Kredyt hipoteczny to marzenie wielu z nas. Jednak by móc liczyć na finansowanie udzielone na własne M2, trzeba spełnić wiele wymogów formalnych stosowanych przez polskie banki. Jednym z nich jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Sprawdziliśmy, czym jest owe zabezpieczenie i jakie przyjmuje formy. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 06.03.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest zabezpieczenie kredytu?
2. Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym.
3. Podsumowanie.

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Owe zabezpieczenie ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku. Stosuje się je zarówno w przypadku finansowań udzielanych w stacjonarnie, jak i przy okazji kredytów online. 

Do skorzystania z zabezpieczenia kredytu może dojść w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku. Chodzi między innymi o przypadki, kiedy dłużnik zaprzestaje spłaty zaciągniętego kredytu lub łamie fundamentalne postanowienia umowy kredytowej zawartej z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego dla wnioskodawcy. Warto skorzystać z niego w sytuacjach, gdy sama zdolność i wiarygodność danego kredytodawcy nie wystarczają do zaciągnięcia kredytu. W przypadku zobowiązań o długim okresie spłaty – takich jak kredyty hipoteczne – zabezpieczenie umowy jest swoistym must have.

Rodzaje zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego to standardowa procedura stosowana przez wszystkie banki komercyjne. Nic w tym dziwnego – końcu kredyt na zakup domu lub mieszkania jest zobowiązaniem na wiele lat, dlatego warto zabezpieczyć jego spłatę. Jest to wytyczną zarówno europejską, jak i naszą, polską, wystosowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Zabezpieczenie kredytu powoduje zmniejszenie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania przez bank. Co więcej, często zwiększa ono zdolność i atrakcyjność danego wnioskodawcy w oczach kredytodawcy. Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia zobowiązania hipotecznego. Sprawdziliśmy najważniejsze formy stosowane na polskim rynku.

 

1) Hipoteka umowna 

Zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej to rozwiązanie stosowane właśnie w przypadku kredytów hipotecznych, czyli tych zaciąganych w celu budowy, kupna lub remontu nieruchomości. Zdarza się, iż kredyty gotówkowe także zabezpieczamy w ten sposób – ustanawiając hipotekę na własnej działce, domu czy lokalu.

Hipoteką nazywamy czynność przepisania na osobę trzecią (lub instytucję taką jak bank) prawa własnościowego danej nieruchomości. Wszystko to w celu zabezpieczenia naszego długu – na przykład kredytu. Zaciągając kredyt hipoteczny na dom, cel naszego kredytowania jest jednocześnie zabezpieczeniem całego zobowiązania.

Jeśli spłacimy zobowiązanie – nieruchomość pozostanie nasza, a hipoteka wygaśnie. Nastąpi wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych przez sąd. Jeżeli jednak nie wywiążemy się z warunków umowy, stracimy nieruchomość na rzecz wierzyciela.

Z tego powodu właśnie ustanawianie hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczania kredytu. Budzi ono bowiem strach o to, co najważniejsze, czyli o nasz dom, zmuszając tym samym kredytobiorcę do regularnego spłacania zobowiązania. 

Przeczytaj więcej o hipotece umownej w naszym artykule: https://www.zadluzenia.com/hipoteka-umowna/

2) Wkład własny

W terminologii bankowej wkład własny to nic innego, jak odpowiedni udział klienta w inwestycji finansowanej przez bank. Mówiąc prościej, że wkład własny jest po prostu pewnym dobrem materialnym (najczęściej kwotą pieniężną), jakie kredytodawca wnosi na rzecz finansowanego przez bank zakupu. W ten sposób zabezpiecza on zaciągany kredyt i udowadnia bankowi, iż zależy mu na całej inwestycji.

W przypadku budowy domu wkładem uznanym za odpowiedni przez bank może być własna działka budowlana konsumenta (pod budowę kredytowanego budynku) czy też wartość wykonanych przez klienta prac budowlanych. Wymagany wkład własny można przedstawić również w formie dodatkowego zabezpieczenia (hipoteki) na innej nieruchomości czy też jako wkładu na książeczce mieszkaniowej.

Zabezpieczenie w postaci wkładu własnego jest obligatoryjnym zastosowaniem w przypadku kredytów hipotecznych. Od 2017 roku wymagana wartość wkładu własnego wynosił 20% wartości całej inwestycji. Warto jednak zauważyć, iż niektóre polskie banki wciąż jeszcze oferują kredytowanie zakupu nieruchomości przy wkładzie własnym wynoszącym 10%. Takie rozwiązanie „wchodzi w grę” pod warunkiem, iż kwota brakująca do tak zwanego bezpiecznego pułapu zostanie dodatkowo doubezpieczona.

3) Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu, nazywane także żyrowaniem, jest jedną najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. Polega – jak sama nazwa wskazuje – na poręczeniu przez osobę trzecią (poręczyciela), że dopilnuje on terminowej spłaty danego kredytu hipotecznego. 

Odpowiedzialność poręczyciela nie ogranicza się jedynie do pustych słów i obietnic. Poręczenie kredytu to także obowiązek zapłaty powstałych zobowiązań za nieterminowego kredytobiorcę. Tak więc bank udzielający kredytu danej osobie ma prawo poprosić o spłatę nieuregulowanych rat poręczyciela. Ten z kolei nie może odmówić. 

Poręczenie kredytu często wykorzystywane jest wtedy, gdy właściwy kredytobiorca nie posiada w ocenie banku odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Poręczenie pomóc może także wówczas, gdy chcemy wynegocjować z bankiem lepsze warunki umowy kredytowej. Jest więc i formą zabezpieczenia, i  sposobem na podniesienie zdolności i atrakcyjności klienta w oczach banku.

4) Wykupienie ubezpieczenia 

Ubezpieczenie kredytu ma pomóc kredytobiorcy w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych (choroby, utraty pracy, zniszczenia domu czy nawet śmierci kredytobiorcy). Oprócz tej roli ubezpieczenie kredytu ma także za zadnie zapewnić bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodzinie kredytobiorcy na czas trwania okresu spłaty zobowiązania.

Polski rynek bankowy proponuje następujące rodzaje podstawowych ubezpieczeń kredytowych: 

  1. ubezpieczenie na życie,
  2. polisa na wypadek utraty pracy,
  3. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa,
  4. polisa na wypadek niezdolności do pracy.

Oprócz wymienionych wyżej podstawowych form ubezpieczenia w przypadku kredytów hipotecznych wyróżniamy także:

  1. polisę na nieruchomość (tak zwane ubezpieczenie nieruchomości) – jest to obligatoryjna (obowiązkowa) forma ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych; zapewnia ona wypłatę odszkodowania na rzecz Kredytodawcy, czyli banku, za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych;
  2. ubezpieczenie pomostowe – jest zabezpieczaniem umowy do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości; choć ubezpieczenie pomostowe zapewnia bankowi owy zwrot kredytu, nie zwalnia z jego spłaty samego kredytobiorcy;
  3. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – wymagane jest w przypadku proponowanego przez Kredytobiorcę wkładu własnego niższego niż standardowe 20% wartości inwestycji; ubezpieczenie to pokrywa brakujący procent wkładu własnego, a jego spłata zwykle wraz z ratami.

5) Blokada środków na koncie 

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorca posiadający rachunek w danym banku może ustanowić blokadę części środków pieniężnych zgromadzonych na swoim koncie. Owa blokada przebiega z jednoczesnym udzieleniem bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku stosownej kwoty w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje terminowo swych kredytowych zobowiązań. 

Istotą blokady jest więc zamrożenie środków. Posiadacz rachunku nie może z nich skorzystać aż do chwili spłaty zobowiązania. Jednocześnie do owych środków dostęp ma bank. W razie opóźnień w spłacie zobowiązania, kredytodawca pobierze z zamrożonych pieniędzy odpowiednią kwotę na opłacenia zaległych rat i odsetek za opóźnienia. 

Co istotne, blokada środków na rachunku bankowym następuje na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza rachunku. Blokadę można ustanowić na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (popularne ROR-y), biznesowych, a nawet – na lokatach terminowych. Blokada trwa do chwili całkowitej spłaty kredytu, chyba że strony zmienią postanowienia i wprowadzą aneks do umowy. 

 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (2)

W artykule jest błąd merytoryczny – hipoteka nie jest przepisaniem na osobę trzecią prawa własności nieruchomości. Jest to ustanowienie na rzecz osoby trzeciej (banku) ograniczonego prawa rzeczowego, czyli prawa, które ogranicza korzystanie z własności. Właścicielem cały czas pozostaje kredytobiorca. Jest to obciążenie nieruchomości widoczne w księdze wieczystej, jednak przeniesienie własności możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu przez bank skutecznej egzekucji z nieruchomości. I wówczas własność przenoszona jest na nabywcę nieruchomości, ewentualnie na bank, jeśli ten jako wierzyciel zechce nieruchomość przejąć.

w dzisijeszych czasach kredyty hipoteczne sa tak drogie i wgll kupno mieszkania ze wlasciwie zadne zabezpieczenia nie pomoga haha i tak wszyscy klienci padną! !