pracujących (jest ich bowiem 13 057 000). Pozostali pracownicy to osoby zatrudnione w ramach pomocy rodzinnej – na taką formę zatrudnienia decyduje się niewiele więcej ponad 2% ogółu zatrudnionych (382 000 osób).

Ilu z nas ma umowę na czas określony?

Umowę na czas określony podpisane ma zaledwie 23,4% wszystkich pracowników najemnych (3 054 000 osób). Nie występuje tutaj znaczne zróżnicowanie na płeć. Stosunek mężczyzn do kobiet zatrudnionych w oparciu o tego typu umowę wynosi 51,1% do 48,9%.

Czy chętnie pracujemy na pełny etat?

Praca na cały etat okazuje się jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Na części etatu zatrudnionych jest zaledwie 7,1% wszystkich pracujących, w tym głównie kobiety. Wśród 1 161 000 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu znajduje się blisko 10% ogółu kobiet pracujących i niespełna 5% pracujących mężczyzn).

Dużo pracowników sektora usługowego, mało rolników

Okazuje się, że w strukturze zatrudnienia Polaków zdecydowanie przeważa sektor usługowy – tutaj zatrudniona jest ponad połowa pracujących (57,8%, czyli 9 488 000 osób). Dwa razy mniej osób zatrudnionych jest natomiast w przetwórstwie przemysłowym (32,2%, czyli 5 278 000 osób). Najmniej osób pracuje natomiast w sektorze rolniczym – łączna liczba rolników nie przekracza nawet 10% wszystkich pracujących Polaków.

Mężczyźni w przemyśle, kobiety w handlu

Kobiety zatrudniane są głównie w działalnościach mających powiązanie z handlem – tak pracuje 17,3% polskich kobiet. Mężczyźni natomiast pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym (25,9% wszystkich pracujących mężczyzn).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Mężczyźni wypracowują pełny etat, a kobiety pracują krócej

Statystyczny mężczyzna pracujący rzeczywiście spędza w pracy 40 godzin tygodniowo. Pełny etat inaczej wygląda jednak w przypadku kobiet – te spędzają w pracy średnio 36,6 godzin. Ogólnie w pracach głównych i dodatkowych Polacy spędzają tygodniowo 38,5 godziny. Wskaźnik ten wyższy jest wśród mieszkańców wsi (39,2%) niż mieszkańców miast (38,1%).

Z reguły pracujemy tylko w jednym miejscu

Polacy preferują zatrudnienie w jednym miejscu. Na jednoczesną pracę w więcej niż jednym miejscu decydowało się w IV kwartale 2018 roku jedynie 831 000 osób, co stanowi zaledwie 5,1% wszystkich zatrudnionych. Do podjęcia pracy dodatkowej bardziej skłonni są mężczyźni niż kobiety. Wśród mężczyzn bowiem na więcej niż jedno miejsce zatrudnienia zdecydowało się 5,9% ogółu, a wśród kobiet zaledwie 4%).

Dodatkowej pracy Polak szuka na wsi

Okazuje się, że wśród osób podejmujących się dodatkowej pracy zdecydowanie przeważają mieszkańcy wsi niż miast (7,1% do 3,7%). Najczęściej praca dodatkowa podejmowana jest w branżach takich jak:

 1. rolnictwo (44,3%),
 2. edukacja (10%),
 3. opieka zdrowotna i pomoc społeczna (9,3%).

Polacy nie chcą zmieniać pracy

Polacy raczej nie są skłonni do zmiany pracy. Deklarację poszukiwania pracy innej niż obecnie wykonywana złożyło niewiele ponad jeden procent Polaków pracujących (205 tysięcy osób). Jakie były powody chęci zmiany pracy?

 1. poszukiwanie pracy oferującej lepsze warunki finansowe (116 tysięcy osób, czyli ponad połowa osób poszukujących innej pracy),
 2. chęć znalezienia pracy o lepszych warunkach – nie dotyczy warunków finansowych (29 tysięcy osób, czyli 14,1% wszystkich szukających nowej pracy),
 3. poszukiwanie pracy zgodnej z kwalifikacjami (taki powód zadeklarowało 7,8% wszystkich chcących zmienić pracę, czyli 16 000 Polaków).

Niewielka jest liczba osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy za granicą. Deklaruje to zaledwie 36 tysięcy osób, czyli niecałe 20% osób poszukujących innej pracy.

Liczba biernych zawodowo w Polsce

Poza osobami, które rzeczywiście pracują, jest też całe grono osób biernych zawodowo. W IV kwartale 2018 roku liczba osób biernych zawodowo wynosiła 13 535 00 osób, czyli prawie połowę ogółu ludności w wieku 15 lat lub więcej.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Bierne zawodowo są głównie kobiety

Wśród osób biernych zawodowo zdecydowanie przeważa liczba kobiet – stanowią one 61,9% tej grupy. Kobiet biernych zawodowo jest ponad 8 milionów, z czego 34% jest w wieku produkcyjnym, czyli ma więcej niż 18 lat, ale mniej niż 60. Poziom wykształcenia wśród kobiet biernych zawodowo rozkłada się następująco:

 1. wykształcenie gimnazjalne i niższe – 32,8%,
 2. policealne i średnie zawodowe – 22,1%,
 3. zasadnicze zawodowe – 20,1%.

Mniej mężczyzn biernych zawodowo

Wśród mężczyzn biernych zawodowo jest ponad 5 milionów osób, z czego 43,5% pozostaje w wieku produkcyjnym, czyli ma więcej niż 18 lat i mniej niż 65 lat. Struktura wykształcenia wśród tej grupy jest podobna, jak w przypadku grupy biernych zawodowo kobiet:

 1. wykształcenie gimnazjalne i niższe (34,3%),
 2. zasadnicze zawodowe (31,0%),
 3. policealne i średnie zawodowe (19%).

Dlaczego jesteśmy bierni zawodowo?

Jako główną przyczynę bierności zawodowej Polacy wskazują:

 1. obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu (32,4% ogółu),
 2. choroba/niepełnosprawność (24,9%),
 3. nauka oraz uzupełnianie kwalifikacji (24,6%),
 4. emerytura (10,7%).

Znaczna liczba osób biernych zawodowo nie podejmuje zatrudnienia także z innego powodu – są już zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem pracy. W IV kwartale 2018 roku problem ten dotyczył 4,5% ogółu osób biernych zawodowo pozostających w wieku produkcyjnym.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Wskaźnik zatrudnienia w kolejnych latach

Prześledziliśmy wnikliwie dane Głównego Urzędu Statystycznego także pod kątem zmienności wskaźnika zatrudnienia pokazującego, ile osób w danym roku podejmowało pracę. W poprzednich latach wskaźnik ten kształtował się na następującym poziomie:


Źródło danych – Główny Urząd Statystyczny:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.75 / 5, łącznie 4 ocen
Komentarze (2)
Za_kasę_naszą_i_waszą, 21 listopada 2019 o 17:02

Pracujących może przybyło ale ilu z tego to imigranci

2008 – 50,4%
2009 – 50,4%
2010 – 50,4%
2011 – 50,7%
2012 – 50%
2011 – 50,2%
2012 – 50,2%
2013 – 50,2%
2014 – 51,2%
2015 – 51,9%
2016 – 52,8% (wprowadzono 500+)
2017 – 53,7%
2018 – 54,2%
Ciągle się słyszy, ze Polacy dostali 500+ i przestali pracować, przecież ze statystyk wynika, że to perfidne kłamstwo, bo po wprowadzeniu 500+ ilość osób pracujących wzrosła, pomimo obniżenia wieku emerytalnego.