Susza, powódź, osunięcie ziemi- straty wyrządzone przez naturę są zazwyczaj nie do odratowania. Każdy rolnik, który ucierpiał z powodu klęski żywiołowej, może ubiegać się o wparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące kredytu klęskowego. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 10.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest kredyt klęskowy?
2. Kto może otrzymać kredyt klęskowy?
3. Kredyt klęskowy – przyczyny przyznania.
4. Rodzaje kredytu klęskowego.
5. Szczegóły – okres kredytowania, karencja, kwota kredytu.
6. Kto może udzielić kredytu? Lista banków.
7. Procedura przyznawania.
8. Kredyt klęskowy – wymagane dokumenty.


 

CO TO JEST KREDYT KLĘSKOWY?

Kredyt klęskowy to jak sama nazwa wskazuje kredyt udzielany tym, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywiołowej. Jako klęski rozumiane są nie tylko kataklizmy, ale również różne długotrwałe szkodliwe warunki atmosferyczne. Wszyscy poszkodowani mogą dzięki niskooprocentowanemu kredytowi mieć szansę na zmniejszenie strat powstałych na skutek klęski. 

Korzystne warunki kredytowe możliwe są dzięki dofinansowaniom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach kredytu można zakupić materiały na odbudowę budynków służących produkcji rolnej, środki ochrony roślin lub zainwestować w nowe zwierzęta hodowlane, jeżeli dotychczasowe również ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. 


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KREDYT KLĘSKOWY?

Kredyt klęskowy mogą otrzymać:
– rolnicy indywidualni,
– mikroprzedsiębiorstwa rolne,
– małe i średnie przedsiębiorstwa rolne,
– duże przedsiębiorstwa rolne. 
Warunkiem uznania szkody jest poniesienie jej w gospodarstwie rolnym albo rybackim posiadanym na własność albo dzierżawionym albo w dziale specjalnym produkcji rolnej. 

Dopuszczalne są 4 rodzaje szkód, w przypadku których przysługuje kredyt klęskowy:
1. W przypadku upraw albo hodowli zwierząt – gdy szkoda stanowi ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej (średnią wylicza się z trzech poprzednich lat).
2. W przypadku upraw albo hodowli zwierząt – gdy szkoda stanowi ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej od pięciu lat przed nastaniem klęski (z pominięciem lat, w których wynik był najwyższy i najniższy).
3. W przypadku szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jeżeli wystąpiły one co najmniej 2 razy w danym roku kalendarzowym (szkody muszą stanowić więcej niż 30% produkcji rolnej).
4. W przypadku szkód niezwiązanych z uprawą lub hodowlą zwierząt, ale tylko w przypadku, gdy ich wartość jest wyższa niż 1050 zł. 


 

KREDYT KLĘSKOWY – PRZYCZYNY PRZYZNANIA

Jako przyczyna klęski żywiołowej traktowane są:
– grad,
– huragan,
– powódź,
– susza,
– burza z piorunami,
– nawałnica,
– lawina,
– osunięcie ziemi,
– przezimowanie,
– przymrozki (wiosenne).


 

RODZAJE KREDYTU KLĘSKOWEGO

Banki oferują dwa typy kredytu klęskowego: obrotowy i inwestycyjny.

Klęskowy kredyt inwestycyjny to kredyt, który można wykorzystać w celu doprowadzenia produkcji rolnej do stanu, w którym była ona przed okresem zniszczeń. Uzyskanie takiego kredytu wiąże się z koniecznością przedstawienia dokładnego planu strat i szans na przywrócenie gospodarstwa do normalnego stanu. Wydatki muszą być udokumentowane w całości przez okres 30 miesięcy po wypłaceniu środków.

Klęskowy kredyt obrotowy to kredyt, który można wykorzystać na ogólne wydatki bieżące związane z odtworzeniem produkcji rolnej i zakup środków obrotowych pozwalających na uzyskiwanie dochodu, np.: pasz czy nawozów. Wydatki muszą być udokumentowane jedynie w 50%.


 

SZCZEGÓŁY – OKRES KREDYTOWANIA, KARENCJA, KWOTA KREDYTU

Kiedy może być udzielony kredyt klęskowy?
Do 12 miesięcy po terminie, w którym komisja powołana przez wojewodę oszacowała szkody powstałe w wyniku klęski.

Jaki jest okres kredytowania?
Okres kredytowania zależny jest od typu kredytu i wynosi: – 15 lat w przypadku kredytu inwestycyjnego, – 4 lata w przypadku kredytu obrotowego.

Jaki jest okres karencji?
Okres karencji również jest zależny od typu kredytu i wynosi: – 2 lata w przypadku kredytu inwestycyjnego, – 4 lata w przypadku kredytu obrotowego. 

Czy jest wymagany wkład własny? 
Nie, wkład własny nie jest wymagany ani w przypadku kredytu inwestycyjnego, ani w przypadku kredytu obrotowego. 

Ile można otrzymać? 
Maksymalne limity kredytów wynoszą:
5 mln w przypadku kredytu klęskowego przyznawanego gospodarstwom rolnym,
8 mln w przypadku kredytu dla działów specjalnych produkcji rolnej. 

Jakie jest oprocentowanie kredytu klęskowego?
Oprocentowanie jest zmienne, ale posiada górną granicę – ograniczone jest wartością 1,6 stopy redyskontowej weksli. Oprocentowanie wynosi:
– 0,1% jeżeli uprawy były ubezpieczone,
– 3,58% w pozostałych przypadkach. 


 

KTO MOŻE UDZIELIĆ KREDYTU? LISTA BANKÓW

Kredytu klęskowego może udzielić każdy bank, który nawiązał odpowiednie porozumienie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to:
– ING Bank Śląski S.A.
– Bank Zachodni WBK S.A.
– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
– Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
– Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
– Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
– banki spółdzielcze zrzeszone w ramach: MRBanku S.A., BPS S.A., SGB GBW S.A.


 

PROCEDURA PRZYZNAWANIA

1. Rolnik zgłasza do Urzędu Gminy szkodę.
2. Wojewoda powołuje komisję, która szacuje szkody.
3. Komisja sporządza odpowiedni raport.
4. Wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na dofinansowanie.
5. Minister uruchamia program pomocy przy finansowaniu kredytów klęskowych.
6. Rolnik składa wniosek kredytowy i inne wymagane dokumenty (listę sprawdzisz tutaj) w wybranym banku.
7. Bank rozpatruje wniosek rolnika.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu rolnik podpisuje umowę kredytową z bankiem i ustala w niej wszystkie warunki kredytu. 


 

KREDYT KLĘSKOWY – WYMAGANE DOKUMENTY

1. Protokół stworzony i podpisany przez komisję zawierający listę szkód wywołanych przez klęskę.
2. Wniosek kredytowy, który można pobrać ze strony ARiMR w formie PDF i wydrukować albo pobrać w wersji papierowej w oddziale banku.
3. Dokumenty wymagane przez wybrany przez rolnika bank.


 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (1)

znajac zycie to i tak nikomu nie przyznadza takiego kiredytu, wszyscy kombinuja jak tu tylko zarobic na nieszczesciu innych….