Ile zarabia księgowa?

Ile zarabia księgowa?

author
Sandra Tessmer
11 października 2019

Stanowisko księgowej to nadal bardzo ważna pozycja w każdej firmie. Zadania, jakie spełnia się w tej pracy zależą od tego, w jakim dziale zostaniemy zatrudnieni. Sprawdzamy, ile zarabiają księgowi.

Ile zarabia księgowa?

Stanowisko księgowego to jedno z najistotniejszych miejsc w każdej firmie. Księgowi mają bardzo szerokie spektrum obowiązków i, choć ich praca nie uważana jest za dynamiczną, stanowią oni bardzo istotne ogniwo w właściwie każdej firmie. Jak wynika z najnowszego “Raportu płacowego 2019” przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Hays, obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja księgowym. W 2019 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, specjaliści ds. księgowości nie narzekają na możliwości zatrudnienia w swoim zawodzie.

Chociaż dużo uwagi poświęca się ostatnio automatyzacji w księgowości i coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie, to przynajmniej w 2019 roku, księgowi nadal są bardzo potrzebni na polskim rynku.

Młodszy księgowy – zarobki

Młodszy księgowy to stanowisko niesamodzielne, wymagające wsparcia merytorycznego ze strony przełożonych. Obejmują je osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego i dopiero rozpoczynają karierę w obszarze księgowości i finansów. Dlatego też, jest to stanowisko najmniej płatne, spośród wszystkich związanych z księgowością.

Na początku 2019 roku średnie wynagrodzenia młodszych księgowych wzrosły o ok. 500 zł w porównaniu do stawek z lat poprzednich. Wciąż stawką początkową są 4000 zł, a maksymalną – 5500 zł brutto.

Księgowy ds. VAT – zarobki

Księgowi ds. VAT to specjaliści, którzy muszą dobrze znać wszelkie najnowsze przepisy podatkowe. Do ich codziennych obowiązków należy przygotowywanie zestawień oraz kalkulacji podatku VAT, przeniesienie danych do e-deklaracji, przygotowanie danych do przeksięgowania sald deklaracji VAT, komunikacja z polskimi organami podatkowymi oraz z innymi działami w celu pozyskania danych porównawczych.

Specjaliści w tym obszarze będą pożądani na rynku pracy w 2019 roku. W związku z tym ich wynagrodzenia są wyższe niż w przypadku młodszych księgowych. Minimalne wynagrodzenie to kwota rzędu 6500 zł brutto, natomiast maksymalna pensja to 8500 zł miesięcznie.

Księgowy projektu – zarobki

Księgowy projektu to specjalista, który prowadzi księgowość wyodrębnioną tylko na rzecz projektu. Do jego obowiązków należy m.in. kontakt z Project Managerami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięcia, weryfikacja umów projektowych, przeprowadzanie i analiza raportów księgowych, analiza kosztów projektu, uzgadnianie kont bądź prace w księdze głównej. Osoba na tym stanowisku powinna znać branżę, w ramach której prowadzi projekt.

Zarobki księgowego projektu są bardzo zróżnicowane. Najczęściej oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku rekruterzy szacują na poziomie 8 000 zł brutto miesięcznie. Maksymalna stawka natomiast wynosi ok. 9000 zł brutto.

Samodzielny księgowy – zarobki

Samodzielny księgowy jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.

Zarobki samodzielnego księgowego wahają się od 7 000 zł do nawet 10 000 zł brutto miesięcznie. Wszystko zależy od wielkości firmy oraz doświadczenia osoby, która zajmuje to stanowisko.

Starszy księgowy – zarobki

Starszy Księgowy pełni rolę managera i mentora. Oprócz zadań czysto księgowych, takich jak kompleksowa obsługa jednego lub kilku obszarów księgowych i przygotowanie raportów oraz sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu firmy, często przeprowadza też szkolenia dla innych członków zespołu księgowego i dzieli się swoim doświadczeniem.

Zarobki starszego księgowego wahają się od 7000 zł do nawet 12 000 zł brutto. W przypadku tego stanowiska, wyjątkowo, płace minimalne są niższe niż w zeszłym roku, ponieważ w 2018 pensja minimalna wynosiła 8000 zł.

Główny księgowy – zarobki

Rola głównego księgowego w Polsce wyraźnie zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obecnie od osób będących na tym stanowisku wymaga się zarówno bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego, jak i coraz wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz zasad rachunkowości zarządczej.

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach – zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości – wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych. Zarobki głównego księgowego wahają się od 12 000 zł do 25 000 zł brutto.

Jak zostać księgowym?

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady, jeżeli chodzi o nabywanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Warunki uzyskania certyfikatu księgowego

Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
 3. posiada dwuletnią praktykę w księgowości,
 4. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Praktyka

Praktyką w księgowości jest wykonywanie, na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, np. zlecenie, dzieło zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących czynności:

 1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub
 2. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych, lub
 4. badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta

Oczywiście praktyką w zakresie własnej działalności gospodarczej będą mogli wykazać się jedynie ci, którzy posiadali wcześniej inne uprawnienia – doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcy prawni itp.

Egzamin

Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin:

 1. rachunkowość;
 2. materialne prawo podatkowe i postępowanie podatkowe;
 3. ubezpieczenia społeczne;
 4. podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA – stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały uznane zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA – stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Jak dotąd, od 1 stycznia 2009 r. prowadzenie księgowości w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia itp. będzie dopuszczalne bez certyfikatu księgowego.

Jakie uprawnienia ma certyfikowany księgowy?

Księgowi posiadający certyfikat księgowy są uprawnieni do świadczenia w ramach działalności gospodarczej następujących usług:

 1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 2. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 6. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie – w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 7. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie – w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Przede wszystkim zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, które ujmują zdarzenia chronologicznie. Ustalają stany aktywów i pasywów oraz wyceniają je. W imieniu podatników mogą również sporządzać księgi podatkowe oraz inne rodzaje ewidencji. Sporządzają również deklaracje podatkowe oraz udzielają pomocy w zakresie wiedzy podatkowej.

Podsumowanie

Co ciekawe, chociaż zawód księgowej jest tak popularny to nadal nie utworzono w Polsce kierunkowych studiów, które kształciłyby w pełni osoby chętne na takowe stanowisko pracy. Istnieją kierunki powiązane, takie jak finanse i rachunkowość czy zarządzanie ze specjalizacją rachunkową, ale nigdy nie będzie to pełna księgowość. Właśnie dlatego, od osób, które swoją ścieżkę zawodową wiążą z profesją księgowej wymaga się, by zawsze odbywały praktyki, staże oraz uczęszczały na dodatkowe kursy doszkalające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Proksi
Proksi
2022-12-23 12:09:43

Moim zdaniem zostanie księgowym to świetny wybór zawodowy dla kogoś, kto chce mieć stabilną, pewną pracę z wysokim wynagrodzeniem. Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie kariery księgowego jest uzyskanie certyfikatu. Istnieją różne poziomy certyfikacji, które można uzyskać, a im wyższy poziom, tym więcej możliwości. Ja zdecydowałam się na kurs głównej księgowej na platformie Krajowej Izby Księgowych. Chociaż ta praca, to także dużo stresu związanego z odpowiedzialnością za kondycję finansową firmy, uważam po czasie, że to był dla mnie duży krok w karierze.

Podobne artykuły

Ilu cudzoziemców płaci składki ZUS w Polsce?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
15 kwietnia 2019

Ilu cudzoziemców płaci składki ZUS w Polsce?

Konkurs pożyczki w PKO BP – do wygrania 5 000 zł
Promocje bankowe
author
Dominika Sobieraj
10 września 2018

Konkurs pożyczki w PKO BP – do wygrania 5 000 zł

Polacy obawiają się o swoje finanse
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 maja 2019

Polacy obawiają się o swoje finanse

BNP Paribas oddziały w Prudniku
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Prudniku

KLM Royal Dutch Airlines – kontakt – infolinia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
12 stycznia 2020

KLM Royal Dutch Airlines – kontakt – infolinia

Porównaj